معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمي‌واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي‌متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشیَ مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داری غیرعلمي‌و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمي‌و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمي‌می‌آلایند.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهد‌نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب مجتبي شاهي وند دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسي عمومي‌که در تاریخ…………………… از پایان نامه خود تحت عنوان ” بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی در دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر” با کسب نمره ……….. و درجه ………. دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1)این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي ‌و پژوهشی دیگران(اعم ازپایان نامه،کتاب،مقاله و … )استفاده نموده ام،مطابق ضوابط ورویه موجود،نام منبع مورد استفاده وسایرمشخصات آن رادرفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه/ رساله قبلا ًبراي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح،پائین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه هاومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل،قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم،ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنان چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی ازآن را مي‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
مجتبي شاهي وند
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات ايلام
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسي (M.A)
گرايش: عمومي
عنوان:
بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر
استاد راهنما:
دکتر شهرام مامی
استاد مشاور:
دکتر جهانشا محمدزاده
نگارش:
مجتبی شاهی وند
بهار 1394
سپاسگزاري
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دكتر شهرام مامي به عنوان استاد راهنما و جناب آقاي دكتر جهانشا محمدزاده به عنوان استاد مشاور که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم .
تقديم به
همسـرم،
اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه3
1-2- بيان مسأله5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق9
1-4- اهداف پژوهش12
1-4-1- اهدف کلی12
1-4-2- اهداف جزیی12
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق13
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی13
1-6-1- سبك زندگي13
1-6-2- هويت اجتماعی14
1-6-3- ادراك خدا14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق16
2-1-1- سبک زندگی16
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی20
2-1-3 – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی23
2-2- ادراک از خدا25
2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان26
2-2-2 – ادراک در لغت26
2-2-3- رابطه علم وادراک26
2-2-4- ادراک امور حسی26
2-2-5- ادراک به معنای رویت26
2-2-6- مدرک بودن خداوند27
2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟27
2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه28
2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران30
2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا34
2-3- هویت37
2-3-1- واژه هویت37
2-3-2- هویت در نگاه دیگران38
2-3-3- هویت ونوجوانی39
2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف )41
2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت :44
2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی47
2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه49
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه53
3-2- روش تحقیق53
3-3- جامعه ي آماري 54
3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري54
3-5- نحوه اجرای پرسشنامه54
3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات:55
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq55
3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g)56
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا56
3-7- روش تحلیل آماری :58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه60
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها60
4-3- توصیف داده ها60
4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق65
4-5- فرضیات تحقیق65
4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه78
5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش82
5-3- راهکارهای پیشنهادی83
5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق84
منابع و مآخذ85
پيوست‌ها92
چكيده انگليسي101
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون57
جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا58
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات60
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان61
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی62
جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق64
جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا65
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت67
جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا70
جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا73
جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت75
جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا76
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات61
نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان63
نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق64
نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا66
نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت69
نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا72
نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از خدا73
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.
واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا
فصل اول
كليات تحقيق
1-1مقدمه
پيشرفت روزافزون و سريع دنيا و به تبع آن جوامع و كشورها و همچنين تغيير آداب زندگي منجر به تعريف سبك و روش زندگي شده است. افراد بدون دانستن روش زندگي كردن دچار سردرگمي و درواقع بي هويتي به معناي كشف درست زندگي، هدف آن و نقش فرد براي دسترسی به آن مي شوند. نقش ادراك خدا در درست زندگي كردن و كشف شخصيت فردي و هويت افراد در جوامعي با منبع ديني بي نقصی مانند اسلام مي تواند چشمگير باشد. ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی– عاطفی است که ازطریق نخستین ارتباطات کودک باافرادمهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است ودر سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود، این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند .به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌هاي منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد وبخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌هاي روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. (لاورنس،12010)رواج شیوه‌هاي جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضاهای زندگی (مثلآ:توجه به رسانه‌هاي مختلف مدیریت بدن،تمرکز بر بدن،و…)فردی شدن،اهمیت یافتن سیاست‌هاي زندگی بر اساس ترجیحات سبک‌هاي زندگی متفاوت،از جمله زمینه‌هاي اصلی هستند که شرایط جدیدی را پیش روی افراد قرار داده اند این به بدان معناست که این تحولات که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ مي‌ دهد علاوه بر تآثیر بر ذوق،سلیقه،گذراندن اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها تحت تآثیر قرار داده است.(پرنیان، 1392) به عبارت دیگر در جامعه مدرن نوع و سبک رفتار و کنش‌هاي مصرفی یا سبک زندگی است که هویت‌هاي فردی و اجتماعی را شکل مي‌ دهد. (کفاشی و همکاران، 1389 ) به طور کلی در چنین فضای اجتماعی علاوه بر سبک‌هاي متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب مي‌ شود فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است. (خواجه نوری و همکاران، 1389) اهمیت این امر زمانی مشخص مي‌ شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چهارچوب‌هاي مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار مي‌ سازد افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنا دار و پایدار میان خود را نخواهند داشت. (کفاشی و همکاران، 1389) همچنین فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری که مشخصه هویت است، نه تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای جامعة انسانی نیز اهمیت زیادی دارد.(ذولفقاری و سلطانی، 1389)مسآله بودن این موضوع از آنجا ناشی مي‌ شود که مسیر تغییر سبک‌هاي زندگی و ورود سبک‌هاي جدید زندگی موجب تغییر و تهدید فرهنگی،فردی شدن و افزایش شکافهای اجتماعی،رواج مصرف گرایی،از هم پاشیدگی شبکه‌هاي سنتی ودر نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد مي‌ شود در این موضوع افراد هویت خود را به جای منابع سنتی هویت،از خلال مصرف کالاها و سبک‌هاي گوناگون زندگی کسب مي‌ کنند.(رضایی، 1389)ایران نیز همچون بسیاری از کشور ها در حال گذر تغییراتی یافته است اما از آنجایی که چنین تحولاتی (که در غرب با عنوان مدرنیته و جهانی شدن روی داده است)از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات و نه در بستر مناسب فرهنگی وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران شده است بحران هایی را در زندگی مردم به وجود آورده است (خواجه نوری،1389).
در این بین فرهنگ جوانان ایرانی متآثر از این رقابت ها،منازعات و تبادل ها و تصورات فرهنگی بیش از بقیه گروه‌هاي جامعه متنوع شده است تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان به یکی از دغدغه‌هاي کلان نظام تبدیل شده است و سیاست گذاران فرهنگی رواداشته است تا میزان تآثیر گذاری نهادها و سازمانهای فرهنگی رسمي‌ را در این زمینه افزایش دهند. (شالچی،1389) به عبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گروه ها و قشرهای دیگر روابط اجتماعی گسترده تری دارند و با مظاهر و وسایل تجدد نو سازی جهانی شدن و همچنین اندیشه ها و هویت‌هاي جدید آشنایی و برخورد بیشتری مي‌ یابند بیش از دیگران در معرض تغییرات هویت قرار مي‌ گیرند به علاوه با توجه به اینکه حدود 60 درصد از جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل مي‌ دهند. (کلانتری و حسنی، 1387)و در مجموع کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحولات عمومي‌ مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی وتصور آنان بر خداوند وهم چنین تاثیرگذاری این دو مفهوم بر سبک زندگی بسیار ضروری به نظر مي‌ رسد.(پاینده، 1389)
در جامعه پرزرق و برق و پیچیده امروزی مولفه‌هاي مختلفی مي‌ توانند بر کارکرد انسان تاثیر بگذارد که متاسفانه از نظر عوام بیشتر پارامترهای مادی و دنیوی مورد توجه قرار مي‌ گیرد ودر جامعه علمي‌ و دانشگاهی نیز بیشتر تحقیقات به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند ولی با توجه به سرشت پیچیده انسان به نظر مي‌ رسد عوامل متعددی در شکل گیری رفتار هر فرد تاثیر مي‌ گذارد. در این تحقیق سعی شده که تاثیر مولفه‌هاي مهمي‌ مانند هویت وادراک از خدا وشاخه‌هاي مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آنها بر سبک زندگی نشان داده شود .
در این نوشتار سعی شده است همین موضوع تبین وتحلیل گردد که پرداختن به جوانب گوناگون این موضوع از جنبه‌هاي برجسته این تحقیق است .
1-2- بيان مسأله
آيا رابطه اي بين ادراك از خدا و هويت اجتماعي و مولفه سبك زندگي در دانشجويان وكاركنان دانشگاه آزاد اسلامي دره شهر وجود دارد ؟
تحقيق وپژوهش در مورد خصوصيات انسان مسئله پيچيده اي است زيرا بيان دقيق وتوضيح جنبه هاي مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد كار بسيار دشواري است .
در خصوص موضوعاتي چون هويت اجتماعي وادراك از خدا وسبك زندگي به صورت جداگانه تحقيقات ارزشمندي در داخل وخارج از كشور صورت گرفته است، اما بررسي نظري وتجربي هويت اجتماعي و ادراك از خدا بسيار اندك وبه تعداد انگشتان دست هم نمي رسد. همچنين در مورد سبك زندگي مطالعات انجام شده اغلب در حوزه هاي نظري بوده وكمتر به آزمون تجربي اين فرايند دست زده اند. در اين قسمت از مقاله به مرور تحقيقاتي مي پردازيم كه در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .
نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس2،2007 ) این نظریه تاکید مي‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌هاي اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس مي‌ کند، این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروهها ،سازمانها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی مي‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت مي‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌هاي جمعی فرد تفسیر مي‌ شود ( پادیلا3و پرز،2010).
یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق مي‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل مي‌ گیرد .هویت این تصاویر که به عنوان باز خورد از خود دیگران دریافت مي‌ کند رشد وتوسعه میابد . اوقات فراغت (به عنوان سازنده سبک زندگی) زمینه ای را فراهم مي‌ کند که افراد قادر شوند از طریق آن هویتشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند ( غباری بناب،1388).
طبق نظریه مشارکت، اوقات فراغت علاوه بر آنکه هویت فرد تاثیر مي‌ گذارد واز آن نیز تاثیر مي‌ پزیرد. (کمپل42007) ماکس وبر که یکی از دیگر نظریه پردازان این حوزه است برمبنای تعریف چند بعدی خود از قشر بندی اجتماعی وتاکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعا د ومولفه‌هاي قشر بندی اصلاح سبک زندگی را به کار مي‌ بندد وسبک زندگی از نظر وی شیوه‌هاي خاص از زندگی است وگروه‌هاي اجتماعی برای تمایز از دیگران وکسب منزلت (هویت اجتماعی ) به کار مي‌ گیرند (ربانی وشیری، 1388).
از نظر تامیلسون نیز هویت بیشتر محصول جهانی شدن ( که سبک زندگی نیز یکی از ابعاد ومهم آن به حساب مي‌ آید ) است تا قربانی آن، به عقیده اوهویت در قالب تصورات فرهنگی معاصر جای گرفته است ویکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده در مدرنیته است (تامیلسون5، 1387).
فدرستون که یکی از نظریه پردازان موجود در این حوزه مي‌ باشد، معتقد است که واژه سبک زندگی در دوره معاصر به نوعی فردیت ابراز وجود وخود آگاهی سبک گرایانه اشاره دارد به زعم وی بدن ،لباسها ،طرز بیان ،فراغت، ترجیهات خوردن ونوشیدن وانتخاب محلی برای تعطیلات به عنوان شاخصهای سبک زندگی به حساب مي‌ آید. (فدرستون6، 2009) ( رابرت7، 2011) در الگوي مفهومي مطالعه حاضر نيز نقش معنادار تصور از خدا بر تصور از خود معني دار شد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه چگونگي ادراك فرد از خدا در ادراك اواز خودش تاثير مي گذارد.(كربين8،2009)نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين ويژگي هاي شخصيتي منفي توام با عدم شايستگي فرد تصوير ذهني منفی از خداوند رابطه وجود دارد. انجمن مشاوره آمريكا9 (2007)نقل از زرين لك وطباطبايي (1391) نيز در پژوهشي نشان دادند يك رابطه ايمن با خدا همواره مي توان تحويل كننده حرمت خود پايين باشد.
ازآنجایی که سبک زندگی را باید درارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار داد در اینجا جهت تبین ارتباط سبک زندگی وهویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده مي‌ شود .
ایشان معتقد است که هویت شخصی برنامه مدرنی است که افراد آن را بر حسب درکی که از روش‌هاي ابراز وجود و زندگی نامه شخصی خود دارند، مي‌ فهمند. ( گیدنز10، 1388) بنابراین در جهان مدرن نسبت ها وآن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید باز اندیشی مي‌ شود ،در این راستا بیشتر موقعیت‌های زندگی مدرن با دین به صورت حاکم برزندگی روزانه سازگاری ندارد بخشی از این واقعیت به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده است وتحت تسلط مشاهده‌هاي تجربی واندیشه منطقی بر مي‌ گردد ،این دانش مبتنی بر رفتارهای مادی واصول اجتماعی است .البته لازم به ذکر است که دنیوی شدن به نحو کامل به دین نمي‌ انجامد (گیدنز، 1388).
دین وسنت همیشه دارای پیوند نزدیک با یکدیگر بوده است وباز اندیشی زندگی اجتماعی مدرن مغایرت مستقیم با سنت دارد ونسبت را بیشتر از دین تضعیف کرده است تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است در حالیکه سبک زندگی سنتی افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترده تر قرار دارد واز او تبعیت مي‌ کند ( پایبنده، 1389).
در جامعه ایران بنابر بافت وساخت مذهبی دین واعتقادات در اساس هویت افراد ریشه دارد اعتقادات و باورهای دینی شاکله وهویت افراد را شکل مي‌ دهد و این جهانی شدن است که به وسیله رفتارهای نوین اطلاعات و ارتباطات باعث تغیر نگرش وهویت اجتماعی افراد مي‌ شود (مقدس وخواجه نوری، 1388).
به باور گیدنز مذهب یکی از منابع اقتدار سنتی است واز این طریق با سنت ارتباط پیدا مي‌ کند در نتیجه تجربه معنا وتفسیر بر اساس آن صورت مي‌ گیرد وبه همین دلیل اکثر کنش ها ی زندگی دارای دلایل دینی و مذهبی است . در نتیجه هویت مذهبی سازه ای اجتماعی مبتنی بر مذهب است .نقش مهمي‌ ایفا مي‌ کند در واقع افراد با اتخاذ به رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب به نوعی متمایز خود را از سایر افراد نمایان نمي‌ کنند وبه تشخیص وفردیت دست مي‌ یابند اما در زمان حال تجدد مراجع زندگی بشری را متعدد کرده است مراجعی که همه مدعی صلاحیت هستند وسنت که مهمترین مرجع ماخذی بوده اند که بشر به آن رجوع کرده است اهمیت کلی خود را از دست داده است ودر عرض مابقی مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده است ودر واقع به طور کلی از لحاظ ساختاری منابع جهان مدرن متعدد تر از منابع سنتی هستند ودر بعضی موارد با آنها تفاوت دارند (گیدنز،1388).
بنابراین هویت برساخت عصر جدید زاده تجدد و نهادهای امروزین است وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها واوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل مي‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی است. (ذوالفقاری وسلطانی، 1389 ) این هویت‌هاي جدید به میزان‌هاي مختلف با سنت دارای زاویه هستند بر این اساس کسانی که دارای سبک‌هاي سنتی تر هستند دارای هویت‌هاي سنتی تر خواهند بود وسبک‌هاي زندگی مدرن با هویت‌هاي
اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .
هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آنها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ودانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، مي‌ باشد .
دراین تحقیق پس از شناخت مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آنها برروی دومتغیر هویت اجتماعی وادراک از خدا پرداخته خواهد شد تامیزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.
بررسی وشناخت این معیارها علاوه بر این که باعث خواهد شد تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مولفه‌های مورد مطالعه با هم مقایسه کرد، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد شد وبا استفاده از آن مي‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان بدست آورده ولی در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن به این پرسش است که به واقع تاثیر هویت اجتماعی وادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده است.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌هاي فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان بسیار اندک است بدین جهت مطالعه برروی این دانشگاه وسایر واحدهای آموزشی منطقه از باب تغییرات فرهنگی واجتماعی از اهمیت بسیار ی برخوردار است .
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
جهان به جاي ورود به دنياي پست مدرن به سوي دوره اي گام بر مي دارد كه در آن پيامدهاي مدرنيته ريشه‌اي تر و جهاني تر از پيش شده اند.( گيدنز11،2011) ترديدي نيست كه دنياي متجدد كنوني به ميزان گسترده اي فراسوي محيط فعاليت هاي انفرادي امتداد مي يابد و هيچ كس قادر نيست از تحولات ناشي از گسترش تجدد مصون بماند يا خلاف آن گزينشي به عمل بياورد؛ حتي مدرنيته ، مردمي را كه در سنتي ترين سكونتگاه هاي ممكن خارج از بخش پيشرفته جهان به سر مي برند، تحت تأثير قرار مي دهد. در دهه اخير، سازه هاي اجتماعي كه در بستر هويت معنا پيدا مي كنند مثل طبقه ( نظام توليد) از بين رفته است. جهت گيري نظريه هاي اجتماعي در دهه اخير به سمت پذيرش اهميت فزاينده سبك زندگي در شكل دادن به هويت شخصي و اجتماعي است و به عنوان موضوعي براي نظريه و پژوهش اجتماعي مطرح شده است (چاوشیان، 1389).
سبك زندگي شيوه اي نسبتا ثابت است كه فرد براي رسيدن به اهداف خود به كار مي برد. يعني راهي است براي رسيدن به اهداف زندگي. اين سبك حاصل دوران كودكي فرد است، به عبارت ديگر، سبك زندگي بعد عيني و كميت پذير شخصيت افراد است (سلطانی،1389). اولين بار (آلفرد آدلر12 ،1922) سبك زندگي را مطرح كرد و اين مفهوم را بعدا پيروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراكي و شناخت سبك زندگي او مي دانست و معتقد بود سبك زندگي به ايمان و اعتقاداتي اطلاق مي شود كه فرد در روزهاي اوليه زندگي خود كسب مي كند و يك الگوي ادراكي جهت دار است. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی هاي شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از دارو را شامل مي‌ شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد مي‌ توان میزان موفقیت‌هاي فردي و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کوکرهام،13 2007 ). سازمان جهانی بهداشت14( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش هاي یادگیري و مطالعه، و معنویت است.
یکی از مؤلفه هاي مهم معنویت تصور از خداست. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوي درونی روانشناختی از تصورات فرد در مورد خداست. درواقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، مي‌ باشد. (لاورنس15، 2013) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدا را بدان گونه و در قالب متصور مي‌ شود.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد است بلکه مي‌ تواند نشان دهندة درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ژرفتر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالیکه افکار واندیشه‌هاي افراد در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌هاي مذهبی نشآت مي‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل مي‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی است اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار است.(گاتیس ،162007 )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی است.همچنین در صورتیکه صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم است (گاتیس، 2007).
هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی،تداوم،استمرار،یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی،1383)مفهوم هویت مانند بساری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع مي‌ باشد و از سوی دیگر در حال دائمي‌ شدن است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌هاي که بدان افزوده مي‌ شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامي‌ بحث‌هاي هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده مي‌ شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران، 1384).
مطالعه در زمینۀ علمي‌ اجتماعی هویت نشان داده است که افراد داراي هویت هاي گوناگون مذهبی، شغلی، قومی، اجتماعی، سیاسی و جنسی مي‌ باشند. مذهب زمینه را براي کشف و تعهد هویت از طریق پیشنهاد کردن مفاهیم ایدئولوژیکی،اجتماعی ومعنوي فراهم مي‌ کند، به طوريکه نتایج نشان داده است که بین مذهب و هویت کسب شده رابطۀ مثبت وجود دارد (کینگ،172010).
با توجه به اینکه از دیرباز مساله درک وجود خداوند از مهمترین چالش‌هاي بشر بوده واز طرفی مساله هویت در عصر حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکرین از جمله جامعه شناسان وروانشناسان و..بوده واز طرفی در دنیایی که اصطلاحا به عصر ارتباطات توصیف شده و بشر به صورت لحظه ای شاهد تغیر وتحول و نوآوری مي‌ باشد وهر روز شاهد تغییر وکشف سبک‌هاي مختلف زندگی از طرق مختلف از جمله رسانه‌های تصویری، لازم است در زمینه‌هاي فوق تحقیقات گستردتر وعمیقتری صورت گرفته تا تاثیر این مقوله ها بر روی همدیگر مورد تحلیل قرار گیرد در این تحقیق محقق سعی نموده با مطالعه تحقیقات صورت گرفته وهمچنین انجام بررسی‌های میدانی گام کوچکی در این زمینه بردارد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهدف کلی
تعین رابطه بين ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان دره شهر
1-4-2- اهداف جزیی
تعین رابطه بین سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین هويت اجتماعی و ادراك از خدا
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق
بين سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی
1-6-1- سبك زندگي
تعریف مفهومی: سازمان جهانی بهداشت ( 2010 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی،روانی،واجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است.
تعریف عملیاتی: سبک زندگی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک زندگی بدست آورده شده است.
1-6-2- هويت اجتماعی
تعریف مفهومی:هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علائم،آثار مادی ،زیستی فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از اهلیت دیگر و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر متصور مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد و هم شکلی تداوم و استمرار یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی، 1389)
تعریف عملیاتی: هویت اجتماعی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) بدست آورده شده است.
1-6-3- ادراك خدا
تعریف مفهومی:”ادراک خدا” (تصویر خدا) یک مدل کارکردیِ درون روانی است که فرد، “خدا” را بدان گونه و در آن قالب متصور می‌شود. (گاتیس18،2011). ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی – عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است و در سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند(لاورنس،192010)
تعریف عملیاتی: ادراک از خدا در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه ادراک از خدا بدست آمده است.
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق
2-1-1- سبک زندگی
درعصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌هاي نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر مي‌ شود که به طور بازتابی بروز مي‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌هاي زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‌هاي متعدد وبر آمده از نظام‌هاي مجرد جای مي‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی خاص به خود مي‌ گیرد. هرچه نفوذ وکشش صنعت کمتر مي‌ شود وهر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی وجهانی بازسازی مي‌ شود وافراد بیشتر ناچار مي‌ شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه‌هاي مختلف انتخاب نمایند .البته عوامل استاندارد کننده هم به ویژه از طریق کلایی کردن بیشتر تولیدات اجتماعی نقش خاص خود را دارند ،چرا که فرایندهای تولید وتوزیع سرمایه داری در واقع مولفه هایی هسته ای نهادهای مدرنیته را تشکیل مي‌ دهند با این وصف به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزی وهمچنین به علت تکثر زمینه‌هاي عمل وتنوع مراجع انتخاب سبک زندگی پیش از پیش در ساخت هویت شخصی وفعالیت روزمره اهمیت یافته اند (گیدنز،2011) سبک زندگی اصطلاحی است که در آن فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانات موجود است و در عمل نه فقط از نسل گذشته تحویل گرفته نمي‌ شود بلکه پذیرفته مي‌ شود به نظر( دیوید چنی) سبک‌هاي زندگی به مثابه گفتمانی در دوره مدرنیسم محسوب مي‌ شوند . دوران مدرن براساس پیدایش ایدولوِِ‍ژی‌هاي غیر دینی غالب مشخص مي‌ شود که بر حسب درجات وگونه‌هاي متفاوت آگاهی طبقاتی سازنده تضاد اجتماعی اند (چنی20،2010).
دوره مدرن با آنچه( لیوتار )از آن تحت عنوان سلطه کلان به روایت یاد مي‌ کند، سلطه دولت ملی و شکل گیری حوزه عمومي‌ مبتنی بر گفتمکان عقلانی غیر شخصی مشخص مي‌ شود. (آندرسن21،2011) سبک زندگی سه ویژگی یاد شده مدرنیته را از پایه تضعیف مي‌ کند . در ارتباط با مورد نخست سبک‌هاي زندگی یا تعداد پشتیبانیشان در برابر ورود هرگونه کلان روایی که بخواهد مقتدرانه ساختار صورت‌هاي اجتماعی را توصیف کند ایستادگی ومقاومت کند . در ارتباط دولت ملی سازمان‌هاي تولید وتوزیع که ارائه دهنده خدمات سبک زندگی هستند، از مرزهای ملی فرا مي‌ روند وهر تصویری از فرهنگ ملی را مخدوش کرده وبه ریشخند مي‌ گیرند این سازمان ها با آنکه تجربه محلی را نابود مي‌ کنند اما آن رادر رابطه ای ضرورتا دیالتیکی (کنایی) با شبیه سازی دراماتیک جهانی قرار مي‌ دهند. نکته سوم که از همه مهمتر است این است که سبک‌هاي زندگی در راستای تار و مبهم کردن ونهایتا تغیر دادن شکل تمایزات موجود بین حوزهای عمومي‌ وخصوصی عمل مي‌ کند وبااین کار درجهت ساختن وشکل دادن ادراک‌هاي جدید از روابط شکل‌هاي موجودیت اجتماعی فردی وجمعی عمل مي‌ کند. (جمهری، 1391). در این جهت چنین سبک‌هاي زندگی را که فرزند مدرنیته اند نیازمند بازشناسی به واسطه شکل‌هاي ساختاری نوظهوری مي‌ دانند که متعلق به دوران پست مدرن اند . بدین ترتیب میتوان گفت که سبک زندگی عبارتست از طیف رفتاری که اصل انسجام سنجش بر آن حاکم است عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است که الزاما بر همگان قابل تشخیص نیست. (فاضلی، 1389) این در حالی است که محقق اجتماعی میان سبک‌هاي زندگی وبقیه طیف‌هاي رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل اند، البته سبک زندگی مي‌ تواند تشخیص پذیر باشد یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شود در نهایت مي‌ توان گفت که سبک زندگی زاییده انتخاب‌هاي مردم در میان محدودیت‌هاي ساختاری است که آنها را فرا گرفته است با عنایت به تعریف بالا سبک زندگی باید به این نکته توجه داشت اولا تحلیل سبک زندگی تنها به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمي‌ شود.(شبری، 1390) تحلیل سبک زندگی پژوهشی است در باره زندگی اجتماعی آن چنان که در عمل تحقیق میابد وزندگی عناصری پیش از مصرف نیز در بر دارد، ثانیا پژوهش در باره سبک زندگی به منزله مفهومي‌ که در حد وسط ساختار وانتخابگری عاملان منشاها و پیامدهای خود ومصرف بقیه فرایندهای دنیای جدید قرار گرفته است راهی را برای آزمون دنیای اجتماعی در ابعاد مختلف است پژوهش در مورد سبک زتدگی عرصه است برای دنبال کردن مباحثه در واقعیت آزموده شود وپیامد آنچه تحقیق یافته است برای خود فرد وجامعه ارزیابی شود از آنچه که پژوهش سبک زندگی درباره رفتارها وفعالیت‌هاي واقعی است این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در تحقیق یافته است مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آنچه ارزش‌هاي ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما بدان تمایل داشته اند با آنچه تحقیق یافته است چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).
در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌هاي سنتی مدرن وپست مدرن با توجه به ویژگی‌هاي ذاتی هر دوره به سختی مي‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌هاي موجود منطبق است وگاه در برخی موارد به آن معارض وناهمخوان است حکومتی شبه سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده است .موضوعی مبهم را تداعی مي‌ کند که در اجتماع آنها به سختی مي‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،…بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن مي‌ کردند وعمله از پوششی چون شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند، در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف مي‌ توان مثمر ثمر باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی مي‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم مي‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته مي‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان مي‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم مي‌ کنند تاثیر مي‌ گذارند واین نکته درباره سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق مي‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی است که مردم پیمودن آن را مطلوب مي‌ پندارند واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند (بخشش، 1389).
تغییرات سبک زندگی از منظر جامعه شناسان سبک‌هاي زندگی هر چند در تاریخ فکری مغرب زمین اصطلاحی نوپدید به شمار نمي‌ آید وشاخه‌هاي متفاوت علوم انسانی چون فلسفه وروانشناسی در قالب اصطلاحاتی مشابه کم وبیش بدان پرداخته اند ظهور خود را به عنوان اصطلاحی فنی مدیون تاسیس جامعه شناسی است .(جمهری، 1391)پس بیراه نیست اگر مساله بندی سبک زندگی رابا روزگار آغازین خرد ورزی جامعه شناسی در انتهای قرن نوزدهم میلادی هم زمان بدانیم به بیان دیگر همان موقع که پرسش در باب چیستی گونه ای خاص از جامعه انسانی که در اروپا از قرن هفدهم میلادی به بعد مستقر شد و جایگزین اشکال دیگر جمعی انسان ها گردید بوجود آمدن پرسش در باب چیستی سبک زندگی انسان وچگونگی شکل گیری گونه‌هاي متمایز آن در اجتماعات مطرح شد زمانی که جامعه شناسی موضوع خود یعنی جامعه را یافت ومیان آن وجامعه تفاوت‌هاي بارزی مشاهده کرد سبک زندگی به عنوان یکی از جلوه‌هاي تجلی تفاوت‌هاي پیش گفته چهره خود را برابر اندیشه جامعه جدید به صورت بندی سبک زندگی پرداختند ودر باب معنا و اشکال متفاوت آن سطرها نوشتند. سبک زندگی نخستین بار در نوشته‌هاي ماکس وبر وگئورگ زیمل جامعه شناسان پیشگام آلمانی مفهوم پردازی شد اتفاقا این دو جامعه شناس از نخستین چهره ایی بودند که توصیفاتی غنی ودقیق ومبتنی بر تفسیر وتفهیم از زیست– جهان مدرن ارائه نمودند (فریز بی22، 2012). برای آنها این زیست جهان یعنی بستر ساز زندگی انسان زیست کننده در خود را به طریقی ماهوی در نسبت به آنچه پیش از آن بوده متحول ساخته است این تحول نمودهای عینی بسیاری دارد که یکی از آنها سبک زندگی است .سبک زندگی ابتدا نزد این کلاسیک ها جامعه شناختی خود را در سطحی روانشناختی ودر تحولات ذهنی انسان مدرن متجلی مي‌ کند این است که فی لمثل برای( زیمل) سبک زندگی مجموعه ای از واکنش‌هاي عینی انسان مدرن به تحریکات عصبی نهفته ای است که در ذات تحولات وتغییرات سریع وبدون وقفه محرک‌هاي بیرونی ودرونی جامعه جدید وجود دارد پس افزایش سرعت تغییرات زندگی به تحول سبک زندگی انسان مي‌ انجامد وبه این ترتیب برای افرادی چون زیمل به مسئله پژوهش تبدیل مي‌ گردد ودر مورد بنیادهای حسی حیات ذهنی شهر تفاوت‌هاي بسیاری با زندگی روستایی دارد .این امر خود را در باره گذاشتن از خیابان ودر ضربان وتنوع زندگی اقتصادی وشغلی واجتماعی نشان مي‌ دهد کلان شهر از آدمي‌ به منزله موجودی تمیز گذار آگاهی به مراتب بیشتری طلب مي‌ کند تا زندگی روستایی در روستا آهنگ حرکت زندگی وتصاویر ذهنی حسی آشناتر وموزون تر است (زیمل23،2009) در این توصیف از فضای جامعه جدید درمقایسه با جامعه ماقبل مدرن نوعی حس نوستالژیک به چشم مي‌ خورد در بیان مختصات سبک زندگی انسان جامعه جدید که خود این واژه را به اصطلاح فنی در ادبیات جامعه شناختی تبدیل نمود با نوعی حس رمانتیک ونوستالژیک نسبت به سبک زندگی انسان ماقبل مدرن همراه است .به بیان دیگر این حس که در اندیشه‌هاي زیمل ووبر بازنمایی شده است مقدمه مسئله بندی سبک زندگی در جامعه شناسی به حساب مي‌ آید، برای پیشگامان مفهوم پردازی سبک زندگی آسیب‌هاي سبک زندگی مدرن را به مثابه مسئاله واجد ارزش پژوهش نموده است. سبک زندگی انسان مدرن از نظر همین نظریه پردازان در جهت امحای فردیت اصیل عمل مي‌ کند وزندگی او را از کیفیت تهی مي‌ ماید ودر نهایت جهان را به قفس آهنین تبدیل کرده است ودلزدگی به بار مي‌‌آورد (پرنیان، 1392).
ظهور سبک زندگی به عنوان مسئله ای جامعه شناختی در همان ابتدای تاسیس رشته خود را در کنار مسئاله مندی مدرنیته اقتصادی پولی سرمایه داری و… مي‌دیده است . بنابراین انتظار مي‌ رود که در هر جامعه ای که درگیر چنین تحولاتی گردد سبک زندگی به عنوان مساله ای جامعه شناختی رخ نماید وجامعه شناسان را ترغیب کند برروی آن پژوهش ومداقه بپردازند (خسروی، 1390).
در ایران نیز چندی است این اصطلاح در فضای آکادمیک به موضوعی قابل توجه وهدایت تحقیقات انجام پژوهش‌هاي مختلف تبدیل شده است در اینجا این سوال به وجود مي‌ آید که آیا مي‌ توان به معنایی که در اروپای قرن نوزدهم و بیستم میلادی سبک زندگی به عنوان مساله ای جامعه شناختی طرح گردید در جامعه ایرانی نیز به عنوان مساله ای جامعه شناختی صورت بندی گردد . با نگاهی به تغییرات وتحولات جامعه ایرانی به نظر مي‌ رسد بسیاری از مسائل جامعه شناختی از جمله سبک زندگی در مورد این جامعه قابل طرح است (آذرفتحی، 1392).
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی
امروزه فناوری‌هاي اطلاعاتی وارتباطی به عناصری بی بدیل در زندگی بشر تبدیل شده اند عصر کنونی را بسیاری عصر انقلاب اطلاعات وارتباطات نامیده اند وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزار القای اندیشه ها وکارآمدترین سلاح ها برای تسخیر آرام جوامع هستند. در چند دهه اخیر با توجه به سرعت سر سام آور پیشرفت ورشد تکنولوژی ارتباطات واطلاعات هر روزه بر پیچیدگی وکارآمدی این ابزارها ووسایل در جهان افزوده مي‌ شود امری اجتناب ناپذیر نموده است تصویری که در حقیقت در ذهن خود مي‌ سازیم نمایی از ادراک وبرداشت ما از واقعیت محسوس وملموس زندگی است (کوهسار، 1388).
اگر چه پیش از این انسان ها در ارتباطی رودررو با یکدیگر بوده اند ورونق و ترویج روش‌هاي زندگی از طریق همین ارتباطات رودررو با روندی بسیار کند وضعیف همراه بوده است ولیکن با توجه به فنآوری‌هاي امروزی مي‌ توان به جرات بیان نمود که قدرت مافوق تکنولوژی به جایی رسیده که جوامع بشری بصورت آنلاین با هم در ارتباط بوده وهمین امر باعث شده است تا سبک ها و روش‌هاي زندگی جدیدی در سطح دنیا در حال چرخش وتغییر باشند. امروزه با پیشرفت ارتباطات جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده اند رسانه‌هاي همگانی مانند تلویزیون وماهواره در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده اند که از آن جایگاه بطور فزاینده ای چه در سطح ملی و بین المللی مطرح شده اند. از آنجا که فرهنگ از طریق رسانه‌های جمعی جریان مي‌ یاید اشکال متفاوت زندگی توسعه مي‌ ابند، در این رابطه مي‌ توان گفت رسانه ها بر شیوه‌های زندگی وسلیقه‌هاي عمومي‌ در جامعه تاثیر مي‌ گذارند درحال حاضر به دلیل اهمیت رسانه‌هاي جمعی به ویژه تلویزیون بیش از هر زمان دیگری تحت بررسی مطالعه دقیق ومنظم قرار گرفته اند از چند دهه قبل به موضوع ارتباطات به ویژه ارتباط جمعی توجه بیشتری شده است وبه رابطه رسانه ها با جامعه وتاثیرات اجتماعی وتعامل آنها تاکید بیشتری نهاده شده است (جعفرزاده پور،1390) .
یکی از تاثیرات امروز رسانه‌هاي عصر جدید تاثیر آنها بر الگوها و روشها ی زندگی انسان ها است به طوری که بنابر اعتقاد گیدز، رسانه ها با قدرت عظیم فرهنگی خود مي‌ توانند بر الگوهای زندگی انسان ها تاثیر بگذارند. الگوهای زندگی بنابر تعریف گیدز مي‌ توان به مجموعه ای کم وبیش جامع از عملکرد تعبیر کرد که فرد آنها را به کار مي‌ گیرد چون نه فقط نیازهای خود را برآورده مي‌ کند بلکه روایت خاصی را هم که برای هویت شخصی خود در نظر گرفته است در برابر دیگران مجسم مي‌ کند.( گیدنز، 2010) وامروزه با ظهور ماهواره وگسترش آن در کشور ما سرعت تبادل اطلاعات بیشتر شده وآنها در سطح جهانی تاثیرات خود را به صورت مستقیم وغیر مستقیم برروی استفاده کنندگان آن خواهد داشت به طوری که نقش بسزایی در تبلیغ الگوهای مختلف زندگی دارند که این الگوهای زندگی گسترده تر از الگوهای زندگی است که در کشورما منجر مي‌ شود ومهمتر از همه با فرهنگ کشور ما در تعارض است .سبک زندگی از مفاهیمي‌ است که در دنیای امروز از آن استفاده مي‌ شود وبه دلیل گستردگی آن رشته‌هاي مختلف کاربرد دارد (ارمکی وتقی، 1392).
تعین بلندای گام وشتاب حرکت در مسیرجهانی شدن زمانی به درستی میسرمي‌ گردد که جایگاه فعلی (مبدا)موانع فراروی ومقصد به خوبی ارزیابی قرار بگیرند.ارزیابی مرکز تولید علم به ویژه دانشگاه از این منظر اولویتی غیر قابل انکار است با توجه به اینکه فضای اجتماعی در حال تغییرات است وروبه سوی فضای مجازی علمي‌ دارد دیگر فقط بحث دانش نیست بلکه در حجم انبوهی از اطلاعات ودانش آن هم با سرعتی شتابان در سایه تکنولوژی الکترونیکی وفناوری‌هاي نوین اطلاعات وارتباطات نحوه برخورد واستفاده از دانش و اطلاعت نیز تغییر یافته است امروزه با گسترش رسانه ها وعمومي‌ شدن ماهواره ها ورود سایر وسایل ارتباطی در جوامع بشری مسائل اجتماعی جدید بوجود آمده است و هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده از آنها در زندگی انسان ها افزوده مي‌ شود. با مراجعه به آمار وارقام موجود در جهان مي‌ توان به این واقعیت پی برد که رسانه‌هاي جمعی بخصوص تلویزیون بیشترین سهم را در گذراندن اوقات فراغت افراد دارند به طوری که براساس آمار سال 1388 بیش از 90درصد شهروندان تهرانی برای گذراندن اوقات فراغت خود به تماشای تلویزیون مي‌ پردازند ،وبه طور کلی بر میزان تماشای تلویزیون به لحاظ حجم وزمان مخاطبان افزوده مي‌ شود. (رحیمي‌ نژاد، 1388. باتوجه به این امر امروزه درمورد رسانه‌هاي همگانی از جمله رادیو وتلویزیون ماهواره و امثال آنها مطالعات دقیق ومنطقی ای صورت گرفته است این مطالعات حکایت از اهمیت رسانه‌هاي جمعی به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی دارد . رسانه‌هاي جمعی در سطح اجتماعی پایگاهی را اشغال کرده اند که از آن جایگاه فرهنگ جریان یافته واشکال سمبلیک ونمادین ریشه دوانده است وتوسعه مي‌ یابد به طوریکه مي‌ توان گفت رسانه ها برشیوه رفتاری نحوه سلوک وسلیقه‌هاي عمومي‌ در جامعه وهنجارها اثر مي‌ گذارد (لطف آبادی،1389).
سبک زندگی که سبب نمایش هویت وشخصیت افراد در جهان کنونی است ازقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمي‌واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي‌متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشیَ مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داری غیرعلمي‌و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمي‌و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمي‌می‌آلایند.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهد‌نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب مجتبي شاهي وند دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسي عمومي‌که در تاریخ…………………… از پایان نامه خود تحت عنوان ” بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی در دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر” با کسب نمره ……….. و درجه ………. دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1)این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي ‌و پژوهشی دیگران(اعم ازپایان نامه،کتاب،مقاله و … )استفاده نموده ام،مطابق ضوابط ورویه موجود،نام منبع مورد استفاده وسایرمشخصات آن رادرفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه/ رساله قبلا ًبراي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح،پائین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه هاومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل،قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم،ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنان چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی ازآن را مي‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
مجتبي شاهي وند
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات ايلام
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسي (M.A)
گرايش: عمومي
عنوان:
بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر
استاد راهنما:
دکتر شهرام مامی
استاد مشاور:
دکتر جهانشا محمدزاده
نگارش:
مجتبی شاهی وند
بهار 1394
سپاسگزاري
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دكتر شهرام مامي به عنوان استاد راهنما و جناب آقاي دكتر جهانشا محمدزاده به عنوان استاد مشاور که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم .
تقديم به
همسـرم،
اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه3
1-2- بيان مسأله5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق9
1-4- اهداف پژوهش12
1-4-1- اهدف کلی12
1-4-2- اهداف جزیی12
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق13
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی13
1-6-1- سبك زندگي13
1-6-2- هويت اجتماعی14
1-6-3- ادراك خدا14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق16
2-1-1- سبک زندگی16
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی20
2-1-3 – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی23
2-2- ادراک از خدا25
2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان26
2-2-2 – ادراک در لغت26
2-2-3- رابطه علم وادراک26
2-2-4- ادراک امور حسی26
2-2-5- ادراک به معنای رویت26
2-2-6- مدرک بودن خداوند27
2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟27
2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه28
2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران30
2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا34
2-3- هویت37
2-3-1- واژه هویت37
2-3-2- هویت در نگاه دیگران38
2-3-3- هویت ونوجوانی39
2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف )41
2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت :44
2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی47
2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه49
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه53
3-2- روش تحقیق53
3-3- جامعه ي آماري 54
3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري54
3-5- نحوه اجرای پرسشنامه54
3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات:55
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq55
3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g)56
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا56
3-7- روش تحلیل آماری :58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه60
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها60
4-3- توصیف داده ها60
4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق65
4-5- فرضیات تحقیق65
4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه78
5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش82
5-3- راهکارهای پیشنهادی83
5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق84
منابع و مآخذ85
پيوست‌ها92
چكيده انگليسي101
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون57
جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا58
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات60
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان61
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی62
جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق64
جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا65
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت67
جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا70
جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا73
جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت75
جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا76
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات61
نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان63
نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق64
نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا66
نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت69
نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا72
نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از خدا73
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.
واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا
فصل اول
كليات تحقيق
1-1مقدمه
پيشرفت روزافزون و سريع دنيا و به تبع آن جوامع و كشورها و همچنين تغيير آداب زندگي منجر به تعريف سبك و روش زندگي شده است. افراد بدون دانستن روش زندگي كردن دچار سردرگمي و درواقع بي هويتي به معناي كشف درست زندگي، هدف آن و نقش فرد براي دسترسی به آن مي شوند. نقش ادراك خدا در درست زندگي كردن و كشف شخصيت فردي و هويت افراد در جوامعي با منبع ديني بي نقصی مانند اسلام مي تواند چشمگير باشد. ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی– عاطفی است که ازطریق نخستین ارتباطات کودک باافرادمهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است ودر سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود، این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند .به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌هاي منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد وبخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌هاي روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. (لاورنس،12010)رواج شیوه‌هاي جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضاهای زندگی (مثلآ:توجه به رسانه‌هاي مختلف مدیریت بدن،تمرکز بر بدن،و…)فردی شدن،اهمیت یافتن سیاست‌هاي زندگی بر اساس ترجیحات سبک‌هاي زندگی متفاوت،از جمله زمینه‌هاي اصلی هستند که شرایط جدیدی را پیش روی افراد قرار داده اند این به بدان معناست که این تحولات که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ مي‌ دهد علاوه بر تآثیر بر ذوق،سلیقه،گذراندن اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها تحت تآثیر قرار داده است.(پرنیان، 1392) به عبارت دیگر در جامعه مدرن نوع و سبک رفتار و کنش‌هاي مصرفی یا سبک زندگی است که هویت‌هاي فردی و اجتماعی را شکل مي‌ دهد. (کفاشی و همکاران، 1389 ) به طور کلی در چنین فضای اجتماعی علاوه بر سبک‌هاي متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب مي‌ شود فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است. (خواجه نوری و همکاران، 1389) اهمیت این امر زمانی مشخص مي‌ شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چهارچوب‌هاي مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار مي‌ سازد افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنا دار و پایدار میان خود را نخواهند داشت. (کفاشی و همکاران، 1389) همچنین فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری که مشخصه هویت است، نه تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای جامعة انسانی نیز اهمیت زیادی دارد.(ذولفقاری و سلطانی، 1389)مسآله بودن این موضوع از آنجا ناشی مي‌ شود که مسیر تغییر سبک‌هاي زندگی و ورود سبک‌هاي جدید زندگی موجب تغییر و تهدید فرهنگی،فردی شدن و افزایش شکافهای اجتماعی،رواج مصرف گرایی،از هم پاشیدگی شبکه‌هاي سنتی ودر نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد مي‌ شود در این موضوع افراد هویت خود را به جای منابع سنتی هویت،از خلال مصرف کالاها و سبک‌هاي گوناگون زندگی کسب مي‌ کنند.(رضایی، 1389)ایران نیز همچون بسیاری از کشور ها در حال گذر تغییراتی یافته است اما از آنجایی که چنین تحولاتی (که در غرب با عنوان مدرنیته و جهانی شدن روی داده است)از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات و نه در بستر مناسب فرهنگی وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران شده است بحران هایی را در زندگی مردم به وجود آورده است (خواجه نوری،1389).
در این بین فرهنگ جوانان ایرانی متآثر از این رقابت ها،منازعات و تبادل ها و تصورات فرهنگی بیش از بقیه گروه‌هاي جامعه متنوع شده است تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان به یکی از دغدغه‌هاي کلان نظام تبدیل شده است و سیاست گذاران فرهنگی رواداشته است تا میزان تآثیر گذاری نهادها و سازمانهای فرهنگی رسمي‌ را در این زمینه افزایش دهند. (شالچی،1389) به عبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گروه ها و قشرهای دیگر روابط اجتماعی گسترده تری دارند و با مظاهر و وسایل تجدد نو سازی جهانی شدن و همچنین اندیشه ها و هویت‌هاي جدید آشنایی و برخورد بیشتری مي‌ یابند بیش از دیگران در معرض تغییرات هویت قرار مي‌ گیرند به علاوه با توجه به اینکه حدود 60 درصد از جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل مي‌ دهند. (کلانتری و حسنی، 1387)و در مجموع کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحولات عمومي‌ مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی وتصور آنان بر خداوند وهم چنین تاثیرگذاری این دو مفهوم بر سبک زندگی بسیار ضروری به نظر مي‌ رسد.(پاینده، 1389)
در جامعه پرزرق و برق و پیچیده امروزی مولفه‌هاي مختلفی مي‌ توانند بر کارکرد انسان تاثیر بگذارد که متاسفانه از نظر عوام بیشتر پارامترهای مادی و دنیوی مورد توجه قرار مي‌ گیرد ودر جامعه علمي‌ و دانشگاهی نیز بیشتر تحقیقات به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند ولی با توجه به سرشت پیچیده انسان به نظر مي‌ رسد عوامل متعددی در شکل گیری رفتار هر فرد تاثیر مي‌ گذارد. در این تحقیق سعی شده که تاثیر مولفه‌هاي مهمي‌ مانند هویت وادراک از خدا وشاخه‌هاي مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آنها بر سبک زندگی نشان داده شود .
در این نوشتار سعی شده است همین موضوع تبین وتحلیل گردد که پرداختن به جوانب گوناگون این موضوع از جنبه‌هاي برجسته این تحقیق است .
1-2- بيان مسأله
آيا رابطه اي بين ادراك از خدا و هويت اجتماعي و مولفه سبك زندگي در دانشجويان وكاركنان دانشگاه آزاد اسلامي دره شهر وجود دارد ؟
تحقيق وپژوهش در مورد خصوصيات انسان مسئله پيچيده اي است زيرا بيان دقيق وتوضيح جنبه هاي مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد كار بسيار دشواري است .
در خصوص موضوعاتي چون هويت اجتماعي وادراك از خدا وسبك زندگي به صورت جداگانه تحقيقات ارزشمندي در داخل وخارج از كشور صورت گرفته است، اما بررسي نظري وتجربي هويت اجتماعي و ادراك از خدا بسيار اندك وبه تعداد انگشتان دست هم نمي رسد. همچنين در مورد سبك زندگي مطالعات انجام شده اغلب در حوزه هاي نظري بوده وكمتر به آزمون تجربي اين فرايند دست زده اند. در اين قسمت از مقاله به مرور تحقيقاتي مي پردازيم كه در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .
نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس2،2007 ) این نظریه تاکید مي‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌هاي اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس مي‌ کند، این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروهها ،سازمانها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی مي‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت مي‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌هاي جمعی فرد تفسیر مي‌ شود ( پادیلا3و پرز،2010).
یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق مي‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل مي‌ گیرد .هویت این تصاویر که به عنوان باز خورد از خود دیگران دریافت مي‌ کند رشد وتوسعه میابد . اوقات فراغت (به عنوان سازنده سبک زندگی) زمینه ای را فراهم مي‌ کند که افراد قادر شوند از طریق آن هویتشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند ( غباری بناب،1388).
طبق نظریه مشارکت، اوقات فراغت علاوه بر آنکه هویت فرد تاثیر مي‌ گذارد واز آن نیز تاثیر مي‌ پزیرد. (کمپل42007) ماکس وبر که یکی از دیگر نظریه پردازان این حوزه است برمبنای تعریف چند بعدی خود از قشر بندی اجتماعی وتاکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعا د ومولفه‌هاي قشر بندی اصلاح سبک زندگی را به کار مي‌ بندد وسبک زندگی از نظر وی شیوه‌هاي خاص از زندگی است وگروه‌هاي اجتماعی برای تمایز از دیگران وکسب منزلت (هویت اجتماعی ) به کار مي‌ گیرند (ربانی وشیری، 1388).
از نظر تامیلسون نیز هویت بیشتر محصول جهانی شدن ( که سبک زندگی نیز یکی از ابعاد ومهم آن به حساب مي‌ آید ) است تا قربانی آن، به عقیده اوهویت در قالب تصورات فرهنگی معاصر جای گرفته است ویکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده در مدرنیته است (تامیلسون5، 1387).
فدرستون که یکی از نظریه پردازان موجود در این حوزه مي‌ باشد، معتقد است که واژه سبک زندگی در دوره معاصر به نوعی فردیت ابراز وجود وخود آگاهی سبک گرایانه اشاره دارد به زعم وی بدن ،لباسها ،طرز بیان ،فراغت، ترجیهات خوردن ونوشیدن وانتخاب محلی برای تعطیلات به عنوان شاخصهای سبک زندگی به حساب مي‌ آید. (فدرستون6، 2009) ( رابرت7، 2011) در الگوي مفهومي مطالعه حاضر نيز نقش معنادار تصور از خدا بر تصور از خود معني دار شد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه چگونگي ادراك فرد از خدا در ادراك اواز خودش تاثير مي گذارد.(كربين8،2009)نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين ويژگي هاي شخصيتي منفي توام با عدم شايستگي فرد تصوير ذهني منفی از خداوند رابطه وجود دارد. انجمن مشاوره آمريكا9 (2007)نقل از زرين لك وطباطبايي (1391) نيز در پژوهشي نشان دادند يك رابطه ايمن با خدا همواره مي توان تحويل كننده حرمت خود پايين باشد.
ازآنجایی که سبک زندگی را باید درارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار داد در اینجا جهت تبین ارتباط سبک زندگی وهویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده مي‌ شود .
ایشان معتقد است که هویت شخصی برنامه مدرنی است که افراد آن را بر حسب درکی که از روش‌هاي ابراز وجود و زندگی نامه شخصی خود دارند، مي‌ فهمند. ( گیدنز10، 1388) بنابراین در جهان مدرن نسبت ها وآن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید باز اندیشی مي‌ شود ،در این راستا بیشتر موقعیت‌های زندگی مدرن با دین به صورت حاکم برزندگی روزانه سازگاری ندارد بخشی از این واقعیت به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده است وتحت تسلط مشاهده‌هاي تجربی واندیشه منطقی بر مي‌ گردد ،این دانش مبتنی بر رفتارهای مادی واصول اجتماعی است .البته لازم به ذکر است که دنیوی شدن به نحو کامل به دین نمي‌ انجامد (گیدنز، 1388).
دین وسنت همیشه دارای پیوند نزدیک با یکدیگر بوده است وباز اندیشی زندگی اجتماعی مدرن مغایرت مستقیم با سنت دارد ونسبت را بیشتر از دین تضعیف کرده است تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است در حالیکه سبک زندگی سنتی افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترده تر قرار دارد واز او تبعیت مي‌ کند ( پایبنده، 1389).
در جامعه ایران بنابر بافت وساخت مذهبی دین واعتقادات در اساس هویت افراد ریشه دارد اعتقادات و باورهای دینی شاکله وهویت افراد را شکل مي‌ دهد و این جهانی شدن است که به وسیله رفتارهای نوین اطلاعات و ارتباطات باعث تغیر نگرش وهویت اجتماعی افراد مي‌ شود (مقدس وخواجه نوری، 1388).
به باور گیدنز مذهب یکی از منابع اقتدار سنتی است واز این طریق با سنت ارتباط پیدا مي‌ کند در نتیجه تجربه معنا وتفسیر بر اساس آن صورت مي‌ گیرد وبه همین دلیل اکثر کنش ها ی زندگی دارای دلایل دینی و مذهبی است . در نتیجه هویت مذهبی سازه ای اجتماعی مبتنی بر مذهب است .نقش مهمي‌ ایفا مي‌ کند در واقع افراد با اتخاذ به رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب به نوعی متمایز خود را از سایر افراد نمایان نمي‌ کنند وبه تشخیص وفردیت دست مي‌ یابند اما در زمان حال تجدد مراجع زندگی بشری را متعدد کرده است مراجعی که همه مدعی صلاحیت هستند وسنت که مهمترین مرجع ماخذی بوده اند که بشر به آن رجوع کرده است اهمیت کلی خود را از دست داده است ودر عرض مابقی مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده است ودر واقع به طور کلی از لحاظ ساختاری منابع جهان مدرن متعدد تر از منابع سنتی هستند ودر بعضی موارد با آنها تفاوت دارند (گیدنز،1388).
بنابراین هویت برساخت عصر جدید زاده تجدد و نهادهای امروزین است وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها واوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل مي‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی است. (ذوالفقاری وسلطانی، 1389 ) این هویت‌هاي جدید به میزان‌هاي مختلف با سنت دارای زاویه هستند بر این اساس کسانی که دارای سبک‌هاي سنتی تر هستند دارای هویت‌هاي سنتی تر خواهند بود وسبک‌هاي زندگی مدرن با هویت‌هاي
اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .
هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آنها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ودانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، مي‌ باشد .
دراین تحقیق پس از شناخت مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آنها برروی دومتغیر هویت اجتماعی وادراک از خدا پرداخته خواهد شد تامیزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.
بررسی وشناخت این معیارها علاوه بر این که باعث خواهد شد تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مولفه‌های مورد مطالعه با هم مقایسه کرد، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد شد وبا استفاده از آن مي‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان بدست آورده ولی در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن به این پرسش است که به واقع تاثیر هویت اجتماعی وادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده است.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌هاي فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان بسیار اندک است بدین جهت مطالعه برروی این دانشگاه وسایر واحدهای آموزشی منطقه از باب تغییرات فرهنگی واجتماعی از اهمیت بسیار ی برخوردار است .
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
جهان به جاي ورود به دنياي پست مدرن به سوي دوره اي گام بر مي دارد كه در آن پيامدهاي مدرنيته ريشه‌اي تر و جهاني تر از پيش شده اند.( گيدنز11،2011) ترديدي نيست كه دنياي متجدد كنوني به ميزان گسترده اي فراسوي محيط فعاليت هاي انفرادي امتداد مي يابد و هيچ كس قادر نيست از تحولات ناشي از گسترش تجدد مصون بماند يا خلاف آن گزينشي به عمل بياورد؛ حتي مدرنيته ، مردمي را كه در سنتي ترين سكونتگاه هاي ممكن خارج از بخش پيشرفته جهان به سر مي برند، تحت تأثير قرار مي دهد. در دهه اخير، سازه هاي اجتماعي كه در بستر هويت معنا پيدا مي كنند مثل طبقه ( نظام توليد) از بين رفته است. جهت گيري نظريه هاي اجتماعي در دهه اخير به سمت پذيرش اهميت فزاينده سبك زندگي در شكل دادن به هويت شخصي و اجتماعي است و به عنوان موضوعي براي نظريه و پژوهش اجتماعي مطرح شده است (چاوشیان، 1389).
سبك زندگي شيوه اي نسبتا ثابت است كه فرد براي رسيدن به اهداف خود به كار مي برد. يعني راهي است براي رسيدن به اهداف زندگي. اين سبك حاصل دوران كودكي فرد است، به عبارت ديگر، سبك زندگي بعد عيني و كميت پذير شخصيت افراد است (سلطانی،1389). اولين بار (آلفرد آدلر12 ،1922) سبك زندگي را مطرح كرد و اين مفهوم را بعدا پيروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراكي و شناخت سبك زندگي او مي دانست و معتقد بود سبك زندگي به ايمان و اعتقاداتي اطلاق مي شود كه فرد در روزهاي اوليه زندگي خود كسب مي كند و يك الگوي ادراكي جهت دار است. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی هاي شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از دارو را شامل مي‌ شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد مي‌ توان میزان موفقیت‌هاي فردي و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کوکرهام،13 2007 ). سازمان جهانی بهداشت14( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش هاي یادگیري و مطالعه، و معنویت است.
یکی از مؤلفه هاي مهم معنویت تصور از خداست. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوي درونی روانشناختی از تصورات فرد در مورد خداست. درواقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، مي‌ باشد. (لاورنس15، 2013) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدا را بدان گونه و در قالب متصور مي‌ شود.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد است بلکه مي‌ تواند نشان دهندة درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ژرفتر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالیکه افکار واندیشه‌هاي افراد در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌هاي مذهبی نشآت مي‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل مي‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی است اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار است.(گاتیس ،162007 )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی است.همچنین در صورتیکه صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم است (گاتیس، 2007).
هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی،تداوم،استمرار،یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی،1383)مفهوم هویت مانند بساری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع مي‌ باشد و از سوی دیگر در حال دائمي‌ شدن است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌هاي که بدان افزوده مي‌ شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامي‌ بحث‌هاي هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده مي‌ شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران، 1384).
مطالعه در زمینۀ علمي‌ اجتماعی هویت نشان داده است که افراد داراي هویت هاي گوناگون مذهبی، شغلی، قومی، اجتماعی، سیاسی و جنسی مي‌ باشند. مذهب زمینه را براي کشف و تعهد هویت از طریق پیشنهاد کردن مفاهیم ایدئولوژیکی،اجتماعی ومعنوي فراهم مي‌ کند، به طوريکه نتایج نشان داده است که بین مذهب و هویت کسب شده رابطۀ مثبت وجود دارد (کینگ،172010).
با توجه به اینکه از دیرباز مساله درک وجود خداوند از مهمترین چالش‌هاي بشر بوده واز طرفی مساله هویت در عصر حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکرین از جمله جامعه شناسان وروانشناسان و..بوده واز طرفی در دنیایی که اصطلاحا به عصر ارتباطات توصیف شده و بشر به صورت لحظه ای شاهد تغیر وتحول و نوآوری مي‌ باشد وهر روز شاهد تغییر وکشف سبک‌هاي مختلف زندگی از طرق مختلف از جمله رسانه‌های تصویری، لازم است در زمینه‌هاي فوق تحقیقات گستردتر وعمیقتری صورت گرفته تا تاثیر این مقوله ها بر روی همدیگر مورد تحلیل قرار گیرد در این تحقیق محقق سعی نموده با مطالعه تحقیقات صورت گرفته وهمچنین انجام بررسی‌های میدانی گام کوچکی در این زمینه بردارد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهدف کلی
تعین رابطه بين ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان دره شهر
1-4-2- اهداف جزیی
تعین رابطه بین سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین هويت اجتماعی و ادراك از خدا
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق
بين سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی
1-6-1- سبك زندگي
تعریف مفهومی: سازمان جهانی بهداشت ( 2010 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی،روانی،واجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است.
تعریف عملیاتی: سبک زندگی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک زندگی بدست آورده شده است.
1-6-2- هويت اجتماعی
تعریف مفهومی:هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علائم،آثار مادی ،زیستی فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از اهلیت دیگر و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر متصور مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد و هم شکلی تداوم و استمرار یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی، 1389)
تعریف عملیاتی: هویت اجتماعی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) بدست آورده شده است.
1-6-3- ادراك خدا
تعریف مفهومی:”ادراک خدا” (تصویر خدا) یک مدل کارکردیِ درون روانی است که فرد، “خدا” را بدان گونه و در آن قالب متصور می‌شود. (گاتیس18،2011). ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی – عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است و در سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند(لاورنس،192010)
تعریف عملیاتی: ادراک از خدا در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه ادراک از خدا بدست آمده است.
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق
2-1-1- سبک زندگی
درعصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌هاي نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر مي‌ شود که به طور بازتابی بروز مي‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌هاي زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‌هاي متعدد وبر آمده از نظام‌هاي مجرد جای مي‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی خاص به خود مي‌ گیرد. هرچه نفوذ وکشش صنعت کمتر مي‌ شود وهر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی وجهانی بازسازی مي‌ شود وافراد بیشتر ناچار مي‌ شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه‌هاي مختلف انتخاب نمایند .البته عوامل استاندارد کننده هم به ویژه از طریق کلایی کردن بیشتر تولیدات اجتماعی نقش خاص خود را دارند ،چرا که فرایندهای تولید وتوزیع سرمایه داری در واقع مولفه هایی هسته ای نهادهای مدرنیته را تشکیل مي‌ دهند با این وصف به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزی وهمچنین به علت تکثر زمینه‌هاي عمل وتنوع مراجع انتخاب سبک زندگی پیش از پیش در ساخت هویت شخصی وفعالیت روزمره اهمیت یافته اند (گیدنز،2011) سبک زندگی اصطلاحی است که در آن فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانات موجود است و در عمل نه فقط از نسل گذشته تحویل گرفته نمي‌ شود بلکه پذیرفته مي‌ شود به نظر( دیوید چنی) سبک‌هاي زندگی به مثابه گفتمانی در دوره مدرنیسم محسوب مي‌ شوند . دوران مدرن براساس پیدایش ایدولوِِ‍ژی‌هاي غیر دینی غالب مشخص مي‌ شود که بر حسب درجات وگونه‌هاي متفاوت آگاهی طبقاتی سازنده تضاد اجتماعی اند (چنی20،2010).
دوره مدرن با آنچه( لیوتار )از آن تحت عنوان سلطه کلان به روایت یاد مي‌ کند، سلطه دولت ملی و شکل گیری حوزه عمومي‌ مبتنی بر گفتمکان عقلانی غیر شخصی مشخص مي‌ شود. (آندرسن21،2011) سبک زندگی سه ویژگی یاد شده مدرنیته را از پایه تضعیف مي‌ کند . در ارتباط با مورد نخست سبک‌هاي زندگی یا تعداد پشتیبانیشان در برابر ورود هرگونه کلان روایی که بخواهد مقتدرانه ساختار صورت‌هاي اجتماعی را توصیف کند ایستادگی ومقاومت کند . در ارتباط دولت ملی سازمان‌هاي تولید وتوزیع که ارائه دهنده خدمات سبک زندگی هستند، از مرزهای ملی فرا مي‌ روند وهر تصویری از فرهنگ ملی را مخدوش کرده وبه ریشخند مي‌ گیرند این سازمان ها با آنکه تجربه محلی را نابود مي‌ کنند اما آن رادر رابطه ای ضرورتا دیالتیکی (کنایی) با شبیه سازی دراماتیک جهانی قرار مي‌ دهند. نکته سوم که از همه مهمتر است این است که سبک‌هاي زندگی در راستای تار و مبهم کردن ونهایتا تغیر دادن شکل تمایزات موجود بین حوزهای عمومي‌ وخصوصی عمل مي‌ کند وبااین کار درجهت ساختن وشکل دادن ادراک‌هاي جدید از روابط شکل‌هاي موجودیت اجتماعی فردی وجمعی عمل مي‌ کند. (جمهری، 1391). در این جهت چنین سبک‌هاي زندگی را که فرزند مدرنیته اند نیازمند بازشناسی به واسطه شکل‌هاي ساختاری نوظهوری مي‌ دانند که متعلق به دوران پست مدرن اند . بدین ترتیب میتوان گفت که سبک زندگی عبارتست از طیف رفتاری که اصل انسجام سنجش بر آن حاکم است عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است که الزاما بر همگان قابل تشخیص نیست. (فاضلی، 1389) این در حالی است که محقق اجتماعی میان سبک‌هاي زندگی وبقیه طیف‌هاي رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل اند، البته سبک زندگی مي‌ تواند تشخیص پذیر باشد یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شود در نهایت مي‌ توان گفت که سبک زندگی زاییده انتخاب‌هاي مردم در میان محدودیت‌هاي ساختاری است که آنها را فرا گرفته است با عنایت به تعریف بالا سبک زندگی باید به این نکته توجه داشت اولا تحلیل سبک زندگی تنها به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمي‌ شود.(شبری، 1390) تحلیل سبک زندگی پژوهشی است در باره زندگی اجتماعی آن چنان که در عمل تحقیق میابد وزندگی عناصری پیش از مصرف نیز در بر دارد، ثانیا پژوهش در باره سبک زندگی به منزله مفهومي‌ که در حد وسط ساختار وانتخابگری عاملان منشاها و پیامدهای خود ومصرف بقیه فرایندهای دنیای جدید قرار گرفته است راهی را برای آزمون دنیای اجتماعی در ابعاد مختلف است پژوهش در مورد سبک زتدگی عرصه است برای دنبال کردن مباحثه در واقعیت آزموده شود وپیامد آنچه تحقیق یافته است برای خود فرد وجامعه ارزیابی شود از آنچه که پژوهش سبک زندگی درباره رفتارها وفعالیت‌هاي واقعی است این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در تحقیق یافته است مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آنچه ارزش‌هاي ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما بدان تمایل داشته اند با آنچه تحقیق یافته است چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).
در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌هاي سنتی مدرن وپست مدرن با توجه به ویژگی‌هاي ذاتی هر دوره به سختی مي‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌هاي موجود منطبق است وگاه در برخی موارد به آن معارض وناهمخوان است حکومتی شبه سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده است .موضوعی مبهم را تداعی مي‌ کند که در اجتماع آنها به سختی مي‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،…بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن مي‌ کردند وعمله از پوششی چون شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند، در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف مي‌ توان مثمر ثمر باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی مي‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم مي‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته مي‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان مي‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم مي‌ کنند تاثیر مي‌ گذارند واین نکته درباره سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق مي‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی است که مردم پیمودن آن را مطلوب مي‌ پندارند واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند (بخشش، 1389).
تغییرات سبک زندگی از منظر جامعه شناسان سبک‌هاي زندگی هر چند در تاریخ فکری مغرب زمین اصطلاحی نوپدید به شمار نمي‌ آید وشاخه‌هاي متفاوت علوم انسانی چون فلسفه وروانشناسی در قالب اصطلاحاتی مشابه کم وبیش بدان پرداخته اند ظهور خود را به عنوان اصطلاحی فنی مدیون تاسیس جامعه شناسی است .(جمهری، 1391)پس بیراه نیست اگر مساله بندی سبک زندگی رابا روزگار آغازین خرد ورزی جامعه شناسی در انتهای قرن نوزدهم میلادی هم زمان بدانیم به بیان دیگر همان موقع که پرسش در باب چیستی گونه ای خاص از جامعه انسانی که در اروپا از قرن هفدهم میلادی به بعد مستقر شد و جایگزین اشکال دیگر جمعی انسان ها گردید بوجود آمدن پرسش در باب چیستی سبک زندگی انسان وچگونگیقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمي‌واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي‌متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشیَ مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داری غیرعلمي‌و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمي‌و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمي‌می‌آلایند.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهد‌نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب مجتبي شاهي وند دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسي عمومي‌که در تاریخ…………………… از پایان نامه خود تحت عنوان ” بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی در دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر” با کسب نمره ……….. و درجه ………. دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1)این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي ‌و پژوهشی دیگران(اعم ازپایان نامه،کتاب،مقاله و … )استفاده نموده ام،مطابق ضوابط ورویه موجود،نام منبع مورد استفاده وسایرمشخصات آن رادرفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه/ رساله قبلا ًبراي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح،پائین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه هاومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل،قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم،ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنان چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی ازآن را مي‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
مجتبي شاهي وند
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات ايلام
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسي (M.A)
گرايش: عمومي
عنوان:
بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر
استاد راهنما:
دکتر شهرام مامی
استاد مشاور:
دکتر جهانشا محمدزاده
نگارش:
مجتبی شاهی وند
بهار 1394
سپاسگزاري
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دكتر شهرام مامي به عنوان استاد راهنما و جناب آقاي دكتر جهانشا محمدزاده به عنوان استاد مشاور که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم .
تقديم به
همسـرم،
اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه3
1-2- بيان مسأله5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق9
1-4- اهداف پژوهش12
1-4-1- اهدف کلی12
1-4-2- اهداف جزیی12
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق13
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی13
1-6-1- سبك زندگي13
1-6-2- هويت اجتماعی14
1-6-3- ادراك خدا14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق16
2-1-1- سبک زندگی16
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی20
2-1-3 – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی23
2-2- ادراک از خدا25
2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان26
2-2-2 – ادراک در لغت26
2-2-3- رابطه علم وادراک26
2-2-4- ادراک امور حسی26
2-2-5- ادراک به معنای رویت26
2-2-6- مدرک بودن خداوند27
2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟27
2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه28
2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران30
2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا34
2-3- هویت37
2-3-1- واژه هویت37
2-3-2- هویت در نگاه دیگران38
2-3-3- هویت ونوجوانی39
2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف )41
2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت :44
2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی47
2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه49
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه53
3-2- روش تحقیق53
3-3- جامعه ي آماري 54
3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري54
3-5- نحوه اجرای پرسشنامه54
3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات:55
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq55
3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g)56
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا56
3-7- روش تحلیل آماری :58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه60
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها60
4-3- توصیف داده ها60
4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق65
4-5- فرضیات تحقیق65
4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه78
5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش82
5-3- راهکارهای پیشنهادی83
5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق84
منابع و مآخذ85
پيوست‌ها92
چكيده انگليسي101
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون57
جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا58
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات60
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان61
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی62
جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق64
جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا65
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت67
جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا70
جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا73
جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت75
جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا76
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات61
نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان63
نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق64
نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا66
نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت69
نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا72
نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از خدا73
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.
واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا
فصل اول
كليات تحقيق
1-1مقدمه
پيشرفت روزافزون و سريع دنيا و به تبع آن جوامع و كشورها و همچنين تغيير آداب زندگي منجر به تعريف سبك و روش زندگي شده است. افراد بدون دانستن روش زندگي كردن دچار سردرگمي و درواقع بي هويتي به معناي كشف درست زندگي، هدف آن و نقش فرد براي دسترسی به آن مي شوند. نقش ادراك خدا در درست زندگي كردن و كشف شخصيت فردي و هويت افراد در جوامعي با منبع ديني بي نقصی مانند اسلام مي تواند چشمگير باشد. ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی– عاطفی است که ازطریق نخستین ارتباطات کودک باافرادمهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است ودر سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود، این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند .به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌هاي منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد وبخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌هاي روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. (لاورنس،12010)رواج شیوه‌هاي جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضاهای زندگی (مثلآ:توجه به رسانه‌هاي مختلف مدیریت بدن،تمرکز بر بدن،و…)فردی شدن،اهمیت یافتن سیاست‌هاي زندگی بر اساس ترجیحات سبک‌هاي زندگی متفاوت،از جمله زمینه‌هاي اصلی هستند که شرایط جدیدی را پیش روی افراد قرار داده اند این به بدان معناست که این تحولات که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ مي‌ دهد علاوه بر تآثیر بر ذوق،سلیقه،گذراندن اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها تحت تآثیر قرار داده است.(پرنیان، 1392) به عبارت دیگر در جامعه مدرن نوع و سبک رفتار و کنش‌هاي مصرفی یا سبک زندگی است که هویت‌هاي فردی و اجتماعی را شکل مي‌ دهد. (کفاشی و همکاران، 1389 ) به طور کلی در چنین فضای اجتماعی علاوه بر سبک‌هاي متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب مي‌ شود فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است. (خواجه نوری و همکاران، 1389) اهمیت این امر زمانی مشخص مي‌ شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چهارچوب‌هاي مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار مي‌ سازد افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنا دار و پایدار میان خود را نخواهند داشت. (کفاشی و همکاران، 1389) همچنین فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری که مشخصه هویت است، نه تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای جامعة انسانی نیز اهمیت زیادی دارد.(ذولفقاری و سلطانی، 1389)مسآله بودن این موضوع از آنجا ناشی مي‌ شود که مسیر تغییر سبک‌هاي زندگی و ورود سبک‌هاي جدید زندگی موجب تغییر و تهدید فرهنگی،فردی شدن و افزایش شکافهای اجتماعی،رواج مصرف گرایی،از هم پاشیدگی شبکه‌هاي سنتی ودر نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد مي‌ شود در این موضوع افراد هویت خود را به جای منابع سنتی هویت،از خلال مصرف کالاها و سبک‌هاي گوناگون زندگی کسب مي‌ کنند.(رضایی، 1389)ایران نیز همچون بسیاری از کشور ها در حال گذر تغییراتی یافته است اما از آنجایی که چنین تحولاتی (که در غرب با عنوان مدرنیته و جهانی شدن روی داده است)از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات و نه در بستر مناسب فرهنگی وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران شده است بحران هایی را در زندگی مردم به وجود آورده است (خواجه نوری،1389).
در این بین فرهنگ جوانان ایرانی متآثر از این رقابت ها،منازعات و تبادل ها و تصورات فرهنگی بیش از بقیه گروه‌هاي جامعه متنوع شده است تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان به یکی از دغدغه‌هاي کلان نظام تبدیل شده است و سیاست گذاران فرهنگی رواداشته است تا میزان تآثیر گذاری نهادها و سازمانهای فرهنگی رسمي‌ را در این زمینه افزایش دهند. (شالچی،1389) به عبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گروه ها و قشرهای دیگر روابط اجتماعی گسترده تری دارند و با مظاهر و وسایل تجدد نو سازی جهانی شدن و همچنین اندیشه ها و هویت‌هاي جدید آشنایی و برخورد بیشتری مي‌ یابند بیش از دیگران در معرض تغییرات هویت قرار مي‌ گیرند به علاوه با توجه به اینکه حدود 60 درصد از جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل مي‌ دهند. (کلانتری و حسنی، 1387)و در مجموع کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحولات عمومي‌ مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی وتصور آنان بر خداوند وهم چنین تاثیرگذاری این دو مفهوم بر سبک زندگی بسیار ضروری به نظر مي‌ رسد.(پاینده، 1389)
در جامعه پرزرق و برق و پیچیده امروزی مولفه‌هاي مختلفی مي‌ توانند بر کارکرد انسان تاثیر بگذارد که متاسفانه از نظر عوام بیشتر پارامترهای مادی و دنیوی مورد توجه قرار مي‌ گیرد ودر جامعه علمي‌ و دانشگاهی نیز بیشتر تحقیقات به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند ولی با توجه به سرشت پیچیده انسان به نظر مي‌ رسد عوامل متعددی در شکل گیری رفتار هر فرد تاثیر مي‌ گذارد. در این تحقیق سعی شده که تاثیر مولفه‌هاي مهمي‌ مانند هویت وادراک از خدا وشاخه‌هاي مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آنها بر سبک زندگی نشان داده شود .
در این نوشتار سعی شده است همین موضوع تبین وتحلیل گردد که پرداختن به جوانب گوناگون این موضوع از جنبه‌هاي برجسته این تحقیق است .
1-2- بيان مسأله
آيا رابطه اي بين ادراك از خدا و هويت اجتماعي و مولفه سبك زندگي در دانشجويان وكاركنان دانشگاه آزاد اسلامي دره شهر وجود دارد ؟
تحقيق وپژوهش در مورد خصوصيات انسان مسئله پيچيده اي است زيرا بيان دقيق وتوضيح جنبه هاي مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد كار بسيار دشواري است .
در خصوص موضوعاتي چون هويت اجتماعي وادراك از خدا وسبك زندگي به صورت جداگانه تحقيقات ارزشمندي در داخل وخارج از كشور صورت گرفته است، اما بررسي نظري وتجربي هويت اجتماعي و ادراك از خدا بسيار اندك وبه تعداد انگشتان دست هم نمي رسد. همچنين در مورد سبك زندگي مطالعات انجام شده اغلب در حوزه هاي نظري بوده وكمتر به آزمون تجربي اين فرايند دست زده اند. در اين قسمت از مقاله به مرور تحقيقاتي مي پردازيم كه در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .
نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس2،2007 ) این نظریه تاکید مي‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌هاي اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس مي‌ کند، این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروهها ،سازمانها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی مي‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت مي‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌هاي جمعی فرد تفسیر مي‌ شود ( پادیلا3و پرز،2010).
یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق مي‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل مي‌ گیرد .هویت این تصاویر که به عنوان باز خورد از خود دیگران دریافت مي‌ کند رشد وتوسعه میابد . اوقات فراغت (به عنوان سازنده سبک زندگی) زمینه ای را فراهم مي‌ کند که افراد قادر شوند از طریق آن هویتشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند ( غباری بناب،1388).
طبق نظریه مشارکت، اوقات فراغت علاوه بر آنکه هویت فرد تاثیر مي‌ گذارد واز آن نیز تاثیر مي‌ پزیرد. (کمپل42007) ماکس وبر که یکی از دیگر نظریه پردازان این حوزه است برمبنای تعریف چند بعدی خود از قشر بندی اجتماعی وتاکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعا د ومولفه‌هاي قشر بندی اصلاح سبک زندگی را به کار مي‌ بندد وسبک زندگی از نظر وی شیوه‌هاي خاص از زندگی است وگروه‌هاي اجتماعی برای تمایز از دیگران وکسب منزلت (هویت اجتماعی ) به کار مي‌ گیرند (ربانی وشیری، 1388).
از نظر تامیلسون نیز هویت بیشتر محصول جهانی شدن ( که سبک زندگی نیز یکی از ابعاد ومهم آن به حساب مي‌ آید ) است تا قربانی آن، به عقیده اوهویت در قالب تصورات فرهنگی معاصر جای گرفته است ویکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده در مدرنیته است (تامیلسون5، 1387).
فدرستون که یکی از نظریه پردازان موجود در این حوزه مي‌ باشد، معتقد است که واژه سبک زندگی در دوره معاصر به نوعی فردیت ابراز وجود وخود آگاهی سبک گرایانه اشاره دارد به زعم وی بدن ،لباسها ،طرز بیان ،فراغت، ترجیهات خوردن ونوشیدن وانتخاب محلی برای تعطیلات به عنوان شاخصهای سبک زندگی به حساب مي‌ آید. (فدرستون6، 2009) ( رابرت7، 2011) در الگوي مفهومي مطالعه حاضر نيز نقش معنادار تصور از خدا بر تصور از خود معني دار شد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه چگونگي ادراك فرد از خدا در ادراك اواز خودش تاثير مي گذارد.(كربين8،2009)نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين ويژگي هاي شخصيتي منفي توام با عدم شايستگي فرد تصوير ذهني منفی از خداوند رابطه وجود دارد. انجمن مشاوره آمريكا9 (2007)نقل از زرين لك وطباطبايي (1391) نيز در پژوهشي نشان دادند يك رابطه ايمن با خدا همواره مي توان تحويل كننده حرمت خود پايين باشد.
ازآنجایی که سبک زندگی را باید درارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار داد در اینجا جهت تبین ارتباط سبک زندگی وهویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده مي‌ شود .
ایشان معتقد است که هویت شخصی برنامه مدرنی است که افراد آن را بر حسب درکی که از روش‌هاي ابراز وجود و زندگی نامه شخصی خود دارند، مي‌ فهمند. ( گیدنز10، 1388) بنابراین در جهان مدرن نسبت ها وآن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید باز اندیشی مي‌ شود ،در این راستا بیشتر موقعیت‌های زندگی مدرن با دین به صورت حاکم برزندگی روزانه سازگاری ندارد بخشی از این واقعیت به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده است وتحت تسلط مشاهده‌هاي تجربی واندیشه منطقی بر مي‌ گردد ،این دانش مبتنی بر رفتارهای مادی واصول اجتماعی است .البته لازم به ذکر است که دنیوی شدن به نحو کامل به دین نمي‌ انجامد (گیدنز، 1388).
دین وسنت همیشه دارای پیوند نزدیک با یکدیگر بوده است وباز اندیشی زندگی اجتماعی مدرن مغایرت مستقیم با سنت دارد ونسبت را بیشتر از دین تضعیف کرده است تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است در حالیکه سبک زندگی سنتی افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترده تر قرار دارد واز او تبعیت مي‌ کند ( پایبنده، 1389).
در جامعه ایران بنابر بافت وساخت مذهبی دین واعتقادات در اساس هویت افراد ریشه دارد اعتقادات و باورهای دینی شاکله وهویت افراد را شکل مي‌ دهد و این جهانی شدن است که به وسیله رفتارهای نوین اطلاعات و ارتباطات باعث تغیر نگرش وهویت اجتماعی افراد مي‌ شود (مقدس وخواجه نوری، 1388).
به باور گیدنز مذهب یکی از منابع اقتدار سنتی است واز این طریق با سنت ارتباط پیدا مي‌ کند در نتیجه تجربه معنا وتفسیر بر اساس آن صورت مي‌ گیرد وبه همین دلیل اکثر کنش ها ی زندگی دارای دلایل دینی و مذهبی است . در نتیجه هویت مذهبی سازه ای اجتماعی مبتنی بر مذهب است .نقش مهمي‌ ایفا مي‌ کند در واقع افراد با اتخاذ به رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب به نوعی متمایز خود را از سایر افراد نمایان نمي‌ کنند وبه تشخیص وفردیت دست مي‌ یابند اما در زمان حال تجدد مراجع زندگی بشری را متعدد کرده است مراجعی که همه مدعی صلاحیت هستند وسنت که مهمترین مرجع ماخذی بوده اند که بشر به آن رجوع کرده است اهمیت کلی خود را از دست داده است ودر عرض مابقی مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده است ودر واقع به طور کلی از لحاظ ساختاری منابع جهان مدرن متعدد تر از منابع سنتی هستند ودر بعضی موارد با آنها تفاوت دارند (گیدنز،1388).
بنابراین هویت برساخت عصر جدید زاده تجدد و نهادهای امروزین است وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها واوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل مي‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی است. (ذوالفقاری وسلطانی، 1389 ) این هویت‌هاي جدید به میزان‌هاي مختلف با سنت دارای زاویه هستند بر این اساس کسانی که دارای سبک‌هاي سنتی تر هستند دارای هویت‌هاي سنتی تر خواهند بود وسبک‌هاي زندگی مدرن با هویت‌هاي
اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .
هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آنها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ودانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، مي‌ باشد .
دراین تحقیق پس از شناخت مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آنها برروی دومتغیر هویت اجتماعی وادراک از خدا پرداخته خواهد شد تامیزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.
بررسی وشناخت این معیارها علاوه بر این که باعث خواهد شد تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مولفه‌های مورد مطالعه با هم مقایسه کرد، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد شد وبا استفاده از آن مي‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان بدست آورده ولی در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن به این پرسش است که به واقع تاثیر هویت اجتماعی وادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده است.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌هاي فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان بسیار اندک است بدین جهت مطالعه برروی این دانشگاه وسایر واحدهای آموزشی منطقه از باب تغییرات فرهنگی واجتماعی از اهمیت بسیار ی برخوردار است .
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
جهان به جاي ورود به دنياي پست مدرن به سوي دوره اي گام بر مي دارد كه در آن پيامدهاي مدرنيته ريشه‌اي تر و جهاني تر از پيش شده اند.( گيدنز11،2011) ترديدي نيست كه دنياي متجدد كنوني به ميزان گسترده اي فراسوي محيط فعاليت هاي انفرادي امتداد مي يابد و هيچ كس قادر نيست از تحولات ناشي از گسترش تجدد مصون بماند يا خلاف آن گزينشي به عمل بياورد؛ حتي مدرنيته ، مردمي را كه در سنتي ترين سكونتگاه هاي ممكن خارج از بخش پيشرفته جهان به سر مي برند، تحت تأثير قرار مي دهد. در دهه اخير، سازه هاي اجتماعي كه در بستر هويت معنا پيدا مي كنند مثل طبقه ( نظام توليد) از بين رفته است. جهت گيري نظريه هاي اجتماعي در دهه اخير به سمت پذيرش اهميت فزاينده سبك زندگي در شكل دادن به هويت شخصي و اجتماعي است و به عنوان موضوعي براي نظريه و پژوهش اجتماعي مطرح شده است (چاوشیان، 1389).
سبك زندگي شيوه اي نسبتا ثابت است كه فرد براي رسيدن به اهداف خود به كار مي برد. يعني راهي است براي رسيدن به اهداف زندگي. اين سبك حاصل دوران كودكي فرد است، به عبارت ديگر، سبك زندگي بعد عيني و كميت پذير شخصيت افراد است (سلطانی،1389). اولين بار (آلفرد آدلر12 ،1922) سبك زندگي را مطرح كرد و اين مفهوم را بعدا پيروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراكي و شناخت سبك زندگي او مي دانست و معتقد بود سبك زندگي به ايمان و اعتقاداتي اطلاق مي شود كه فرد در روزهاي اوليه زندگي خود كسب مي كند و يك الگوي ادراكي جهت دار است. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی هاي شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از دارو را شامل مي‌ شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد مي‌ توان میزان موفقیت‌هاي فردي و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کوکرهام،13 2007 ). سازمان جهانی بهداشت14( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش هاي یادگیري و مطالعه، و معنویت است.
یکی از مؤلفه هاي مهم معنویت تصور از خداست. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوي درونی روانشناختی از تصورات فرد در مورد خداست. درواقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، مي‌ باشد. (لاورنس15، 2013) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدا را بدان گونه و در قالب متصور مي‌ شود.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد است بلکه مي‌ تواند نشان دهندة درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ژرفتر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالیکه افکار واندیشه‌هاي افراد در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌هاي مذهبی نشآت مي‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل مي‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی است اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار است.(گاتیس ،162007 )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی است.همچنین در صورتیکه صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم است (گاتیس، 2007).
هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی،تداوم،استمرار،یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی،1383)مفهوم هویت مانند بساری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع مي‌ باشد و از سوی دیگر در حال دائمي‌ شدن است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌هاي که بدان افزوده مي‌ شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامي‌ بحث‌هاي هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده مي‌ شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران، 1384).
مطالعه در زمینۀ علمي‌ اجتماعی هویت نشان داده است که افراد داراي هویت هاي گوناگون مذهبی، شغلی، قومی، اجتماعی، سیاسی و جنسی مي‌ باشند. مذهب زمینه را براي کشف و تعهد هویت از طریق پیشنهاد کردن مفاهیم ایدئولوژیکی،اجتماعی ومعنوي فراهم مي‌ کند، به طوريکه نتایج نشان داده است که بین مذهب و هویت کسب شده رابطۀ مثبت وجود دارد (کینگ،172010).
با توجه به اینکه از دیرباز مساله درک وجود خداوند از مهمترین چالش‌هاي بشر بوده واز طرفی مساله هویت در عصر حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکرین از جمله جامعه شناسان وروانشناسان و..بوده واز طرفی در دنیایی که اصطلاحا به عصر ارتباطات توصیف شده و بشر به صورت لحظه ای شاهد تغیر وتحول و نوآوری مي‌ باشد وهر روز شاهد تغییر وکشف سبک‌هاي مختلف زندگی از طرق مختلف از جمله رسانه‌های تصویری، لازم است در زمینه‌هاي فوق تحقیقات گستردتر وعمیقتری صورت گرفته تا تاثیر این مقوله ها بر روی همدیگر مورد تحلیل قرار گیرد در این تحقیق محقق سعی نموده با مطالعه تحقیقات صورت گرفته وهمچنین انجام بررسی‌های میدانی گام کوچکی در این زمینه بردارد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهدف کلی
تعین رابطه بين ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان دره شهر
1-4-2- اهداف جزیی
تعین رابطه بین سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین هويت اجتماعی و ادراك از خدا
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق
بين سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی
1-6-1- سبك زندگي
تعریف مفهومی: سازمان جهانی بهداشت ( 2010 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی،روانی،واجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است.
تعریف عملیاتی: سبک زندگی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک زندگی بدست آورده شده است.
1-6-2- هويت اجتماعی
تعریف مفهومی:هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علائم،آثار مادی ،زیستی فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از اهلیت دیگر و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر متصور مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد و هم شکلی تداوم و استمرار یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی، 1389)
تعریف عملیاتی: هویت اجتماعی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) بدست آورده شده است.
1-6-3- ادراك خدا
تعریف مفهومی:”ادراک خدا” (تصویر خدا) یک مدل کارکردیِ درون روانی است که فرد، “خدا” را بدان گونه و در آن قالب متصور می‌شود. (گاتیس18،2011). ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی – عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است و در سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند(لاورنس،192010)
تعریف عملیاتی: ادراک از خدا در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه ادراک از خدا بدست آمده است.
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق
2-1-1- سبک زندگی
درعصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌هاي نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر مي‌ شود که به طور بازتابی بروز مي‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌هاي زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‌هاي متعدد وبر آمده از نظام‌هاي مجرد جای مي‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی خاص به خود مي‌ گیرد. هرچه نفوذ وکشش صنعت کمتر مي‌ شود وهر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی وجهانی بازسازی مي‌ شود وافراد بیشتر ناچار مي‌ شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه‌هاي مختلف انتخاب نمایند .البته عوامل استاندارد کننده هم به ویژه از طریق کلایی کردن بیشتر تولیدات اجتماعی نقش خاص خود را دارند ،چرا که فرایندهای تولید وتوزیع سرمایه داری در واقع مولفه هایی هسته ای نهادهای مدرنیته را تشکیل مي‌ دهند با این وصف به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزی وهمچنین به علت تکثر زمینه‌هاي عمل وتنوع مراجع انتخاب سبک زندگی پیش از پیش در ساخت هویت شخصی وفعالیت روزمره اهمیت یافته اند (گیدنز،2011) سبک زندگی اصطلاحی است که در آن فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانات موجود است و در عمل نه فقط از نسل گذشته تحویل گرفته نمي‌ شود بلکه پذیرفته مي‌ شود به نظر( دیوید چنی) سبک‌هاي زندگی به مثابه گفتمانی در دوره مدرنیسم محسوب مي‌ شوند . دوران مدرن براساس پیدایش ایدولوِِ‍ژی‌هاي غیر دینی غالب مشخص مي‌ شود که بر حسب درجات وگونه‌هاي متفاوت آگاهی طبقاتی سازنده تضاد اجتماعی اند (چنی20،2010).
دوره مدرن با آنچه( لیوتار )از آن تحت عنوان سلطه کلان به روایت یاد مي‌ کند، سلطه دولت ملی و شکل گیری حوزه عمومي‌ مبتنی بر گفتمکان عقلانی غیر شخصی مشخص مي‌ شود. (آندرسن21،2011) سبک زندگی سه ویژگی یاد شده مدرنیته را از پایه تضعیف مي‌ کند . در ارتباط با مورد نخست سبک‌هاي زندگی یا تعداد پشتیبانیشان در برابر ورود هرگونه کلان روایی که بخواهد مقتدرانه ساختار صورت‌هاي اجتماعی را توصیف کند ایستادگی ومقاومت کند . در ارتباط دولت ملی سازمان‌هاي تولید وتوزیع که ارائه دهنده خدمات سبک زندگی هستند، از مرزهای ملی فرا مي‌ روند وهر تصویری از فرهنگ ملی را مخدوش کرده وبه ریشخند مي‌ گیرند این سازمان ها با آنکه تجربه محلی را نابود مي‌ کنند اما آن رادر رابطه ای ضرورتا دیالتیکی (کنایی) با شبیه سازی دراماتیک جهانی قرار مي‌ دهند. نکته سوم که از همه مهمتر است این است که سبک‌هاي زندگی در راستای تار و مبهم کردن ونهایتا تغیر دادن شکل تمایزات موجود بین حوزهای عمومي‌ وخصوصی عمل مي‌ کند وبااین کار درجهت ساختن وشکل دادن ادراک‌هاي جدید از روابط شکل‌هاي موجودیت اجتماعی فردی وجمعی عمل مي‌ کند. (جمهری، 1391). در این جهت چنین سبک‌هاي زندگی را که فرزند مدرنیته اند نیازمند بازشناسی به واسطه شکل‌هاي ساختاری نوظهوری مي‌ دانند که متعلق به دوران پست مدرن اند . بدین ترتیب میتوان گفت که سبک زندگی عبارتست از طیف رفتاری که اصل انسجام سنجش بر آن حاکم است عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است که الزاما بر همگان قابل تشخیص نیست. (فاضلی، 1389) این در حالی است که محقق اجتماعی میان سبک‌هاي زندگی وبقیه طیف‌هاي رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل اند، البته سبک زندگی مي‌ تواند تشخیص پذیر باشد یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شود در نهایت مي‌ توان گفت که سبک زندگی زاییده انتخاب‌هاي مردم در میان محدودیت‌هاي ساختاری است که آنها را فرا گرفته است با عنایت به تعریف بالا سبک زندگی باید به این نکته توجه داشت اولا تحلیل سبک زندگی تنها به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمي‌ شود.(شبری، 1390) تحلیل سبک زندگی پژوهشی است در باره زندگی اجتماعی آن چنان که در عمل تحقیق میابد وزندگی عناصری پیش از مصرف نیز در بر دارد، ثانیا پژوهش در باره سبک زندگی به منزله مفهومي‌ که در حد وسط ساختار وانتخابگری عاملان منشاها و پیامدهای خود ومصرف بقیه فرایندهای دنیای جدید قرار گرفته است راهی را برای آزمون دنیای اجتماعی در ابعاد مختلف است پژوهش در مورد سبک زتدگی عرصه است برای دنبال کردن مباحثه در واقعیت آزموده شود وپیامد آنچه تحقیق یافته است برای خود فرد وجامعه ارزیابی شود از آنچه که پژوهش سبک زندگی درباره رفتارها وفعالیت‌هاي واقعی است این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در تحقیق یافته است مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آنچه ارزش‌هاي ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما بدان تمایل داشته اند با آنچه تحقیق یافته است چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).
در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌هاي سنتی مدرن وپست مدرن با توجه به ویژگی‌هاي ذاتی هر دوره به سختی مي‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌هاي موجود منطبق است وگاه در برخی موارد به آن معارض وناهمخوان است حکومتی شبه سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده است .موضوعی مبهم را تداعی مي‌ کند که در اجتماع آنها به سختی مي‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،…بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن مي‌ کردند وعمله از پوششی چون شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند، در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف مي‌ توان مثمر ثمر باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی مي‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم مي‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته مي‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان مي‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم مي‌ کنند تاثیر مي‌ گذارند واین نکته درباره سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق مي‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی است که مردم پیمودن آن را مطلوب مي‌ پندارند واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند (بخشش، 1389).
تغییرات سبک زندگی از منظر جامعه شناسان سبک‌هاي زندگی هر چند در تاریخ فکری مغرب زمین اصطلاحی نوپدید به شمار نمي‌ آید وشاخه‌هاي متفاوت علوم انسانی چون فلسفه وروانشناسی در قالب اصطلاحاتی مشابه کم وبیش بدان پرداخته اند ظهور خود را به عنوان اصطلاحی فنی مدیون تاسیس جامعه شناسی است .(جمهری، 1391)پس بیراه نیست اگر مساله بندی سبک زندگی رابا روزگار آغازین خرد ورزی جامعه شناسی در انتهای قرن نوزدهم میلادی هم زمان بدانیم به بیان دیگر همان موقع که پرسش در باب چیستی گونه ای خاص از جامعه انسانی که در اروپا از قرن هفدهم میلادی به بعد مستقر شد و جایگزین اشکال دیگر جمعی انسان ها گردید بوجود آمدن پرسش در باب چیستی سبک زندگی انسان وچگونگیقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمي‌واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي‌متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشیَ مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داری غیرعلمي‌و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمي‌و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمي‌می‌آلایند.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهد‌نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب مجتبي شاهي وند دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسي عمومي‌که در تاریخ…………………… از پایان نامه خود تحت عنوان ” بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی در دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر” با کسب نمره ……….. و درجه ………. دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1)این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي ‌و پژوهشی دیگران(اعم ازپایان نامه،کتاب،مقاله و … )استفاده نموده ام،مطابق ضوابط ورویه موجود،نام منبع مورد استفاده وسایرمشخصات آن رادرفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه/ رساله قبلا ًبراي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح،پائین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه هاومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل،قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم،ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنان چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی ازآن را مي‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
مجتبي شاهي وند
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات ايلام
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسي (M.A)
گرايش: عمومي
عنوان:
بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر
استاد راهنما:
دکتر شهرام مامی
استاد مشاور:
دکتر جهانشا محمدزاده
نگارش:
مجتبی شاهی وند
بهار 1394
سپاسگزاري
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دكتر شهرام مامي به عنوان استاد راهنما و جناب آقاي دكتر جهانشا محمدزاده به عنوان استاد مشاور که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم .
تقديم به
همسـرم،
اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه3
1-2- بيان مسأله5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق9
1-4- اهداف پژوهش12
1-4-1- اهدف کلی12
1-4-2- اهداف جزیی12
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق13
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی13
1-6-1- سبك زندگي13
1-6-2- هويت اجتماعی14
1-6-3- ادراك خدا14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق16
2-1-1- سبک زندگی16
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی20
2-1-3 – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی23
2-2- ادراک از خدا25
2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان26
2-2-2 – ادراک در لغت26
2-2-3- رابطه علم وادراک26
2-2-4- ادراک امور حسی26
2-2-5- ادراک به معنای رویت26
2-2-6- مدرک بودن خداوند27
2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟27
2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه28
2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران30
2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا34
2-3- هویت37
2-3-1- واژه هویت37
2-3-2- هویت در نگاه دیگران38
2-3-3- هویت ونوجوانی39
2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف )41
2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت :44
2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی47
2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه49
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه53
3-2- روش تحقیق53
3-3- جامعه ي آماري 54
3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري54
3-5- نحوه اجرای پرسشنامه54
3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات:55
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq55
3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g)56
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا56
3-7- روش تحلیل آماری :58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه60
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها60
4-3- توصیف داده ها60
4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق65
4-5- فرضیات تحقیق65
4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه78
5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش82
5-3- راهکارهای پیشنهادی83
5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق84
منابع و مآخذ85
پيوست‌ها92
چكيده انگليسي101
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون57
جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا58
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات60
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان61
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی62
جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق64
جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا65
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت67
جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا70
جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا73
جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت75
جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا76
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات61
نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان63
نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق64
نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا66
نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت69
نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا72
نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از خدا73
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.
واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا
فصل اول
كليات تحقيق
1-1مقدمه
پيشرفت روزافزون و سريع دنيا و به تبع آن جوامع و كشورها و همچنين تغيير آداب زندگي منجر به تعريف سبك و روش زندگي شده است. افراد بدون دانستن روش زندگي كردن دچار سردرگمي و درواقع بي هويتي به معناي كشف درست زندگي، هدف آن و نقش فرد براي دسترسی به آن مي شوند. نقش ادراك خدا در درست زندگي كردن و كشف شخصيت فردي و هويت افراد در جوامعي با منبع ديني بي نقصی مانند اسلام مي تواند چشمگير باشد. ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی– عاطفی است که ازطریق نخستین ارتباطات کودک باافرادمهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است ودر سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود، این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند .به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌هاي منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد وبخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌هاي روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. (لاورنس،12010)رواج شیوه‌هاي جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضاهای زندگی (مثلآ:توجه به رسانه‌هاي مختلف مدیریت بدن،تمرکز بر بدن،و…)فردی شدن،اهمیت یافتن سیاست‌هاي زندگی بر اساس ترجیحات سبک‌هاي زندگی متفاوت،از جمله زمینه‌هاي اصلی هستند که شرایط جدیدی را پیش روی افراد قرار داده اند این به بدان معناست که این تحولات که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ مي‌ دهد علاوه بر تآثیر بر ذوق،سلیقه،گذراندن اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها تحت تآثیر قرار داده است.(پرنیان، 1392) به عبارت دیگر در جامعه مدرن نوع و سبک رفتار و کنش‌هاي مصرفی یا سبک زندگی است که هویت‌هاي فردی و اجتماعی را شکل مي‌ دهد. (کفاشی و همکاران، 1389 ) به طور کلی در چنین فضای اجتماعی علاوه بر سبک‌هاي متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب مي‌ شود فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است. (خواجه نوری و همکاران، 1389) اهمیت این امر زمانی مشخص مي‌ شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چهارچوب‌هاي مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار مي‌ سازد افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنا دار و پایدار میان خود را نخواهند داشت. (کفاشی و همکاران، 1389) همچنین فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری که مشخصه هویت است، نه تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای جامعة انسانی نیز اهمیت زیادی دارد.(ذولفقاری و سلطانی، 1389)مسآله بودن این موضوع از آنجا ناشی مي‌ شود که مسیر تغییر سبک‌هاي زندگی و ورود سبک‌هاي جدید زندگی موجب تغییر و تهدید فرهنگی،فردی شدن و افزایش شکافهای اجتماعی،رواج مصرف گرایی،از هم پاشیدگی شبکه‌هاي سنتی ودر نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد مي‌ شود در این موضوع افراد هویت خود را به جای منابع سنتی هویت،از خلال مصرف کالاها و سبک‌هاي گوناگون زندگی کسب مي‌ کنند.(رضایی، 1389)ایران نیز همچون بسیاری از کشور ها در حال گذر تغییراتی یافته است اما از آنجایی که چنین تحولاتی (که در غرب با عنوان مدرنیته و جهانی شدن روی داده است)از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات و نه در بستر مناسب فرهنگی وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران شده است بحران هایی را در زندگی مردم به وجود آورده است (خواجه نوری،1389).
در این بین فرهنگ جوانان ایرانی متآثر از این رقابت ها،منازعات و تبادل ها و تصورات فرهنگی بیش از بقیه گروه‌هاي جامعه متنوع شده است تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان به یکی از دغدغه‌هاي کلان نظام تبدیل شده است و سیاست گذاران فرهنگی رواداشته است تا میزان تآثیر گذاری نهادها و سازمانهای فرهنگی رسمي‌ را در این زمینه افزایش دهند. (شالچی،1389) به عبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گروه ها و قشرهای دیگر روابط اجتماعی گسترده تری دارند و با مظاهر و وسایل تجدد نو سازی جهانی شدن و همچنین اندیشه ها و هویت‌هاي جدید آشنایی و برخورد بیشتری مي‌ یابند بیش از دیگران در معرض تغییرات هویت قرار مي‌ گیرند به علاوه با توجه به اینکه حدود 60 درصد از جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل مي‌ دهند. (کلانتری و حسنی، 1387)و در مجموع کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحولات عمومي‌ مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی وتصور آنان بر خداوند وهم چنین تاثیرگذاری این دو مفهوم بر سبک زندگی بسیار ضروری به نظر مي‌ رسد.(پاینده، 1389)
در جامعه پرزرق و برق و پیچیده امروزی مولفه‌هاي مختلفی مي‌ توانند بر کارکرد انسان تاثیر بگذارد که متاسفانه از نظر عوام بیشتر پارامترهای مادی و دنیوی مورد توجه قرار مي‌ گیرد ودر جامعه علمي‌ و دانشگاهی نیز بیشتر تحقیقات به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند ولی با توجه به سرشت پیچیده انسان به نظر مي‌ رسد عوامل متعددی در شکل گیری رفتار هر فرد تاثیر مي‌ گذارد. در این تحقیق سعی شده که تاثیر مولفه‌هاي مهمي‌ مانند هویت وادراک از خدا وشاخه‌هاي مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آنها بر سبک زندگی نشان داده شود .
در این نوشتار سعی شده است همین موضوع تبین وتحلیل گردد که پرداختن به جوانب گوناگون این موضوع از جنبه‌هاي برجسته این تحقیق است .
1-2- بيان مسأله
آيا رابطه اي بين ادراك از خدا و هويت اجتماعي و مولفه سبك زندگي در دانشجويان وكاركنان دانشگاه آزاد اسلامي دره شهر وجود دارد ؟
تحقيق وپژوهش در مورد خصوصيات انسان مسئله پيچيده اي است زيرا بيان دقيق وتوضيح جنبه هاي مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد كار بسيار دشواري است .
در خصوص موضوعاتي چون هويت اجتماعي وادراك از خدا وسبك زندگي به صورت جداگانه تحقيقات ارزشمندي در داخل وخارج از كشور صورت گرفته است، اما بررسي نظري وتجربي هويت اجتماعي و ادراك از خدا بسيار اندك وبه تعداد انگشتان دست هم نمي رسد. همچنين در مورد سبك زندگي مطالعات انجام شده اغلب در حوزه هاي نظري بوده وكمتر به آزمون تجربي اين فرايند دست زده اند. در اين قسمت از مقاله به مرور تحقيقاتي مي پردازيم كه در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .
نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس2،2007 ) این نظریه تاکید مي‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌هاي اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس مي‌ کند، این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروهها ،سازمانها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی مي‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت مي‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌هاي جمعی فرد تفسیر مي‌ شود ( پادیلا3و پرز،2010).
یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق مي‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل مي‌ گیرد .هویت این تصاویر که به عنوان باز خورد از خود دیگران دریافت مي‌ کند رشد وتوسعه میابد . اوقات فراغت (به عنوان سازنده سبک زندگی) زمینه ای را فراهم مي‌ کند که افراد قادر شوند از طریق آن هویتشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند ( غباری بناب،1388).
طبق نظریه مشارکت، اوقات فراغت علاوه بر آنکه هویت فرد تاثیر مي‌ گذارد واز آن نیز تاثیر مي‌ پزیرد. (کمپل42007) ماکس وبر که یکی از دیگر نظریه پردازان این حوزه است برمبنای تعریف چند بعدی خود از قشر بندی اجتماعی وتاکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعا د ومولفه‌هاي قشر بندی اصلاح سبک زندگی را به کار مي‌ بندد وسبک زندگی از نظر وی شیوه‌هاي خاص از زندگی است وگروه‌هاي اجتماعی برای تمایز از دیگران وکسب منزلت (هویت اجتماعی ) به کار مي‌ گیرند (ربانی وشیری، 1388).
از نظر تامیلسون نیز هویت بیشتر محصول جهانی شدن ( که سبک زندگی نیز یکی از ابعاد ومهم آن به حساب مي‌ آید ) است تا قربانی آن، به عقیده اوهویت در قالب تصورات فرهنگی معاصر جای گرفته است ویکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده در مدرنیته است (تامیلسون5، 1387).
فدرستون که یکی از نظریه پردازان موجود در این حوزه مي‌ باشد، معتقد است که واژه سبک زندگی در دوره معاصر به نوعی فردیت ابراز وجود وخود آگاهی سبک گرایانه اشاره دارد به زعم وی بدن ،لباسها ،طرز بیان ،فراغت، ترجیهات خوردن ونوشیدن وانتخاب محلی برای تعطیلات به عنوان شاخصهای سبک زندگی به حساب مي‌ آید. (فدرستون6، 2009) ( رابرت7، 2011) در الگوي مفهومي مطالعه حاضر نيز نقش معنادار تصور از خدا بر تصور از خود معني دار شد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه چگونگي ادراك فرد از خدا در ادراك اواز خودش تاثير مي گذارد.(كربين8،2009)نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين ويژگي هاي شخصيتي منفي توام با عدم شايستگي فرد تصوير ذهني منفی از خداوند رابطه وجود دارد. انجمن مشاوره آمريكا9 (2007)نقل از زرين لك وطباطبايي (1391) نيز در پژوهشي نشان دادند يك رابطه ايمن با خدا همواره مي توان تحويل كننده حرمت خود پايين باشد.
ازآنجایی که سبک زندگی را باید درارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار داد در اینجا جهت تبین ارتباط سبک زندگی وهویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده مي‌ شود .
ایشان معتقد است که هویت شخصی برنامه مدرنی است که افراد آن را بر حسب درکی که از روش‌هاي ابراز وجود و زندگی نامه شخصی خود دارند، مي‌ فهمند. ( گیدنز10، 1388) بنابراین در جهان مدرن نسبت ها وآن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید باز اندیشی مي‌ شود ،در این راستا بیشتر موقعیت‌های زندگی مدرن با دین به صورت حاکم برزندگی روزانه سازگاری ندارد بخشی از این واقعیت به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده است وتحت تسلط مشاهده‌هاي تجربی واندیشه منطقی بر مي‌ گردد ،این دانش مبتنی بر رفتارهای مادی واصول اجتماعی است .البته لازم به ذکر است که دنیوی شدن به نحو کامل به دین نمي‌ انجامد (گیدنز، 1388).
دین وسنت همیشه دارای پیوند نزدیک با یکدیگر بوده است وباز اندیشی زندگی اجتماعی مدرن مغایرت مستقیم با سنت دارد ونسبت را بیشتر از دین تضعیف کرده است تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است در حالیکه سبک زندگی سنتی افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترده تر قرار دارد واز او تبعیت مي‌ کند ( پایبنده، 1389).
در جامعه ایران بنابر بافت وساخت مذهبی دین واعتقادات در اساس هویت افراد ریشه دارد اعتقادات و باورهای دینی شاکله وهویت افراد را شکل مي‌ دهد و این جهانی شدن است که به وسیله رفتارهای نوین اطلاعات و ارتباطات باعث تغیر نگرش وهویت اجتماعی افراد مي‌ شود (مقدس وخواجه نوری، 1388).
به باور گیدنز مذهب یکی از منابع اقتدار سنتی است واز این طریق با سنت ارتباط پیدا مي‌ کند در نتیجه تجربه معنا وتفسیر بر اساس آن صورت مي‌ گیرد وبه همین دلیل اکثر کنش ها ی زندگی دارای دلایل دینی و مذهبی است . در نتیجه هویت مذهبی سازه ای اجتماعی مبتنی بر مذهب است .نقش مهمي‌ ایفا مي‌ کند در واقع افراد با اتخاذ به رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب به نوعی متمایز خود را از سایر افراد نمایان نمي‌ کنند وبه تشخیص وفردیت دست مي‌ یابند اما در زمان حال تجدد مراجع زندگی بشری را متعدد کرده است مراجعی که همه مدعی صلاحیت هستند وسنت که مهمترین مرجع ماخذی بوده اند که بشر به آن رجوع کرده است اهمیت کلی خود را از دست داده است ودر عرض مابقی مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده است ودر واقع به طور کلی از لحاظ ساختاری منابع جهان مدرن متعدد تر از منابع سنتی هستند ودر بعضی موارد با آنها تفاوت دارند (گیدنز،1388).
بنابراین هویت برساخت عصر جدید زاده تجدد و نهادهای امروزین است وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها واوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل مي‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی است. (ذوالفقاری وسلطانی، 1389 ) این هویت‌هاي جدید به میزان‌هاي مختلف با سنت دارای زاویه هستند بر این اساس کسانی که دارای سبک‌هاي سنتی تر هستند دارای هویت‌هاي سنتی تر خواهند بود وسبک‌هاي زندگی مدرن با هویت‌هاي
اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .
هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آنها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ودانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، مي‌ باشد .
دراین تحقیق پس از شناخت مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آنها برروی دومتغیر هویت اجتماعی وادراک از خدا پرداخته خواهد شد تامیزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.
بررسی وشناخت این معیارها علاوه بر این که باعث خواهد شد تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مولفه‌های مورد مطالعه با هم مقایسه کرد، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد شد وبا استفاده از آن مي‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان بدست آورده ولی در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن به این پرسش است که به واقع تاثیر هویت اجتماعی وادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده است.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌هاي فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان بسیار اندک است بدین جهت مطالعه برروی این دانشگاه وسایر واحدهای آموزشی منطقه از باب تغییرات فرهنگی واجتماعی از اهمیت بسیار ی برخوردار است .
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
جهان به جاي ورود به دنياي پست مدرن به سوي دوره اي گام بر مي دارد كه در آن پيامدهاي مدرنيته ريشه‌اي تر و جهاني تر از پيش شده اند.( گيدنز11،2011) ترديدي نيست كه دنياي متجدد كنوني به ميزان گسترده اي فراسوي محيط فعاليت هاي انفرادي امتداد مي يابد و هيچ كس قادر نيست از تحولات ناشي از گسترش تجدد مصون بماند يا خلاف آن گزينشي به عمل بياورد؛ حتي مدرنيته ، مردمي را كه در سنتي ترين سكونتگاه هاي ممكن خارج از بخش پيشرفته جهان به سر مي برند، تحت تأثير قرار مي دهد. در دهه اخير، سازه هاي اجتماعي كه در بستر هويت معنا پيدا مي كنند مثل طبقه ( نظام توليد) از بين رفته است. جهت گيري نظريه هاي اجتماعي در دهه اخير به سمت پذيرش اهميت فزاينده سبك زندگي در شكل دادن به هويت شخصي و اجتماعي است و به عنوان موضوعي براي نظريه و پژوهش اجتماعي مطرح شده است (چاوشیان، 1389).
سبك زندگي شيوه اي نسبتا ثابت است كه فرد براي رسيدن به اهداف خود به كار مي برد. يعني راهي است براي رسيدن به اهداف زندگي. اين سبك حاصل دوران كودكي فرد است، به عبارت ديگر، سبك زندگي بعد عيني و كميت پذير شخصيت افراد است (سلطانی،1389). اولين بار (آلفرد آدلر12 ،1922) سبك زندگي را مطرح كرد و اين مفهوم را بعدا پيروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراكي و شناخت سبك زندگي او مي دانست و معتقد بود سبك زندگي به ايمان و اعتقاداتي اطلاق مي شود كه فرد در روزهاي اوليه زندگي خود كسب مي كند و يك الگوي ادراكي جهت دار است. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی هاي شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از دارو را شامل مي‌ شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد مي‌ توان میزان موفقیت‌هاي فردي و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کوکرهام،13 2007 ). سازمان جهانی بهداشت14( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش هاي یادگیري و مطالعه، و معنویت است.
یکی از مؤلفه هاي مهم معنویت تصور از خداست. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوي درونی روانشناختی از تصورات فرد در مورد خداست. درواقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، مي‌ باشد. (لاورنس15، 2013) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدا را بدان گونه و در قالب متصور مي‌ شود.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد است بلکه مي‌ تواند نشان دهندة درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ژرفتر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالیکه افکار واندیشه‌هاي افراد در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌هاي مذهبی نشآت مي‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل مي‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی است اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار است.(گاتیس ،162007 )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی است.همچنین در صورتیکه صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم است (گاتیس، 2007).
هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی،تداوم،استمرار،یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی،1383)مفهوم هویت مانند بساری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع مي‌ باشد و از سوی دیگر در حال دائمي‌ شدن است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌هاي که بدان افزوده مي‌ شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامي‌ بحث‌هاي هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده مي‌ شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران، 1384).
مطالعه در زمینۀ علمي‌ اجتماعی هویت نشان داده است که افراد داراي هویت هاي گوناگون مذهبی، شغلی، قومی، اجتماعی، سیاسی و جنسی مي‌ باشند. مذهب زمینه را براي کشف و تعهد هویت از طریق پیشنهاد کردن مفاهیم ایدئولوژیکی،اجتماعی ومعنوي فراهم مي‌ کند، به طوريکه نتایج نشان داده است که بین مذهب و هویت کسب شده رابطۀ مثبت وجود دارد (کینگ،172010).
با توجه به اینکه از دیرباز مساله درک وجود خداوند از مهمترین چالش‌هاي بشر بوده واز طرفی مساله هویت در عصر حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکرین از جمله جامعه شناسان وروانشناسان و..بوده واز طرفی در دنیایی که اصطلاحا به عصر ارتباطات توصیف شده و بشر به صورت لحظه ای شاهد تغیر وتحول و نوآوری مي‌ باشد وهر روز شاهد تغییر وکشف سبک‌هاي مختلف زندگی از طرق مختلف از جمله رسانه‌های تصویری، لازم است در زمینه‌هاي فوق تحقیقات گستردتر وعمیقتری صورت گرفته تا تاثیر این مقوله ها بر روی همدیگر مورد تحلیل قرار گیرد در این تحقیق محقق سعی نموده با مطالعه تحقیقات صورت گرفته وهمچنین انجام بررسی‌های میدانی گام کوچکی در این زمینه بردارد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهدف کلی
تعین رابطه بين ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان دره شهر
1-4-2- اهداف جزیی
تعین رابطه بین سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا
تعین رابطه بین هويت اجتماعی و ادراك از خدا
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق
بين سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين مولفه هاي مختلف سبك زندگي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا رابطه وجود دارد.
بين سلامت جسماني و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين ورزش و تندرستي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين كنترل وزن و تغذيه و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين پيشگيري از بيماري ها و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت روانشناختي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت معنوي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت اجتماعي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بین پيشگيري از حوادث و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين سلامت محيطي و هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
بين هويت اجتماعی و ادراك از خدا همبستگي و رابطه وجود دارد.
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی
1-6-1- سبك زندگي
تعریف مفهومی: سازمان جهانی بهداشت ( 2010 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش براي دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی،روانی،واجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمي‌ و روانی انسان را تضمین مي‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است.
تعریف عملیاتی: سبک زندگی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک زندگی بدست آورده شده است.
1-6-2- هويت اجتماعی
تعریف مفهومی:هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علائم،آثار مادی ،زیستی فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از اهلیت دیگر و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر متصور مي‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد و هم شکلی تداوم و استمرار یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی، 1389)
تعریف عملیاتی: هویت اجتماعی در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) بدست آورده شده است.
1-6-3- ادراك خدا
تعریف مفهومی:”ادراک خدا” (تصویر خدا) یک مدل کارکردیِ درون روانی است که فرد، “خدا” را بدان گونه و در آن قالب متصور می‌شود. (گاتیس18،2011). ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی – عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است و در سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند(لاورنس،192010)
تعریف عملیاتی: ادراک از خدا در این پژوهش عبارت است از هر آنچه از طریق پرسشنامه ادراک از خدا بدست آمده است.
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق
2-1-1- سبک زندگی
درعصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌هاي نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر مي‌ شود که به طور بازتابی بروز مي‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌هاي زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‌هاي متعدد وبر آمده از نظام‌هاي مجرد جای مي‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی خاص به خود مي‌ گیرد. هرچه نفوذ وکشش صنعت کمتر مي‌ شود وهر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی وجهانی بازسازی مي‌ شود وافراد بیشتر ناچار مي‌ شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه‌هاي مختلف انتخاب نمایند .البته عوامل استاندارد کننده هم به ویژه از طریق کلایی کردن بیشتر تولیدات اجتماعی نقش خاص خود را دارند ،چرا که فرایندهای تولید وتوزیع سرمایه داری در واقع مولفه هایی هسته ای نهادهای مدرنیته را تشکیل مي‌ دهند با این وصف به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزی وهمچنین به علت تکثر زمینه‌هاي عمل وتنوع مراجع انتخاب سبک زندگی پیش از پیش در ساخت هویت شخصی وفعالیت روزمره اهمیت یافته اند (گیدنز،2011) سبک زندگی اصطلاحی است که در آن فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانات موجود است و در عمل نه فقط از نسل گذشته تحویل گرفته نمي‌ شود بلکه پذیرفته مي‌ شود به نظر( دیوید چنی) سبک‌هاي زندگی به مثابه گفتمانی در دوره مدرنیسم محسوب مي‌ شوند . دوران مدرن براساس پیدایش ایدولوِِ‍ژی‌هاي غیر دینی غالب مشخص مي‌ شود که بر حسب درجات وگونه‌هاي متفاوت آگاهی طبقاتی سازنده تضاد اجتماعی اند (چنی20،2010).
دوره مدرن با آنچه( لیوتار )از آن تحت عنوان سلطه کلان به روایت یاد مي‌ کند، سلطه دولت ملی و شکل گیری حوزه عمومي‌ مبتنی بر گفتمکان عقلانی غیر شخصی مشخص مي‌ شود. (آندرسن21،2011) سبک زندگی سه ویژگی یاد شده مدرنیته را از پایه تضعیف مي‌ کند . در ارتباط با مورد نخست سبک‌هاي زندگی یا تعداد پشتیبانیشان در برابر ورود هرگونه کلان روایی که بخواهد مقتدرانه ساختار صورت‌هاي اجتماعی را توصیف کند ایستادگی ومقاومت کند . در ارتباط دولت ملی سازمان‌هاي تولید وتوزیع که ارائه دهنده خدمات سبک زندگی هستند، از مرزهای ملی فرا مي‌ روند وهر تصویری از فرهنگ ملی را مخدوش کرده وبه ریشخند مي‌ گیرند این سازمان ها با آنکه تجربه محلی را نابود مي‌ کنند اما آن رادر رابطه ای ضرورتا دیالتیکی (کنایی) با شبیه سازی دراماتیک جهانی قرار مي‌ دهند. نکته سوم که از همه مهمتر است این است که سبک‌هاي زندگی در راستای تار و مبهم کردن ونهایتا تغیر دادن شکل تمایزات موجود بین حوزهای عمومي‌ وخصوصی عمل مي‌ کند وبااین کار درجهت ساختن وشکل دادن ادراک‌هاي جدید از روابط شکل‌هاي موجودیت اجتماعی فردی وجمعی عمل مي‌ کند. (جمهری، 1391). در این جهت چنین سبک‌هاي زندگی را که فرزند مدرنیته اند نیازمند بازشناسی به واسطه شکل‌هاي ساختاری نوظهوری مي‌ دانند که متعلق به دوران پست مدرن اند . بدین ترتیب میتوان گفت که سبک زندگی عبارتست از طیف رفتاری که اصل انسجام سنجش بر آن حاکم است عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است که الزاما بر همگان قابل تشخیص نیست. (فاضلی، 1389) این در حالی است که محقق اجتماعی میان سبک‌هاي زندگی وبقیه طیف‌هاي رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل اند، البته سبک زندگی مي‌ تواند تشخیص پذیر باشد یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شود در نهایت مي‌ توان گفت که سبک زندگی زاییده انتخاب‌هاي مردم در میان محدودیت‌هاي ساختاری است که آنها را فرا گرفته است با عنایت به تعریف بالا سبک زندگی باید به این نکته توجه داشت اولا تحلیل سبک زندگی تنها به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمي‌ شود.(شبری، 1390) تحلیل سبک زندگی پژوهشی است در باره زندگی اجتماعی آن چنان که در عمل تحقیق میابد وزندگی عناصری پیش از مصرف نیز در بر دارد، ثانیا پژوهش در باره سبک زندگی به منزله مفهومي‌ که در حد وسط ساختار وانتخابگری عاملان منشاها و پیامدهای خود ومصرف بقیه فرایندهای دنیای جدید قرار گرفته است راهی را برای آزمون دنیای اجتماعی در ابعاد مختلف است پژوهش در مورد سبک زتدگی عرصه است برای دنبال کردن مباحثه در واقعیت آزموده شود وپیامد آنچه تحقیق یافته است برای خود فرد وجامعه ارزیابی شود از آنچه که پژوهش سبک زندگی درباره رفتارها وفعالیت‌هاي واقعی است این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در تحقیق یافته است مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آنچه ارزش‌هاي ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما بدان تمایل داشته اند با آنچه تحقیق یافته است چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).
در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌هاي سنتی مدرن وپست مدرن با توجه به ویژگی‌هاي ذاتی هر دوره به سختی مي‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌هاي موجود منطبق است وگاه در برخی موارد به آن معارض وناهمخوان است حکومتی شبه سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده است .موضوعی مبهم را تداعی مي‌ کند که در اجتماع آنها به سختی مي‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،…بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن مي‌ کردند وعمله از پوششی چون شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند، در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف مي‌ توان مثمر ثمر باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی مي‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم مي‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته مي‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان مي‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم مي‌ کنند تاثیر مي‌ گذارند واین نکته درباره سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق مي‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی است که مردم پیمودن آن را مطلوب مي‌ پندارند واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند (بخشش، 1389).
تغییرات سبک زندگی از منظر جامعه شناسان سبک‌هاي زندگی هر چند در تاریخ فکری مغرب زمین اصطلاحی نوپدید به شمار نمي‌ آید وشاخه‌هاي متفاوت علوم انسانی چون فلسفه وروانشناسی در قالب اصطلاحاتی مشابه کم وبیش بدان پرداخته اند ظهور خود را به عنوان اصطلاحی فنی مدیون تاسیس جامعه شناسی است .(جمهری، 1391)پس بیراه نیست اگر مساله بندی سبک زندگی رابا روزگار آغازین خرد ورزی جامعه شناسی در انتهای قرن نوزدهم میلادی هم زمان بدانیم به بیان دیگر همان موقع که پرسش در باب چیستی گونه ای خاص از جامعه انسانی که در اروپا از قرن هفدهم میلادی به بعد مستقر شد و جایگزین اشکال دیگر جمعی انسان ها گردید بوجود آمدن پرسش در باب چیستی سبک زندگی انسان وچگونگیقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید