دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته
اقتصاد نظری
اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی مورد مطالعه ایران
به کوشش
شیوا عطایی
استاد راهنما
دکتر ابراهیم هادیان
بهمن ماه 1393
به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب شیوا عطایی (9130450) دانشجوی رشته اقتصاد نظری، اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده نمودهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام.
همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست وتعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه، دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر، مطابق با آییننامه مالکیت معنوی و فکری، متعلق به دانشگاه شیراز میباشد.
نام و نام خانوادگی: شیوا عطایی
تاریخ و امضا: 29/11/93
تقدیم به
مهربان فرشتگانی که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست:
پدرم
مادرم
خواهر و برادرم.
وجودشان همیشه مستدام…
سپاسگزاری
خداوندا تو را سپاس میگویم که قدرتی در من نهادی تا بتوانم در مسیر علم و اندیشه گام بردارم و ذرهای ناچیز از علم بیکرانت را درک نمایم. تو را سپاس که با سخاوتت، نعمتهایی را به من ارزانی داشتی تا همواره در راه رسیدن به اهداف زندگی یار و یاورم باشند. سپاس
بیپایان بر تو ای بهترین بهترینها.
پس از شکر درگاه الهی، لازم میدانم از زحمات و دلسوزیهای اوّلین و بزرگترین معلّمان زندگی، پدر و مادر گرامیم که حتی لحظهای از حمایت من دریغ ننمودهاند، کمال قدردانی را داشته باشم. خواهر و برادرم را که همواره در مسیر زندگی مشوق من بوده و هستند، قدر
مینهم.
از تلاش بیدریغ و خالصانه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر هادیان که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایاننامه را بر عهده گرفتند و همچنین استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر دهقان، که مشاوره این پایاننامه را بر عهده داشتند و با دقت نظر نکات لازم را جهت بهتر شدن کار گوشزد فرمودند، کمال تشکر را دارم. از جناب آقای دکتر رستمزاده، داور متخصص پایاننامه، که اینجانب را از راهنماییهای خود بهرهمند نمودند، سپاسگزاری مینمایم.
چکیده
اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی:
مورد مطالعه ایران
به کوشش
شیوا عطایی
شواهد تجربی نشان میدهد که گرچه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، امّا تأثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی به صورت پایدار و به مدت طولانی تجربه میشود. از جمله این موارد، تأثیر تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی است. روشهای استفاده شده در تبیین چگونگی و برآورد تأثیر تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی، که توسط مطالعات پیشین داخلی و خارجی صورت گرفته است، در بیشتر موارد محدود به دورهای میشود که به طور مشخص، از الگوهای اقتصادسنجی به دست آمده است. در این نوع مطالعات، تأثیر باوقفه زمانی تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی، مورد توجه قرار نگرفته است. این پایاننامه، با هدف بررسی اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران، در چارچوب الگوی پولی تعیین نرخ ارز و با استفاده از تکنیک ARDL و دادههای فصلی در دوره (1391-1382) انجام میشود. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که تغییر حجم پول در یک دوره معین، دقیقاً در 3 دوره متوالی، نرخ ارز اسمی را تحت تأثیر قرار میدهد. به این ترتیب که یک واحد افزایش در حجم پول در دوره t، موجب تغییر نرخ ارز اسمی به اندازه (0022846/0+) واحد در همان دوره، (0001916/0-) در دوره بعد و (001453/0) در دو دوره بعد میشود. بعلاوه، اگر حجم پول به طور مستمر و دائمی و به مقدار یکسان تغییر کند، نرخ ارز اسمی نیز به طور دائمی تحت تأثیر قرار میگیرد؛ با این تفاوت که تغییر نرخ ارز اسمی در تمامی دورهها یکسان نمیباشد، بلکه تغییر آن، تا 12 دوره متوالی نزولی بوده و سپس، به مقدار ثابتی تبدیل خواهد شد.
واژگان کلیدی: حجم پول و نرخ ارز، اقتصاد ایران، تأثیر با وقفه زمانی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: مقدمه
1-1- کلیات2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق4
1-3- اهداف تحقیق4
1-4- سؤال های تحقیق5
1-5- روش تحقیق5
1-6- ساختار پایاننامه6
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه8
2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور8
2-3- جمعبندی مطالعات داخلی12
2-4- مروری بر مطالعات انجام شده در سایر کشورها15
2-5- جمعبندی مطالعات انجام شده در سایر کشورها19
2-6- جمعبندی کل فصل22
عنوان صفحه
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
3-1- مقدمه24
3-2- نظریههای تعیین نرخ ارز25
3-2-1- برابری قدرت خرید25
3-2-2-مدل مارک26
3-2-3- مدل اختلاف نرخ بهره حقیقی27
3-2-4- الگوی سبد دارایی28
3-2-5- الگوی تقاضای پول کاگان28
3-2-6-‎الگوی پولی تعیین نرخ ارز29
3-3-اثر سیاست پولی بر نرخ ارز31
3-3-1- اعمال سیاست پولی در نظامهای مختلف تعیین نرخ ارز31
3-3-1-1- نظام ثابت نرخ ارز31
3-3-1-2- نظام شناور نرخ ارز32
3-3-1-3- نظام نرخ ارز شناور مدیریتشده33
3-3-2- نگاهی گذرا به بازار ارز در ایران35
3-4-اثر تغییرات حجم پول بر نرخ ارز36
3-5-دلایل تدریجی بودن آثار حجم پول بر نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه38
3-6-ساختار الگو40
3-7-اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی43
3-8-روش تحقیق48
3-8-1- علّت و ضرورت استفاده از الگوهای هم تجمعی48
3-8-2- آزمون های ریشه واحد49
3-8-2-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته51
3-8-2-2- آزمون فیلیپس و پرون51
عنوان صفحه
3-8-2-3- آزمون های ریشه واحد با شکست ساختاری52
3-8-3- ضرورت استفاده از روش ARDL57
3-8-4- روش برآورد الگو58
3-8-5- آزمون ثبات پارامترها60
3-9- جمعبندی کل فصل63
فصل چهارم: برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه65
4-2- الگوی مناسب برای تعیین نرخ ارز66
4-3- نحوه جمع آوری داده ها66
4-4- آزمون ریشه واحد67
4-5- نتایج حاصل از برآورد مدل71
4-6- آزمون تشخیصی72
4-7- تخمین مدل بلندمدت74
4-8- برآورد الگوی تصحیح خطا76
4-9- آزمون ثبات پارامترها78
4-10- تخمین اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی80
4-11- جمعبندی84
فصل پنجم: خلاصه، جمعبندی و نتیجهگیری
5-1- مقدمه86
5-2- خلاصه و نتیجهگیری86
5-3- یافتههای عمده تحقیق91
5-4- پیشنهادهای سیاستگذاری92
5-5- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی93
عنوان صفحه
فهرست منابع و مآخذ
منابع داخلی94
منابع خارجی98
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- خلاصه مطالعات داخلی13
جدول 2-2- خلاصه مطالعات خارجی20
جدول 3-1- چگونگی تأثیر تغییرات موقت حجم پول بر نرخ ارز اسمی48
جدول 4-1- نتایج آزمون ایستایی69
جدول 4-2- نتایج آزمون ایستایی بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته69
جدول 4-3- نتایج آزمون ایستایی بر اساس آزمون فیلیپس پرون70
جدول 4-4- نتایج تخمین الگوی خودهمبسته با وقفههای توزیعی71
جدول 4-5- نتایج آزمون تشخیصی مدل73
جدول 4-6- نتایج تخمین بلندمدت مدل74
جدول 4-7- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا76
جدول 4-8- چگونگی تأثیر تغییر یکبار برای همیشه حجم پول بر نرخ ارز اسمی81
جدول 4-9- چگونگی تأثیر تغییر مستمر و دائمی حجم پول بر نرخ ارز اسمی82
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- رفتار متغیرهای الگو در دوره زمانی مورد مطالعه67
نمودار 4-2- آماره جمع انباشته (CUSUM)79
نمودار 4-3- آماره مربع جمع انباشته (CUSUMQ)79
فصل اوّل

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
واژه ارز، از ارزش مشتق شده و رفته رفته به معنای پول، آمده است. با وجود این، هنگامی که از ارز سخن به میان میآید، منظور پول خارجی است و واژه پول خارجی، لفظی است عام که بر مورد خاص اطلاق میشود، ولی بسیاری از اوقات، به کلمه ارز صفت خارجی را نیز اضافه میکنند که باز هم به همان معنی عام خود میباشد. علت استفاده از ارزهای خارجی، این است که هر دولتی در قلمرو و حدود حق حاکمیت خود، رژیم پولی ویژه خویش را اتخاذ کرده است. بعلاوه، امروزه مسأله مبادله پولها با یکدیگر، یک پدیده اساسی روابط مالی بینالمللی را تشکیل میدهد و بنا بر عرف و عادت، زمانی که در هر کشوری بخواهند از پول سایر کشورها سخن بگویند، اصطلاح ارز یا ارز خارجی را به کار میبرند. لازم به ذکر است که ارز، تنها شامل اسکناس منتشرشده به وسیله بانکهای مرکزی سایر کشورها نیست، بلکه اصطلاحی است که برای اسنادی نظیر چک، برات و سفته در زمان مبادله هر کشور با کشورهای دیگر، نیز به کار میرود (کاظمی بهمنآباد، 1375).
طبیعی است که اگر ارز مانند یک کالا در نظر گرفته شود، دارای عرضه و تقاضا خواهد بود و قیمت آن با فرض وجود فضای رقابتی، همان نقطه برخورد عرضه و تقاضاست که در واقع، نرخ ارز نامیده میشود. نرخ ارز، یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که به دلیل اثرات متقابل آن با سایر متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاستگذاران و مسئولین پولی کشورها بوده و تعیین آن و نیز عوامل مؤثر بر آن، در سیاستگذاریهای اقتصادی، از اهمیت بسزایی برخوردار است (کازرونی و همکاران، 1389).
با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور، بررسی عوامل مؤثر بر آن، امری ضروری به نظر میرسد. عوامل زیادی مانند عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تأثیر دارد. از جمله عوامل سیاسی تأثیرگذار بر نرخ ارز، ثبات در سیاست خارجی، عوامل روانی مانند انتظارات مردم از وضعیت آینده اقتصادی و سیاسی و عوامل اقتصادی شامل نرخ بهره، نقدینگی (حجم پول) و درآمد ملّی است (انوار، 1381).
سیاست پولی از طریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی، بر نرخ ارز تأثیر دارد. هدف از سیاستهای پولی در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه، تا حدودی متفاوت است. در کشورهای صنعتی هدف مذکور، برطرف ساختن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است؛ در حالی که برای کشورهای در حال توسعه، هدف عمده سیاستهای پولی، رشد اقتصادی، بالا بردن درآمدهای دولتی و عرضه کل میباشد (هوشمند و همکاران، 1391).
نرخ ارز و عوامل تعیینکننده آن، مورد مطالعه بسیاری از پژوهشگران در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. بررسی این مطالعات، نشان میدهد که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله حجم پول قرار دارد. با این وجود بیشتر مطالعات انجامشده در زمینه تعیینکنندههای نرخ ارز، تأثیر حجم پول بر نرخ ارز را تنها در زمان اعمال تغییر حجم پول توسط بانک مرکزی بررسی کردهاند؛ غافل از آنکه یکی از ویژگیهای مهم تغییرات حجم پول، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، آثار تدریجی آن بر دیگر متغیرهای اقتصادی است، لذا انتظار میرود در کشور در حال توسعهای مانند ایران، تغییرات به وجود آمده در حجم پول، بتواند اثر تدریجی بر نرخ ارز داشته باشد. به این معنی که اگر بانک مرکزی ایران، حجم پول را تنها در زمان t تغییر دهد، ممکن است نرخ ارز نه تنها در همان زمان، بلکه در زمانهای دیگر نیز تحت تأثیر قرار گیرد. بعلاوه اگر سیاست پولی بانک مرکزی به گونهای باشد که حجم پول به طور دائمی و به مقدار یکسان تغییر کند، نیز ممکن است نرخ ارز به طور دائمی و یکسان تحت تأثیر قرار نگیرد. در این پایاننامه، برای بررسی موضوع مورد نظر، ابتدا مطالعات انجامشده در زمینه تعیینکنندههای نرخ ارز در داخل و خارج از کشور مرور خواهد شد. به دلیل هدف مورد مطالعه در این پایاننامه، از میان تمامی مطالعات موجود در زمینه نرخ ارز، رفتار آن و عوامل تأثیرگذار بر آن، تنها مطالعاتی برگزیده میشود که متغیر حجم پول را یکی از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز معرفی کرده باشند. پس از آن، تأثیر حجم پول بر نرخ ارز در نظریات مختلف و نظامهای متفاوت ارزی، مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن، مدل مناسبی برای تعیین نرخ ارز معرفی میشود که در آن، متغیر حجم پول، یکی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز باشد. ضمن آنکه چنین مدلی باید با شرایط اقتصاد ایران، سازگاری داشته باشد. سپس چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای موجود در مدل انتخابشده، بر نرخ ارز بررسی میشود. پس از آن، با استخراج دادههای فصلی هریک از متغیّرها در دوره زمانی 1391-1382 از منابع لازم (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) و با بهکارگیری نرمافزارهای Gauss، Eviews و Microfit، مدل مورد نظر در دو مقطع کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب با به کارگیری الگوی تصحیح خطا و تکنیک همتجمعی برآورد شود. در پایان، با تلفیق یافتههای کوتاهمدت و بلندمدت، اثرات تغییرات تدریجی و دائمی حجم پول بر نرخ ارز اسمی، برآورد خواهند شد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
نرخ ارز یکی از متغیّرهای کلیدی اقتصاد کلان بوده و حجم پول نقش مؤثری در تعیین آن دارد. در اقتصادهای در حال توسعه، به دلیل اینکه عدم شفافیت در بازار وجود داشته و اطلاعات کامل نمیباشد، بازار کار با چسبندگی زیادی روبرو بوده و بازار کالا از انعطافپذیری بالایی برخوردار است. در حالی که شواهد موجود، بیان میکند هر چه چسبندگی قیمتها در یک کشور بالاتر باشد، تأثیرگذاری سیاست پولی در دوره زمانی کوتاهمدت، در آن کشور بیشتر است. لذا تأثیرگذاری سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه، در کوتاهمدت اندک بوده و به تدریج و با کامل شدن اطلاعات، چسبندگی بازار کار کاهش یافته و چسبندگی بازار کالا افزایش مییابد و در نتیجه آن، تأثیرگذاری سیاست پولی افزایش مییابد.
از آنجاییکه این مطالعه بر روی نرخ ارز اسمی در کشور ایران که اقتصادی درحال توسعه دارد، میباشد و مطابق نتایج به دست آمده از مطالعات پیشین، این متغیّر تحت تأثیر متغیّرهای پولی و بهویژه حجم پول قرار دارد، انتظار میرود تأثیر حجم پول بر نرخ ارز اسمی تدریجی باشد. با این وجود مطالعاتی که تاکنون چه در کشور ایران و چه در سایر کشورها بر روی نرخ ارز انجام شده است، بیشتر بر تأثیر یکباره تغییرات حجم پول بر نرخ ارز تأکید دارند، به این معنی که مطالعات انجامشده بر این باورند که حجم پول تنها در زمان تغییر خود، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار میدهد. درحالیکه با توجه به شرایط مذکور در کشورهای در حال توسعه، تغییرات حجم پول میتواند اثر تدریجی بر نرخ ارز از خود برجای بگذارد. به این معنی که اگر حجم پول در دوره t تغییر کند، نرخ ارز اسمی ممکن است نه تنها در همان دوره، بلکه در دورههای بعد نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از آنجایی که تغییر حجم پول، نوعی سیاست پولی محسوب شده و در کشور ایران بانک مرکزی، به عنوان مقامات پولی کشور، مسئول اجرای سیاستهای پولی میباشد، ضرورت دیده میشود که تأثیر باوقفه و تدریجی تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی، مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، از میان تمامی مطالعات انجامشده در زمینه نرخ ارز و تعیینکنندههای آن، در داخل و خارج از کشور، الگویی برگزیده میشود که در آن، حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ ارز اسمی معرفی شود. سپس، با استفاده از آزمونهای مانایی خاصی، مانایی متغیرها محاسبه شده و متناسب با نتایج به دست آمده از آنها، الگوی همتجمعی مشخص شده و با استفاده از آن، رابطه کوتاهمدت و بلندمدت موجود میان متغیرها برآورد میشود. در پایان، با تلفیق نتایج حاصل از برآورد رابطههای کوتاهمدت و بلندمدت، تأثیر تغییرات تدریجی و دائمی حجم پول بر نرخ ارز اسمی، برآورد خواهند شد.
1-4- سؤالهای تحقیق
مهمترین سؤالاتی که این پایاننامه، درصدد پاسخگویی به آن است، به شرح زیر میباشند:
1. حجم پول در کوتاهمدت و بلندمدت چه تأثیری بر نرخ ارز دارد؟
2. اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی چگونه میباشد؟
3. اگر تغییرات حجم پول به صورت یکبار برای همیشه باشد، چگونه اثرات باوقفه خود را بر نرخ ارز بهجای میگذارد؟
4. اگر تغییرات حجم پول بهصورت تکراری (دائمی) باشد، چگونه اثرات باوقفه خود را بر نرخ ارز برجای میگذارد؟
1-5- روش تحقیق
در این تحقیق جهت برآورد الگوها، روشهای مختلف اقتصادسنجی به کار گرفته میشود. برای بررسی ایستایی دادههای فصلی متغیّرهای سری زمانی طی دوره (فصل اوّل 1382 تا فصل چهارم 1391)، در مورد متغیّرهایی در الگو که شکست ساختاری دارند، از آزمون ضریب لاگرانژ1 ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ2 (2003) در نرمافزار Gauss و برای متغیرهایی که در دوره زمانی مورد مطالعه، هیچ شکست ساختاری را تجربه نکرده باشند، از آزمونهای معمولی دیکی فولر تعمیمیافته3 (1981) و فیلیپس پرون4 (1988) در نرمافزار Eviews استفاده میشود. آزمون ضریب لاگرانژ نسبت به سایر آزمونهای ریشه واحد با شکست ساختاری، مزایایی دارد که در متن تحقیق، به طور کامل شرح داده میشود. پس از آن، با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد برای متغیرهای الگو و به دلیل بروز شکست در اکثر متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی گسترده (ARDL)5 با در نظر گرفتن متغیر مجازی استفاده میشود. وارد کردن متغیر مجازی در الگوی به کار رفته، از طریق بررسی رفتار متغیر وابسته در طول دوره زمانی مورد مطالعه انجام میشود که در متن، به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد. روابط کوتاهمدت و بلندمدت میان متغیرهای الگو با استفاده از روش همتجمعی مذکور، با به کارگیری نرمافزار Microfit برآورد میشود. در پایان، با تلفیق نتایج به دست آمده از روابط کوتاهمدت و بلندمدت، اثرات تغییرات تدریجی و دائمی حجم پول بر نرخ ارز اسمی، برآورد خواهند شد؛ به این معنی که اگر متغیر حجم پول، تنها در زمان t تغییر کند، نرخ ارز نیز تنها در همان دوره t تحت تأثیر قرار میگیرد یا اینکه تأثیر این تغییر بر متغیر نرخ ارز تا چند دوره ادامه مییابد؟ بعلاوه اگر سیاست پولی بانک مرکزی، به گونهای باشد که حجم پول به طور دائمی تغییر کند، نرخ ارز اسمی را چگونه تحت تأثیر قرار میدهد؟
1-6- ساختار پایاننامه
در ادامه، ابتدا در فصل دوم به بررسی مطالعات انجامشده در داخل و خارج از کشور، در زمینه تعیینکنندههای نرخ ارز، پرداخته میشود. در این فصل، از میان تمامی مطالعات انجام شده در مورد تعیینکنندههای نرخ ارز، تنها مطالعاتی مورد بررسی قرار میگیرند که تأثیر متغیرهای پولی و به ویژه حجم پول را بر نرخ ارز، مورد بررسی قرار دادهاند. در فصل سوم، در یک بخش به مبانی نظری نحوه تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی، پرداخته شده، در بخش دیگر ساختار الگوی تعیین نرخ ارز اسمی، مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن، مبانی نظری چگونگی تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی بیان میشود؛ به این ترتیب که ممکن است این تغییرات، شوکهای موقت یا دائمی باشند. در فصل چهارم، به منظور بررسی اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی، مدلها برآورد و تجزیه و تحلیل میشوند و در فصل پایانی، پس از بیان خلاصه پایاننامه، نتایج به دست آمده بیان میشوند و در راستای نتایج، تعدادی پیشنهاد برای تحقیقات آتی و تعدادی دیگر برای سیاستگذاری، ارائه میشوند.

فصل دوم
1 . Lagrange Multipier
2 . Lee and Strazicich
3 . Augmented Dicky-Fuller
4 . Philips and Perron
5 . Autoregressive Distributed Lag
—————
————————————————————
—————
————————————————————
د

ز
د
ه
ه
6قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید