دانلود پایان نامه دانشكده معماری ملایر

 دانلود متن کامل پایان نامه دانشكده معماری ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان نامه :

جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته معماری

موضوع:

دانشكده معماری ملایر

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چكیده
عنوان شماره ی صفحه
فصل اول كلیات
مقدمه…………………………………………………………1
2-1- انسان و فضا ………………………………………………………2
3-1 تعلیم و تربیت در ایران باستان …………………………………………………….2
4-1اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان ……………………………………….2
1-4-1- محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان ………………………………3
5-1هدف از آموزش و پرورش ………………………………………………………………….4
6-1انواع آموزش ……………………………………………………………………………………..4
7-1رابطه ی بین دانشگاه ها ………………………………………………………………………………..5
8-1ارتباط دانشكده با شهر ………………………………………….5
1-8-1-نتیجه گیری …………………………………………………………………………6
9-1-تقسیم بندی فضاهای آموزش……………………………………………………………6
10-1-سابقه ی آموزش عالی در ایران  عالی در ایران …………………………………..7
11-1-سابقه ی آموزش عالی در استان همدان ………………………………………..8
12-1-دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………………………8
13-1-سابقه ی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح كشور ………………………………………………..9
14-1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ………………………………………………….10
15-1-آموزش سنتی معماری …………………………………………11
فصل دوم مبانی نظری طرح
1-2-تعریف نور ……………………………………………………………12
2-2-كمیت نور ……………………………………………………………….12
3-2-كیفیت نور روز…………………………………………………………………13
4-2-نور پردازی با نور روز ………………………………………………………………14
5-2-شرایط نور روز ………………………………………………………………..15
6-2-تأثیر نور بر طراحی ………………………………………………………………………..15
7-2-نیاز به روشنایی …………………………………..17
8-2-وضوح سطح كار ………………………………………………………………….17
9-2-شرایط یک محیط ایده آل با نور …………………………………………………………….18
10-2-احتیاجات حیاتی …………………………………………………………………………..20
11-2-نور و رابطه آن با هیجان …………………………………………………………………20
12-2-شدت و ضعف روشنایی ……………………………………………………………………………22
13-2-رابطه ی روشنایی با سایر موارد محیطی مؤثر در طراحی ………………………………………23
14-2-دستور العمل های نورپردازی با نور روز ……………………………………………24
15-2-تصفیه كردن روشنایی روز …………………………………………………………25
16-2-تلفیق روشنایی روز با سایر عوامل محیطی ……………………………..25
17-2-سایه بان…………………………………………………………………………25
18-2-نور گیر های سقفی …………………………………………………………………………..26
19-2-نورگیر های كلرستوری……………………………………………………………….28
20-2- نور پردازی با نور الكتریكی ……………………………………………………….29
21-2-جهت نور ……………………………………………………………………………..30
22-2-مصالح عبور دهنده ی نور ………………………………………………………………….31
23-2-شیشه رنگی ………………………………………………………………………………32
24-2-طراحی با نور روز ……………………………………………………………..32
25-2-نور پردازی با نور گیر سقفی مطالعه ی نمونه ها ………………………………….33
فصل سوم بررسی نمونه های مشابه موجود
1-3-بررسی نمونه های خارجی ……………………………………………………..36
1-3-دانشگاه هاروارد …………………………………………………….36
1-1-3-تاریخچه ی دانشگاه هاروارد ………………………………………………36
2-1-3-امور تشكیلاتی و اداری …………………………………………………37
3-1-3-موزه و كتابخانه دانشگاه …………………………………………………..40
4-1-3-نتیجه گیری (دانشگاه هاروارد)…………………………………………………………………….41
5-1-3-پلان دانشگاه هاروارد …………………………………………42
6-1-3-نمای دانشگاه هاروارد ……………………………………………………………………….43
2-3-باهاس …………………………………………………………………..44
1-2-3-دستاوردهای باهاس ………………………………………………….48
3-3-بررسی نمونه های داخلی …………………………………………………….49
1-3-3-پردیس هنرهای زیبا …………………………………………………………49
1-3-3-تاریخچه ……………………………………………………49
2-3-3-فعایت های پژوهشی …………………………………………………………………………………49
3-3-3- امكانات آموزشی و پژوهشی …………………………………………………………………….50
4-3-مدرسه ی چهار باغ ………………………………………………………………………………………..51
5-3-مدرسه ی ایرانشهر یزد ……………………………………………………………………….53
1-5-3-تاریخچه ی ساختمان دبیرستان ……………………………………………………………….54
2-5-3-نوع بهره برداری و خصوصیت های بارز بنا …………………………………………………55
6-3-تحلیل دبیرستان ایرانشهر یزد …………………………………………………………..57
7-3-مدرسه قدسیه ی اصفهان ………………………………………………………………62
1-7-3-تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان ………………………………………………64
2-7-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………65
فصل چهارم معرفی و تحلیل سایت
1-4-معرفی و تحلیل سایت……………………………………………………………..66
1-1-4-تحلیل بر اساس موقعیت قرار گیری ……………………………………………..67
2-1-4-باد های منطقه…………………………………………………………………………………68
3-1-4-تابش نور خورشید………………………………………………………………….69
4-1-4-شیب منطقه……………………………………………………………………………..70
فصل پنجم برسی محیط پیرامون طرح واقلیم
1-5-خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ………………………………………………….71
1-1-5-ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ……………………………………..71
2-1-5-تقسیمات كشوری …………………………………………………………………………….71
2-5-ناهمواری ها ……………………………………………………………………………………71
3-5-ویژگی های اقلیمی …………………………………………………………………………………..72
4-5-مطالعات تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی ………………………………………………………..73
5-5-مطالعات سیاسی ، اقتصادی …………………………………………………………………………………..74
6-5-ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر …………………………………………………………75
1-6-5-جمعیت و تحولات آن در گذشته …………………………………………………………..75
7-5-سواد ………………………………………………………………………………………………76
8-5-نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان …………………………………………………………..77
9-5-نقشه ی دسترسی های استان همدان …………………………………………………………………..78
10-5-نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر …………………………………………………………79
11-5-تابش آفتاب …………………………………………………………………….80
12-5-وزش باد …………………………………………………..81
13-5-فرم ساختمان در اقلیم مناطق سرد …………………………………………………..82
14-5-نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………..88
فصل ششم برنامه ی فیزیکی  
1-6-ریز فضا ها …………………………………………………..90
2-6-محاسبه ی سرانه ی آموزشی …………………………………………………………………….91
1-2-6-بخش اداری و خدماتی …………………………………………………91
2-2-6-سرانه ی اتاق اساتید ……………………………………………………92
3-2-6-بخش آموزشی ……………………………………………………….92
4-2-6-جمعیت هیئت علمی ………………………………………………………….93
5-2-6-بخش آموزشی…………………………………………………………………..95
6-2-6-كمك آموزشی ……………………………………………………………………………………95
1-3-6-عمومی …………………………………………………………………………………………….97
2-3-6-خدماتی ………………………………………………………………………………………98
3-3-6-بخش آموزشی ………………………………………………………………….99
4-6-استاندارد ها ………………………………………………………………………99
فصل هفتم معرفی طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپكتیو )
فصل هشتم – سازه و تأسیسات
 1-8-تأسیسات ……………………………………………………………………………………….100
2-8-فواید استفاده از سیستم گرمایش كفی…………………………………………………………….100
3-8-تهویه ……………………………………………………………107
4-8-فاضلاب ……………………………………………………………………………109
5-8-سیستم اطفاء و اعلام حریق …………………………………………….109
6-8-سقف كاذب ……………………………………………………………..110
7-8-انواع سقف كاذب ………………………………………..110
8-8-درز های انبساط و انقباض …………………………………………………………………111
9-8-آكوستیک ………………………………………………111
10-8-سیستم صوتی ……………………………………………………………………..112
11-8-تهویه ی مركزی ………………………………………………………………….112
12-8-نورپردازی و روشنایی سالن ها ……………………………………………….113
13-8-سازه …………………………………………………115
14-8-ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی …………………………..115
منابع و مآخذ
1-9-منابع و مآخذ ……………………………………..116
پیوست : ضوابط و استاندارد ها
چكیده :
این پایانامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.
روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای كه باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را كه متضمن رشد، تكامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است كه به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.
 
کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعلیم و تربیت در ایران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتی معماری
  • نتیجه گیری

 

تعداد صفحه :۲۱۶
قیمت :14700 تومان
نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=155030]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com