4-13-2. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 103

آزمون فرضیه سوم و چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-14-1. آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 105

4-14-2. آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 105

آزمون فرضیه پنجم و ششم……………………………………………………………………………………………………………… 106

4-15-1. آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 107

4-15-2. آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………….. 107

آزمون فرضیه هفتم و هشتم…………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-16-1. ازمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………… 109

4-16-2. آزمون فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………. 109

 

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل پنجم : نتیجه گیری

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 112
  • خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 112
  • مقایسه نتیجه آزمون فرضیه ها با تحقیقات گذشته………………………………………………….. 116
  • نتبجه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………… 117
  • محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………… 117
  • پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق……………………………………………………………………………..118

5-6-1. پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………. 118

5-6-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی……………………………………………………… 119

  • خلاصه تحقیق120…………………………………………………………………………….….

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 125

فهرست پیوست ها

پیوست شماره (1). اسامی شرکت های نمونه…………………………………………………………………. 131

پیوست شماره (2). نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش…………………………………………… 131

پیوست شماره(3). نتایج آزمون هم خطی………………………………………………………………………. 133

پیوست شماره (4). نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته…………………………………………………. 136

پیوست شماره (5). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………. 138

5-الف. مدل تعدیل شده جونز……………………………………………………………………………. 138

5-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 139

5-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 139

5-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 140

5-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 141

5-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 142

پیوست شماره (6). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………… 143

6-الف. مدل تعدیل شده جونز……………………………………………………………………………. 143

6-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 144

6-ج. آزمون فرض سوم و چهارم………………………………………………………………………… 146

6-د. آزمون فرض هفتم و هشتم…………………………………………………………………………. 147

پیوست شماره (7). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………. 147

7-الف. مدل تعدیل شده جونز……………………………………………………………………………. 148

7-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 148

7-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 148

7-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 149

7-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 150

7-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 150

پیوست شماره (8). نتایج آزمون نرمال بودن پسماند…………………………………………………………. 151

8-الف. مدل تعدیل شده جونز……………………………………………………………………………. 151

8-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی………………………………………………………………………. 151

8-ج. آزمون فرض اول و دوم……………………………………………………………………………. 152

8-د. آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………………………………. 152

8-ه. آزمون فرض پنجم و ششم………………………………………………………………………….. 153

8-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم………………………………………………………………………… 153

پیوست شماره (9). نتایج برآورد مدل تعدیل شده جونز…………………………………………………….. 154

پیوست شماره (10). نتایج برآورد مدل پیش بینی جریان نقدی…………………………………………… 155

پیوست شماره (11). نتایج آزمون فرض اول و دوم…………………………………………………………. 156

11-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 156

11-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 157

پیوست شماره (12). نتایج آزمون فرض سوم و چهارم…………………………………………………….. 158

12-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 158

12-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 159

پیوست شماره (13). نتایج آزمون فرض پنجم و ششم……………………………………………………… 160

13-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 160

13-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 161

پیوست شماره (14). نتایج آزمون فرض هفتم و هشتم……………………………………………………… 161

14-الف. قبل از حذف متغیر زائد……………………………………………………………………….. 162

14-ب. بعد از حذف متغیر زائد………………………………………………………………………….. 163

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 166

 

فهرست جداول

جدول(1-1).لیست متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………10

جدول(2-1). خلاصه پژوهش های انجام شده داخل ایران………………………………………………………………45

جدول(2-2). خلاصه پژوهش های انجام شده خارج از ایران………………………………………………………….50

جدول (3-1). روش انتخاب نمونه……………………………………………………………………………… 58

جدول (3-2). لیست متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………. 60

جدول (4-1). آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره……………………………………. 88

جد1ول(4-2). آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… 90

جدول (4-3). نتایج آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………… 92

جدول(4-4). نتایج آ؛زمون F لیمر………………………………………………………………………………. 95

جدول (4-5). نتایج آزمون هاسمن……………………………………………………………………………… 96

جدول(4-6). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس بارتلت………………………………………………………. 97