دانشکده آموزش های الکترونیک
پایاننامهی کارشناسی ارشد در رشتهی مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک
ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی
به کوشش
راضیه طاهری
استاد راهنما
دکتر رضا بوستانی
اسفند ماه 1391
اظهارنامه
اینجانب راضیه طاهری دانشجوی رشتهی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشکده اموزش الکترونیک اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیهی حقوق این اثر مطابق با آییننامهی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
راضیه طاهری
30/11/91
تقدیم به
خانوادهام
که در تمام مراحل زندگی
پشتیبان من بودهاند.
سپاسگزاری
با سپاس از خالق زیبا آفرین
با احترام؛ سپاس و تشکر بیمنتهای خود را از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رضا بوستانی که مسئولیت راهنمایی این پژوهش را به عهده داشتند و با راهنماییهای خود در انجام این پژوهش یاریگر من بودهاند، ابراز می دارم. همچنین با تشکر و سپاس فراوان از اساتید ارجمند خانم دکتر لعیا بشاش و خانم دکتر زهره عظیمی فرد که زحمت مشاورهی این پایان نامه به عهدهی ایشان بوده است.
بیشک اگر راهنمایی و کمک این عزیزان نبود، رسیدن به اهداف این پروژه و به پایان رسانیدن آن امری ناممکن بود و از همهی کسانی که به نحوی در انجام این پژوهش یاریگر من بودهاند کمال تشکر و قدردانی را به عمل میآورم. توفیقات روزافزون همهی این عزیزان را از درگاه خدای بیهمتا مسألت دارم.
چکیده
ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی
توسط
راضیه طاهری
در این پایان نامه روش های مختلف آموزش مهارت ها ی زندگی به افراد ناتوان ذهنی مورد بررسی قرار کرفته است، در بین آن ها جدید ترین و بهترین روش آموزش استفاده از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر1 می باشد که در تحقیقات جدید بر روی آن تکیه شده است. آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی به عنوان یک عامل مهم ایجاد استقلال آن ها مورد توجه بسیاری از محقیق قرار گرفته است. تحقیقات صورت گرفته در زمینه آموزش مهارت های پولی متکی بر مربی بوده است. بخاطر این موضوع برای آموزش حضور مربی چه در مدرسه و یا خانه الزامی می باشد. در پژوهش حاضر برای ارائه مدلی نوین برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ایرانی، روش های بررسی شده در تحقیقات پیشین با هم ترکیب شده و با واحد پول ایران منطبق گردیده است و به صورت یک مدل تحت نرم افزار ارائه شده است. با استفاده از دخالت های مبتی بر کامپیوتر نیاز به مربی را کم شده است و کودک قادر به ادامه آموزش در خانه می شود. این مدل ارائه شده برروی 20 نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان مهارت های مورد نظر را در سطح خوبی فرا گرفته اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1 تعریف ناتوانی ذهنی2
2-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی4
3-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی4
4-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی5
5-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی6
1-5-1 آموزش در محیط طبیعی6
2-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(VBI)6
3-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI))7
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر9
1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات14
1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات14
3-1-2 مهارت های آموزش داده شده15
4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعات15
2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی16
3-2 جمع بندی23
فصل سوم: روش پیشنهادی
1-3 شرکت کنندگان25
2-3 اهداف27
3-3 مکان و امکانات لازم27
4-3 شیوه آموزش28
1-3-4 مراحل آموزش30
5-3 جمع آوری و آنالیز داده ها34
6-3 مقایسه مهارت های کسب شده51
7-3 جمع بندی53
فصل چهارم نتیجه گیری
1-4 نتیجه گیری55
2-4 پیشنهادات آتی56
3-4 فهرست منابع و مآخذ57
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی16
جدول 2: نتایج آماری تی تست51
جدول 3: نتیجه آزمون تی53

فهرست نمودار ها
عنوان شماره صفحه
نمودار 1: نمودار مهارت های پولی برای فرزانه صفری با IQ=53 قبل و بعد از کار با نرم افزار38
نمودار 2 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه یزدان مهر IQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار38
نمودار 3 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار39
نمودار 4 : نمودار مهارت های پولی برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار40
نمودار 5 : نمودار مهارت های پولی برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار40
نمودار 6 : نمودار مهارت های پولی برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار…….41
نمودار 7 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار42
نمودار 8 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار42
نمودار 9 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار43
نمودار 10: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار44
نمودار 11: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار44
نمودار 12: نمودار مهارت های پولی برای غزل پایدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار45
نمودار 13: نمودار مهارت های پولی برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار46
نمودار 14: نمودار مهارت های پولی برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار46
نمودار 15: نمودار مهارت های پولی برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار47
نمودار 16: نمودار مهارت های پولی برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار48
نمودار 17: نمودار مهارت های پولی برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار48
نمودار 18: نمودار مهارت های پولی برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار49
نمودار 19: نمودار مهارت های پولی برای محمد امین شیردل IQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار50
نمودار 20: نمودار مهارت های پولی برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار50
نمودار 21 : مقایسه میانگین مهارت ها قبل و بعد از کار با نرم افزار52
فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
شکل ها 1:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق27
شکل ها 2:مراحل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی29
شکل ها 3: صفحه ورود کابر30
شکل ها 4:آموزش تبدیل ریال به تومان30
شکل ها 5:تمرین شناسایی پول31
شکل ها 6:آموزش ارزش پول31
شکل ها 7:تمرین خرید کالا32
شکل ها 8:جمع پول های دارای ارزش یکسان33
شکل ها 9: ترکیب های عدد 10033
شکل ها 10: تمرین محاسبه میزان باقی مانده34
شکل ها 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان37
فصل اول
مقدمه
امروزه با افزایش تحقیقات در تکنولوژی و گسترش روز افزون آن باعث دسترسی آسان به انواع تکنولوژی ها مانند اتومبیل، هواپیما، تلفن، تلویزیون و امروزه کامپیوتر، تلفن همراه با قیمت پایین شده است. ازکامپیوتر در جهت رفع نیازهای تمام افراد جامعه می توان استفاده کرد، حتی برای افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند. امرزوه از کامپیوتر بعنوان یک ابزار برای آموزش استفاده می شود، که باعث ایجاد مبحث آموزش الکترونیک، به معنی آموزش از طریق ابزار های الکترونیکی متنوع مانند اینترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه های ماهواره ای، نوار های صوتی و تصویری می باشد، شده است. از کامپیوتر برای آموزش به افراد ناتوان ذهنی استفاده می شود.
1-1 تعریف ناتوانی ذهنی
سال های متمادی تعریف مورد قبول و استاندارد در مورد ناتوانی های ذهنی، متعلق به ادگاردال2 بوده است از نظر او برای ارائه یک تعریف درست در این مورد، رعایت پنچ معیار ضرورت دارد:
➢ عدم قابلیت های اجتماعی که از ناتوانی ذهنی ناشی می شود
➢ ناتوانی های که جریان رشد را متوقف می سازد
➢ ناتوانی های ذهنی ای که مانع بلوغ و پیشرف هستند
➢ ناتوانی های ذهنی ای که ریشه سرشتی دارند
➢ ناتوانی های ذهنی ای که لزوما غیر قابل درمان هستند
تعریف گروسمن 3 ( انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی(AAMD) ): ناتوانی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن، دو انحراف معیار از حد متوسط کمتر بوده به طوری که منجر به نقاصی در رفتار سازشی فرد گردیده و در جریان رشد، خود را نشان دهد]1[.
پیاژه4 روان شناس معروف سوئیسی هوش را نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد با محیط می داند و معتقد است که اگر این رابطه متقابل به طور متعادل صورت گیرد، موجب توانایی سازگاری با محیط و پیشرفت هوش می شود. کودک در مراحل مختلف رشد، تصاویر ذهنی مختلفی دارد که از تصاویر ساده شروع شده و به تصاویر پیچیده تری می رسد. گذشتن از این مراحل پایین و رسیدن به مراحل بالاتر ، بستگی به رشد هوشی، ساختمان عصبی و بدنی، روابط اجتماعی و تجارب زندگی او دارد ]2[.
اینهلدر5 (1968) با توجه به نظریه پیاژه طرحی را ارائه کرد که در آن افراد ناتوان ذهنی به طور مرحله ای دسته بندی شده اند. به طور مثال توقف در مرحله حسی و حرکتی باعث ناتوانی ذهنی عمیق(حمایت پذیر)، توقف در مرحله پیش عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی شدید (تربیت پذیر) و توقف در مرحله عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی خفیف (آموزش پذیر) می شود]2[.
ناتوانی ذهنی، پدیده پیچیده ای است که عقاید اولیه در مورد آن در حال تغییر است. تفکر اصلی که امروزه در جریان است، به عنوان یک حالت، سطح عملکرد فعلی فرد را در بر می گیرد. انجمن آمریکایی ناتوانی ذهنی (AAMD) در سال 2002 تعریف زیر را از ناتوانی ذهنی ارائه می کند، ناتوانی ذهنی، یک نوع ناتوانی است که با محدودیت های عمده در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی همراه می باشد به گونه ای که در مهارت های مفهومی، اجتماعی و عملی، آشکار و مشخص می شود. این ناتوانی بایستی قبل از سن هجده سالگی شروع شده باشد. مهارت های سازشی ذکر شده عبارتند از: ارتباطات، مهارت های خود یاری، گذراندن زندگی روزمره، مهارت های اجتماعی، حفظ سلامت و امنیت، استفاده از اوقات فراغت، یادگیری آموزش مسائل کاربردی( مثل شمارش پول، شناخت فصل ها، خواندن ساعت)، کار کردن، توانایی اداره کردن خود و استفاده از وسایل نقله عمومی می باشد]3[.
2-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی
نقص در هوش و رفتارهای سازشی به علت عوامل گوناگون می باشد که می توان آن ها را تحت دو علت عمده ارگانیکی و محیطی تقسیم بندی نمود. علت ارگانیکی شامل مشکلات ارگانیکی قبل، هنگام و بعد از تولد کودک شامل داروها، عفونت و وراثت (ژنتیک) می باشد. علل محیطی شامل مسمومیت، سوء تغذیه، نامناسب بودن مراقبت های بهداشتی و محدودیت محیطی است]4[.
3-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی
ناتوانی ذهنی طیف وسیعی از ویژگی ها و سطوح را در بر می گیرد. از این رو برای طبقه بندی افراد ناتوان ذهنی، نظام های طبقه بندی متعددی توسعه یافته است. از آن جمله می توان به طبقه بندی روانشناسان، پزشکان، روانپزشکان و متخصصان آموزش و پرورش( طبقه آموزشی) اشاره نمود. در این طبقه بندی روانشناسان کودکان ناتوان ذهنی را بر اساس شدت ناتوانی بر چهار گروه خفیف6، متوسط7، شدید8، عمیق9 تقسیم بندی می شوند. از نظر پزشکی افراد ناتوان ذهنی بر اساس علت شناسی به دو دسته همده ناتوانی ذهنی ارثی و محیطی تفکیک می شوند. بالاخره در طبقه بندی آموزشی به سه دسته آموزش پذیر10، تربیت پذیر11، حمایت پذیر12 طبقه بندی می شوند]3[.
4-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی
قانون همسان سازی13 برای افراد ناتوان ذهنی14 از سال 1960 اجرا شده است. همسان سازی به معنی نزدیک کردن الگوی زندگی افراد ناتوان ذهنی به محیط منظم و الگوی زندگی افراد عادی است. همسان سازی به معنی عادی کردن این افراد نیست. همسان سازی به معنی فراهم کردن فرصت ها و حمایت های لازم برای این افراد است تا بتوانند روش زندگی خود را مشابه زندگی طبیعی دیگر افراد جامعه کنند ]5[.
برای اجرای قانون همسان سازی باید سطح مهارت های لازم برای زندگی روزانه ی این افراد را افزایش داد (مهارت های روزانه مانند استفاده از وسایل نقلیه عمومی، خرید از فروشگاهها). پیشرفت در مهارت های زندگی روزانه از مهم ترین اولویت های درمان افراد ناتوان ذهنی است زیرا باعث افزایش استقلال آن ها می شود ]6[. صرف نظر از اینکه فرد ناتوان ذهنی، دارای عقب ماندگی خفیف یا شدید است، یادگیری مهارت های زندگی روزانه باعث افزایش استقلال او می شود. یکی از مهارت های لازم برای ایجاد استقلال رفتاری15، که باعث حرکت از وابستگی به دیگران برای مراقبت و راهنمایی به سوی مراقبت از خود و خود هدایتی16 می شود، داشتن استقلال در کسب کردن، مدیریت کردن، خرج کردن پول است. بیشتر افراد ناتوان ذهنی روی پول خود کنترل ندارند و این به دلیل فقدان مهارت ها و فرصت ها است. نداشتن استقلال روی امور مالی برای افراد ناتوان ذهنی باعث فقدان استقلال در تصمیم گیری های کلیدی در مورد فعالیت های اولیه و ثانویه زندگی روزمره می شود]7[. افزایش کیفیت زندگی افراد ناتوان ّذهنی با بدست آوردن مهارت های زندگی مانند تعامل اجتماعی، کار کردن، مدیریت پول، تنظیم ارتباطات، زندگی مستقل، خود تشخیصی17، انتخاب شخصی، عکس العمل بدست می آید، بنابراین نیاز افراد ناتوان ذهنی به استقلال در خرید امری آشکار است]8[.
5-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی
بعد از گذشت چهار دهه توسعه موثر استراتژی های آموزش برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی و توسعه توانایی های آن ها مورد توجه قرار گرفته است.
1-5-1 آموزش در محیط طبیعی
آموزش در محیط طبیعی شامل استفاده از محرک های طبیعی در محیط معیار است. فایده اصلی آموزش در محیط طبیعی این است که این آموزش باعث پیشرفت استفاده از مهارت ها در محیط طبیعی می شود و باعث کاهش نیاز به برنامه برای تعمیم می گردد. اغلب تدارکات لازم برای آموزش در محیط طبیعی شامل زمانبندی، سرمایه گذاری و محدودیت زمان می باشد که باعث کاهش امکان پیاده سازی می شود. مشکل آموزش در محیط طبیعی این است که آموزش مهارت های فردی درمحیط طبیعی ممکن است ناامن باشد ]9[.
2-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(18VBI)
در این روش فیلم ضبط شده از یک مهارت خاص را که در محیط واقعی رخ داده شده است، برای فرد ناتوان ذهنی پخش می کنند. بعد برای فرد فرصتی فراهم می کنند تا آن رفتار خاص را تقلید کند که در فیلم نمایش داده شده است. این روش برای آموزش آماده سازی غذا و مهارت های مراقبت از خود مفید بوده است ]10[و]11[.
3-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI))
در CBI مانند VBI ،کامپیوتر آموزش بوسیله محرک های صوتی و تصویری مربوط به مهارتی خاص را ارائه می دهد، هر چند برخلاف VBI به یادگیرنده اجازه تعامل با برنامه را از طریق سخت افزار های خارجی مانند صفحات لمسی، trackballs، موس و صفحه کلید را می دهد. با انالیز مطالعاتی که از این روش برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوان ذهنی استفاده کرده اند، روش استفاده از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر بعنوان استراتژی مداخله کننده مناسبی برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوان ذهنی معرفی می شود ]12[و]13[.
نتیجه تحقیقات نشان می دهد CBI یک روش امید بخش برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی می باشد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین
برای مطالعه تحقیقات گذشته به دو گروه از تحقیقات بررسی شده است. گروه اول از تحقیقات برروی آموزش مهارت های پولی و مالی تمرکز کرده است. گروه دوم برروی آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوتر متمرکز شده است. در زیر هر دو گروه از تحقیقات به تفضیل بررسی شده است.
1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر
بررسی مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان عامل مداخله کننده برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوانی ذهنی استفاده شده است. در مطالعات بررسی شده معیار ها شامل وارد زیر است:
• مداخله انجام شده باید توسط یک نرم افزار کامپیوتری ارزیابی شود.
• در مطالعات حداقل یک نفر عقب مانده ذهنی با بهره هوشی کمتر از 70 شرکت کرده باشد.
• در مطالعات باید حداقل یک متغیر وابسته به مهارت های زندگی روزانه وجود داشته باشد.
مطالعات زیادی در زمینه آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوانی ذهنی وجود دارد که به دلایل زیر فقط 11 مطالعه آن در این قسمت بررسی شده است.
1. به دلیل تغییر زیاد در توانایی ها و تنوع برنامه های کامپیوتری در دو دهه گذشته مطالعات قبل از 1990 بررسی نشده است.
2. مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان تقویت کننده یا ارائه آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی استفاده شده مورد بررسی قرار نگرفته است.
3. برنامه های کامپیوتری که فقط اجازه حداقل ورودی و کنترل را می دهند مانند ویدیویی، DVD بررسی نشده است.
خلاصهای از مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان عامل مداخله گر برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوانی ذهنی استفاده شده است، به شرح زیر است.
در سال 2006 Ayres و همکارانش نرم افزار Project shop را برای آموزش خرید وسایل از خاوربار فروشی با استفاده از استراتژی دلار بعدی19را ارائه نموده اند. برنامه با یک دانش آموز شروع می شود که فروشنده از اومی خواهد مبلغی تصادفی بین 0.01 تا 9.99 را به فروشنده پرداخت کند. فروشنده تا 5 ثانیه برای او صبر می کند. برنامه بازخورد اصلاحی و توصیفی ارائه می کند. شرکت کنندگان در این تحقیق سه زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه کار ترکیبی بوداست. سه نفر از چهار نفر مهارت یک دلار اضافه تر را یادگرفتن و به طور موفقیت آمیز در محیط طبیعی تعمیم دادن ]14[.
در سال 2009 Ayres و همکارانش نرم افزار I can !Daily living and community skill را برای آموزش چیدن میز، فراهم کردن سوپ و ساندویچ ارائه نمودند. این برنامه یک ساختار مرحله به مرحله برای هر یک از مهارت ها دارد که به صورت تصویر سه بعدی ویدیویی است. در ادامه ویدیو اگر دانش آموز نتواند پاسخ صحیح را بعد از 10 ثانیه بدهد یک اعلان ظاهر می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفرمرد و یک زن اوتیسم بوده اند. نتیجه کار مثبت بوده است، هر سه دانش آموز مهارت مورد نظر را یاد گرفتن و در محیط طبیعی تعمیم دادن ]15[.
در سال 2010 Ayres و Cihak نرم افزار I can !Daily living and community skill را برای آموزش چیدن میز، آماده کردن سوپ و ساندویچ به افراد ناتوان ذهنی توسعه دادند. روش کار به این صورت بوده است که آموزگار یک توضیح خلاصه ای از برنامه کامپیوتری فراهم کرده بعد از دانش آموز خواسته می شود که هدفن را روی گوش خود قرار داده و برنامه را دنبال کند، برنامه یک مدل ویدیویی از مهارت مورد هدف را ارئه می دهد، بعد از مشاهده ویدیو، شرکت کننده با برقراری تعامل با برنامه مهارت را تمرین می کنند، بعد از جلسه کار با کامپیوتر، مهارت در محیط طبیعی اجرا می شود. شرکت گنندگان در این تحقیق دومرد و یک زن کم توان هوشی بوده اند. نتیجه برنامه مثبت بوده است. هر سه مهارت برای هر سه شرکت کننده افزایش داشته است. این مهارت ها برای یک و دو روز ماندگار بوده است. بعد از گشت 6 یا12 هفته مهارت شرکت کنندگان کاهش یافته و بعد از تکرار برنامه مهارت خود را دوباره بدست آوردن ]16[.
در سال 2003 Davies و همکارنش نرم افزار ATM SIM را برای آموزش نحوه استفاده از دستگاه ATM به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. در این برنامه یک ATM شبیه سازی شده واعلان های صوتی و بصری فراهم کرده است. شرکت کنندگان توسط یک دستور عمل مرحله به مرحله برای استفاده از ATM و بازخورد های فراهم شده راهنمایی می شود. عملکرد ATM شبیه سازی شده به دو صورت همراه با صدا و بدون صدا می باشد. بعد دانش آموز به استفاده از ATM واقعی ارجاع داده می شود.شرکت کنندگان در این تحقیق پنچ مردو چهار زن ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه مثبت بوده است. این برنامه باعث افزایش سطح مهارت استفاده از ATM در جامعه برای همه شرکت کنندگان شده است ]17[.
در سال 2008 Hansen و Morgan نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت خرید از خواربار فروشی ارائه نمودند. این نرم افزار شامل مدل سازی ویدیویی از جلسه تمرین محاوره ای است. جلسه تمرین محاوری ای شامل 5 مرحله ترتیبی برای خرید می باشد. شرکت کننده با کلیک کردن روی تصاویر در هر مرحله جواب مناسب را می دهد. بازخورد شنیداری برای جلسه های تمرین محاوره ای فراهم شده است بعد از ماهر شدن شرکت کنندگان آن ها را به جامعه ارجاع می دهند. شرکت کنندگان سه مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه کار مثبت بوده است. هر سه شرکت کننده مهارت خرید از خواربار فروشی را فرا گرفتن وبه خواربار فروشی های دیگر تعمیم دادن. این مهارت 30 روز باقی مانده است ]18[.
در سال 2004 Hutcherson و همکارانش نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت انتخاب مواد از خواربار فروشی به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. روش کار به این صورت است که برنامه تصویر اجناس موجود در قفسه های خواربار فروشی را نمایش می دهد و به شرکت کننده اعلان می کند که اجناس نشان داده شده در صفحه را به اجناس موجود در قفسه وصل کند. شرکت کنندگان در این تحقیق سه نفر زن ناتوان ذهنی و یک نفرمرد اوتیسم بوده است. نتیجه مثبت بوده است. مهارت مورد هدف برای تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است ]19[.
در سال 2006 Machling و Cronin بوسیله نرم افزار HyperStudio 4.0 یک فرایند برای آموزش سفارش دادند در رستوران فست فود طراحی کردند. این برنامه کامپیوتری شامل ویدیو ضبط شده، تصویر، صدای ضبط شده برای شبیه سازی سفارش در رستوران فست فود می باشد. دراین برنامه به دانش آموز یک بخش از ویدیویی که در آن یک فرد بزرگ سال وارد رستوران شده و در ادامه سوالات متداول را از صندوق دار می پرسد و سفارش می دهد نشان داده می شود. هر مرحله توسط تصاویر و صدای ضبط شده ارائه می شود. دانش آموز بوسیله دستگاه تولید کننده گفتار پاسخ خود را می دهد.شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن دارای سندرون دون، ناتوان ذهنی شدید و میانه می باشند. نتیجه ترکیبی بوده است، دو نفر از سه شرکت کننده سفارش دادن بوسیله دستگاه تولید گفتار را به سرعت یاد گرفتن. یک شرکت کننده دیگر نیاز به آموزش بیشتر داشته است تمام شرکت کنندگان بین 50% تا 100% پاسخ صحیح دادن ]20[.
در سال 2003 Mechling و Gast با استفاده از نرم افزار HyperStudio 3.1 و Apple video Player یک برنامه برای آموزش مهارت انتخاب اشیا در خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل چهار نشانه چیده شده به صورت افقی و لیستی از مواد خواربار فروشی در پایین صفحه است. دانش آموزان نشانه های چیده شده که مشابه با لیست اجناس است را انتخاب می کند، وقتی که اجناس انتخاب شدن از لیست حذف می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی متوسط و خفیف می باشد. نتیجه کار مثبت بوده است. توانایی وصل کردن کلمات موجود در لیست به نشانه های چیده شده در تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است. تمام شرکت کنندگان مهارت را به خواربار فروشی جدید تعمیم دادن ]21[.
در سال 2003 Mechling و همکارانش با استفاده از نرم افزار HyperStudio 4.0 و Touch Window یک برنامه برای آموزش مهارت استفاده از دبیت کارت برای خرید را ارائه نمودند. این برنامه شامل مدل ویدیویی است که وظایف را نمایش می دهد. برنامه ویدیویی بوسیله تصاویری از ماشین دبیت کارت واعلان های بصری به دانش آموزان طریقه کامل کردن تراکنش در صفحه کامپیوتر را یاد می دهند. اگر دانش آموز پاسخ صحیح را ظرف 3 ثانیه بوسیله لمس کردن مکان مناسب در صحفه نمایش بدهد برنامه به مرحله بعدی می رود، بعد از پاسخ اشتباه اعلان ویدیویی اجرا می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی بوده است. نتیجه مثبت بوده است و هر سه شرکت کننده نحوی عملکر اکثریت مراحل را یاد گرفته اند، مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دادن شده است ]22[.
در سال 2002 Mechling و همکارانش یک برنامه برای آموزش مهارت خواندن نشانه ها در راهرو و روی اجناس خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل قسمت های ویدیویی وتصاویر ساکن از سراسر مغازه در راهروها و نزدیک اجناس می باشد. برای انجام عملیات شرکت کننده برچسب ها را با لمس، صفحه لمسی انتخاب می کنند. آموزش شامل مجموعه ای زنجیره ای از مراحل است. شرکت کنندگان در این تحقیق سه زن و یک مرد ناتوان ذهنی متوسط می باشند. نتیجه مثبت بوده است و هر چهار شرکت کننده مهارت را یاد گرفته اند و به محیط طبیعی تعمیم داده اند ]23[.
در سال 2010 Mechling و O’Brien با استفاده از پاورپونت و Windows movie maker برنامه ای برای آموزش مهارت استفاده از اتوبوس عمومی به افراد ناتوان ذهنی ارائه نموده است. برنامه با یک تصویر از مقصد و صدای ضبط شده که از مسیر می گوید شروع می شود. برنامه یک ویدیو از مسیر اتوبوس، تصویری از راهنما و صدای ضبط شده که راهنما را توضیح می دهد ارائه می کند. بعد از تماشای ویدیو برنامه تمرین آموزش را ارائه می دهد. در جریان تمرین شرکت کننده توسط صفحه لمسی جواب را انتخاب می کند. شرکت کنندگان دو زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه ترکیبی بوده است.هر سه شرکت کننده دکمه request to stop”” را به درستی در جریان جلسه فشار دادن. هرچند فقط 2 نفر از سه نفر شرکت کننده توانستن مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دهند ]24[.
در تحقیقاتی که بررسی شد، بطور متوسط 42 نفر شرکت کردند، از بین این آن ها تقریبا 57% مرد و 43% زن بوده اند. سن شرکت کنندگان بین 7.7 تا 58 سال بوده و تمامی آنها دارای عقب ماندگی متوسط بوده اند. به طور خلاصه سخت افزارها و نرم افزارهای استفاده شده در مطالعات به صورت زیر دسته بندی شده اند.
1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات
➢ در 6 مطالعه از موس و trackball برای ورود داده استفاده شده ]14-20[.
➢ ضمنا در سه مطالعه از صفحات لمسی نیز استفاده شده ]21-23[.
➢ و در یک تحقیق از دستگاه تولید و بازشناسی گفتاراستفاده شده است ]24[.
1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات
در 6 مطالعه از نرم افزار های خاص برای آموزش طراحی شده اند و در بقیه از ابزار عمومی در دسترس استفاده شده است.
➢ در 3 مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
➢ در 2 مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
➢ در یک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
➢ در 5 مطالعه هم از ابزار تجاری در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوینت و Windows Movie Maker استفاده شده است.
3-1-2 مهارت های آموزش داده شده
➢ خرید از خواربار فروشی
➢ آماده کردن غذا
➢ استفاده از ATM
➢ استفاده از کارت دبیت
➢ سفارش در رستوران
➢ استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی
4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعات
➢ تعداد افراد شرکت کنند در این مطالعات کم بوده است
➢ نرم افزار های خاص که برای افراد کم توان هوشی طراحی شده از نظر تجاری در دسترس نیست.
➢ نرم افزار ها طراحی شده توسط ابزار عمومی، در بازار موجود هستند، اما در این نرم افزار ها موفقیت بیشتر وابسته به کیفیت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
➢ عدم دسترسی به نرم افزار های CBI به صورت تجاری مانع بالقوه برای پذیرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمین است.
یک نگرانی استفاده از CBI قابلیت تعمیم مهارت از محیط کامپیوتر به محیط طبیعی است. می توان از وسایل پویا و قابل حمل مانند کامپیوتر دستی برای آموزش در محیط طبیعی برای کاهش نگرانی مربوط به تعمیم می توان استفاده کرد ]3[.
2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی
با مروری بر ادبیات گذشته مشاهده می شود چهار جزء ابتدایی در برنامه آموزشی پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهی از پول ها برای رسیدن به ارزش مشخص)، بهروری در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر برای بدست آوردن ارزش مشخص)]5[.
27 مطالعه آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی را بررسی کردیم، در این مطالعات مهارت های پولی شامل 5 نوع مهارت به شرح زیر می باشد.
1- دانستن اینکه چقدر پول دارید(computation)
2- دانستن چگونگی بدست آوردن پولbanking))
3- دانستن اینکه چقدر پول می توانی خرج کنی (budgeting)
4- دانستن اینکه چقدر از پول را خرید کردند (purchasing)
5- دانستن اینکه چطور از پول برای به دست آوردن پول بیشتر باید استفاده کنی (saving)
از بین این 27 مطالعه بیشتر آنها بر روی آموزش خرید (51%) تمرکز کردن و تعداد کمی از مطالعات روی چگونه بدست آوردن پول(11%) و یک مطالعه روی اینکه چقدر از پول خود را خرج کردی تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روی چگونگی ذخیره کردن پول تمرکز کردن. برای آموزش مهارت های پولی نقطه شروع مناسب آموزش خرید می باشد زیرا باعث ایجاد ارتباطات طبیعی می شود ]7[. خلاصه ای از این تحقیقات در جدول 1 آمده است.
جدول 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی
مطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمAeschlemen &
Schladenhauffen
]25[تعداد=4
سن=17-18
=IQ27-35 ناتوان ذهنی شدید محل=کلاس، مغازهنداردشمارش تا 1$ آموزش حفظی، مثال ازگروه غذایی، اجرای نقش، آموزش در محیط طبیعیآموزش حفظی تاثیر ناچیز داشته، امتیاز بعد از اجرای نقش افزایش داشتهبیشتر اجزای مهارت دارای تعمیم کم در 2 محیط جدید داشتنAlcatara
]27[تعداد=3، سن=8.9
IQ=گذارش نشده، اوتیسم ،کم توان هوشی خفیف، محل= سه مدرسهگذارش نشدهدادن پول اجناس از قبل انتخاب شده به فروشندهنوار دیداری از بسته آموزشی نوار دیداری و آموزش در محیط طبیعی بدست امده است.افزایش سطح مهارت در سومیم مغازه تمرین نشدهBroakove & Cuvo
]28[تعداد=14
سن= میانگین 15، IQ=46، محل= خانه ،مدرسهشمارش 1 یا 5 تا 100 گفتن نام و ارزش سکه هاشمارش سکه هاجابجا کردن هنگام شمارش ، جابجا نکردنجابجا کردن نیاز به تمرین و زمان آموزش کم داردتعمیم کم برای هر یک از فرایند هاColyer & Collins
]29[تعداد=4، سن=12
IQ=40-60، کم توان هوشی میانه و خفیف، محل= کلاس، 9 مغازه، دفتر معلمتوانایی تشخیص بین پول5$ و 10$ و توانایی شمارش تا 15شمردن اسکناس 1$،معادل 5$ و10$، به همراه بازخوردسیستم دارای کمترین اعلان وباز خورد یاد دهنده برای آموزش استراتژی دولار بعدی3 نفر از 4 شرکت کننده مهار شدن3 نفر از4 شرکت کننده به صورت درست از استراتژی دولار بعدی در جریان جلسه بررسی استفاده کردنCuvo
و همکارانش
]30[تعداد=20، سن= 17-35
IQ= گذارش نشده
کم تون هوشی میانه محل=کلاساستفاده از ماشین حساب برای جمع و تفریق، شخصی سازی سیستم آموزش پس انداز کردن، پرداخت صورت حساب، توانایی مرتب کردن پولاستفاده از کتاب کار تجمیعی، کتاب کار پراکندههر دو روش بهبود بخش بوده .گذارش نشده
مطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمCuvo
و همکارانش
]31[تعداد=3، سن=13-17
IQ= 45-56
ناتوان ذهنی خفیف، مکان= آموزشگاه دانستن نام، ارزش و جمع 5 سکه، تساوی از ترکیب و ارزش قیمت نشانه ها مبادله با استفاده از سکه هاآموزش کلاس مورد هدف با مدلسازیتقریبا اجرای ماهرانه درجه مختلف تعمیم Denny &Test
]32[تعداد=3، سن=17
IQ= 39=72
ناتوان ذهنی میانه و خفیف، مکان= کتابخانه و مغازهگذارش نشدهاستفاده از استراتژی دلار بعدی20 مهارت یکی بیشتر 21،تبدیل”cents-pile”شرکت کنندگان در مهارت یکی بیشتر مهار شدنتمام شرکت کنندگان پول را شمارش کردن و خرید انجام دادنSandknop,
و همکارانش
]33[تعداد=4
سن=14-18
IQ=40-45
ناتوان ذهنی خفیف/ شدید
مکان=کلاس، مغازهتشخیص اعداد 1- 10، انتخاب اجناس، استفاده از ماشین حساب، استفاده از استراتژی یک دلار بعدیانتخاب جنس با کمترین قیمت با استفاده از تطبیق شماره خط22ثابت کردن زمان معطلی فرایند (0تا5 ثانیه)، تقویت نشانه هاهمه دانش آموزان مهارت ها را کسب کردنتعمیم مهارت از کلاس به مغازه به درستیSchloss
و همکارانش
]34[تعداد=1
سن=16
IQ=32
ناتوان ذهنی شدید
مکان= سالن بازی بولینگتوانایی دنبال کردن راهنمایی کلامیاستفاده از 1$ برای پرداخت بازی و انتظار برای باقی مانده پولآموزش ترتیبی و اصولی، خطای سیستمایک، تصحیح فرایندمهارت را با 6 هفته آموزش به سرعت یاد گرفتنتعمیم مهارتSchloss
و همکارانش
]31[تعداد=6
سن=14-17
IQ=32-52
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=کلاس،مغازهتشخیص اعداد بین 0 تا 5،
نشان دادن همبستگی 1:1
1-5،نوشتن وجمع و تفریقخرید بوسیله استراتژی دلار بعدی و” کارت های پول”اموزش از طریق همسالان برای استفاده از استراتژی دلار بعدیهمه دانش اموزان در استراتژی دلار بعدی ماهر شدنتعمیم مهارت برای خرید در تنضیمات شخصی شدهShafer
و همکارانش
]35[تعداد=1
سن=25
IQ=46
سندروم دان
مکان=خانه، بانکتوانایی تمایز قائل شدن بین اعداد انجام مهارت بدست آوردن پولاعلان صوتی، شبیه سازی ماشین بانک، 5تمرین برای آموزششرکت کنندگان در تمام مهارت های آموز داده شده مهار شدنآموزش تعمیم مهارت به محیط طبیعی
مطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمFrank & Macfarland
]36[تعداد=43
سن=9
IQ=72
کم توان هوشی میانه محل=کلاستست مهارت های مورد نیازشمارش و شناسایی سکه هاآموزش تقابل یک به یک در شمارش سکه هاآموزش تقابل یک به یک در گروه بزرگ ترجواب به گروه های تمرین شده بهتر از گروه های تمرین نشده Frank &Wacker
]37[تعداد=4
سن=11-13
IQ=58-70
ناتوان ذهنی متوسط
محل=کلاسگذارش نشدهشمارش سکه ها با استفاده از کارت های حاوی شماره برای خریداستفاده از کارت های متناظر با سکه ها برای خریدمهارت همه سکه ها را کسب کردنشرکت کنندگان مهارت را به دیگر سکه ها تعمیم دادنFrederick
و همکارانش
]38[تعداد=2
سن=18-20
IQ=36-40
کم توان هوشی خفیف
مکان=کتابخانه،2 تا مغازهوصل کردن 4 شماره نوشته شده روی کارت یا اعداد در ماشین حساب به تصویر پول ها، پیدا کردن برچسب قیمتاستفاده از ماشین حساب برای خریدزمان معطلی پیش رونده، ارزیابی عمومی در موقعیت های و اجناس تمرین نشدههر سه شرکت کننده به سرعت در هر سه عملیات ماهر شدنخرید کردن را از محیط تمرین شده به محیط تمرین نشده تعمیم دادنGardill &Browder
]39[تعداد=3
سن=12-13
IQ=45-57
محل =کلاس، کافیتریا، مغازه و رستوراندانستن مبادله تبدیل پول برای خرید اجناس در رستورانانتخاب بین 3 دسته پول برای خرید فروی1-جور کردن نمونه
2-استفاده از زمان معطلی
3-تمرین مثالهر سه شرکت کننده تسلط پیدا کردن روی هر سه کلاسدو نفر از سه شرکت کننده مهارت را در جامعه تعمیم دادن و سومین شرکت کننده به صورت جزئی تعمیم داده استGaule
و همکارانش
]40[تعداد=3
سن=17-20
IQ=33-36
ناتوان ذهنی خفیف
محل=کلاس، مغازهدانستن نام ،ارزش سکه ها و توانایی شمارش تا 15استفاده از نظریه تطبیق برای خرید جناس از خواربار فورشیهر مرحله از خطا دارای کمترین اعلان تصحیح روش کار است هر سه شرکت کننده مهارت را کسب کردنهر سه شرکت کننده مهارت را به مغازه تعمیم دادنHaring
وهمکارانش
]41[تعداد=3
سن=20
IQ=گذارش نشده
اوتیسم
مکان=3مدرسه، انجمنگذارش نشدهمبادله پول برای خریدکمترین اعلان، نوار ویدیو شامل سوالدو نفر از شرکت کنندگان به سرعت در دادن جواب پیشرفت کردن، نفر سوم بعد از
گذشت 2 هفته پیشرفت کرد.تعمیم به 3 مغازه جدیدمطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمLaCampagne
&Cipani
]42[تعداد=4
سن=24-35
IQ=58=78
کم تون ذهنی متوسط
مکان=کلاستوانایی نوشتن چکبه تفضیل نوشتن چکزنجیره ترتیبی، روش وظایف جزئیتقریبا تمام شرکت کنندگان جواب بدون اشتباه داشتنتعمیم به صورت حساب های دیگر و داشتن خطای کم در محیطLlorente &
Gaffan
]43[تعداد=5
سن=30-58
IQ= گذارش نشده
ناتوان ذهنی شدید، میانه، خفیف
مکان=اتاق خواب، محیط مسکونیتوانایی شمردن، خواندن اعداد و دادن پول بیشتر از تقاضاشناسایی نوع سکه ها و قضاوت در مورد ارزش اعتباری انهاتشخیص نام و ارزش پول با استفاده از بازخورد درست، با مثال و بدون مثالهمه شرکت کنندگان بعد از آموزش نام، ارزش سکه های مورد هدف را شناسایی کردنتعمیم مهارت به سکه های تمرین نشدهMarholin
و همکارانش
]44[تعداد=4
سن= 39-63
IQ=25-33
مکان=اتوبوس، مرکز خریدگذارش نشدهخرید اجناس و پرداخت پولاعلان، مدل، بازخورد تمرین وتکرار رفتار
هر سه شرکت کننده ماهر شده در خرید از رستوران تعمیم مهارت خرید از رستوران به دیگر رستورانها Matson
]45[تعداد=20
سن=24-48
IQ=گذارش نشده
کم توان هوشی متوسط
مکان=2مغازه، کلاسداشتن تحصیلات پایه و مهارت خرید دادن پول اضافه به صندوق دار و گرفتن بقیه آنآموزش در محیط طبیعی، خود ارزیابی، بازخورد، تقویت اجتماعیآموزش مهارت ها را بهبود بخشیدهتعمیم مهارت به دیگر مغازه هاMatson &Long
]46[تعداد=3
سن=32-53
IQ=53-69
کم تان هوشی متوسط و خفیف
مکان= کلاس و2مغازهمهارت کمک به خود، شمارش تا 100، شمارش پول، خواندن قیمت و کلمهاستفاده از ماشین حساب برای خرید و دادن یک دلار بیشتر به صندوق دارآموزش خرید، استفاده از ماشین حساب، بازخورد، خود ارزیابیافزایش مهارت تمام شرکت کنندگانتعمیم مهارت به دیگر مغازه هاMcDonnell
]47[تعداد=4
سن=16-18
IQ=10-34
کم توان هوشی شدید
مکان=رستوران و مغازهگذارش نشدهخرید تنقلات کمتر از 1$زمان معطلی ثابت افزایش اعلان هابا مهار شدن در خرید زمان تاخیر کاهش یافتهگذارش نشده
مطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمMcDonnell
&Ferguson
]48[تعداد=6
سن=11-14
IQ=43=54
ناتوان ذهنی خفیف و شدید
مکان=کلاس،6 رستورانتوانایی شناسایی اعداد بین 0-9و شمارش تا 10استفاده از استراتژی دلار بعدی برای خرید در رستورانآموزش در محیط طبیعی یا آموزش در محیط شبیه سازی شده از محیط طبیعیهر دو استراتژی عمومیت داشتنهر دو استراتژی به 3 رستوران دیگر تعمیم پیدا کردنMcDonnell
&Ferguson
]49[تعداد=4
سن=15-19
IQ=39-48
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=2 بانکتوانایی ترکیب سکه ها و پول ها برای بدست اوردن ارزش کمتر از 20$نقد کردن چک، استفاده از ماشین تحویل دار خودکارکاهش اعلان ها و زمان معطلیکاهش اعلان ها اثر بیشتری روی عملکرد داشته تا کاهش زمان معطلیگذارش نشدهMcDonnell
و همکاران
]50[تعداد=4
سن=16-19
IQ=36-50
ناتوان ذهنی خفیف و شدید
مکان=کلاس،6 مغازه غذاتوانایی شمارش از 1 تا 10 و تشخیص اعدادبین 0-9خرید کردن با استفاده از استراتژی دلار بعدی1-اجرای نقش بوسیله کارتها
2- اجرای نقش بوسله اسلاید
3-اجرای نقش بوسله اسلاید و آموزش در مغازهاموزش اسلاید و اموزش در محیط طبیعی باعث بهوبد عملکرد دانش آموزان و خطای کمتر شده استترکیب اسلاید ها و استراتژی آموزش در محیط طبیعی باعث بهبود عملکرد در مغازه های دیگر شدهMcDonnell &
Laughlin
]51[تعداد=4
سن=26-43
IQ=گذارش نشده
مکان=مغازه و رستورانتوانایی استفاده از عبارات سادهخرید دو قلم جنس از مغازه یا رستوراناموزش زنجیره ایکسب تواناییگذارش نشدهNietupski
و همکاران
]52[تعداد=4
سن=7-10
IQ=44-51
ناتوان ذهنی متوسط
مکان=2مدرسه ومرکز خریدتوانایی تمایز قائل شده، نام، ارزش و برچسب سکه ها تا شماره 100استفاده از کارت ها برای اعلان تصویری برای استفاده از وندینگ ماشین برای خریداستفاده از سکه های کارتی، وصل کردن قیمت صحیح، گذاشتن تبدیل درست روی کارت سکههمه دانش آموزان مهارت استفاده از وندینگ ماشین را یاد گرفتنکاهش ناچیز عملکرد وظایف هر مرحلهNietupski,
و همکارانش
]53[تعداد=16
سن=14-21
IQ=32-57
کم توان هوشی خفیف و شدید
مکان=اداره و مغازهتشخیص نام، ارزش سکه ها و شمارش پنی تا 17ونام اعداد0تا9استفاده از ماشین حساب برای خرید و کارت های تصویری برای محاسبه مالیاتمربی از کمترین اعلان ها را فراهم می کندشرکت کنندگان 1 تا 4 مهارت را کسب کردنتعمیم به تمام مغازه ها ،تمرین اصلاحی کم
در بیشتر مطالعات از ترکیب کلاس درس آموزش استثنایی با آموزش مبتنی بر تعامل در جامعه استفاده کردن(74%). از رهنمود23 متنوع برای آموزش استفاده شده است. تقریبا در 30 % از مطالعات از رهنمود های دائمی24 که به طور اساسی و مناسب ایجاد شده اند استفاده کرده اند. رهنمود ها استفاده شده عبارت است از:
➢ یکی از این رهنمود ها استفاده از ماشین حساب است.
➢ رهنمود دیگر استفاده از تطبیق شماره خط ها25 است که اجازه مقایسه قمیت کالا ها را میدهد برای انتخاب کالا با قیمت کمتر
➢ رهنمود دیگر استفاده از کارت های تطابق سکه26 مناسب برای یک وندینگ ماشین است.
➢ استراتژی بعدی برای آسان کردن آموزش مهارت پول استفاده از استراتژی دلاری بعدی 27 یا استراتژی یکی بیشتر 28 است. در این استراتژی شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه قیمت کالا را رند کنند.
➢ در بعضی از تحقیقات برای آموزش مهارت های پول در فعالیت های اجتماعی از نوار ویدویی و اسلاید های آموزشی که محیط خرید را شبیه سازی می کنند، استفاده کرده اند.
➢ یکی دیگر از روش های آموزشی پول استفاده از تصویر سکه و اسکناس ها و مقایسه آن ها است. در گسترش این متدWunderlich روش وصل کردن نمونه ها29 را برای آموزش تمایز بین پنج سکه های امریکایی ایجاد کرد.
➢ در سال 1975 Bellamy به افراد بالغ ناتوان ذهنی مهارت شمارش پول را آموزش داد. در این روش با مهارت شمارش طوطی وار اعداد شروع می شود و به شناسایی سکه ها وشمارش سکه ها ختم می شود.
چالش اصلی در این مطالعات تعداد کم شرکت کنندگان است. در بیشتر این مطالعات تعداد شرکت کنندگان کمتر از 6 نفر بوده است. چالش دیگر وابسته بودن این استراتژی ها به مربی که این آموزش را به کودکان ناتوان ذهنی می دهد است، تمام روش های گفته شده بالا مربی محور می باشد و یادگیری مستقل بدون نیاز به مربی را فراهم نمی کنند و این باعث محدود شدن زمان یادگیری به مدرسه می شود.
3-2 جمع بندی
در این فصل تحقیقات پیشین در زمینه آموزش مهارت پولی و روش CBI برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی بررسی شده است. چالش اصلی در این مطالعات تعداد کم شرکت کنندگان می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته CBI روش موثری برای آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی می باشد. در این تحقیق روش های گفته شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی با هم ترکیب شده و تحت نرم افزار برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی در فصل بعد ارائه شده است.
فصل سوم
روش پیشنهادی
در این فصل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی را توضیح خواهیم داد. و آن را روی جمعیت آماری خود بررسی خواهیم کرد.
1-3 شرکت کنندگان
20 دانش آموز ناتوان ذهنی در این تست شرکت کرده اند. مهارت اولیه مورد نیاز برای شرکت کنندگان در این تحقیق داشتن مهارت بر روی ریاضیات پایه می باشد. مهارت ریاضیات پایه شامل :
➢ شمارش طوطی وار 30 اعداد
➢ تشخیص اعداد
➢ ترتیب اعداد
➢ شناختن یک واحد بیشتر
➢ جمع اعداد
هر چه دانش آموز مهارت بیشتری بر روی ریاضیات پایه داشته باشد، مدت زمان آموزش وی کمتر بوده است و نتیجه بهتری را از آموزش گرفته می شود. شرکت کنندگان شامل 15 دختر و 5 پسر ناتوان ذهنی می باشند با دامنه هوشی بین 50 تا 70 می باشد، بهره هوشی31 شرکت کنندگان طبق برآورد واحد سنجش آموزش و پرورش استثنایی استان فارس بدست آمده است. پنج نفر از دختران در مقطع سوم راهنمایی، پنج نفر در مقطع دوم راهنمایی و پنج نفر دیگر در مقطع ششم ابتدایی تحصیل می کنند. پنج پسر شرکت کننده در مقطع ششم ابتدایی تحصیل می کنند. تصاویری از دانش آموزان در شکل 1 نمایش داده شده است.
شکل ها 1:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق
2-3 اهداف
هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی مبتنی بر کامپوتر برای آموزش مهارت استفاده از پول برای خرید به دانش آموزان ناتوان ذهنی می باشد. که به هدف های فرعی به شرح زیر تقسیم می شود.
➢ تبدیل ریال به تومان
➢ شناسایی پول ها و ارزش آن ها
➢ شمارش پول های دارای ارزش یکسان
➢ ترکیب پول ها با ارزش مختلف
➢ خرید کالا و گرفتن باقی مانده پول
3-3 مکان و امکانات لازم
مدل ارائه شده تحت نرم افزار آموزش مهارت های پولی در مدرسه راهنمایی و ابتدایی گلشن، بر روی بیست نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی این مدرسه تست شد است . برای این تست، چند دستگاه کامپیوتر دارای ویندوز XP به بالا مورد نیاز می باشد. که مدرسه، آنها را در اختیار دانش آموزان قرار داده است. همچنین برنامه در اختیار دانش آموزانی که در منزل به کامپیوتر دسترسی داشتند، قرار داده شد تا در منزل از آن برای آموزش سریع تر و بهتر استفاده کنند.
4-3 شیوه آموزش
تحقیقات صورت گرفته تا کنون برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ناتوان ذهنی بر روی واحد پولی دلار بوده است. برای آموزش پول به کودکان ایرانی روش های گفته شده را با پول ایرانی تطبیق داد شد. برای اینکه آموزش داده شده مداوم و دارای اثر بخشی بیشتر باشد، روش های آموزش موجود با هم ترکیب شده است و روش جدیدی برای پول ایرانی ایجاد شده است. آموزشی که در مدارس استثنایی به کودکان داده می شود، به علت زمان کم و عدم همکاری والدین در تکرار و تمرین آموزش داده شده، پایدار نبوده است و عملاً کودکان مهارت استفاده از پول را پیدا نمی کنند. با طراحی نرم افزار مبتنی بر مدل ارائه شده در این تحقیق، امکان تکرار وتمرین، مهارت و شبیه سازی آن برای کودکان فراهم شده است. دانش آموزان می توانند چه در مدرسه و چهقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

دانشکده آموزش های الکترونیک
پایاننامهی کارشناسی ارشد در رشتهی مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک
ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی
به کوشش
راضیه طاهری
استاد راهنما
دکتر رضا بوستانی
اسفند ماه 1391
اظهارنامه
اینجانب راضیه طاهری دانشجوی رشتهی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشکده اموزش الکترونیک اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیهی حقوق این اثر مطابق با آییننامهی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
راضیه طاهری
30/11/91
تقدیم به
خانوادهام
که در تمام مراحل زندگی
پشتیبان من بودهاند.
سپاسگزاری
با سپاس از خالق زیبا آفرین
با احترام؛ سپاس و تشکر بیمنتهای خود را از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رضا بوستانی که مسئولیت راهنمایی این پژوهش را به عهده داشتند و با راهنماییهای خود در انجام این پژوهش یاریگر من بودهاند، ابراز می دارم. همچنین با تشکر و سپاس فراوان از اساتید ارجمند خانم دکتر لعیا بشاش و خانم دکتر زهره عظیمی فرد که زحمت مشاورهی این پایان نامه به عهدهی ایشان بوده است.
بیشک اگر راهنمایی و کمک این عزیزان نبود، رسیدن به اهداف این پروژه و به پایان رسانیدن آن امری ناممکن بود و از همهی کسانی که به نحوی در انجام این پژوهش یاریگر من بودهاند کمال تشکر و قدردانی را به عمل میآورم. توفیقات روزافزون همهی این عزیزان را از درگاه خدای بیهمتا مسألت دارم.
چکیده
ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی
توسط
راضیه طاهری
در این پایان نامه روش های مختلف آموزش مهارت ها ی زندگی به افراد ناتوان ذهنی مورد بررسی قرار کرفته است، در بین آن ها جدید ترین و بهترین روش آموزش استفاده از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر1 می باشد که در تحقیقات جدید بر روی آن تکیه شده است. آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی به عنوان یک عامل مهم ایجاد استقلال آن ها مورد توجه بسیاری از محقیق قرار گرفته است. تحقیقات صورت گرفته در زمینه آموزش مهارت های پولی متکی بر مربی بوده است. بخاطر این موضوع برای آموزش حضور مربی چه در مدرسه و یا خانه الزامی می باشد. در پژوهش حاضر برای ارائه مدلی نوین برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ایرانی، روش های بررسی شده در تحقیقات پیشین با هم ترکیب شده و با واحد پول ایران منطبق گردیده است و به صورت یک مدل تحت نرم افزار ارائه شده است. با استفاده از دخالت های مبتی بر کامپیوتر نیاز به مربی را کم شده است و کودک قادر به ادامه آموزش در خانه می شود. این مدل ارائه شده برروی 20 نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان مهارت های مورد نظر را در سطح خوبی فرا گرفته اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1 تعریف ناتوانی ذهنی2
2-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی4
3-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی4
4-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی5
5-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی6
1-5-1 آموزش در محیط طبیعی6
2-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(VBI)6
3-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI))7
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر9
1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات14
1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات14
3-1-2 مهارت های آموزش داده شده15
4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعات15
2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی16
3-2 جمع بندی23
فصل سوم: روش پیشنهادی
1-3 شرکت کنندگان25
2-3 اهداف27
3-3 مکان و امکانات لازم27
4-3 شیوه آموزش28
1-3-4 مراحل آموزش30
5-3 جمع آوری و آنالیز داده ها34
6-3 مقایسه مهارت های کسب شده51
7-3 جمع بندی53
فصل چهارم نتیجه گیری
1-4 نتیجه گیری55
2-4 پیشنهادات آتی56
3-4 فهرست منابع و مآخذ57
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی16
جدول 2: نتایج آماری تی تست51
جدول 3: نتیجه آزمون تی53

فهرست نمودار ها
عنوان شماره صفحه
نمودار 1: نمودار مهارت های پولی برای فرزانه صفری با IQ=53 قبل و بعد از کار با نرم افزار38
نمودار 2 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه یزدان مهر IQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار38
نمودار 3 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار39
نمودار 4 : نمودار مهارت های پولی برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار40
نمودار 5 : نمودار مهارت های پولی برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار40
نمودار 6 : نمودار مهارت های پولی برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار…….41
نمودار 7 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار42
نمودار 8 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار42
نمودار 9 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار43
نمودار 10: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار44
نمودار 11: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار44
نمودار 12: نمودار مهارت های پولی برای غزل پایدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار45
نمودار 13: نمودار مهارت های پولی برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار46
نمودار 14: نمودار مهارت های پولی برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار46
نمودار 15: نمودار مهارت های پولی برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار47
نمودار 16: نمودار مهارت های پولی برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار48
نمودار 17: نمودار مهارت های پولی برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار48
نمودار 18: نمودار مهارت های پولی برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار49
نمودار 19: نمودار مهارت های پولی برای محمد امین شیردل IQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار50
نمودار 20: نمودار مهارت های پولی برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار50
نمودار 21 : مقایسه میانگین مهارت ها قبل و بعد از کار با نرم افزار52
فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
شکل ها 1:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق27
شکل ها 2:مراحل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی29
شکل ها 3: صفحه ورود کابر30
شکل ها 4:آموزش تبدیل ریال به تومان30
شکل ها 5:تمرین شناسایی پول31
شکل ها 6:آموزش ارزش پول31
شکل ها 7:تمرین خرید کالا32
شکل ها 8:جمع پول های دارای ارزش یکسان33
شکل ها 9: ترکیب های عدد 10033
شکل ها 10: تمرین محاسبه میزان باقی مانده34
شکل ها 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان37
فصل اول
مقدمه
امروزه با افزایش تحقیقات در تکنولوژی و گسترش روز افزون آن باعث دسترسی آسان به انواع تکنولوژی ها مانند اتومبیل، هواپیما، تلفن، تلویزیون و امروزه کامپیوتر، تلفن همراه با قیمت پایین شده است. ازکامپیوتر در جهت رفع نیازهای تمام افراد جامعه می توان استفاده کرد، حتی برای افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند. امرزوه از کامپیوتر بعنوان یک ابزار برای آموزش استفاده می شود، که باعث ایجاد مبحث آموزش الکترونیک، به معنی آموزش از طریق ابزار های الکترونیکی متنوع مانند اینترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه های ماهواره ای، نوار های صوتی و تصویری می باشد، شده است. از کامپیوتر برای آموزش به افراد ناتوان ذهنی استفاده می شود.
1-1 تعریف ناتوانی ذهنی
سال های متمادی تعریف مورد قبول و استاندارد در مورد ناتوانی های ذهنی، متعلق به ادگاردال2 بوده است از نظر او برای ارائه یک تعریف درست در این مورد، رعایت پنچ معیار ضرورت دارد:
➢ عدم قابلیت های اجتماعی که از ناتوانی ذهنی ناشی می شود
➢ ناتوانی های که جریان رشد را متوقف می سازد
➢ ناتوانی های ذهنی ای که مانع بلوغ و پیشرف هستند
➢ ناتوانی های ذهنی ای که ریشه سرشتی دارند
➢ ناتوانی های ذهنی ای که لزوما غیر قابل درمان هستند
تعریف گروسمن 3 ( انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی(AAMD) ): ناتوانی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن، دو انحراف معیار از حد متوسط کمتر بوده به طوری که منجر به نقاصی در رفتار سازشی فرد گردیده و در جریان رشد، خود را نشان دهد]1[.
پیاژه4 روان شناس معروف سوئیسی هوش را نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد با محیط می داند و معتقد است که اگر این رابطه متقابل به طور متعادل صورت گیرد، موجب توانایی سازگاری با محیط و پیشرفت هوش می شود. کودک در مراحل مختلف رشد، تصاویر ذهنی مختلفی دارد که از تصاویر ساده شروع شده و به تصاویر پیچیده تری می رسد. گذشتن از این مراحل پایین و رسیدن به مراحل بالاتر ، بستگی به رشد هوشی، ساختمان عصبی و بدنی، روابط اجتماعی و تجارب زندگی او دارد ]2[.
اینهلدر5 (1968) با توجه به نظریه پیاژه طرحی را ارائه کرد که در آن افراد ناتوان ذهنی به طور مرحله ای دسته بندی شده اند. به طور مثال توقف در مرحله حسی و حرکتی باعث ناتوانی ذهنی عمیق(حمایت پذیر)، توقف در مرحله پیش عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی شدید (تربیت پذیر) و توقف در مرحله عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی خفیف (آموزش پذیر) می شود]2[.
ناتوانی ذهنی، پدیده پیچیده ای است که عقاید اولیه در مورد آن در حال تغییر است. تفکر اصلی که امروزه در جریان است، به عنوان یک حالت، سطح عملکرد فعلی فرد را در بر می گیرد. انجمن آمریکایی ناتوانی ذهنی (AAMD) در سال 2002 تعریف زیر را از ناتوانی ذهنی ارائه می کند، ناتوانی ذهنی، یک نوع ناتوانی است که با محدودیت های عمده در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی همراه می باشد به گونه ای که در مهارت های مفهومی، اجتماعی و عملی، آشکار و مشخص می شود. این ناتوانی بایستی قبل از سن هجده سالگی شروع شده باشد. مهارت های سازشی ذکر شده عبارتند از: ارتباطات، مهارت های خود یاری، گذراندن زندگی روزمره، مهارت های اجتماعی، حفظ سلامت و امنیت، استفاده از اوقات فراغت، یادگیری آموزش مسائل کاربردی( مثل شمارش پول، شناخت فصل ها، خواندن ساعت)، کار کردن، توانایی اداره کردن خود و استفاده از وسایل نقله عمومی می باشد]3[.
2-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی
نقص در هوش و رفتارهای سازشی به علت عوامل گوناگون می باشد که می توان آن ها را تحت دو علت عمده ارگانیکی و محیطی تقسیم بندی نمود. علت ارگانیکی شامل مشکلات ارگانیکی قبل، هنگام و بعد از تولد کودک شامل داروها، عفونت و وراثت (ژنتیک) می باشد. علل محیطی شامل مسمومیت، سوء تغذیه، نامناسب بودن مراقبت های بهداشتی و محدودیت محیطی است]4[.
3-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی
ناتوانی ذهنی طیف وسیعی از ویژگی ها و سطوح را در بر می گیرد. از این رو برای طبقه بندی افراد ناتوان ذهنی، نظام های طبقه بندی متعددی توسعه یافته است. از آن جمله می توان به طبقه بندی روانشناسان، پزشکان، روانپزشکان و متخصصان آموزش و پرورش( طبقه آموزشی) اشاره نمود. در این طبقه بندی روانشناسان کودکان ناتوان ذهنی را بر اساس شدت ناتوانی بر چهار گروه خفیف6، متوسط7، شدید8، عمیق9 تقسیم بندی می شوند. از نظر پزشکی افراد ناتوان ذهنی بر اساس علت شناسی به دو دسته همده ناتوانی ذهنی ارثی و محیطی تفکیک می شوند. بالاخره در طبقه بندی آموزشی به سه دسته آموزش پذیر10، تربیت پذیر11، حمایت پذیر12 طبقه بندی می شوند]3[.
4-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی
قانون همسان سازی13 برای افراد ناتوان ذهنی14 از سال 1960 اجرا شده است. همسان سازی به معنی نزدیک کردن الگوی زندگی افراد ناتوان ذهنی به محیط منظم و الگوی زندگی افراد عادی است. همسان سازی به معنی عادی کردن این افراد نیست. همسان سازی به معنی فراهم کردن فرصت ها و حمایت های لازم برای این افراد است تا بتوانند روش زندگی خود را مشابه زندگی طبیعی دیگر افراد جامعه کنند ]5[.
برای اجرای قانون همسان سازی باید سطح مهارت های لازم برای زندگی روزانه ی این افراد را افزایش داد (مهارت های روزانه مانند استفاده از وسایل نقلیه عمومی، خرید از فروشگاهها). پیشرفت در مهارت های زندگی روزانه از مهم ترین اولویت های درمان افراد ناتوان ذهنی است زیرا باعث افزایش استقلال آن ها می شود ]6[. صرف نظر از اینکه فرد ناتوان ذهنی، دارای عقب ماندگی خفیف یا شدید است، یادگیری مهارت های زندگی روزانه باعث افزایش استقلال او می شود. یکی از مهارت های لازم برای ایجاد استقلال رفتاری15، که باعث حرکت از وابستگی به دیگران برای مراقبت و راهنمایی به سوی مراقبت از خود و خود هدایتی16 می شود، داشتن استقلال در کسب کردن، مدیریت کردن، خرج کردن پول است. بیشتر افراد ناتوان ذهنی روی پول خود کنترل ندارند و این به دلیل فقدان مهارت ها و فرصت ها است. نداشتن استقلال روی امور مالی برای افراد ناتوان ذهنی باعث فقدان استقلال در تصمیم گیری های کلیدی در مورد فعالیت های اولیه و ثانویه زندگی روزمره می شود]7[. افزایش کیفیت زندگی افراد ناتوان ّذهنی با بدست آوردن مهارت های زندگی مانند تعامل اجتماعی، کار کردن، مدیریت پول، تنظیم ارتباطات، زندگی مستقل، خود تشخیصی17، انتخاب شخصی، عکس العمل بدست می آید، بنابراین نیاز افراد ناتوان ذهنی به استقلال در خرید امری آشکار است]8[.
5-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی
بعد از گذشت چهار دهه توسعه موثر استراتژی های آموزش برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی و توسعه توانایی های آن ها مورد توجه قرار گرفته است.
1-5-1 آموزش در محیط طبیعی
آموزش در محیط طبیعی شامل استفاده از محرک های طبیعی در محیط معیار است. فایده اصلی آموزش در محیط طبیعی این است که این آموزش باعث پیشرفت استفاده از مهارت ها در محیط طبیعی می شود و باعث کاهش نیاز به برنامه برای تعمیم می گردد. اغلب تدارکات لازم برای آموزش در محیط طبیعی شامل زمانبندی، سرمایه گذاری و محدودیت زمان می باشد که باعث کاهش امکان پیاده سازی می شود. مشکل آموزش در محیط طبیعی این است که آموزش مهارت های فردی درمحیط طبیعی ممکن است ناامن باشد ]9[.
2-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(18VBI)
در این روش فیلم ضبط شده از یک مهارت خاص را که در محیط واقعی رخ داده شده است، برای فرد ناتوان ذهنی پخش می کنند. بعد برای فرد فرصتی فراهم می کنند تا آن رفتار خاص را تقلید کند که در فیلم نمایش داده شده است. این روش برای آموزش آماده سازی غذا و مهارت های مراقبت از خود مفید بوده است ]10[و]11[.
3-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI))
در CBI مانند VBI ،کامپیوتر آموزش بوسیله محرک های صوتی و تصویری مربوط به مهارتی خاص را ارائه می دهد، هر چند برخلاف VBI به یادگیرنده اجازه تعامل با برنامه را از طریق سخت افزار های خارجی مانند صفحات لمسی، trackballs، موس و صفحه کلید را می دهد. با انالیز مطالعاتی که از این روش برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوان ذهنی استفاده کرده اند، روش استفاده از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر بعنوان استراتژی مداخله کننده مناسبی برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوان ذهنی معرفی می شود ]12[و]13[.
نتیجه تحقیقات نشان می دهد CBI یک روش امید بخش برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی می باشد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین
برای مطالعه تحقیقات گذشته به دو گروه از تحقیقات بررسی شده است. گروه اول از تحقیقات برروی آموزش مهارت های پولی و مالی تمرکز کرده است. گروه دوم برروی آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوتر متمرکز شده است. در زیر هر دو گروه از تحقیقات به تفضیل بررسی شده است.
1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر
بررسی مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان عامل مداخله کننده برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوانی ذهنی استفاده شده است. در مطالعات بررسی شده معیار ها شامل وارد زیر است:
• مداخله انجام شده باید توسط یک نرم افزار کامپیوتری ارزیابی شود.
• در مطالعات حداقل یک نفر عقب مانده ذهنی با بهره هوشی کمتر از 70 شرکت کرده باشد.
• در مطالعات باید حداقل یک متغیر وابسته به مهارت های زندگی روزانه وجود داشته باشد.
مطالعات زیادی در زمینه آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوانی ذهنی وجود دارد که به دلایل زیر فقط 11 مطالعه آن در این قسمت بررسی شده است.
1. به دلیل تغییر زیاد در توانایی ها و تنوع برنامه های کامپیوتری در دو دهه گذشته مطالعات قبل از 1990 بررسی نشده است.
2. مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان تقویت کننده یا ارائه آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی استفاده شده مورد بررسی قرار نگرفته است.
3. برنامه های کامپیوتری که فقط اجازه حداقل ورودی و کنترل را می دهند مانند ویدیویی، DVD بررسی نشده است.
خلاصهای از مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان عامل مداخله گر برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوانی ذهنی استفاده شده است، به شرح زیر است.
در سال 2006 Ayres و همکارانش نرم افزار Project shop را برای آموزش خرید وسایل از خاوربار فروشی با استفاده از استراتژی دلار بعدی19را ارائه نموده اند. برنامه با یک دانش آموز شروع می شود که فروشنده از اومی خواهد مبلغی تصادفی بین 0.01 تا 9.99 را به فروشنده پرداخت کند. فروشنده تا 5 ثانیه برای او صبر می کند. برنامه بازخورد اصلاحی و توصیفی ارائه می کند. شرکت کنندگان در این تحقیق سه زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه کار ترکیبی بوداست. سه نفر از چهار نفر مهارت یک دلار اضافه تر را یادگرفتن و به طور موفقیت آمیز در محیط طبیعی تعمیم دادن ]14[.
در سال 2009 Ayres و همکارانش نرم افزار I can !Daily living and community skill را برای آموزش چیدن میز، فراهم کردن سوپ و ساندویچ ارائه نمودند. این برنامه یک ساختار مرحله به مرحله برای هر یک از مهارت ها دارد که به صورت تصویر سه بعدی ویدیویی است. در ادامه ویدیو اگر دانش آموز نتواند پاسخ صحیح را بعد از 10 ثانیه بدهد یک اعلان ظاهر می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفرمرد و یک زن اوتیسم بوده اند. نتیجه کار مثبت بوده است، هر سه دانش آموز مهارت مورد نظر را یاد گرفتن و در محیط طبیعی تعمیم دادن ]15[.
در سال 2010 Ayres و Cihak نرم افزار I can !Daily living and community skill را برای آموزش چیدن میز، آماده کردن سوپ و ساندویچ به افراد ناتوان ذهنی توسعه دادند. روش کار به این صورت بوده است که آموزگار یک توضیح خلاصه ای از برنامه کامپیوتری فراهم کرده بعد از دانش آموز خواسته می شود که هدفن را روی گوش خود قرار داده و برنامه را دنبال کند، برنامه یک مدل ویدیویی از مهارت مورد هدف را ارئه می دهد، بعد از مشاهده ویدیو، شرکت کننده با برقراری تعامل با برنامه مهارت را تمرین می کنند، بعد از جلسه کار با کامپیوتر، مهارت در محیط طبیعی اجرا می شود. شرکت گنندگان در این تحقیق دومرد و یک زن کم توان هوشی بوده اند. نتیجه برنامه مثبت بوده است. هر سه مهارت برای هر سه شرکت کننده افزایش داشته است. این مهارت ها برای یک و دو روز ماندگار بوده است. بعد از گشت 6 یا12 هفته مهارت شرکت کنندگان کاهش یافته و بعد از تکرار برنامه مهارت خود را دوباره بدست آوردن ]16[.
در سال 2003 Davies و همکارنش نرم افزار ATM SIM را برای آموزش نحوه استفاده از دستگاه ATM به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. در این برنامه یک ATM شبیه سازی شده واعلان های صوتی و بصری فراهم کرده است. شرکت کنندگان توسط یک دستور عمل مرحله به مرحله برای استفاده از ATM و بازخورد های فراهم شده راهنمایی می شود. عملکرد ATM شبیه سازی شده به دو صورت همراه با صدا و بدون صدا می باشد. بعد دانش آموز به استفاده از ATM واقعی ارجاع داده می شود.شرکت کنندگان در این تحقیق پنچ مردو چهار زن ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه مثبت بوده است. این برنامه باعث افزایش سطح مهارت استفاده از ATM در جامعه برای همه شرکت کنندگان شده است ]17[.
در سال 2008 Hansen و Morgan نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت خرید از خواربار فروشی ارائه نمودند. این نرم افزار شامل مدل سازی ویدیویی از جلسه تمرین محاوره ای است. جلسه تمرین محاوری ای شامل 5 مرحله ترتیبی برای خرید می باشد. شرکت کننده با کلیک کردن روی تصاویر در هر مرحله جواب مناسب را می دهد. بازخورد شنیداری برای جلسه های تمرین محاوره ای فراهم شده است بعد از ماهر شدن شرکت کنندگان آن ها را به جامعه ارجاع می دهند. شرکت کنندگان سه مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه کار مثبت بوده است. هر سه شرکت کننده مهارت خرید از خواربار فروشی را فرا گرفتن وبه خواربار فروشی های دیگر تعمیم دادن. این مهارت 30 روز باقی مانده است ]18[.
در سال 2004 Hutcherson و همکارانش نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت انتخاب مواد از خواربار فروشی به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. روش کار به این صورت است که برنامه تصویر اجناس موجود در قفسه های خواربار فروشی را نمایش می دهد و به شرکت کننده اعلان می کند که اجناس نشان داده شده در صفحه را به اجناس موجود در قفسه وصل کند. شرکت کنندگان در این تحقیق سه نفر زن ناتوان ذهنی و یک نفرمرد اوتیسم بوده است. نتیجه مثبت بوده است. مهارت مورد هدف برای تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است ]19[.
در سال 2006 Machling و Cronin بوسیله نرم افزار HyperStudio 4.0 یک فرایند برای آموزش سفارش دادند در رستوران فست فود طراحی کردند. این برنامه کامپیوتری شامل ویدیو ضبط شده، تصویر، صدای ضبط شده برای شبیه سازی سفارش در رستوران فست فود می باشد. دراین برنامه به دانش آموز یک بخش از ویدیویی که در آن یک فرد بزرگ سال وارد رستوران شده و در ادامه سوالات متداول را از صندوق دار می پرسد و سفارش می دهد نشان داده می شود. هر مرحله توسط تصاویر و صدای ضبط شده ارائه می شود. دانش آموز بوسیله دستگاه تولید کننده گفتار پاسخ خود را می دهد.شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن دارای سندرون دون، ناتوان ذهنی شدید و میانه می باشند. نتیجه ترکیبی بوده است، دو نفر از سه شرکت کننده سفارش دادن بوسیله دستگاه تولید گفتار را به سرعت یاد گرفتن. یک شرکت کننده دیگر نیاز به آموزش بیشتر داشته است تمام شرکت کنندگان بین 50% تا 100% پاسخ صحیح دادن ]20[.
در سال 2003 Mechling و Gast با استفاده از نرم افزار HyperStudio 3.1 و Apple video Player یک برنامه برای آموزش مهارت انتخاب اشیا در خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل چهار نشانه چیده شده به صورت افقی و لیستی از مواد خواربار فروشی در پایین صفحه است. دانش آموزان نشانه های چیده شده که مشابه با لیست اجناس است را انتخاب می کند، وقتی که اجناس انتخاب شدن از لیست حذف می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی متوسط و خفیف می باشد. نتیجه کار مثبت بوده است. توانایی وصل کردن کلمات موجود در لیست به نشانه های چیده شده در تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است. تمام شرکت کنندگان مهارت را به خواربار فروشی جدید تعمیم دادن ]21[.
در سال 2003 Mechling و همکارانش با استفاده از نرم افزار HyperStudio 4.0 و Touch Window یک برنامه برای آموزش مهارت استفاده از دبیت کارت برای خرید را ارائه نمودند. این برنامه شامل مدل ویدیویی است که وظایف را نمایش می دهد. برنامه ویدیویی بوسیله تصاویری از ماشین دبیت کارت واعلان های بصری به دانش آموزان طریقه کامل کردن تراکنش در صفحه کامپیوتر را یاد می دهند. اگر دانش آموز پاسخ صحیح را ظرف 3 ثانیه بوسیله لمس کردن مکان مناسب در صحفه نمایش بدهد برنامه به مرحله بعدی می رود، بعد از پاسخ اشتباه اعلان ویدیویی اجرا می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی بوده است. نتیجه مثبت بوده است و هر سه شرکت کننده نحوی عملکر اکثریت مراحل را یاد گرفته اند، مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دادن شده است ]22[.
در سال 2002 Mechling و همکارانش یک برنامه برای آموزش مهارت خواندن نشانه ها در راهرو و روی اجناس خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل قسمت های ویدیویی وتصاویر ساکن از سراسر مغازه در راهروها و نزدیک اجناس می باشد. برای انجام عملیات شرکت کننده برچسب ها را با لمس، صفحه لمسی انتخاب می کنند. آموزش شامل مجموعه ای زنجیره ای از مراحل است. شرکت کنندگان در این تحقیق سه زن و یک مرد ناتوان ذهنی متوسط می باشند. نتیجه مثبت بوده است و هر چهار شرکت کننده مهارت را یاد گرفته اند و به محیط طبیعی تعمیم داده اند ]23[.
در سال 2010 Mechling و O’Brien با استفاده از پاورپونت و Windows movie maker برنامه ای برای آموزش مهارت استفاده از اتوبوس عمومی به افراد ناتوان ذهنی ارائه نموده است. برنامه با یک تصویر از مقصد و صدای ضبط شده که از مسیر می گوید شروع می شود. برنامه یک ویدیو از مسیر اتوبوس، تصویری از راهنما و صدای ضبط شده که راهنما را توضیح می دهد ارائه می کند. بعد از تماشای ویدیو برنامه تمرین آموزش را ارائه می دهد. در جریان تمرین شرکت کننده توسط صفحه لمسی جواب را انتخاب می کند. شرکت کنندگان دو زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه ترکیبی بوده است.هر سه شرکت کننده دکمه request to stop”” را به درستی در جریان جلسه فشار دادن. هرچند فقط 2 نفر از سه نفر شرکت کننده توانستن مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دهند ]24[.
در تحقیقاتی که بررسی شد، بطور متوسط 42 نفر شرکت کردند، از بین این آن ها تقریبا 57% مرد و 43% زن بوده اند. سن شرکت کنندگان بین 7.7 تا 58 سال بوده و تمامی آنها دارای عقب ماندگی متوسط بوده اند. به طور خلاصه سخت افزارها و نرم افزارهای استفاده شده در مطالعات به صورت زیر دسته بندی شده اند.
1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات
➢ در 6 مطالعه از موس و trackball برای ورود داده استفاده شده ]14-20[.
➢ ضمنا در سه مطالعه از صفحات لمسی نیز استفاده شده ]21-23[.
➢ و در یک تحقیق از دستگاه تولید و بازشناسی گفتاراستفاده شده است ]24[.
1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات
در 6 مطالعه از نرم افزار های خاص برای آموزش طراحی شده اند و در بقیه از ابزار عمومی در دسترس استفاده شده است.
➢ در 3 مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
➢ در 2 مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
➢ در یک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
➢ در 5 مطالعه هم از ابزار تجاری در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوینت و Windows Movie Maker استفاده شده است.
3-1-2 مهارت های آموزش داده شده
➢ خرید از خواربار فروشی
➢ آماده کردن غذا
➢ استفاده از ATM
➢ استفاده از کارت دبیت
➢ سفارش در رستوران
➢ استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی
4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعات
➢ تعداد افراد شرکت کنند در این مطالعات کم بوده است
➢ نرم افزار های خاص که برای افراد کم توان هوشی طراحی شده از نظر تجاری در دسترس نیست.
➢ نرم افزار ها طراحی شده توسط ابزار عمومی، در بازار موجود هستند، اما در این نرم افزار ها موفقیت بیشتر وابسته به کیفیت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
➢ عدم دسترسی به نرم افزار های CBI به صورت تجاری مانع بالقوه برای پذیرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمین است.
یک نگرانی استفاده از CBI قابلیت تعمیم مهارت از محیط کامپیوتر به محیط طبیعی است. می توان از وسایل پویا و قابل حمل مانند کامپیوتر دستی برای آموزش در محیط طبیعی برای کاهش نگرانی مربوط به تعمیم می توان استفاده کرد ]3[.
2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی
با مروری بر ادبیات گذشته مشاهده می شود چهار جزء ابتدایی در برنامه آموزشی پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهی از پول ها برای رسیدن به ارزش مشخص)، بهروری در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر برای بدست آوردن ارزش مشخص)]5[.
27 مطالعه آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی را بررسی کردیم، در این مطالعات مهارت های پولی شامل 5 نوع مهارت به شرح زیر می باشد.
1- دانستن اینکه چقدر پول دارید(computation)
2- دانستن چگونگی بدست آوردن پولbanking))
3- دانستن اینکه چقدر پول می توانی خرج کنی (budgeting)
4- دانستن اینکه چقدر از پول را خرید کردند (purchasing)
5- دانستن اینکه چطور از پول برای به دست آوردن پول بیشتر باید استفاده کنی (saving)
از بین این 27 مطالعه بیشتر آنها بر روی آموزش خرید (51%) تمرکز کردن و تعداد کمی از مطالعات روی چگونه بدست آوردن پول(11%) و یک مطالعه روی اینکه چقدر از پول خود را خرج کردی تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روی چگونگی ذخیره کردن پول تمرکز کردن. برای آموزش مهارت های پولی نقطه شروع مناسب آموزش خرید می باشد زیرا باعث ایجاد ارتباطات طبیعی می شود ]7[. خلاصه ای از این تحقیقات در جدول 1 آمده است.
جدول 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی
مطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمAeschlemen &
Schladenhauffen
]25[تعداد=4
سن=17-18
=IQ27-35 ناتوان ذهنی شدید محل=کلاس، مغازهنداردشمارش تا 1$ آموزش حفظی، مثال ازگروه غذایی، اجرای نقش، آموزش در محیط طبیعیآموزش حفظی تاثیر ناچیز داشته، امتیاز بعد از اجرای نقش افزایش داشتهبیشتر اجزای مهارت دارای تعمیم کم در 2 محیط جدید داشتنAlcatara
]27[تعداد=3، سن=8.9
IQ=گذارش نشده، اوتیسم ،کم توان هوشی خفیف، محل= سه مدرسهگذارش نشدهدادن پول اجناس از قبل انتخاب شده به فروشندهنوار دیداری از بسته آموزشی نوار دیداری و آموزش در محیط طبیعی بدست امده است.افزایش سطح مهارت در سومیم مغازه تمرین نشدهBroakove & Cuvo
]28[تعداد=14
سن= میانگین 15، IQ=46، محل= خانه ،مدرسهشمارش 1 یا 5 تا 100 گفتن نام و ارزش سکه هاشمارش سکه هاجابجا کردن هنگام شمارش ، جابجا نکردنجابجا کردن نیاز به تمرین و زمان آموزش کم داردتعمیم کم برای هر یک از فرایند هاColyer & Collins
]29[تعداد=4، سن=12
IQ=40-60، کم توان هوشی میانه و خفیف، محل= کلاس، 9 مغازه، دفتر معلمتوانایی تشخیص بین پول5$ و 10$ و توانایی شمارش تا 15شمردن اسکناس 1$،معادل 5$ و10$، به همراه بازخوردسیستم دارای کمترین اعلان وباز خورد یاد دهنده برای آموزش استراتژی دولار بعدی3 نفر از 4 شرکت کننده مهار شدن3 نفر از4 شرکت کننده به صورت درست از استراتژی دولار بعدی در جریان جلسه بررسی استفاده کردنCuvo
و همکارانش
]30[تعداد=20، سن= 17-35
IQ= گذارش نشده
کم تون هوشی میانه محل=کلاساستفاده از ماشین حساب برای جمع و تفریق، شخصی سازی سیستم آموزش پس انداز کردن، پرداخت صورت حساب، توانایی مرتب کردن پولاستفاده از کتاب کار تجمیعی، کتاب کار پراکندههر دو روش بهبود بخش بوده .گذارش نشده
مطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمCuvo
و همکارانش
]31[تعداد=3، سن=13-17
IQ= 45-56
ناتوان ذهنی خفیف، مکان= آموزشگاه دانستن نام، ارزش و جمع 5 سکه، تساوی از ترکیب و ارزش قیمت نشانه ها مبادله با استفاده از سکه هاآموزش کلاس مورد هدف با مدلسازیتقریبا اجرای ماهرانه درجه مختلف تعمیم Denny &Test
]32[تعداد=3، سن=17
IQ= 39=72
ناتوان ذهنی میانه و خفیف، مکان= کتابخانه و مغازهگذارش نشدهاستفاده از استراتژی دلار بعدی20 مهارت یکی بیشتر 21،تبدیل”cents-pile”شرکت کنندگان در مهارت یکی بیشتر مهار شدنتمام شرکت کنندگان پول را شمارش کردن و خرید انجام دادنSandknop,
و همکارانش
]33[تعداد=4
سن=14-18
IQ=40-45
ناتوان ذهنی خفیف/ شدید
مکان=کلاس، مغازهتشخیص اعداد 1- 10، انتخاب اجناس، استفاده از ماشین حساب، استفاده از استراتژی یک دلار بعدیانتخاب جنس با کمترین قیمت با استفاده از تطبیق شماره خط22ثابت کردن زمان معطلی فرایند (0تا5 ثانیه)، تقویت نشانه هاهمه دانش آموزان مهارت ها را کسب کردنتعمیم مهارت از کلاس به مغازه به درستیSchloss
و همکارانش
]34[تعداد=1
سن=16
IQ=32
ناتوان ذهنی شدید
مکان= سالن بازی بولینگتوانایی دنبال کردن راهنمایی کلامیاستفاده از 1$ برای پرداخت بازی و انتظار برای باقی مانده پولآموزش ترتیبی و اصولی، خطای سیستمایک، تصحیح فرایندمهارت را با 6 هفته آموزش به سرعت یاد گرفتنتعمیم مهارتSchloss
و همکارانش
]31[تعداد=6
سن=14-17
IQ=32-52
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=کلاس،مغازهتشخیص اعداد بین 0 تا 5،
نشان دادن همبستگی 1:1
1-5،نوشتن وجمع و تفریقخرید بوسیله استراتژی دلار بعدی و” کارت های پول”اموزش از طریق همسالان برای استفاده از استراتژی دلار بعدیهمه دانش اموزان در استراتژی دلار بعدی ماهر شدنتعمیم مهارت برای خرید در تنضیمات شخصی شدهShafer
و همکارانش
]35[تعداد=1
سن=25
IQ=46
سندروم دان
مکان=خانه، بانکتوانایی تمایز قائل شدن بین اعداد انجام مهارت بدست آوردن پولاعلان صوتی، شبیه سازی ماشین بانک، 5تمرین برای آموزششرکت کنندگان در تمام مهارت های آموز داده شده مهار شدنآموزش تعمیم مهارت به محیط طبیعی
مطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمFrank & Macfarland
]36[تعداد=43
سن=9
IQ=72
کم توان هوشی میانه محل=کلاستست مهارت های مورد نیازشمارش و شناسایی سکه هاآموزش تقابل یک به یک در شمارش سکه هاآموزش تقابل یک به یک در گروه بزرگ ترجواب به گروه های تمرین شده بهتر از گروه های تمرین نشده Frank &Wacker
]37[تعداد=4
سن=11-13
IQ=58-70
ناتوان ذهنی متوسط
محل=کلاسگذارش نشدهشمارش سکه ها با استفاده از کارت های حاوی شماره برای خریداستفاده از کارت های متناظر با سکه ها برای خریدمهارت همه سکه ها را کسب کردنشرکت کنندگان مهارت را به دیگر سکه ها تعمیم دادنFrederick
و همکارانش
]38[تعداد=2
سن=18-20
IQ=36-40
کم توان هوشی خفیف
مکان=کتابخانه،2 تا مغازهوصل کردن 4 شماره نوشته شده روی کارت یا اعداد در ماشین حساب به تصویر پول ها، پیدا کردن برچسب قیمتاستفاده از ماشین حساب برای خریدزمان معطلی پیش رونده، ارزیابی عمومی در موقعیت های و اجناس تمرین نشدههر سه شرکت کننده به سرعت در هر سه عملیات ماهر شدنخرید کردن را از محیط تمرین شده به محیط تمرین نشده تعمیم دادنGardill &Browder
]39[تعداد=3
سن=12-13
IQ=45-57
محل =کلاس، کافیتریا، مغازه و رستوراندانستن مبادله تبدیل پول برای خرید اجناس در رستورانانتخاب بین 3 دسته پول برای خرید فروی1-جور کردن نمونه
2-استفاده از زمان معطلی
3-تمرین مثالهر سه شرکت کننده تسلط پیدا کردن روی هر سه کلاسدو نفر از سه شرکت کننده مهارت را در جامعه تعمیم دادن و سومین شرکت کننده به صورت جزئی تعمیم داده استGaule
و همکارانش
]40[تعداد=3
سن=17-20
IQ=33-36
ناتوان ذهنی خفیف
محل=کلاس، مغازهدانستن نام ،ارزش سکه ها و توانایی شمارش تا 15استفاده از نظریه تطبیق برای خرید جناس از خواربار فورشیهر مرحله از خطا دارای کمترین اعلان تصحیح روش کار است هر سه شرکت کننده مهارت را کسب کردنهر سه شرکت کننده مهارت را به مغازه تعمیم دادنHaring
وهمکارانش
]41[تعداد=3
سن=20
IQ=گذارش نشده
اوتیسم
مکان=3مدرسه، انجمنگذارش نشدهمبادله پول برای خریدکمترین اعلان، نوار ویدیو شامل سوالدو نفر از شرکت کنندگان به سرعت در دادن جواب پیشرفت کردن، نفر سوم بعد از
گذشت 2 هفته پیشرفت کرد.تعمیم به 3 مغازه جدیدمطالعهشرکت کنندهمهارت اولیهمهارت مورد هدفمداخلهنتیجه بلافاصلهتعمیمLaCampagne
&Cipani
]42[تعداد=4
سن=24-35
IQ=58=78
کم تون ذهنی متوسط
مکان=کلاستوانایی نوشتن چکبه تفضیل نوشتن چکزنجیره ترتیبی، روش وظایف جزئیتقریبا تمام شرکت کنندگان جواب بدون اشتباه داشتنتعمیم به صورت حساب های دیگر و داشتن خطای کم در محیطLlorente &
Gaffan
]43[تعداد=5
سن=30-58
IQ= گذارش نشده
ناتوان ذهنی شدید، میانه، خفیف
مکان=اتاق خواب، محیط مسکونیتوانایی شمردن، خواندن اعداد و دادن پول بیشتر از تقاضاشناسایی نوع سکه ها و قضاوت در مورد ارزش اعتباری انهاتشخیص نام و ارزش پول با استفاده از بازخورد درست، با مثال و بدون مثالهمه شرکت کنندگان بعد از آموزش نام، ارزش سکه های مورد هدف را شناسایی کردنتعمیم مهارت به سکه های تمرین نشدهMarholin
و همکارانش
]44[تعداد=4
سن= 39-63
IQ=25-33
مکان=اتوبوس، مرکز خریدگذارش نشدهخرید اجناس و پرداخت پولاعلان، مدل، بازخورد تمرین وتکرار رفتار
هر سه شرکت کننده ماهر شده در خرید از رستوران تعمیم مهارت خرید از رستوران به دیگر رستورانها Matson
]45[تعداد=20
سن=24-48
IQ=گذارش نشده
کم توان هوشی متوسط
مکان=2مغازه، کلاسداشتن تحصیلات پایه و مهارت خرید دادن پول اضافه به صندوق دار و گرفتن بقیه آنآموزش در محیط طبیعی، خود ارزیابی، بازخورد، تقویت اجتماعیآموزش مهارت ها را بهبود بخشیدهتعمیم مهارت به دیگر مغازه هاMatson &Long
]46[تعداد=3
سن=32-53
IQ=53-69
کم تان هوشی متوسط و خفیف
مکان= کلاس و2مغازهمهارت کمک به خود، شمارش تا 100، شمارش پول، خواندن قیمت و کلمهاستفاده از ماشین حساب برای خرید و دادن یک دلار بیشتر به صندوق دارآموزش خرید، استفاده از ماشینقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید