راهنمای حر فه ای برای بهینه سازی موتورجستجو (SEO)
114300-361315

00
فهرست موضوعات
نحوۀ مطالعه واستفاده ازکتابچه راهنما ………………………………………………………………………….1
تأثیررتبه بندی برتربرموفقیت سایت ……………………………………………………………………………..2
مهم:کارهای درست رابایدبه روش صحیح انجام دهید ………………………………………………………….3
آنچه قبل ازشروع باید بدانید ………………………………………………………………………………………4
چرابایدصفحات وب خودرابرای موتورهای جستجو بهینه کنید؟ ……………………………………4
موتورهای جستجو چگونه صفحات وب رارتبه بندی می کنند؟……………………………………..5
آیا هزاران موتورجستجووجوددارد؟ ………………………………………………………………….7
بهینه سازی موتورجستجو (SEO) غیرقابل قبول چیست؟ ………………………………………..9
آیا شرکتهای (SEO) می توانندرتبه بندی برترراتضمین کنند؟…………………………………..10
یک عنصرکاذب (SPAM) به تنهایی می تواندکسب وکار شما رانابودکند ……………………..11
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ ……………………………………………………………………..12
گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است …………………………………………. 13
چگونه می توانید بهترین کلمات کلیدی رابیابید؟ …………………………………………………..13
سه نوع مختلف ازکلمات کلیدی ……………………………………………………………………..15
چرابایدصفحات وب را باکلمات کلیدی چندکلمه ای بهینه سازی کنید؟…………………………….17
چگونه ازمولد کلمات کلیدیIBP برای پیداکردن کلمات کلیدی استفاده کنید ………………………18
چک لیست ……………………………………………………………………………………………23
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ ……………………………………………………………………..24
گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید ………………………………………………………………………….25
چگونگی بهینه سازی صفحات وب …………………………………………………………………25
بهینه سازTop 10 درIBP …………………………………………………………………………26
چگونه می توانیداز بهینه سازTop 10 درIBP استفاده کنید……………………………………..27
نحوۀ انجام اقدامات مختلف توسط بهینه سازTop10………………………………………………36
تحلیل گرتراکم کلمات کلیدی IBP……………………………………………………………………38
چگونه ازتحلیل گرتراکم کلمه کلیدی درIBP استفاده کنید ………………………………………….39
ویراستاربهینه سازی صفحات وب در IBP………………………………………………………..45
نکات کلی بهینه سازی ……………………………………………………………………………….50
اهمیت صحیح بودن کدهای HTML………………………………………………………………..52
چک لیست ……………………………………………………………………………………………53
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ ……………………………………………………………………..55

114300

00 فهرست
گام سوم:وب سایت خودراثبت کنید ……………………………………………………………………………..56
ثبت کنندۀ موتورجستجودر IBP……………………………………………………………………..56
نحوۀ استفاده از ثبت کننده موتورجستجودرIBP …………………………………………………..58
ابزارهای ثبت نیمه اتوماتیک ……………………………………………………………………….60
نحوۀ استفاده ازابزارهای ثبت نیمه اتوماتیک درIBP …………………………………………….61
نحوۀ اضافه کردن موتورهای جستجوی موردنظرتان …………………………………………….63
نحوۀ ایجادگزارش ثبت ………………………………………………………………………………64
نکات و فنون …………………………………………………………………………………………66
چک لیست ……………………………………………………………………………………………68
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ ……………………………………………………………………..70
گام چهارم:افزایش محبوبیت لینکهای سایت شما ……………………………………………………………..71
محبوبیت لینک چیست؟ ………………………………………………………………………………71
افرایش محبوبیت لینک توسط ARELIS …………………………………………………………..72
افزایش محبوبیت لینکهای سایت توسط ثبت کنندۀ دایرکتوری درIBP ……………………………75
PageRank گوگل چیست؟ ……………………………………………………………………..76
چک لیست ……………………………………………………………………………………………77
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ ……………………………………………………………………..78
رتبۀ خودرادرموتورجستجوبررسی کنید ………………………………………………………………………..79
نحوۀ استفاده ازبررسی کنندۀ رتبه در IBP ………………………………………………………..79
قابلیت جستجوی وب به صورت دستی در IBP …………………………………………………..85
نکات و فنون …………………………………………………………………………………………86
چک لیست ……………………………………………………………………………………………87
مدیریت عملیات پرداخت به ازای هرکلیک(PPC) درIBP …………………………………………………..88
مدیریت کنندۀ PPC درموتورجستجو ………………………………………………………………88
ویراستارکلمات کلیدی ……………………………………………………………………………….90
محاسبه کنندۀ ROI درIBP ………………………………………………………………………….93
چک لیست ……………………………………………………………………………………………95
ابزارهای سودمند دیگر درIBP …………………………………………………………………………………96
شبیه سازSpider موتورجستجو …………………………………………………………………..96
نحوۀ استفاده ازشبیه ساز Spider …………………………………………………………………97
بهبودتأثیرگذاری سایت توسط نکات بازاریابی IBP ……………………………………………..100
نحوۀ ایجادسریع فایل پشتیبان در IBP …………………………………………………………….101
کارکردن بر روی پروژه ها ……………………………………………………………………………………102
پنجرۀ ویرایش پروژه ………………………………………………………………………………102
پنجرۀ مدیریت پروژه ………………………………………………………………………………103
نحوۀ شخصی کردن گزارشات …………………………………………………………………….104
نحوۀ زمان بندی وظایف …………………………………………………………………………..109
چک لیست ………………………………………………………………………………………….110
00

00 راهنمای حر فه ای برای بهینه سازی موتورجستجو (SEO)
پنجره های دیگر ……………………………………………………………………………………………….111
پنجرۀ موتورهای جستجوی قابل پشتیبانی ………………………………………………………..111
پنجرۀ تنظینمات عمومی ……………………………………………………………………………113
پنجرۀ به روزرسانی IBP ………………………………………………………………………….116
نکاتی برای آژانس های وب وسرویس دهنده های SEO …………………………………………………..117
مدیریت Clientها توسط IBP …………………………………………………………………..117
شخصی کردن گزارشات برای Clientها ………………………………………………………118
ارسال وفروش گزارشات به Clientها به سادگی ………………………………………………119
نحوۀ ترجمه کردنIBP وگزارشات به زبان خود …………………………………………………120

چگونگی تبدیل بازدیدکنندگان به خریداران ………………………………………………………………….121
گام اول: سرعت بخشیدن به صفحات وب ………………………………………………………..122
گام دوم: ایجاد اعتماد ………………………………………………………………………………124
گام سوم: ازمواردی که فروش قوی داشته اند به دفعات استفاده کنید ……………………………125
گام چهارم: بهینه سازی صفحات سفارش گیری ………………………………………………….127
رفع اشکالات ……………………………………………………………………………………………………129
درصورت رتبه بندی نشدن سایت چه باید کرد؟ ………………………………………………….129
مواردمهم دررتبه بندی برترگوگل ………………………………………………………………..130
نحوۀ گرفتن پشتیبانی ……………………………………………………………………………….135
اطلاعاتی درموردنحوۀ ارتباط باما……………………………………………………………………………..136
سیستم مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………….137
مرتب سازی اطلاعات ………………………………………………………………………………………….138
تاریخچۀ نسخه های IBP ………………………………………………………………………………………139
مواردجدید در IBP9 …………………………………………………………………………………………..139
توافقنامۀ کاربر …………………………………………………………………………………………………161

1143000

00 نحوۀ مطالعه واستفاده ازکتابچه راهنما
نحوۀ مطالعه واستفاده ازکتابچه راهنما
دوروش برای مطالعه واستفاده ازاین کتابچه راهنما وجوددارد:
اگرکاربرجدید SEO هستید،به شماپیشنهادمی کنیم فصلهای کتابچه راهنما را یک به یک بخوانید.
کتابچه راهنمادارای ساختاری روان بوده وسریع می توانید نحوۀ بهینه سازی موتورجستجو(SEO) رایاد بگیرید.
.2 اگردانشی درمورد (SEO) دارید،می توانید فقط نگاهی به چک لیست انتهای هرفصل بیاندازید،اگرتوانستید تمامی باکس های موجود را تیک بزنید،می توانید مرحله بعدی رابررسی کنید.
دراین کتابچه راهنما یادمی گیرید چگونه ازIBP برای به دست آوردن موارد زیراستفاده کنید:
رتبۀ برتردرموتورهای جستجتوی گوگل،یاهو و موتورهای جستجتوی دیگر
ترافیک بیشترسایت به صورت هدفمند،بازدیدکنندگان وفروش بیشتر
بهترین نتایج برای وب سایتتان
457200076835

00-7620635

00
SEO مبحث پیچیده ای است.اگرمی خواهید نتایج خوبی بگیریدمهم است که تمامی روش هاو
جنبه های مؤثربررتبه بندی سایت رابه کارببرید.اگرفقط برروی یک یا دوروش تمرکزکنید
رتبۀ خوبی به دست نخواهید آورد.
اگرازIBP همانگونه که در این کتابچه راهنما توضیح داده شده است،استفاده کنید نتایج خوبی
به دست خواهید آورد.قویاً به شما توصیه می کنیم برای مطالعه این کتابچه راهنما یک ساعت
وقت صرف کنید.

00

00 تأثیررتبه بندی برتربرموفقیت سایت
تأثیررتبه بندی برتربرموفقیت سایت
طبق آمارهای اخیر، بیش از یک بیلیون نفردرسال 2005 ازاینترنت استفاده کرده اند،
(منبع: Nilsen/NetRatings). کاربران وب دوبرابرزمانی راکه تلوزیون تماشا می کنند online
هستند.(منبع:Stanford Institute for the Quantitative Study of Society).مصرف کنندگان
در سال 2005 2/143بیلیون دلار رابه صورت online خرج کرده اند که این مبلغ 22% بیشتراز
سال 2004 بوده است.(منبع:ComScore).

دریک بررسی کلی که توسط (مؤسسۀ تحقیقات بازاریابی TNS) صورت گرفت،مشخص شد که75%
ازخریداران معتقد بودند بزرگ یا کوچک بودن شرکتها عاملی برای جلب آنها به خرید online نبوده
است،وفقط 15% گفته اند که ترجیح می دهند ازفروشندگان بزرگ خرید کنند.(منبع:TNS).
بیش از80% ازکاربران اینترنت وب سایت های جدیدرا ازطریق موتورهای جستجوپیدامی کنند این
بدان معناست که650 میلیون نفراز موتورهای جستجو برای پیدا کردن وب سایت های جدید استفاده
می کنند.
کاربران موتورهای جستجتوشایسته ترین و با انگیزه ترین بازدیدکنندگانی هستند که وب سایت شما
همیشه خواهدداشت؛آنها مشتاق هستند به جستجوی مطالب معین در منابع online یپردازند پس برای
آموختن بیشترروی لینک های شما کلیک می کنند.
4800600123190

0011430top

00

IBP به شما کمک می کند تا وب سایت خودرادردسترس این مشتریان بالقوه قراردهید.نتیجه رتبه بندی
برتربازدیدکنندگان بیشتر،مشتریان بیشتروفروش بیشتر می باشد.

00

00 مهم:کارهای درست رابایدبه روش صحیح انجام دهید
مهم:کارهای درست رابایدبه روش صحیح انجام دهید
اگرمی خواهید رتبه برتردرموتورجستجوداشته باشید،مهم است که کارهای درست را به روش های
صحیح انجام دهید.
ثبت وب سایت ومنتظرنتیجه بودن به تنهایی کافی نیست. موتورهای جستجوازفاکتورهای متعدد برای
رتبه بندی وب سایت ها استفاده می کنند،اگرمی خواهید به نتایج خوبی دست پیدا کنید،باید روی تمامی
فاکتورها کارکنید. IBPبه شما کمک می کند تا کارهایی را که بایدانجام دهیدباحداکثرسرعت ممکن به
انجام برسانید.
1. کلمات کلیدی صحیح را برای سایت خود پیدا کنید
کلمات کلیدی صحیح همیشه آشکارومشهود نیستند.دراین کتابچه راهنما چگونگی یافتن بهترین کلمات
کلیدی برای وب سایتتان راخواهیدآموخت.قبل ازشروع کاربا SEO بسیارمهم است که کلمات کلیدی
صحیح راهدف قرار دهید.

2. صفحات وب خودرابرای این کلمات کلیدی بهینه سازی کنید
بهینه سازی صفحات وب برای کلمات کلیدی مهم،نقشی تعیین کننده در به دست آوردن رتبۀ برتردر
موتورجستجودارد. موتورهای جستجوتمام صفحات وب شما را تحلیل وبررسی کرده واین صفحات
رابه عنوان سابقه شما ثبت می کنند. بسیارمهم است که ترکیب صفحات وب شما به گونه ای باشد که
بتواند به موتورجستجونشان دهدکه سایت شما با موضوع و مبحث خاصی ارتباط دارد.
3. صفحات وب خودرادرتمامی موتورهای جستجوودایرکتوری های عمده ثبت کنید

پس از بهینه سازی وب سایت خودبرای کلمات کلیدی متعدد می توانید آن را در موتورهای جستجو
و دایرکتوری های اینترنت ثبت کنید.هرچندکه ثبت در موتورجستجوامرزیادمهمی نیست،(بسیاری از
موتورهای جستجو وب سایت شمارا ازطریق لینک های سایت های دیگرپیدا می کنند)، ولی به شما
کمک می کند تا سریع تردرفهرست موتورجستجوقراربگیرید.
4. ازسایتهای دیگرلینک بگیریدواطمینان حاصل کنید که این لینک ها حاوی کلمات کلیدی شما باشند
برای برخوردارشدن ازرتبۀ برتردرموتورجستجو لینک های سایت های دیگربسیارمهم هستند.اهمیت
آنها به قدری است که ما یک کتابچه راهنمای اضافه در IBPبرای آنها قرارداده ایم. وب سایت شما
باید لینک های ورودی خوبی داشته باشد تا رتبۀ خوبی به دست آورد.همیشه رتبۀ برتردرموتورجستجو
نتیجۀ بهینه سازی صفحات وب و لینک های ورودی خوب است.
114303175

00480060078740

00

اگرمی خواهید رتبۀ برتردر موتورجستجوداشته باشیدروی تمامی فاکتورها کارکنید.تمرکزبرروی
یک یا دوفاکتورکافی نیست.

اگرگام های1تا4 رادراین کتابچه راهنما دنبال کنید،بهترین نتایج رابه دست خواهید آورد. مناسب ترین
کلمات کلیدی را انتخاب کنید سپس به گام بعدی بروید.
1143000

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید
آنچه قبل ازشروع باید بدانید

چراباید صفحات وب خودرابرای موتورهای جستجوبهینه سازی کنید؟

میلیون ها صفحه وب برروی اینترنت وجوددارد.بدیهی است که تمام آنها نمی توانند درلیست Top10
موتورجستجو قرار بگیرند. موتورهای جستجوفقط وب سایت هایی را لیست می کنند که به موضوعات
خاص ارتباط دارند.اطمینان حاصل کنید که سایت شما ازاین دسته سایت هاست.
اگر موتورجستجو نتواند تشخیص دهد که وب سایت شما باچه موضوعی ارتباط دارد،نمی تواند رتبۀ
بالا به شمابدهد.به فرآیند بهینه سازی صفحات وب برای آنکه موتورجستجو تشخیص دهد آنها مرتبط
با موضوعی خاص هستند، بهینه سازی موتورجستجویا SEO گفته میشود.
فقط تعدادکمی ازکاربران وب بیش ازیک یادوصفحه ازصفحات یافته شده توسط موتورجستجورا
بررسی می کنند.
75% ازجستجوگران هرگزصفحه ای غیرازصفحۀ اول رانگاه نمی کنند.بیشتر موتورهای جستجو10
رتبۀ برتررادر صفحۀ اول نتایج نمایش می دهند،وتعدادکمی ازکاربران صفحۀ دوم را نگاه می کنند.

Jacob Nielsen کارشناس ماهر اینگونه اشاره می کند:
((کاربران تقریباً هیچ گاه آن طرف ترازصفحۀ دوم لیست نتایج را نگاه نمی کنند)).
Danny Sullivan مقاله نویس درClickZ Search Engine Marketing اینگونه می گوید:
(( لیست شدن درجایگاه 11یابالاترممکن است به معنای از دست رفتن بازدیداز سایت شما برای
بسیاری ازمردم باشد)).
به همین دلیل، بهینه سازی موتورجستجوSEO نقشی تعیین کننده در موفقیت شما وسایتتان دارد.IBP
بهینه سازی موتورجستجوSEO را تاحدامکان برای شما ساده وآسان کرده است.
11430top

00491490037465

00
اگرمی خواهیدبازدیدکنندگان هدفمندازطریق موتورهای جستجوداشته باشید،باید صفحات وب خود
رابرای موتورهای جستجو بهینه سازی کنید.

ثبت وب سایت در موتورجستجوبه تنهایی کافی نیست.دراین کتابچه راهنمامی آموزید که چگونه
صفحات وب خودرابه مناسب ترین روش ممکن بهینه کنید.

1143000

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید
موتورهای جستجوچگونه صفحات وب رارتبه بندی می کنند؟
موتورهای جستجوبرای تعیین رتبۀ یک صفحۀ وب ازفرمول های ریاضی استفاده می کنند.به این فرمول های ریاضی الگوریتم رتبه بندی گفته می شود.هرچند که موتورهای جستجواین الگوریتم هارابه طوردقیق وکامل
فاش نمی کنند،ولی بهینه سازTop 10 درIBP به شماکمک می کند تا این الگوریتم هارارمزگشایی کنید.
گوگل چگونه وب سایت شما را رتبه بندی می کند
گوگل الگوریتم رتبه بندی رادراسناد شرکتش اینگونه توضیح می دهد:
((موتورهای جستجوی سنتی شدیدا ًبرتعداد دفعات نمایش یک کلمه برروی صفحۀ وب تکیه دارند. گوگل
از PageRank™ برای آزمودن وبررسی ساختارکلیۀ لینک های صفحات وب استفاده کرده وتعیین می کند
چه صفحاتی از همه مهم تر هستند. سپس به تحلیل وبررسی hypertext-matching می پردازد،تاتعیین
کند که چه صفحاتی مربوط به جستجوی انجام شده هستند.گوگل با ترکیب کلیۀ موارد مهم وتجزیه وتحلیل
رابط های ویژه قادراست نتایج مرتبط و موثق را در صدرلیست نتایج قراردهد)).
PageRank وتحلیل وبررسی hypertext-matching چیست؟
گوگل ازPageRank و hypertext-matching برای رتبه بندی وب سایت ها استفاده می کند.برای دستیابی
به رتبۀ خوب به گرفتن لینک های خوب ازصفحات مرتبط با سایتتان،نیازدارید.این یک قاعدۀ ساده است که:
اگر صفحۀ A به صفحۀ B لینک داشته باشدپس پیشنهادی است برای رفتن ازصفحۀ A به صفحۀ Bتعداد بیشتر
ازلینک هایی که به سایت شما اشاره دارند باعث بهترشدن رتبۀ شما می شود.
کیفیت لینک ها نیزمهم است.بهتراست به جای داشتن پنج لینک با متن Click here ،یک لینک داشته باشید که متن آن حاوی کلمات کلیدی موردنظرتان است.داشتن یک لینک ازیک سایت مرتبط با موضوع وب سایت شما خیلی بهترازداشتن لینک های متعدد از سایت های نامربوط است.
ابزارنرم افزاری ARELISبه شما کمک می کندتا به ساده ترین روش ممکن به لینک هایی با کیفیت بالا دست
پیدا کنید.با کلیک کردن برروی ARELIS درپنجرۀ اصلی IBP می توانیدکاربا آن را شروع کنید.راهنمای گام
به گام وجزئیات ARELIS رادرادامۀ این کتابچه راهنما خواهید دید.
مفهوم hypertext-matching کمی پیچیده ترازفاکتورلینک است.گوگل آن را اینگونه توضیح می دهد:
((تکنولوژی موتورجستجوی گوگل، گذشته از پویش متن اساسی(متا تگ) صفحۀ وب کلیۀ محتویات
وعناصرآن ازقبیل:فونت ها،بخش های فرعی ومکان دقیق هرکلمه رانیزتجزیه وتحلیل می کند.همچنین
محتویات وب سایت هایی که ازلحاظ موضوعی نزدیک یامشابه شما هستند،را نیزبررسی می کند تا
مطمئن شود که نتایج ارایه شده هرچه بیشتربه تقاضای کاربر مربوط باشد)).
نحوۀ بهینه سازی صفحات وب برای hypertext-matching گوگل
چون گوگل کلیۀ محتویات صفحات وب را بررسی می کند باید تمام آنهارابهینه سازی کنید.ویرایش متاتگ ها
به تنهایی کافی نیست،باید کلیۀ فاکتورهای مؤثربررتبه بندی را بهینه سازی کنید
1143000

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید
رتبه بندی سایت شما درموتورجستجو.
مشکل این است که بسیاری ازمدیران سایت نمی دانند که چه فاکتورهایی در صفحات مهم هستند.به همین
دلیل بهینه ساز Top10 رادر IBP ایجاد کرده ایم.
بیش از 75 عنصرازصفحات وب که توسط موتورهای جستجوبرای رتبه بندی مورداستفاده قرار می گیرند
توسط بهینه ساز Top10 تجزیه وتحلیل می شوند.فقط کافیست موضوع جستجوراواردکنید،IBP صفحۀ وب
شمارا درارتباط با آن موضوع باصفحات وب دیگرکه درحال حاضر10 رتبۀ برتررا دارند مقایسه می کند
این به این معناست که صفحات وب شما بعداًبه طورکامل برای hypertext-matching گوگل آماده خواهند
بود.جزئیات بیشتردرمورد بهینه سازTop10 رامی توانید دراین کتابچه راهنما بیابید.
یک صفحه کافی نیست
همانطورکه درتوضیحات hypertext-matching گوگل ذکرشد،گوگل محتویات کلیۀ صفحات وب شما رابررسی می کند تا مطمئن شودکه سایت شما واقعاٌ به موضوع جستجوارتباط دارد.
این بدان معناست که باید کلیۀ صفحات وب خودرابرای عبارات مختلف ولی درارتباط بهینه سازی کنید.هرچه
تعداد صفحات بهینه سازی شده برای کلمات کلیدی مرتبط با موضوعی خاص بیشترباشداحتمال اینکه رتبۀ
بهتری توسط این کلمات کلیدی به دست آورید نیزبیشتراست.
11430-4445

00480060062230

00

وب سایت شما باید هم ازنظرمحتویات وهم ازنظر لینک های ورودی بهینه سازی شودخوشبختانه
IBP می تواند درهردوی این موارد به شما کمک کند.
دراین کتابچه راهنما نحوۀ بهینه سازی صفحات وب را برای الگوریتم رتبه بندی گوگل،یاهو یا هر
موتورجستجوی دیگرراخواهیدآموخت.به علاوه یادمی گیرید که برای بالا بردن رتبه چگونه لینک
هایی با کیفیت بگیرید.
اطلاعات بیشتر را می توانید درخبرنامۀ ما ببینید:
Official Google Statement: How does Google collect andrank results
http://www.fre-seo-news.com/newsletter194.html

00

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید
آیا هزاران موتورجستجو وجود دارد؟
برخی به شماوعده می دهند که وب سایت شمارادر000,50موتورجستجوثبت کنند.روی اینترنت هزاران
موتورجستجووجود ندارد.اکثریت این 000,50 عدد که موتورجستجونامیده می شوند، صفحات لینک رایگان
برای همه(FFA) یا صفحات وب ویژه وجذاب هستند.ثبت وب سایتتان روی چندهزارFFA به معنای روبه رو شدن باهزاران هرزنامه(spam) است.
به علاوه اگروب سایتتان راکه به عنوان مثال درموردتجهیزات اداری است روی یک دایرکتوری مربوط به
شاعران ثبت کنید،حتی یک بازدیدکننده هم نخواهید داشت.
چهارگردانندۀعمده وجود دارد
فقط تعدادکمی ازموتورهای جستجووجوددارندکه واقعاً می توانند بازدیدکننده ای رابه سایت شماراهنمایی کنند.
مانند همیشه کیفیت مهم است نه کمیت.به همین دلیل هنگام ثبت سایتتان باید روی موتورهای جستجوی مهم
تمرکزکنید.
درحال حاضرچهارگردانندۀعمده وجود دارد:گوگل،یاهو،MSN وAsk.com آنها عهده داربخش عمده ای از ترافیکی هستند که ازطریق موتورهای جستجوکسب می کنید.زیرا آنها باعث قدرتمند شدن موتورهای دیگر
می شوند.به طورمثال موتورجستجویAOL.com نتایج گوگل رانمایش می دهد.
به علاوه درکشورهای مختلف موتورهای جستجتوی خاص آن کشوروجوددارد.اگروب سایتتان آلمانی است بهتراست آن رادریک موتورجستجوی آلمانی ثبت کنید.به طورمعمول دریک کشوربیش ازسه یا چهارموتور
جستجوی مرتبط با سایت شما وجود ندارد،عمدۀ جستجوگران ازموتورهای جستجوی یکسان استفاده می کنند.
اینترنت دایرکتوری ها می توانند مکمل خوبی باشند
اینترنت دایرکتوری ها و موتورهای جستجوبایکدیگرتفاوت دارند.در اینترنت دایرکتوری ها تمام اطلاعات
ثبت وب سایت توسط اشخاص بررسی می شود. اینترنت دایرکتوری های زیادی وجوددارند که می توانید
سایتتان رادرآنها ثبت کنید.یکی ازمهم ترین آنها Open Directory Project درhttp://www.dmoz.orgاست.
بهتراست وب سایتتان راروی موتورهای جستجویی که با موضوع خاصی مرتبط هستند نیز ثبت کنید.اگر
موضوع وب سایتتان به طورمثال فروش لوازم باغبانی است،بهتراست آن راروی اینترنت دایرکتوری ویژۀ
باغبانی ثبت کنید،ممکن است آنها تعداد کمی بازدیدکننده برای شما بفرستند ولی درعوض می توانند محبوبیت
لینک های شما را بالاببرند تا به ارتقای رتبۀ شما در موتورهای جستجوی دیگر کمک کند.
00

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید

0160020

00
491490099060

00

شرح ساختار: موتورهای جستجو و اینترنت دایرکتوری ها

موتورهای جستجوازنرم افزارهایی یه نام spider یا robot برای ایجاد فهرست وب سایتها استفاده
می کنند.این نرم افزارها یه گونه ای برنامه ریزی شده اند که دائماً درحال جستجو و گشت وگذاردر
اینترنت برای یافتن صفحات جدید یا به روز شده هستند.
آنها ازیک URL به URL دیگرمی روند تا زمانی که ازهمۀ وب سایت های اینترنت بازدید کنند
Spider کلیۀ متون صفحات یافت شده را ثبت وضبط می کند،سپس کارش رابا بررسی لینک های
خروجی ادامه می دهد.URL صفحه وب به معنای آدرس آن صفحه است
.(http://www.google.com)
موتورهای جستجوبادنبال کردن لینک های خارجی که به سایت شما اشاره دارند، وب سایتتان را
پیدامی کنند،سپس spider موتورجستجودوباره از سایتتان برای refresh کردن اطلاعات ضبط
شده بازدید می کند.رتبه بندی در موتورجستجوبرپایۀ فرمول های ریاضی صورت میگیرد.
موتورهای جستجوو اینترنت دایرکتوری ها باهم یکی نیستند، اینترنت دایرکتوری ها برای فهرست
کردن وب سایت ها ازنرم افزاراستفاده نمی کنند.اگرسایتتان راروی یک اینترنت دایرکتوری ثبت
کنید،سایت توسط یک شخص حقیقی فهرست می شودواوتصمیم می گیرد که سایت شما درفهرست
قراربگیرد یا نه.

اینترنت دایرکتوری هااغلب به کلاس های مختلف تقسیم می شوند،باید سایتتان را در یک کلاس
مناسب واختصاصی ثبت کنید.درغیراین صورت احتمال زیادی وجود دارد که وب سایت شما
درفهرست قرارنگیرد.
00

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید
بهینه سازی موتورجستجو (SEO) غیرقابل قبول چیست؟
برخی ازنرم افزارها یا شرکت های SEO ازروش ها وفنون غیرقابل قبول برای ارتقاء کاذب رتبۀ یک سایت
استفاده می کنند.این عمل باعث پایین آمدن کیفیت نتایج شده و دقت آنهارا زیر سؤال می برد.
به همین دلیل موتورهای جستجودائماًسعی می کنند،باروش های کاذب(spam techniques) که ممکن است توسط برخی از مدیران سایت به کارگرفته شوندمقابله کنند،وآنهاراجریمه یا تحریم نمایند.

موتورهای جستجوبرای جلوگیری از پرشدن صفحات نتایج با موضوعات و محتویات نامربوط وبی کیفیت مرتباً الگوریتم های خود را نوسازی می کنند.
با به کارگرفتن ابزارهای بهینه سازی که ازتکنیک های غیرقابل قبول استفاده می کنند ،کسب و کارتان را
درمعرض ریسک وخطر جدی قرارخواهید داد.
ابزارهای Axandra فقط از تکنیک های قابل قبولSEO استفاده می کنند
محصولات ما فقط ازتکنیک های صحیح و قابل قبولSEO استفاده می کنند.آنها فقط تکنیک هایی را به
کارمی گیرند که،نتایج با ثبات ایجاد کرده و باعث دلخوری موتورجستجونمی شود.
موتورهای جستجوروش های بهینه سازی زیر را غیرقابل قبول می دانند.به همین دلیل محصولات Axandra ازآنها استفاده نمی کنند:
تولید صفحات ورودی(doorway pages) به صورت اتوماتیک
پنهان کاری ومستندات دروغین
انباشتن کلمات کلیدی
متن یا لینک های مخفی
صفحات ذخیره شده با کلمات نامربوط
صفحات مختلف با محتویات مشابه یا برابر
تغییراملای کلمات سایت های معروف
لینک های نامربوط ومجتمع دریک نقطه
وهرروش دیگری که موتورجستجورافریب دهد
هرچندکه ممکن است با استفاده ازاین روش ها یک نتیجۀ کوتاه مدت بگیریدولی به احتمال زیاد توسط موتور جستجوجریمه و تحریم خواهید شد.درصورت استفاده ازیکی ازاین روش ها کسب وکارتان را درمعرض
ریسک قرارمی دهید.
ابزارهای محصولات Axandra برای ایجاد نتایج ثابت ودائمی ازروش های قابل قبول استفاده می کنند.
SEO قابل قبول باعث برد و موفقیت همه می شود
SEO قابل قبول وصحیح یک تعامل چند جانبه بین گروه های مختلف ایجاد می کند وتأثیر مثبت آن بر هریک
ازآنها به این صورت است:
جستجوگران:آنچه را درخواست کرده اند دریافت می کنند
موتورهای جستجو: قادر خواهند بود صفحاتی را دراختیار کاربران قراردهند که حاوی اطلاعاتی
باکیفیت بالاتروقابل فهم تر هستند.
مالکان وب سایت: بازدید کنندگان علاقه مندی رابه دست می آورند که مشتاقند بدانند سایت آنها
چه چیزهایی برایشان تدارک دیده است.
IBP به شما کمک می کند وب سایت هارا طوری بهینه کنیدکه برای کاربران اینترنت،مالکان سایت و موتورهای جستجو سودمند باشند.

00

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید
آیا شرکت های SEO می توانند رتبه بندی برتر را تضمین کنند؟
برخی ازشرکت های SEO گرفتن موقعیت ویژه در موتورجستجورا،در صورت واگذاری انجام کار به آنها،
تضمین می کنند.ولی عملاً این امرممکن نیست.هیچ شرکتی نمی تواند فهرست بندی موتورجستجورا ضمانت
کند.
بیایید نگاهی دقیق تر به شرکت هایی که این وعده ها رامی دهند بیاندازیم،ماجرا اینگونه آغازمی شود که:
شرکت،موضوعات وسرفصل جستجورا انتخاب می کندوشما با موضوعات وسرفصل هایی نامربوط که هیچ
کس درموردآنها جستجویی انجام نداده است درفهرست موتورجستجوقرارمی گیرید.اگرنام شرکت یا محصول شما یگانه باشد،بدیهی است که گرفتن رتبۀ بالا در موتورجستجوامری واقعاًساده است.
قبل از آنکه به یک شرکت برای بالابردن رتبه اِتان پول پرداخت کنید،IBP را امتحان کنید.متوجه خواهید شد
که خودتان می توانید رتبۀ بالا در موتورجستجوبه دست آورید.
00

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید

یک عنصرکاذب (SPAM) به تنهایی می تواندکسب وکار شما رانابودکند
قبل ازشروع کاربرای SEO باید مطمئن شوید که صفحات وب تان خالی از SPAM باشد.این خیلی مهم است،
اگرازیک تکنیک غیرقابل قبول روی سایتتان استفاده کنید،تلاش های دیگرتان برای SEO بی فایده خواهد بود.
اگرموتورجستجوتشخیص دهد وب سایت شما محتوی عناصرSPAM است،باید قبل ازآنکه قبل از بازبینی عناصردیگرعناصرSPAM راازسایتتان خارج کنید.
SPAM های زیرتوسط بیشترموتورهای جستجومورد بررسی قرارمی گیرند:
پنهان کاری(صفحات برگردانده شده توسط وب سرور برای Spider با صفحات کاربر تفاوت دارند)
صفحات ورودی
تعیین مسیرهای گمراه کننده
متن های مخفی (متن هایی که رنگ آنها مشابه پس زمینه است، متن هایی با فونت های خیلی کوچک
،متن هایی که توسط tag های CSS مخفی شده اند و غیره).
اگرازیکی ازاین روش ها در صفحات وبتان استفاده کرده ایدهمین حالا آن را خارج کنید.ممکن است با استفاده
ازآنها یک نتیجۀ کوتاه مدت بگیرید،ولی احتمال زیادی وجود دارد که درصورت ادامۀ این کارسایتتان توسط موتورجستجوتوقیف یا جریمه شود.
هرگاه مطمئن شدید صفحات وبتان خالی از SPAM است،می توانید فعالیت های مربوط به SEO راشروع کنید
0147320

00
502920086360

00
موتورهای جستجودوست ندارند آنها رافریب بدهید،ازروش هایی که باعث فریب آنها می شود استفاده نکنید
به کاربردن این روش ها ممکن است برای مدتی مؤثرباشد،ولی موتور های جستجو دیریا زود باشمابرخورد
خواهند کرد.
بهتراست برروی روش های صحیح وقابل قبول تمرکزکنید.استفاده ازاین روش ها هم برای شما هم برای
موتورجستجووهم برای کاربران مفیداست.(شمابازدیدکنندۀ بیشتری خواهیدداشت،موتورجستجونتایج بهتری
ارائه خواهد کرد وجستجوگران آنچه رامی خواهند می یابند).گذشته ازاینها رتبۀ شما دوام بیشتری خواهد
داشت.
00

00 آنچه قبل ازشروع باید بدانید
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟
مهم است که فصل های قبلی رابه دقت مطالعه کرده باشید،اگرازموردی چشم پوشی کرده باشید،ممکن است
بهینه سازی وب سایتتان آنگونه که انتظاردارید انجام نشود.
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد،اگرازروش های غلط برای SEO استفاده کنید؟
اگرازروش های غیرقابل قبول برای SEO استفاده کنید،ممکن است وب سایت شما توسط موتورهای جستجو توقیف یا جریمه شود.موتورهای جستجو برخی ازروش هارا SPAM می دانند.مانند: صفحات ورودی یا پنهان کاری.
استفاده ازروش های غیرقابل قبول باعث جریمه یا توقیف شدن سایت توسط موتورجستجومی شود.
درصورت عدم چشم پوشی ازاستفادۀ عناصرSPAM چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟
اگرصفحات وب شما حاوی عناصرکاذب یاSPAM باشد،تمامی تلاش هایتان برای بهینه سازی بی فایده
خواهدبود.تازمانی که روی صفحات وب SPAM وجود داشته باشد،گرفتن رتبۀ بالا از موتور جستجو
کار بسیاردشواری است.
00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
چگونه می توانید بهترین کلمات کلیدی رابرای رابرای وب سایت خود پیدا کنید
کلمات کلیدی کلماتی هستند که جستجوگران، برای پیداکردن وب سایت ها،درموتوروارد می کنند.این مهم است
که سایت شما رتبۀ خوبی توسط کلمات کلیدی مناسب که به موضوع سایت ارتباط دارند به دست آورد.دراین
کتابچه راهنما ازعبارت ” کلمات کلیدی”هم برای کلمات کلیدی یک کلمه ای مانند: ”software”وهم برای کلمات کلیدی چند کلمه ای مانند: “free software download” استفاده خواهیم کرد.
کلمات کلیدی صحیح برای موفقیت فعالیت های مربوط به SEO مهم هستند
بهینه سازی صفحات وب باکلمات کلیدی که هیچ کس ازآنهادرموتورهای جستجواستفاده نکرده است،کاری
بیهوده می باشد.به علاوه برای داشتن بازدیدکنندگان هدفمند کلمات کلیدی نباید خیلی کلی یا خیلی معمولی
باشند.ابزارمولد کلمات کلیدی درIBP به شماکمک می کند تا لیستی از کلمات کلیدی که توسط کاربران در
در موتورهای جستجوی مختلف مورد استفاده قرارگرفته اند را تهیه کنید.
چه کلمات کلیدی برای سایت شما مناسب و صحیح هستند
استفاده از کلمات کلیدی که روی آنهاتمرکزشده باشدوهدف دار باشند برای اینکه توسط کاربران مورداستفاده
قراربگیرند خوب است ولی بهترآن است که این کلمات کلیدی باعث برگرداندن میلیون ها صفحۀ مطابق با
آنها توسط موتورهای جستجونشوند. کلمات کلیدی ویژه باعث ایجاد ترافیک هدفمند وبا کیفیت روی سایت شما
می شوندوفروشتان را بالا می برند.اولین گام درانتخاب کلمات کلیدی صحیح طراحی آنها به طور ویژه است.
از کلمات کلیدی استفاده کنید که مرکب از دو یا چند کلمه باشند
از کلمات کلیدی که باعث ایجاد رقابت شدید می شوند پرهیزکنید
از کلمات کلیدی ویژه وخاص استفاده کنید
فقط کلمات کلیدی رابررسی کنید که برایتان اهمیت دارند
برای انجام یک بازاریابی موفق به صورت online باید کلمات کلیدی مناسب وصحیح راهدف قراردهید. کلمات کلیدی راکه استفاده کرده ایدباید مربوط به موضوع سایتتان باشند،زیراجستجوگران وب از طریق آنها
وب سایت شما راپیدامی کنند.بیشترافرادکلمات کلیدی مرکب از دوتاچهارکلمه رابرای شروع جستجووارد
می کنند،درنتیجه استفاده ازاینگونه کلمات کلیدی مؤثرترخواهدبود.
کلمات کلیدی یک کلمه ای تأثیرزیادی نخواهندداشت.به عنوان مثال:احتمال کمی داردکه فردی که درجستجوی
“free software download”است،فقط کلمۀ”software” رادرباکس جستجوواردکند.
از کلمات کلیدی رایج ومعمولی پرهیزکنید،زیرادرصورت استفاده ازآنها، برای اینکه مورد توجه موتورهای جستجوقرارگیرید،باید با میلیون هاصفحۀ وب دیگررقابت کنید.گرفتن رتبۀ اول توسط یک وب سایت جدید به
وسیلۀ کلمات کلیدی خیلی عام ومعمولی مانند”mp3” تصوری واهی می باشد.بیشترشرکت های قدیمی که
سال های زیادی به فعالیت برروی اینترنت پرداخته اند، استفاده های زیادی ازمحبوبیت بالای لینک هایشان برده اند.
احتمال خریدکردن کالا توسط آن دسته ازکاربران اینترنت که از کلمات کلیدی چهارکلمه ای برای جستجو
استفاده کرده اند،بسیاربیشترازآنهایی است که از کلمات کلیدی ای با تعداد کلمۀ کمتر استفاده کرده اند.
(منبع:Oneupweb Research).
با کلمات کلیدی چند کلمه ای شروع کنید وسپس لیست کلمات کلیدی خودراتوسعه دهید
موتورهای جستجوتمامی صفحات وب شما را تجزیه وتحلیل کرده ودرسابقۀ شما قرارمی دهند. با کلمات کلیدی چند کلمه ای شروع کنید وسپس لیست کلمات کلیدی خودراتوسعه دهید.اگرفایل های MP3 را روی
اینترنت عرضه می کنید،بهتراست درابتدا صفحات وب خود را با کلمات کلیدی همچون:
“independent bands mp3”،”alternative grunge mp3”،”pop music mp3 download”
ویا کلمات کلیدی مشابه اینها بهینه سازی کنید.
گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
0-186055

00
اگروب سایت شماچندین باربه وسیلۀ این کلمات کلیدی رتبه بندی شود،موتورجستجوتشخیص خواهد داد که
سایتتان باموضوع mp3 ارتباط دارد.به محض اینکه موتورجستجواین موضوع راتشخیص دهد،گرفتن رتبۀ
بالا توسط کلمات کلیدی مشابه”mp3 download” یا حتی”mp3″ ساده خواهد بود.
22860052705

00

اگرمی خواهیدوب سایتتان راباموفقیت روی اینترنت ارتقاء دهید،باید کلمات کلیدی مناسب وصحیح را
انتخاب کنید.درصورت انتخاب کلمات کلیدی غلط تلاش هایتان برای ارتقاء وب سایت بی فایده خواهد
بود.برای آنکه وب سایتتان رامرتبط باموضوعی خاص نشان دهید،مهم است که کاررابا کلمات کلیدی
مرکب ازچندکلمه شروع کنید.
اطلاعات بیشتررامی توانیددرخبرنامۀ ماببینید:
How to find right keywords for your site
http://www.free-seo-news.com/newsletter70.htm#facts00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
سه نوع مختلف ازکلمات کلیدی
هنگامی که کاربران اینترنت قصدخریدبه صورت online دارند،درسه مرحله جستجوی خودراانجام می دهند.
ابتدابه طورمعمول کاررابا کلمات کلیدی عادی ورایج شروع می کنند.پس ازکسب اطلاعات بیشتردرمورد کالا
سرویسی خاص از کلمات کلیدی خاص تر استفاده خواهند کرد.وزمانی که دقیقاً بدانند چه می خواهند از کلمات
کلیدی ویژه استفاده می کنند.
به همین دلیل سه نوع مختلف از کلمات کلیدی وجود دارد
کلمات کلیدی برای یافتن موارد خاص
کلمات کلیدی برای مقایسه
کلمات کلیدی برای خرید
1.کلمات کلیدی برای یافتن موارد خاص
کاربران اینترنت درطول مرحلۀ اول جستجوازکلمات کلیدی عادی برای کسب اطلاعات استفاده می کنند.
برای مثال اگرفردی علاقه مند به پیداکردن پخش کنندۀmp3 باشد،ممکن است کلمۀ کلیدی“mp3 player”رادرباکس جستجو وارد کند.
افرادی که از کلمات کلیدی نوع اول استفاده می کنند،معمولاًفقط به دنبال اطلاعات هستند.این نوع از کلمات کلیدی عموماًحجم بالایی از جستجودارند.گرفتن ده رتبۀ برترتوسط این کلمات کلیدی بسیاردشواروتقریباًًً غیر
ممکن است.
.2کلمات کلیدی برای مقایسه
درمرحلۀ دوم از جستجوکاربران وب انتخابشان رامحدود می کنند،زیرا می دانندکه چه نوع ازیک محصول خاص رامی خواهند.به طورمثال:کاربری علاقه مند به یک پخش کنندۀmp3 با پورت USBو1GB حافظه
می باشد، کلمات کلیدی این کاربرتخصصی ترهستند:
mp3 player 1GB
mp3 player usb stick
mp3 player under $100
trekstor mp3 player
Samsung mp3 player
افرادی که از کلمات کلیدی نوع دوم استفاده می کنند،آمادگی بیشتری برای خرید دارند. کلمات کلیدی مورد
استفادۀ این دسته ازکاربران به احتمال زیاد می تواندبهترین کلمات کلیدی برای شما درصحنۀ رقابت درموتور
جستجوباشد.این نوع ازکلمات کلیدی حجم جستجوی کمتری نسبت به کلمات کلیدی عادی ورایج دارند.ولی
می توانند باعث فروش بیشترشما بشوند.همچنین گرفتن ده رتبۀ برتر توسط آنها ساده تراست.
کلمات کلیدی برای خرید
درمرحلۀ آخر جستجو،کاربران دقیقاً می دانند چه می خواهند.آنها فقط در جستجوی وب سایت هایی هستند
که بهترین موارد راعرضه می کنند.به همین علت این دسته ازکاربران کلمات کلیدی ویژه را مورد استفاده
قرار می دهند:
Trekstor i.beat cebrax 1 GB
Trekstor i.beat cebrax 1 GB free shpping
Philips SA178/07 1 GB
افرادی که از کلمات کلیدی نوع سوم استفاده می کنند،برای خریدآماده هستند.هرچند اگر محصولات مختلفی
عرضه می کنید،این کلمات کلیدی کمک زیادی به شما نمی کنند.
گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
0-186055

00
093980

00

کلمات کلیدی نوع دوم عموماًبهترین کلمات کلیدی هستندکه برای SEO می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
افرادی که ازاین نوع کلمات کلیدی استفاده می کنندبه دنبال راه حلی برای مشکلشان وآمادۀ خرید هستند.
برای گرفتن بهترین نتایج بهتراست برروی این نوع از کلمات کلیدی تمرکز کنید.
00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
چرابایدصفحات وب را باکلمات کلیدی چندکلمه ای بهینه سازی کنید؟
کلمات کلیدی یک کلمه ای تأثیرزیادی درارتقاء سایت نخواهندداشت.به عنوان مثال:احتمال کمی داردکه فردی که درجستجوی”free accounting software download” است،فقط کلمۀ”software” رادرباکس جستجوواردکند.
از کلمات کلیدی رایج ومعمولی پرهیزکنید،زیرادرصورت استفاده ازآنها، برای اینکه مورد توجه موتورهای جستجوقرارگیرید،باید با میلیون هاصفحۀ وب دیگررقابت کنید.گرفتن رتبۀ اول توسط یک وب سایت جدید به
وسیلۀ کلمات کلیدی خیلی عام ومعمولی مانند”mp3” تصوری واهی می باشد.بیشترشرکت های قدیمی که
سال های زیادی به فعالیت برروی اینترنت پرداخته اند، استفاده های زیادی ازمحبوبیت بالای لینک هایشان برده اند.
افرادی که ازکلمات کلیدی چندکلمه ای استفاده می کنند درمرحلۀ مقایسه یا خرید قراردارند.احتمال خرید کردن
آنها خیلی بیشترازافرادی است که ازکلمات کلیدی باتعدادکلمۀ کمتر استفاده کرده اند.
(منبع:Oneupweb Research).
موتورهای جستجوتمامی صفحات وب شما را تجزیه وتحلیل کرده ودرسابقۀ شما قرارمی دهند. با کلمات کلیدی چند کلمه ای شروع کنید وسپس لیست کلمات کلیدی خودراتوسعه دهید.اگرفایل های MP3 را روی
اینترنت عرضه می کنید،بهتراست درابتدا صفحات وب خود را با کلمات کلیدی همچون:
“independent bands mp3”،”alternative grunge mp3”،”pop music mp3 download”
ویا کلمات کلیدی مشابه اینها بهینه سازی کنید.
اگروب سایت شماچندین باربه وسیلۀ این کلمات کلیدی رتبه بندی شود،موتورجستجوتشخیص خواهد داد که
سایتتان باموضوع mp3 ارتباط دارد.به محض اینکه موتورجستجواین موضوع راتشخیص دهد،گرفتن رتبۀ
بالا توسط کلمات کلیدی مشابه”mp3 download” یا حتی “mp3” ساده خواهد بود.
00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
چگونه ازمولد کلمات کلیدیIBP برای پیداکردن کلمات کلیدی استفاده کنید
استفاده از ازمولد کلمات کلیدیIBP بسیارساده است.روی لینک Keyword Generator درپنجرۀ اصلی IBP
کلیک کنید.
00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

روی دکمۀ Next درپنجرۀ اول ازپنجرۀ Keyword Generator برای شروع عملیات کلیک کنید.
00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
مرحلۀ 1:
مولدکلمات کلیدی به شماامکان می دهد که سریعاً به ابزار پیشنهاد دهی کلمات کلیدی درموتورهای جستجوی
رایج دست پیدا کنید.ابزار پیشنهاد دهی کلمات کلیدی رامی توانید ازمنوی کشویی در بالای پنجره انتخاب کنید.

برای گرفتن پیشنهاد یک کلمۀ کلیدی وارد کنید.
00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

اگرکلمات کلیدی قابل استفاده برای وب سایتتان پیداکردید،آنهارابه وسیلۀ ماوس وبه روش انتخاب text در
نرم افزارهای واژه پردازانتخاب کنید.سپس دکمۀ Extract Selected keywords را برای اضافه شدن آنها به لیست کلیک کنید.
نرم افزارIBP کلمات کلیدی انتخاب شده را به لیست کلمات کلیدی درسمت راست پنجره اضافه خواهد کرد
تمامی ابزارهای پیشنهاد دهی کلمات کلیدی، نمی توانند تعداد جستجوهارادر دسترس شماقراردهند.به همین
ممکن است ستون”Searches” برای برخی از کلمات کلیدی خالی باشد.
دکمه های قسمت بالای “Your keyword list” امکان ویرایش،اضافه کردن وحذف کلمات کلیدی را به شمامی دهند.همچنین می توانید لیست رامرتب سازی کنید.
دکمۀ Keyword Editor… ابزارKeyword Editor رادرIBP بازمی کند. فقط زمانی که با موتورهای جستجوی pay per click (PPC) کارمی کنید، به این ابزار نیازپیداخواهیدکرد.این موضوع بعداًدراین کتابچه راهنماتوضیح داده خواهدشد.درحال حاضرمی توانید از این دکمه بگذرید.
تعدادجستجوها فقط یک شاخص ناهنجارودشواراست.شدیداً توصیه می شود که:
برای کسب اطلاعات وجزئیات بیشتراین مقاله رامطالعه کنید.
0129540

00
491490057785

00
نکته:اگراز ابزار پیشنهاد دهی کلمات کلیدی برای موتورجستجوی دیگری استفاده ولی کلمات کلیدی
یکسان را انتخاب کنید،این کلمات کلیدی برای باردوم به لیست اضافه نخواهند شدوفقط تعدادجستجوها
اضافه می شوند.
هرگاه کلمات کلیدی مناسب راپیداکردید،روی دکمۀ Next برای شروع مرحلۀ بعد کلیک کنید.

042545

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
مرحلۀ 2:
آخرین پنجره به شماامکان ذخیره کردن لیست کلمات کلیدی رامی دهد تا درهنگام کاربرروی وب سایتتان آماده ودردسترس باشند.

00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
چک لیست
قبل ازرفتن به گام بعدی،اطمینان حاصل کنید،که می توانید به کلیۀ موارد زیرپاسخ مثبت بدهید:

مواردی که بهتراست انجام داده باشید
1. آیا روی کلمات کلیدی مرکب از دویاچندکلمه تمرکزکرده اید؟ بلی

خیر

2. آیا روی کلمات کلیدی ای که قابلیت جذب بازدیدکننده دارند،جداازآنهایی که
حجم بالایی ازجستجودارند،تمرکزکرده اید؟ بلی

خیر

3. آیاازکلمات کلیدی یک کلمه ای پرهیزکرده اید؟ بلی

خیر

4. آیا کلمات کلیدی به قدرکافی هدفمندانتخاب شده اند که بتوانندبازدیدکننده را
به محصولتان علاقه مند کند؟ بلی

خیر

5. آیا می دانید مشتریان بالقوه برای پیداکردن سایت های دیگرازچه کلمات کلیدی
که مشابه با کلمات کلیدی شماهستند استفاده می کنند؟ بلی

خیر

6. آیا سه نوع مختلف ازکلمات کلیدی رامی شناسید؟ بلی

خیر

آنچه بهتراست بدانید
.1 کلمات کلیدی یک کلمه ای تأثیرزیادی ندارند،زیراخیلی هدفمند نیستند
رقابت برسرآنها شدیدوگرفتن رتبۀ بالابه وسیلۀ آنها دشواراست. این رامی دانم

2. ممکن است جستجوگران ازکلمات کلیدی مورد انتظارشما استفاده نکند
به طورمثال:فردی که درجستجوی”rhinoplasty”است،به احتمال زیاد
ازعبارت”nose job” به عنوان کلمۀ کلیدی استفاده خواهدکرد.مهم است
کلمات کلیدی ای را انتخاب کنید که واقعاًتوسط مشتریان بالقوه مورد استفاده
می گیرند. این رامی دانم

3. احتمال خریدکردن کالا توسط آن دسته ازکاربران اینترنت که از کلمات کلیدی
چهارکلمه ای برای جستجو استفاده کرده اند،بسیاربیشترازآنهایی است که از
کلمات کلیدی ای با تعداد کلمۀ کمتر استفاده کرده اند. این رامی دانم

آیا به تمام سؤالات پاسخ مثبت دادید؟بسیارخوب، حالا می توانید گام بعدی ازSEO رابررسی کنید.
-11430044450

00

خودتان رافریب ندهید،اگرمی خواهیدبهترین نتایج رابگیرید،قبل ازآنکه برای گام بعداقدام کنید واقعاًبایدبتوانید
به همۀ موارد پاسخ مثبت بدهید.
00

00 گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است
چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟
مهم است که مطالب فصل های قبل رامطالعه کرده باشید.اگرازبرخی مواردچشم پوشی کنیدتلاش هایتان برای
برای بهینه سازی وب سایت نتیجۀ موردنظررانخواهد داد.
چه اتفاقی می افتد اگر کلمات کلیدی غلط را هدف قراردهید؟
با انتخاب کلمات کلیدی غلط زمان زیادی راازدست خواهید داد.همچنین بخش عمده ای ازفروش نیزازدست
خواهدرفت.علیرغم صرف وقت زیاد برای بهینه سازی صفحات وب ازنظر کلمات کلیدی،وب سایت شما
نمی تواند رتبۀ بالایی کسب کند.یا اینکه این کلمات کلیدی هرگزنمی توانندباعث فروش محصول شما بشوند.
که درهردوحالت فروش شماراکاهش پیداخواهدکرد.
انتخاب کلمات کلیدی صحیح ومناسب برای گرفتن رتبۀ بالاوفروش بیشتر مهم وضروری است.ازصحیح
بودن نوع کلمات کلیدی ای که انتخاب کرده اید اطمینان حاصل کنید.
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
چگونگی بهینه سازی صفحات وب
پس ازپیداکردن کلمات کلیدی مناسب،باید صفحات وب رابرای به دست آوردن رتبۀ برتردرموتورجستجو بهینه
سازی کنید.فقط صفحاتی که بهینه سازی شده اند قادرخواهندبودرتبۀ برترراکسب کنند.
بهینه سازی صفحات وب رابااین دومرحله آغازکنید:
صفحات وب رابا کلمات کلیدی مهم بهینه سازی کنید
اطمینان حاصل کنیدکه کدهای HTML صفحات وب شما عاری ازخطا باشد
صفحات وبتان رابا کلمات کلیدی بهینه سازی کنیدومطمئن شویدکه صفحات وب شما به وسیلۀ این کلمات کلیدی یافت خواهند شد.کدهای HTML صفحات وبتان رابررسی کنید تامطمئن شویدکه موتورجستجومی تواند
تمامی اجزای صفحات وب شمارا تجزیه وتحلیل کند.
0140970

00
491490080645

00

IBP به شما کمک می کند صفحات وب را بهینه سازی کنید.همچنین شما رادربررسی کدهای HTML
صفحات وب یاری خواهد کرد.اگر صفحات وب رابه وسیلۀ IBP آماده سازی کنید،می توانیدمطمئن
باشیدکه آنها دربهترین وضعیت برای کسب رتبۀ برتردر موتورجستجوقرارگرفته اند.
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
بهینه سازTop 10 درIBP
اگر صفحات وب برای موتورجستجوبهینه سازی نشده باشند ثبت وب سایت در موتورجستجوبی فایده خواهد بود.به احتمال زیاد وب سایت شمادرجایگاه527,14 لیست خواهدشدیاحتی درلیست قرارنمی گیرد.
بیشترموتورهای جستجو10عددازنتایج یافت شده رادرصفحۀاول نمایش می دهند.وتعدادنسبتاًکمی از ازجستجوگران به صفحۀ دوم نگاهی می اندازند. Jacob Nielsen:
((کاربران تقریباً هیچ گاه آن طرف تراز صفحۀ دوم لیست نتایج را نگاه نمی کنند)).
Danny Sullivan مقاله نویس در ClickZ Search Engine Marketinاینگونه می گوید:
(( لیست شدن درجایگاه 11یابالاترممکن است به معنای از دست رفتن بازدیداز سایت شما برای بسیاری ازمردم باشد)).
به همین دلیل، بهینه سازی صفحات وب مرحله ای مهم درارتقاء وب سایت است.IBP سه ابزاررادراختیار شما قرارمی دهدکه دربهینه سازی صفحات وب برای کسب رتبۀ برتربه شماکمک می کنند:
بهینه ساز Top 10،تحلیل گرتراکم کلمات کلیدی، ویراستاربهینه سازی صفحات وب

0170180

00
4914900109220

00

قبل ازآنکه صفحات وب راروی موتورهای جستجو ثبت کنید،بایداطمینان حاصل کنید که آنهابه وسیلۀ
کلمات کلیدی مهم وبرای موتورهای جستجوی ویژه بهینه سازی شده اند.
اگر صفحات وبتان راپیش از ثبت در موتورجستجوبه وسیلۀ IBP بهینه سازی کنید،می توانیدمطمئن
باشیدکه آنها بهترین رتبۀ ممکن رااز موتورجستجوخواهندگرفت.هریک از صفحات وب رابایک یادو
کلمۀ کلیدی بهینه سازی کنید.اگرتعدادصفحات شما زیاداست بهتراست هریک صفحه رابایک کلمۀ
کلیدی بهینه سازی کنید.

00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
چگونه می توانیداز بهینه سازTop 10 درIBP استفاده کنید
استفاده از بهینه ساز Top 10 درIBP بسیارساده است.برای اجرای بهینه ساز Top 10 روی لینک
Top10 Web Page Optimizer درپنجرۀ اصلی IBP کلیک کنید.
مرحلۀ 1:
URL سایتی که قصد دارید باآن رتبۀ برترکسب کنیدراواردکنید،دکمۀ Is the URL correct? به شما امکان
می دهدکه URL راازنظرغلط های تایپی بررسی کنید.

دکمۀ Next رابرای انجام مرحلۀ بعد کلیک کنید
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
مرحلۀ 2:
موتورجستجویی راکه می خواهید درآن رتبۀ برترراکسب کنیدانتخاب کنید.می توانید موتورجستجوراباکلیک
کردن روی نامش انتخاب کنید.
موتورهای جستجوبراساس زبانشان مرتب سازی شده اند.برای انتخاب سریع موتورهای جستجوی اصلی از
منوی کشویی Select a major search engine استفاده کنید.برای دیدن کلیۀ موتورهای جستجو روی
دکمۀ کوچک + درکنارهرزبان کلیک کنید.

دکمۀ Next رابرای انجام مرحلۀ بعد کلیک کنید
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
مرحلۀ 3:
کلمۀ کلیدی موردنظرتان برای کسب رتبۀ برتر را وارد کنید.انتخاب عاقلانۀ کلمات کلیدی بسیارمهم است.اگر
هنوزاین مطلب راانجام نداده اید فصل چگونه می توانید بهترین کلمات کلیدی رابیابید؟

رادراین کتابچه
راهنما مطالعه کنید.

دکمۀ Next رابرای انجام مرحلۀ بعد کلیک کنید
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
مرحلۀ 4:
حال IBP وب سایت هایی راکه با موضوع جستجوی(کلمۀ کلیدی)انتخابی شما،در موتورجستجوی منتخبتان،
10 رتبۀ برتررادارند، به شما نشان می دهد.این صفحات توسط IBP بررسی وتجزیه وتحلیل خواهند شد.اگر
می خواهید فقط تعدادی ازآنهابررسی شوند،می توانید URLها راازلیست حذف کنید.

دکمۀ Next رابرای انجام مرحلۀ بعد کلیک کنید
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
مرحلۀ 5:
این مرحله امکان انتخاب تنظیمات اضافه رابه شمامی دهد.درحالت عادی بهتراست ازتنظیمات پیش فرض
استفاده کنید.

دکمۀ Next رابرای انجام مرحلۀ بعد کلیک کنید
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
مرحلۀ 6:
عناصری ازصفحات وب را که می خواهید تجزیه وتحلیل شوندرا،دراین پنجره انتخاب کنید.بهتراست کلیۀ
عناصر رابررسی کنید.

دکمۀ Next رابرای انجام مرحلۀ بعدی کلیک کنید
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
مرحلۀ 7:
این پنجره به شماامکان تعیین تنظیمات اضافی برای گزارشات را می دهد.اگربرای اولین بارازIBP استفاده
می کنید،بهتراست که تنظیمات راتغییرندهید.

دکمۀ Next رابرای انجام مرحلۀ بعدی کلیک کنید
مرحلۀ 8:
IBP صفحات وبی که 10 رتبۀ برتررادارند بررسی و با وب سایت شمامقایسه می کند.ممکن است این عمل
مقداری وقت گیر باشد،زیرا IBP بسیاری ازجوانب وفاکتورهای مهم درگرفتن رتبۀ برترراتجزیه وتحلیل و
بررسی میکند.
00

00 گام دوم:صفحات وب خودرابهینه کنید
مرحلۀ 9:
مرحلۀ آخر،مهم ترین مرحله از بهینه ساز Top10 می باشد.این مرحله نتایج تجزیه وتحلیل وب سایت ها را
به شمانشان می دهد.گزارش ارائه شده به زبان ساده وآشکاربه شمامی گوید که برای ارتقاء رتبه ازطریق
موضوع جستجوی انتخاب شده در موتورجستجوی منتخب،چه کارهایی راباید انجام دهید.

دکمه های موجود درقسمت بالای پنجرۀگزارش به شماامکان می دهندکه گزارشات رابه صورت صفحات وب
HTML،PDF،text یا اسناد Microsoft®Word® مشاهده کنید.( این مورد فقط درنسخۀ Business نرم افزار IBP دردسترس است).
اگرمی خواهیدگزارش رابه صورت Email برای یکی از clientهایتان ارسال کنید،گزارش رابه فرم HTML
یا PDF ذخیره کنید.IBP فایل های PDF کوچکی راایجاد می کند که به راحتی می توانید آنهارابرای clientهاارسال کنید.
برای تغییرفرم وطرح نمایشقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید