اثر آرماتورهاي هسته بر شكل پذيري و كارا يي اتصال خارجي تير- ستون بتني

حميد شيرازي* و محمدرضا اصفهاني**
دانشكدة مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد

(دريافت مقاله: ٣/٨/١٣٨٩- دريافت نسخه نهايي: ٢٥/٣/١٣٩٠)

چكيده – ي كي از مهمترين عوامل ش كس ت اتصالات بتني، ضعف برشي هسته به دلي ل تركهاي قطري اس ت كه علاوه بر انه دام اتصال، ك ـاراي ـيستون را نيز مخت ل كرده و از آنجا كه ترمي م اين ناحيه بسيار مش ك ل اس ت، كارايي سازه نيز از بين ميرود. در اين پژوهش، رفتار اتصالات خ ـارجيسازههاي بتنآرمه با تغيير نوع و ناحية خ م ميلگردهاي طولي تير، تغيير ميلگردهاي طولي و عرضي س ـتون و تغيي ـر مقاوم ـ ت ب ـتن ب ـه ص ـورتآزمايشگاهي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفته اس ت. به اين منظور، تع داد ۸ نمونه اتصال خارجي بتني با مقياس ۲/۱ س ـاخته ش ـ ده و تح ـ ت اث ـرنيروي محوري ثاب ت در ستون و بارگ ذاري رف ت و برگشتي در تير، آزمايش ش ده ان د. پارامتره ـاي م ـورد بررس ـي در نت ـايج آزماي ـشگاهي شـاملحلقههاي هيستريزيس، الگوي تر ك خوردگي و م كانيزم ش كس ت اتصالان د. بررسي تحليلي با استفاده از نرماف ـزارABAQUS و ب ـه كم ـ ك نت ـايجآزمايشگاهي و نيز تحقيقات پيشين انجام ش ده اس ت. بر اساس بررسي و مقايسههاي انجام ش ده، ظرفيتهاي به دس ت آم ده از روش تحليلي انطباقخوبي با نتايج آزمايشگاهي دارن د. نتايج تحقيق نشان ميده د كه افزايش مقاوم ت بتن علاوه بر افزايش ظرفي ت باربري مم كن اس ت موج ب تغيي ـرم كانيزم ش كس ت اتصال از مود برشي در هسته به مود خمشي در تير شود. همچنين ميتوان با تغيير مناس ب ناحية خ م ميلگردهاي ط ـولي تي ـر ودرص د ميلگردهاي طولي و عرضي ستون در مح ل هستة اتصال، ظرفي ت باربري، انرژي ج ذب ش ده و تغيير ش ك ل اتصال تا زمان ش كس ت را افزايشداد.

واژگان كليدي : اتصال خارجي تير – ستون بتني، اجزاي مح دود، بارگ ذاري چرخهاي ، نمودار هيستريزيس، آرماتورهاي هسته

Effect of Joint Reinforcement on Ductility and Performance of Exterior Concrete Beam-Column Joints

H. Shirazi and M. R. Esfahani

Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract: Joint shear deficiency in concrete beam-column connections arising form diagonal cracks is one of the main causes of connection failure. This factor, apart from connection damage, results in column deterioration and degradation of structural
6400831559

* – دانشجوي دكتري ** – استاد
performance. In this paper, an experimental and analytical investigation into the behavior of exterior concrete beam-column joints is carried out. The variables include the type and location of beam longitudinal bar anchorage in joint, longitudinal and transverse reinforcement of column at the joint region, and strength of concrete. In the experimental part, 8 semi-scale exterior beam-column joints are manufactured and subjected to a constant column axial load and beam quasi-static cyclic load. In the analytical part, ABAQUS software is used for modeling and analyzing the test specimens. Based on the results, both experimental and analytical joint capacities are in good agreement. Results show that increasing the concrete strength, in addition to increasing the load capacity, can change the failure mechanism of a connection from shear failure in joint to flexural failure in beam. Also, by making appropriate changes in reinforcement at the joint region, the load capacity, energy dissipation and ductility of connection can be increased

Keywords: Exterior concrete beam-column joints, Finite elements, Cyclic load, Hysteresis diagram, Joint reinforcements.
١- مقدمه
در سازههـاي بتنـي شـايد بتـوان اتـصالات تيـر- سـتون رامهمتــرين اعــضا در تحمــل و انتقــال نيروهــا و نيــز ايجــادشكلپذيري مناسب سازه در برابر بارهاي لرزهاي به شمار آورد.
عدم شكل پذيري مناسب به دليل كافي نبودن آرماتور برشي درناحية اتصال و همچنين ناكافي بودن طـول مهـاري ميلگردهـايتير در اين منطقه از دلايل اصلي شكست در اتصالات سازههاي قديمي است. در ايـن ميـان، انهـدام ناگهـاني در اتـصالاتي كـهضعيف طراحي شدهاند- به ويژه اتصالات خارجي- بيشتر اتفاقافتاده و به همين دليل، اين بخش از سازه به عنوان يكي از نقاطبحراني آن مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. چنانكـه گفتـه شـد،تخريب اتصالات عمومﹰا ناشي از كمبود آرماتورهـاي برشـي يـاطول مهاري ميلگردهـاي تيـر اسـت . ايـن در حـالي اسـت كـهنواقص ديگري همچون كم بودن طـول وصـله در آرماتورهـايطولي ستون و وجود تير قـوي- سـتون ضـعيف نيـز در محـلاتصالات موجب كاهش كارايي آنهـا مـي شـود. بـه ايـن دليـل،تحقيقات متعـددي در زمينـه بررسـي طـول مهـاري، پيوسـتگيميلگردها و برش در ناحيه اتصال صورت گرفته است.
نخستين بررسي همه جانبه بر روي رفتار اتصال قابهاي بتنيدر برابر نيروهاي زلزله توسط پارك و پاولي[۱] انجام گرفـت ونشان داده شد كه عدم وجود يا ناكافي بودن آرماتور عرضـي درناحية اتصال، تأثير قابل ملاحظهاي در كاهش مقاومت برشـي ونيز شكست برشي آن خواهد داشت. بر اسـاس نظريـه پـارك وپـاولي[۲]، انتقـال بـرش در هـسته اتـصال، درصـورت وجـود آرماتورهاي برشي افقي و قائم در محل هسته، توسط يك ناحية قطري فشاري١ و يك مكانيزم خرپايي٢ انجام ميگيرد.
ضوابط و معيارهـاي طراحـي اتـصالات تيـر- سـتون بتنـينخـــستين بـــار در ســـال ١٩٧٦ توســـط كميتـــ ه مـــشترك ACI-AISC [۳] ارائـه ش د. ظرفي ت برشـي ات صال تـابعي از مقاومت برشي بتن و ميلگردهاي كششي ناحيـة اتـصال٣ اسـت. ميزان آرماتور عرضي مورد نياز بر اساس مدل ٤٥ درجة خرپايي تعيين ميشود. بر اسـاس پيـشنهادهـاي كنـوني كميتـه مـشترك ACI-AISC [۴]، ظرفيت برشي اتصال بايد به طور كامل توسطبتن تامين شود و ميلگردهاي كششي به منظور محـصور كـردن٤ هستة اتصال و ايجاد شكل پذيري كافي در آن اجرا مي شوند.
اخيرﹰا مط العاتي بر روي رفتـار اتـصالات تيـر- سـتون بتنـيتوسط ليو و پارك[۵ و ۶] انجام شده است. در اين مطالعات، بـاوجود آنكه ميلگردهاي تير در داخل هستة اتصال خم داده شدهبودند باز هم لغزش در طول مهاري آرماتورها مشاهده شـد. در اين وضعيت، انتقال نيروي كششي آرماتورها در ناحية اتصال بهجاي آنكه توسط يك مكـانيزم خرپـايي انجـام شـود، از طريـقناحية فشاري بتن صورت ميگيرد. بنابراين ميتوان دريافت كـهاتصال خارجي تير- ستون فقط هنگامي وظيفة خود را بـه طـوركامل انجام ميدهـد كـه بتـوان از انهـدام ناگهـاني آن ناشـي ازبازشدگي ناحية خم آرماتورها جلوگيري كر د. اين نتيجـه گيـرياهميت وجود ميلگردهاي عرضي در ناحية اتصال را بـه خـوبينشان ميدهد. از سـوي ديگـر، اجـراي ميلگردهـاي عرضـي درهسته اتصال علاوه بر مشكلات اجرايـي موجـب تـراكم بـالايفولاد در اين ناحيه شده و بتن ريزي را با مشكل مواجه مي كند.
به اين دليل، تحقيقات زيادي توسط محققان به منظـور افـزايشكارايي اتصال با تغيير جزييات آرماتوربندي يا نوع بتن مـصرفيصورت گرفته است.
احساني و آلامدين[۷] به منظور بررسـي قابليـت اسـتفاده ازمعيارهاي موجود طراحي اتصالات در نمونههاي ساخته شده ازبتن با مقاومت بالا آزمايشهايي را انجام دادند. پارامترهاي مـوردبررسي شامل مقاومت فـشاري بـتن، تـنش برشـي در اتـصال ودرصد آرماتور برشي اتصال بودند. در اين تحقيق تعـداد دوازدهنمونه تحت اثر بارهاي چرخـشي آزمـايش شـدند. آنهـا نتيجـهگرفتند كه معادلات كميته مشتركACI-AISC [۳] بـراي تـنشبرشي مجاز، در اتصالات داراي بتن مقاومت بالا محافظه كارانـهبوده و پيـشنهادهاي ارائـه شـده بـراي محـصور كـردن اتـصالنمي تواند در حالت بتن با مقاومت بالا قابل استفاده باشد. پالتر و ميشل[۸] مقايسهاي بين رفتار اتصالات خارجي سـاخته شـده ازبتن با مقاومت معمولي و بتن با مقاومت بالا انجام دادند. نتيجـةآزمايش نشان داد كه نمونههاي ساخته شده از مـصالح معمـوليداراي شكل پذيري بيشتر نسبت به نمونههاي ديگر هستند.
عبدالفتاح و وايت[۹] اثر جابهجايـي مفـصل خميـري را بـاانجام آزمايش بر روي دوازده نمونة با مقياس كامل از اتـصالاتداخلي تير- ستون بررسي كر دند. طراحي نمونههـا بـه صـورتيبود كه حداكثر لنگر قابل تحمل تير در مجاورت ستون كمتـر ازظرفيت خمشي اسمي نقطة ايجاد مفصل خميري باشـد و بـراياين منظور، ميلگردهاي مياني تير در نزديكي اتصال كـاهش دادهشد. نتايج آزمايش نشان دهندة جابهجـايـي مفـصل خميـري وبهبود رفتار اتصال بود. جو و همكارانش[۱۰] اثـر جابـهجـايـيمفصل خميري بر سختي تير در اتصال تيـر- سـتون را بررسـيكردند. به اين منظور چهار اتصال داخلـي بـا مقيـاس ٢/١ و بـاآرماتورگذاري مختلف ساخته شده و تحت بارگذاري چرخهاي آزمايش شدند. در نمونههايي كه محل مفصل خميري جابـهجـا شده بود تركهاي خمشي كمتري در مجاورت ستون مشاهده شد و لغزش پيوستگي ميلگردها در ناحية اتـصال نيـز كـاهش قابـلتوجهي پيدا كرد.
توسونوس و همكارانش[۱۱] با هدف افزايش كارايي اتصالدر برابر زلزله آرماتورگذاري با شكلX در ناحية اتصال را مورد بررسي قرار دادند. آنها نشان دادند كه وجود آرماتورهاي متقاطع باعث ايجاد مكانيزم جديـدي در انتقـال نيـروي برشـي شـده وميتواند مقاومت برشـي و قابليـت جـذب انـرژي نمونـههـا راافزايش دهد.
در مطالعات گذشـته، تغييـر مكـانيزم شكـست بـا افـزايشميلگردهاي عرضي و يا اسـتفاده از آرماتورهـاي اضـافي ماننـدآرماتورهايX شكل انجام شده است. بديهي است كـه در ايـنحالت، تراكم ميلگردها بتن ريزي اتـصال را بـا مـشكل مواجـه ميكند. در اين تحقيق سعي شده است تا با تغيير شكل و محـلخم ميلگردهاي طولي تير در محل هسته اتـصال، روشـي بـرايتغيير حالت شكـست از مـود برشـي در داخـل هـسته بـه مـودخمشي در داخل تير ارائه شود. در واقع هدف آن است تا علاوه بر افزايش شكل پذيري، از تراكم ميلگردهاي هـسته جلـوگيريشده و بدون آنكه ظرفيت نهايـي اتـصال كـاهش داشـته باشـد،كارايي آن نيز حفظ گردد. به اين منظور تعـداد ٨ نمونـه اتـصالخارجي تير – ستون بتني سـاخته شـده و آزمـايش گرديـدهانـد . همچنـين، بررسـي تحليلـي نمونـه هـا بـا اسـتفاده از نـ رمافـزار ABAQUS انجام شده و بـا نتـايج آزمايـشگاهي مقايـسه شـدهاست. در اتصالات مـورد بررسـي، عـلاوه بـر تغييـر جـزييـاتآرماتورهاي طولي تير، ميلگردهاي طولي و عرضي ستون و نيـزمقاومت بتن، تغيير يافتهاند تا اثر هر يك بر ظرفيت نها يي، شكل پذيري و كارا يي اتصال مشخص شود.

٢- برنامه آزمايش
٢-١- نمونه ها
برنامه آزمايش مورد بررسي، بخشي از مطالعات انجام شـدهبر روي رفتار اتصالات خارجي تير- ستون بتني اسـت. در ايـنبخش، تعداد ٨ نمونه اتصال خارجي با مقياس ٢/١ ساخته شـدهو مورد آزمايش قرار گرفته است. در ٤ عـدد از ايـن نمونـههـا،ميلگردهاي طولي تير داراي خم ٩٠ درجه و در ٤ نمونـه ديگـرداراي خم ١٣٥ درجه در محـل اتـصال هـستند. بـراي سـاخت
شكل١- نمونه هاي داراي خم ٩٠ درجه (اندازه ها بر حسب ميليمتر)

76200-2882474

شكل٢- نمونه هاي داراي خم ١٣٥ درجه (اندازه ها بر حسب ميليمتر)

نمونهها از بتن معمولي بـا دو مقاومـت مختلـف اسـتفاده شـدهاست. ابعاد نمونهها و نحوه آرماتوربندي آنها در شكلهاي (١) و (٢) قابل مشاهده اند.
نمونههـاي آزمايـشگاهي بـه صـورت كلـيabc نامگـذاريشدهاند. a معرف مقاومت فشاري نمونه استاندارد بـتن اسـت و
شــامل fc′ = 30MPa :L و fc′ = 45MPa :H اســت. b معــرف درصد ميلگرد طولي ستون است و شامل 2: ميلگرد طولي ستونبرابر ٢% و 4: ميلگرد طولي ستون برابـر ٤% اسـت . همچنـين،c معرف نوع آرماتوربندي هسته اتصال اسـت كـه شـاملB-1 تـا B-5 است و در شكلهاي (١) و (٢) نشان داده شده اند.
مطابق شكلهاي (١) و (٢)، جزييـات آرماتوربنـدي هـسته اتصال به ٥ حالتB-1 تـاB-5 دسـته بنـدي شـده اسـت. در وضعيتهايB-1 وB-2 ميلگردهاي طـولي تيـر داراي خـم ٩٠ درجهاند با اين تفاوت كـه در حالـتB-2 فاصـله خاموتهـايستون در محل هسته براي تعيين ميـزان تـأثير آنهـا بـر رفتـاربرشي اتصال، بيشتر در نظر گرفته شده است . در حالتهـاي B-3 وB-4 خم فولاد طولي تير ١٣٥ درجه است با اين تفاوت كـهدر وضعيتB-4 فاصل ه خاموتهاي ستون در محل هسته بيشتردر نظـر گرفت ه شـده اس ت. در واقـع، ه دف، تعيـين ت أثير ميلگردهاي عرضي ستون در رفتار اتـصال در دو حالـت خـمميلگردهاي طولي تير است. جزييات ميلگردها در وضعيتB- 5 و B-3 مشابه است، امـا در حالـتB-5 محـل خـم ميلگـردطولي از محدوده هسته خارج شده و در انتهاي تير قرار گرفتهاست. با توجه به احتمال تمركز تـنش در ناحيـه خـم ميلگـردطولي، با اين آزمايش ميتوان اثر موقعيت خم را مورد بررسيقرار داد.
جزييات نمونهها، شامل مقـادير آرمـاتور طـولي و عرضـي،خصوصيات مصالح بتن و فولاد و وضـعيت ميلگردهـاي هـسته اتصال در جدول (١) ارائه شده است. درصد فولاد طولي سـتوندر نمون ه L4B1 برا بر ٤% و در ساير نمونهها ٢% است . همچنين، مقاومت بتن (′fc) در نمونههايH2B1 وH2B3 برابـرMPa ٤٥ و در ساير نمونههاMPa٣٠ است . اگرچـه اثـر مقاومـت بـتن درتحقيقات گذشته بررسي شده است، تأثير آن در اين تحقيـق بـاتوجه به تغيير جزييات آرماتورهاي هسته نيز مورد بررسي قـرارمي گيرد.

جدول١- جز ييات نمونهها
نمونه* جز ييات
ميلگردها fc′
(MPa) فولاد طولي ستون فولاد طولي تير (فشاري=كششي) فولاد عرضي ستون
خارج از هسته فولاد عرضي تير فولاد عرضي ستون
در محل هسته
L2B1 B-1 ٣٠ 4 14 2Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 80@
L2B2 B-2 ٣٠ 4 14 2Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 150@
L2B3 B-3 ٣٠ 4 14 2Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 80@
L2B4 B-4 ٣٠ 4 14 2Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 150@
L2B5 B-5 ٣٠ 4 14 2Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 80@
L4B1 B-1 ٣٠ 6 14 6 8 4Φ+ Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 80@
H2B1 B-1 ٤٥ 4 14 2Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 80@
H2B3 B-3 ٤٥ 4 14 2Φ (% ) 2 14Φ Φ8 150@ Φ8 80@ Φ8 80@
* نمونههاي آزمايشگاهي بـ هصـورت كلـيabc نامگـذاري شـده انـد. a معـرف مقاومـت فـشاري نمونـه اسـتاندارد بـتن اسـت و شـاملfc′ = 30MPa :L و fc′ = 45MPa :H است. b معرف درصد ميلگرد طولي ستون است و شامل 2: ميلگرد طولي ستون برابر ٢% و 4: ميلگرد طولي ستون برابر ٤% است. همچنين، c معرف نوع آرماتوربندي هسته اتصال است كه شاملB-1 تا B-5 است و در شكلهاي (١) و (٢) نشان داده شدهاند.

33147011331

٢- ٢- دستگاه آزمايش
دستگاه آزمايش در شكل (٣) نمايش داده شده است. مطابق اين شكل، از يك جك هيـدروليكي ثابـت بـا ظرفيـتkN ١٠٠ براي اعمال بار محوري ستون و از يك جك هيدروليكي رفـتو برگشتي با ظرفيتkN ٦٠٠ براي بارگذاري انتهاي تير استفادهشده است . نمونه بتني توسـط مهارهـاي مناسـب در دو انتهـايستون و انتهاي تير در جهت جانبي نگهداري شده و امكان تغييرشكل آن فقط در صفحه اتصال وجـود دارد. يـك نيروسـنج٥ S شكل با ظرفيتkN ٢٠٠ كـه توانـايـي ثبـت نيـروي كشـشي وفشاري را داراست، انداز ه بار رفت و برگشتي اعمال شده را بـهسيستم رايانه ميفرستد. همچنين به منظور ثبت تغيير مكان نقطه اعمال بار، از يك تغيير مكان سنج٦ كـه بـه سيـستم رايانـه نيـزمتصل است، در انتهاي تير استفاده شده است.
نقاط انتهايي ستون در واقع نقاط عطف ميـاني در سـتونهايبالا و پايين از قاب بتني هستند. همچنين، نقط ه انتهاي تير، نقطه شكل٣- دستگاه آزمايش عطف مياني تير از قاب بتني فرض شده است. كليه اين نقاط در اثر بار زلزله مفصلي فرض ميشوند. به ايـن دليـل، در دسـتگاه آزمايش بـه منظـور صـفر شـدن لنگـر خمـشي، از ميلگردهـا و

شكل٤- نمودار بارگذاري

صفحات فلزي شياردار مناسب استفاده شـده اسـت. بارگـذارينمونههابه صورت رفت و برگشتي بوده و بر اسـاس بـار تـركخوردگي بتن و بار نظير تسليم ميلگردهاي طولي تير تعيين شدهاست. شكل (٤) نمودار بارگذاري را نشان مي دهد. چرخـه هـاياول و دوم بارگذاري بر اساس كنترل نيرو و چرخههـاي بعـديبر اساس كنترل تغيير مكان تنظيم شده اند.

٣- نتايج آزمايش
نمودارهاي بار – تغيير مكان نسبي انتهاي تيـر در نمونـههـاوبراي تمام چرخههاي بارگذاري، در شكل (٥) نـشان داده شـدهاست. تغيير مكان نسبي برابر با نسبت تغيير مكان نقطه اثـر بـاربر فاصل ه اين نقطه تا مركز ستون است. چنانكه مشاهده مي شود، ظرفيت باربري نهايي در تمام نمونهها در محدوده ٣٠ تاkN ٤٠ بوده و در تغيير مكان نسبي ٢ تا ٣% اتفاق مي افتد.
با افزايش چرخههاي بارگـذاري، افـت ظرفيـت بـه طـورنسبي در تمام نمودارها ديده ميشود. همچنين جمـع شـدگي
مركزي نمودارها ٧ در نمونههـايL2B2 ، L2B1 وH2B1 ازســاير نمونــه هــا كمتــر اســت. جــدول (٢) مقــادير بــارحداكثر (Ppeak ) ، بار نظير تسليم ميلگردهاي طولي تيـر (Py ) ، تغيير مكانهاي نسبي متنـاظر بـا آنهـا (δy,δpeak) و همچنـينظرفيت اسمي نمونه ها (Pp) بر اساس آئين نامـه ACI 318-02 [۱۲] را نشان ميدهد. در اين جدول همچنين، انرژي جـذبشــده اتــصال تــا شكــست (Ef ) و ضــريب شــكل پــذيري جابهجايي نمونهها (µd ) مشخص شده انـد . بـراي تعيـين بـارنظير تسليم ميلگردهاي طولي تير از يـك تغييـر مكـان سـنجخارجي با دقت mm٠٠٢/٠ استفاده شده است كه بـه كمـكآن، تغيير مكان و كرنش نقاط معين در محل هسته اتصال يـاروي مسير ميلگردها اندازه گيري ميشود. به اين ترتيـب، بـادر دست بودن تغيير مكان نظير تسليم ميلگردهاي طولي تيـرو با استفاده از نمودار بار- تغيير مكان نسبي اتصال مـيتـوانبار تسليم (Py ) را محاسبه كرد. مطـابق جـدول (٢)، در كليـه نمونهها، بار ماكزيممPpeak از ظرفيـت اسـميPp بيـشتر شـدهاست.
آئين نامه ACI 374.1-05 [۱۳] معيار شكست را زماني كـهظرفيت باربري اتصال به ٧٥% ظرفيت مـاكزيمم آن برسـد، درنظر مي گيرد و در صورتي كارا يي اتصال در برابر بار لرزه اي را مطلوب فرض ميكند كه شكست در تغيير مكان نسبي بيـشتراز ٥/٣% اتفاق افتاده باشد. بـا توجـه بـه شـكل (٥)، در تمـامنمودارها، مقدار ظرفيت بيشينه در چرخههـاي بارگـذاري، بـاافزايش تغيير مكان نسبي افت ناچيزي داشـته و هـيچ يـك ازنقاط بيشين ه نمودارها، به ويژه در تغيير مكـان نـسبي كمتـر از٥/٣%، كمتر از0.75Ppeak نشده است. از اينرو ميتـوان نتيجـهگرفت كه در كلي ه نمونه هاي مـورد بررسـي، كـارا يـي در حـد مطلوب است.

L2B3 L2B1

L4B1 L2B2

H2B1 L2B4

L2B3 L2B1قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید