پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

[add_to_cart id=614969]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

استاد راهنما:

دکتر اسداله امامی

استاد مشاور:

دکتر محمد باقر پارساپور

زمستان/89

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است كه از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (كه تابع مقررات خاص می‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارائه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
 
مقدمه. 1
فصل نخست – کلیات… 8
مبحث نخست- تعریف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت… 8
گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : 9
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : 11
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: 13
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم. 14
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) 15
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع. 20
گفتار نخست – عمری.. 21
گفتار دوم – رقبی.. 22
گفتار سوم – سکنی.. 22
گفتار چهارم –  حبس مطلق.. 23
گفتار پنجم – وقف… 24
گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات… 24
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع. 25
گفتار نخست – اموال مادی.. 26
گفتار دوم – اموال غیرمادی.. 28
مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. 33
گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. 33
گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. 37
گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. 38
گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع. 40
گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث… 42
فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 50
مقدمه. 50
مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. 51
گفتار نخست – به موجب عقد جایز. 51
گفتار دوم – به موجب عقد لازم. 54
گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. 56
گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) 60
مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 62
گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. 62
بند نخست  – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جریان ثبت… 64
بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع. 71
بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) 76
بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. 78
گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 91
بند نخست – سند عمری.. 92
بند دوم – سند رقبی.. 93
بند  سوم – سند سکنی.. 93
بند چهارم – سند حبس مطلق.. 93
بند پنجم – سند وقف… 94
بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سكنی) 94
بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. 99
مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 99
گفتار  نخست – احراز هویت… 100
گفتار دوم – احراز اهلیت… 100
گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. 102
گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. 103
مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی.. 103
گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم. 104
گفتار دوم – احراز مالکیت… 104
گفتار سوم –  شرایط مال مورد انتفاع ‌ 105
گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاری حق انتفاع. 106
فصل سوم – آثار حقوقی تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 110
مقدمه. 110
مبحث نخست – مقایسه اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع  114
گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 121
گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی.. 123
گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع. 124
مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 125
گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی.. 125
گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی.. 127
مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. 129
گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 130
بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131
بند دوم – امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. 133
بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. 134
گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث… 134
نتیجه گیری.. 139
پیشنهادات… 141
فهرست منابع. 142
الف. فهرست منابع فارسی.. 142

  1. کتاب ها 142
  2. مقالات… 145

ب. فهرست منابع عربی : 146
ضمایم. 147
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :168 صفحه

قیمت : 14700 تومان
 

 
 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com