وزارت علوم،تحقيقات وفناوري
دانشگاه علوم وفنون مازندران
پاياننامه
مقطع كارشناسيارشد
رشته: مهندسی صنایع
زمانبندی ماشینهای موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیتهای نگهداری
استاد راهنما:
دکتر جواد رضائیان
دانشجو:
الناز ابراهیمی م
اااالت
رذاار
ذ

تقدیم به

صبورترین یاور زندگی ،مادرم

بزرگترین پناه زندگی ، پدرم

شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم .از استاد فاضل و اندیشمند، جناب آقای دکتر رضائیان به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه‌اند ، کمال تشکر را دارم.
همچنین از زحمات و راهنماییهای بیدریغ دوست عزیز آقای مهدی عابدی تشکر و قدردانی میکنم.

چکیده:
نگهداری ماشین در تولید اغلب برای ممانعت از شکست ماشین به منظور حفظ راندمان تولید انجام میشود. در این پایاننامه مسئله کمینه سازی بیشترین زمان تکمیل بر روی ماشینهای موازی غیرمرتبط باتوجه به تاثیرات استهلاک بر زمان کارها و فعالیتهای نگهداری و اثر یادگیری در افق زمانبندی مورد بررسی قرار گرفت. یک ماشین بعد از عملیات نگهداری به شرایط اولیه خود بازمیگردد و اثر استهلاک از نو، آغاز میگردد. هدف در این مسئله پیدا کردن دفعات بهینه، بهترین زمان انجام عملیات نگهداری و توالی بهینه کارها روی ماشینها به طوری که بیشترین زمان تکمیل کارها کمینه گردد. برای مسئله مطرح شده یک مدل ریاضی خطی ارائه شد و بعد از اشاره به NP-hard بودن مسئله به ارائه روش فرا ابتکاری ژنتیک و رقابت استعماری جهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته شد و در نهایت نتایج بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
کلمات کلیدی:
ماشینهای موازی غیرمرتبط، اثر یادگیری، اثر استهلاک،فعالیتهای نگهداری.
فهرست
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
مقدمه 2
تعریف مسئله 3
فرضیات مسئله ماشینهای موازی این مطالعه 3
اهداف تحقیق 4
1-5. جنبههای نوآوری تحقیق 4
1-6. محتویات تحقیق 4
1-7. جمعبندی 4
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 7
2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمانبندی 7
2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمانبندی 9
2-4. ادبیات و پیشینه تحقیق 10
2-4-1. مسائل ماشینهای موازی 10
2-4-2. مروری بر مطالعات زمانبندی با اثر یادگیری 11
2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمانبندی 11
2-4-4. مروری بر مطالعات زمانبندی با اثر استهلاک 12
2-5. جمعبندی 13
فصل سوم: ارائه مدل ریاضی
3-1. مقدمه 14
3-2. تعریف مسئله 14
3-3. فرضیات مسئله 14
3-4. مدل ریاضی پیشنهادی 15
3-4-1. اندیسها 15
3-4-2. پارامترهای مسئله 15
3-4-3. متغیرهای تصمیم 15
3-4-4. مدل ریاضی 16
3-4-5. توضیحات مدل 17
3-5. تحلیل حساسیت 17
3-6. پیچیدگی مسئله 22
3-7. مقدمهای بر الگوریتم ژنتیک 24
3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک 25
3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک 26
3-7-3. جامعه اولیه 26
3-7-4. عملیات ژنتیک 27
3-7-4-1.عملگر انتخاب 27
3-7-4-2.عملگر تقاطع 28
3-7-4-3. عملگر جهش 29
3-7-4-4.تابع برازش 30
3-7-4-5. شرط توقف 30
3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری
3-8-1. مقدمه 30
3-8-2. شکلدهی امپراطوری اولیه 30
3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر 33
3-8-4. انقلاب 35
3-8-5. جابهجایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره 35
3-8-6. رقابت استعماری 36
3-8-7. همگرایی 37
فصل چهارم: یافتههای تحقیق
4-1. مقدمه 41
4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 41
4-2-1. ساختار کروموزوم 41
4-2-2. جمعیت اولیه 42
4-2-3. تابع برازش 42
4-2-4. عملگر تقاطع 43
4-2-5. عملگر جهش 44
4-2-6. ارزیابی فرزندان 45
4-2-7. جست و جوی محلی 45
4-2-8. معیار توقف 45
4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی 46
4-4. نتایج محاسباتی 47
4-4-1. تنظیم پارامترها 47
4-4-2. روش تاگوچی 47
4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک 49
4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری 50
4-5. معیارهای عملکرد
4-5-1. شاخص زمان محاسباتی 52
4-5-2. روشهای اندازهگیری عملکرد الگوریتمها 52
4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری 55
4-6. جمعبندی 56
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات آتی
5-1. جمعبندی 59
5-2. پیشنهادات آتی 59
ضمیمه یک 60
ضمیمه دو 65
منابع و مراجع 71
لیست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول 3-1. دادههای مسئله اول برای کار و زمان 18
جدول 3-2. دادههای مسئله اول برای نرخ یادگیری 18
جدول 3-3. دادههای مسئله اول برای نرخ استهلاک 18
جدول 3-4. دادههای مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول 18
جدول 3-5. دادههای مسئله دوم برای کار و زمان 19
جدول 3-6. دادههای مسئله دوم برای نرخ یادگیری 19
جدول 3-7. دادههای مسئله دوم برای نرخ استهلاک 20
جدول 3-8. دادههای مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم 20
جدول 3-9. دادههای مسئله سوم برای کار و زمان 21
جدول 3-10. دادههای مسئله سوم برای نرخ یادگیری 21
جدول 3-11. دادههای مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم 21
جدول 3-12. دادههای مسئله سوم برای نرخ استهلاک 22
جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح 49
جدول 4-2. مقادیر بهینه برای پارامترهای GA 50
جدول 4-3. پارامترهای الگوریتم ICA در سه سطح 50
جدول 4-4. مقادیر بهینه برای پارامترهای ICA 51
جدول 4-5. نتایج بدستآمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری 53
لیست شکلها
عنوانقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید