دسته: عمران

پایان نامه ارزیابی ساختمانهای فولادی طراحی شده با آیین نامه 2800 زلزله ایران ویرایشهای سوم و چهارم به روش عملکرد و مقایسه آنها

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شبستر

 

دانشکده: فنی و مهندسی، گروه آموزشی: عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی M.SC.

گرایش: عمران- زلزله

عنوان:

ارزیابی ساختمانهای فولادی طراحی شده با آیین نامه 2800 زلزله ایران
ویرایشهای سوم و چهارم به روش عملکرد و مقایسه آنها

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 11

1-6- سوالات تحقیق.. 11

1-7- فرضیات تحقیق.. 12

1-8- روش تحقیق.. 13

فصل دوم: جرم، ترس و محرومیت اجتماعی در دهکده جهانی

2-1- جلوه‌های جهانی شدن حقوق کیفری.. 17

2-2- مفهوم جرم شناختی جهانی شدن. 24

2-3- جهانی سازی.. 27

2-3-1- نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی.. 34

2-3-2- متّحدالشّکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین المللی.. 36

2-4- جرم شناسی و پیوندهای جهانی، ارتباطات محلی و جهانی – محلی.. 37

2-5- تراکم زمانی – مکانی و اجتماعی.. 41

2-6- جامعه شبکه‌ای، اقتصاد جهانی و نئو- لیبرالیسم. 44

2-6-1- نقش متغییر دولت… 48

2-6-2- به سوی جامعه ریسک جهانی.. 52

2-7- هراس از جرم و جستجوی مخاطره آمیز امنیت… 55

2-8- زمینه یابی نظم نوین جهانی.. 60

2-9- عوامل ایستایی کیفر شناسی نوین.. 65

فصل سوم: سیاست جنایی پیشگیرانه و جهانی سازی

3-1- مفهوم شناسی پیشگیری از وقوع جرم. 70

3-1-1- تفکیک پیشگیری از نظام کیفری.. 71

3-1-2- تفکیک پیشگیری از اقدامات رفاه بخش…. 72

3-1-2-1- تفکیک پیشگیری از کنترل بزهکاری.. 73

3-1-2-2- پیشگیری از وقوع جرم. 74

3-1-2-3- پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی بخش یا آزادی بخش…. 74

3-1-3- اشکال و ارکان پیشگیری وضعی.. 75

3-1-3-1- اشکال پیشگیری وضعی.. 78

3-1-3-2- ارکان پیشگیری وضعی.. 81

3-1-3-3- معایب پیشگیری وضعی.. 83

3-1-4- پیشگیری اجتماعی.. 87

3-1-5- فایده و امکان پیشگیری.. 89

3-1-5-1- اصول حاکم بر امکان پیشگیری.. 92

3-1-6- محدودیت‌ها و موانع پیشگیری.. 93

3-1-7- مراحل و عملیات اساسی جهت پیشگیری.. 95

3-2- آثار جهانی شدن بر سیاست جنایی پیشگیرانه. 101

3-2-1- پیشبرد فعالیتهای جامعه بین المللی جرم شناسی.. 110

3-2-2- گامهای کوتاه جرم شناسی ایران به سوی جهانی شدن. 111

3-2- جابجایی‌های جهانی و تجارت انسان. 116

3-2-1- جابجایی‌های جهانی افراد. 117

3-2-2- کنترل مرزها و قاره‌های دژ مانند. 120

3-2-3- مرزها و نظارت جهانی پس از 11 سپتامبر. 125

3-3- ابهامات سیاست جنایی پیشگیرانه در ایران. 127

3-3-1- قرائن تقنینی امنیتی بودن سیاست جنایی پیشگیرانه جمهوری اسلامی.. 129

3-3-2- مدل‌های سیاست جنایی پیشگیرانه‌ایران. 132

3-3-3- مدل مشارکتی سیاست جنایی پیشگیری و جلوه‌های مشارکت در ایران. 132

3-3-4- سیاست جنایی ایران و عدم پیش بینی نهاد جبران خسارت زیان دیده در قانون. 136

فصل چهارم: جرم شناسی، پیوند دهنده سطوح ملی و جهانی

4-1- انفجار شهری و مکتب شیکاگو. 142

4-1-1- شهر جهانی، شهری دوگانه. 149

4-1-2- همه نگر شهری.. 154

4-1-3- نظامی کردن زندگی شهری.. 160

4-1-4- حومه شهر و فرهنگ استثنا گزینی.. 164

4-1-5- سرنوشت جامعه محلی در یک اجتماع چند فرهنگی.. 169

4-1-6- محلات محصور و بوم شناسی ترس شهری.. 172

4-2- جرم شناسی پیوند دهنده سطوح محلی، ملی و جهانی.. 177

4-2-1- انتقال بین المللی سیاست‌های کیفری.. 179

4-2-2- جرم شناسی جهانی و فراملی.. 183

4-2-3- دانش جرم شناسی و امپریالیسم. 187

4-2-4- به سوی جرم شناسی جهانی.. 193

نتیجه گیری.. 197

پیشنهادات… 203

منابع ومآخذ. 207

 

 

 

 

 

چکیده

اگرچه سالهاست که از معرفی روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی به عنوان یک جایگزین ساده برای روش تحلیل دینامیکی غیرخطی می‌گذرد اما هنوز در مورد صحت و درستی پاسخ‌های لرزه‌ای بدست آمده از این روش تردید وجود دارد. بر خلاف روش های رایج استاتیکی غیرخطی که مهمترین ویژگی آنها سادگی روش می‌باشد روش تحلیل دینامیکی غیرخطی به دلیل اینکه نیاز به درنظر گرفتن مجموعه‌ای از تحریک‌های
لرزه‌ای دارد بسیار پیچیده و وقت گیر می‌باشد. در روش های رایج تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه تحت الگوی بار جانبی از پیش تعریف شده قرار می‌گیرد و بار جانبی بطور افزایشی به سازه اعمال می‌شود تا سازه به تغییر مکان هدف برسد. در کشور ایران برای تعیین نیروی زلزله ازآیین نامه 2800 استفاده می‌شود. در این راستا از آیین نامه 2800 با ویرایش‌های 1 و 2 و3 تنظیم گردیده است. اخیرا آیین نامه 2800 با ویرایش چهارم با تغییراتی نسبت به ویرایش سوم تنظیم گردیده است. در بررسی ساختمانهای متعارف طراحی شده در سیستم قاب فولادی با قاب خمشی و شکل پذیری متوسط با ویرایش سوم و چهارم به روش عملکرد و مقایسه آنها مشخص گردیده که وزن سازه‌ها وضریب نیروی زلزله طراحی شده با ویرایش چهارم کمتر از سازه‌های طراحی شده با ویرایش سوم می‌باشد. برای مقایسه با بهره گرفتن از نرم افزار SAP2000 سازه‌ها Pushover گردیده و مشخص شده که مقاومت برشی و شکل پذیری سازه‌های طراحی شده با ویرایش سوم بیشتر از
سازه‌های طراحی شده با ویرایش چهارم می‌باشد. در بررسی گام به گام برای تعیین تشکیل مفصل پلاستیک ستونها قوی و تیرها ضعیف طراحی گردیده است. معیارهای ارزیابی شامل جابجایی حداکثر طبقات ونسبت تغییر مکان هدف و معیار تشکیل مفصل پلاستیک برای آستانه ی  فروریزش می‌باشد.

 

1-1- مقدمه

در سال‌های اخیر چالش‌های زیادی در طراحی سازه‌ها خصوصا طراحی در برابر بارهای ناشی از زلزله ایجاد شده است. روش‌های طراحی در اکثر آیین نامه‌های فعلی مبنی بر معیار نیرو یا مقاومت می‌باشد، یعنی فرض بر این است که المان‌های سازه‌ای اعم از تیر، ستون، بادبند و غیره، همه کنترل شونده توسط نیرو هستند، این در حالی است که مدل‌های رفتاری و معیار‌های شکست اعضای سازه‌ای اکثرا بر حسب تغییر مکان یا کرنش تعریف شده‌اند.

در محدوده الاستیک خطی، بین نیرو- تغییر مکان (یا تنش و کرنش) یک رابطه خطی وجود دارد و می‌توان به راحتی معیار نیرو یا مقاومت را بکار برد، اما وقتی اعضا وارد محدوده غیرخطی شوند دیگر رابطه ثابتی بین نیرو- تغییر مکان (یا تنش- کرنش) وجود نخواهد داشت و در نتیجه معیار نیرو یا مقاومت نمی‌تواند رفتار شکست اعضا را نشان دهد. بنابراین روش‌های طراحی بر مبنای مقاومت و نیرو تنها برای زلزله‌های کوچک که انتظار می‌رود سازه در محدوده خطی بماند مناسب می‌باشد ولی برای زلزله‌های شدید که سازه دچار تغییر شکل‌های غیر ارتجاعی می‌شود و ملزم به رفتار شکل پذیر است، این روش‌ها چندان مناسب نمی‌باشند. که به دنبال آن رویکرد آیین نامه‌های جدید ATC [1] ، FEMA[2 و3 و4] و غیره، به جای استفاده از تحلیل خطی و طراحی با معیار مقاومت، به تحلیل غیر خطی و طراحی با معیار رفتار و شکل پذیری سوق پیدا کرد. استفاده از معیار رفتار به این مفهوم است که در یک ساختمان علاوه بر مقدار مقاومت، نحوه توزیع مقاومت در اجزای سازه‌ای نیز مهم است. این شیوه طراحی براساس رفتار سازه ای، طراحی براساس عملکرد نامیده
می شود.

تحلیل‌های غیرخطی بر دو نوع تحلیل غیرخطی استاتیکی و غیرخطی دینامیکی((تاریخچه زمانی)) است. تحلیل غیرخطی دینامیکی که اغلب به عنوان دقیق ترین روش در بررسی رفتار سازه‌های در حین زلزله از آن یاد می‌شود، به علت پرهزینه و وقت گیر بودن و همچنین پیچیدگی در فرضیات حاکم که عدم رعایت آنها در نهایت باعث کاهش چشم گیر دقت خواهد شد، نمی‌تواند مناسب برای مسایل کاربردی و مهندسی باشد. در این میان ایده تحلیل غیرخطی استاتیکی Pushover مطرح شده است که ضمن اینکه مشکلات و پیچیدگی‌های روش غیر خطی دینامیکی را ندارد، می‌تواند با تقریب قابل قبولی رفتار سازه را در ناحیه غیرارتجاعی مورد ارزیابی قرار دهد. روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در عرض سی سال گذشته توسط افراد زیادی ارائه و گسترش داده شده و نهایتا با پذیرش در جوامع علمی از جمله جامعه مهندسان عمران آمریکا (ASCE) [16]، به عنوان روشی در جهت ارزیابی نیاز و ظرفیت لرزه‌ای تشریح شده است.

در روش های سنتی و مرسوم طراحی، نیروی برش پارامتر اصلی طراحی سازه است و طراح با مقایسه نیاز نیروی برش پایه ناشی از زلزله و ظرفیت برش پایه سازه را طراحی می‌کند. طراحی سازه بر اساس نیرو در دامنه رفتار الاستیک که روش مرسوم طراحی سازه‌ها در برابر زلزله است، نمی‌تواند به تنهایی مبنای مناسبی برای تعیین عملکرد سازه‌ها تحت زلزله که اساس روش طراحی بر اساس عملکرد است باشد، بنابراین پارامتر مناسب برای مقایسه نیاز زلزله و ظرفیت سازه در محدوده رفتار خطی می‌تواند تغییر شکل سازه باشد. در حال حاضر عملی ترین و مرسوم ترین روش ارزیابی عملکرد سازه تحت زلزله استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی برای تعیین رابطه بار- تغییر مکان جانبی سازه است [5].

در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، به طور استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال
می شود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه ی خاص (نقطه ی کنترل) تحت اثر بار جانبی به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد یا پیش از آن، سازه ناپایدار شود. در تحلیل استاتیکی غیرخطی، مرکز جرم بام
(نه خرپشته) به عنوان نقطه ی کنترل انتخاب می‌شود. این روش مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی است با این تفاوت که رفتار غیرخطی تمام اعضا و اجزای سازه در تحلیل وارد می‌شود و همچنین اثر زلزله به جای اعمال بار مشخص، بر حسب تغییر مکان برآورد می‌شود. به طور کلی در این روش، استفاده از مدل‌های
سه بعدی به مدل‌های دو بعدی ترجیح داده می‌شود. اما به دلیل وجود محدودیتهای نرم افزاری، برای
سازه‌های منظم استفاده از مدلهای دو بعدی نیز مجاز است. تحلیل استاتیکی غیرخطی می‌تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود:

1- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی کامل: در این روش کلیه ی اعضای اصلی و غیر اصلی در مدل سازه در نظر گرفته می‌شوند. منحنی تلاش- تغییر شکل اعضا باید تا حد امکان نزدیک به واقعیت درنظر گرفته شده و به خصوص شامل ناحیه ی زوال سختی و مقاومت باشد.

2- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی ساده شده: در این روش فقط اعضای اصلی مدل می‌شوند و منحنی تلاش- تغییر شکل اعضا به صورت دوخطی درنظر گرفته می‌شود. در هنگام ارزیابی، چنان چه تعداد کمی از اعضای فوق جوابگو نباشند، می‌توان آن‌ ها را به عنوان اعضای غیراصلی منظور و از مدل حذف نمود و تحلیل را بدون حضور آنها تکرار کرد [6].

ساختمانهای فولادی که بر اساس آیین نامه‌های گذشته طراحی و ساخته شده‌اند غالباً در هنگام وقوع زلزله رفتارهای نامناسبی از قبیل مقاومت جانبی ناکافی، توانایی ناچیز اتلاف انرژی، کاهش سریع مقاومت و مکانیزم‌های نادرست تشکیل مفصل پلاستیک از خود نشان می‌دهند. این رفتارهای نامناسب می‌تواند به دلیل جزئیات ناکافی جوش و جوشکاری که منجر به تغییر مکانهای شدید و در نهایت تخریب ساختمان می‌گردد، شود. از طرف دیگر، مشاهدات صورت گرفته از زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد که عملکرد ساختمانهای فولادی که تنها بر اساس بارهای ثقلی طراحی شده‌اند بدلیل شکل پذیری محدود و ظرفیت ناکافی تحمل بار جانبی در برابر زلزله ضعیف بوده است. اینگونه ساختمانها دارای مقاومت کم در برابر نیروهای جانبی که منجر به تغییر شکلهای غیر الاستیک زیاد می‌شوند می‌گردد و رفتارشان اصل “تیر ضعیف- ستون قوی” را ارضا
نمی کند که منجر به ایجاد طبقه یا ستون نرم طی زمین لرزه می‌گردد [7]. این گونه رفتارها و صدمات ناشی از آنها تحت زمین لرزه‌ها باعث گردیده تا مهندسین به فکر اصلاح و بهبود و ضوابط آیین نامه‌ای به منظور دستیابی به سازه‌های ایمن تر باشند [8].

اتلاف انرژی و سلسله مراتب شکست دو فاکتور مهم در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای در ساختمانهای فولادی می‌باشد. ایستایی یک قاب می‌تواند توسط توانایی آن در ماندن در یک سطح الاستیک مقاومت در بین پاسخ غیر الاستیک توضیح داده شود. در بسیاری از ساختمانها که بر اساس آیین نامه‌های قدیم طراحی
شده‌اند مفصلهای پلاستیک در نزدیکی اتصالات و در بر ستون تشکیل می‌گردد که می‌تواند منجر به ناپایداری کلی در سازه‌ها گردد. به همین دلیل، در بسیاری از آیین نامه‌ها پیشنهاد شده است که اصل ستون قوی- تیر ضعیف به منظور انتقال مفاصل پلاستیک از بر ستونها مدنظر قرار گیرد. طی دهه‌ های اخیر، تحقیقات گوناگونی با هدف انتقال مفاصل پلاستیک به داخل تیر و بهبود عملکرد لرزه‌ای ساختمانهای فولادی صورت پذیرفته است. اما بیشتر این روشها، مانند افزودن المان به سازه و یا بهبود جزییات جوش وجوشکاری تیرها، تنها
می تواند برای ساختمانهای در حال احداث استفاده شوند [9].

1-2 – کارهای انجام شده

در بیشتر کشورها، روش طراحی لرزه‌ای در حال تغییر است. علیرغم اینکه در روش های طراحی متداول، هدفهای آیین نامه‌ها، حفظ ایستایی سازه در برابر زلزله‌های شدید و به حداقل رساندن تلفات جانبی و کنترل زیان در برابر زلزله‌های خفیف و متوسط بیان می‌شود، ولی هیچ اهرم کنترلی برای رسیدن به این هدفها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در روش طراحی براساس عملکرد، سعی شده است برای نیل به هدفهای از پیش تعیین شده، روش های کنترلی ارائه شود.

طراحی براساس عملکرد یک فلسفه طراحی کلی است که در آن معیارهای طراحی بر حسب دستیابی به هدفهای عملکردی در برابر خطرات لرزه‌ای بیان می‌گردد. در این روش، سطوح خطر و زیانهای قابل قبول متناظر با آنها به روشنی مشخص می‌گردد و عملکردهای سازه‌ای سازه با محدود نمودن سختی، مقاومت و شکل پذیری کنترل می‌شود [10].

روش طراحی براساس عملکرد، روشی است نو که در آن خسارت سازه‌ها در برابر سطوح متفاوت خطر (زلزله) به طور شفاف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عملکردهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای سازه‌ها با
محدود کردن مقاومت، سختی و شکل پذیری اعضا کنترل می‌شود. برای نیل به این هدفها، یک تحلیل غیرخطی روی مدل سازه‌ای ضروری است. برای انجام این تحلیل، مشخصات اولیه سازه (مقاومت و سختی اولیه) مورد نیاز است. نخستین بار، موضوع طراحی براساس عملکرد در سال 1995 توسط SEAOC در گزارشی تحت عنوان vision 2000 مطرح گردید و در سال 1996 توسط ATC  در گزارشی تحت عنوان ATC40 توسعه داده شد و هدفهای عملکردی با جزئیات بیشتری معرفی شود [11]. به موازات گزارش ATC40 ، گزارش FEMA273 نیز با همان هدفهای، جنبه‌های دیگری از روش طراحی براساس عملکرد را ارائه نمود که در آن سطوح خطر زلزله و سطح خسارت قابل قبول و به وضوح تشریح شود [12].

فایفر (Fajfar) در سال 2000 عنوان کرد که در روش طراحی براساس عملکرد می‌توان از ضریب رفتار استفاده کرد [13]. ضریب رفتار مورد استفاده در این حالت صرفا مربوط به سیستمهای یک درجه آزادی است که برای بررسی عملکرد سیستمهای چند درجه آزادی بطور مستقیم قابل کاربرد نیست و تمهیدات دیگری را طلب می‌کند. فایفر استفاده از ضریب رفتار را در طراحی بر اساس عملکرد برای سازه‌های دارای دوران در سال 2004 توسعه داد [14]. میراندا (Miranda) در سال 2000 استفاده از ضریب رفتار را برای سیستمهای چند درجه آزادی پیشنهاد کرد ولی روش استفاده از آن را منوط به انجام مطالعات تکمیل کرد [15]. در روش طراحی بر اساس عملکرد با توجه به رفتار غیر ارتجاعی سازه‌ها در برابر زلزله شدید، برای تعیین نیازهای یک سازه، انجام تحلیل غیرخطی روی مدل سازه‌ای ضروری است. برای انجام این تحلیل، مشخصات اولیه سازه (مقاومت و سختی اولیه) مورد نیاز است.

هرچه مقادیر اولیه به مقدارهای نهایی نزدیکتر باشد، مراحل انجام تحلیل و طراحی سازه، ساده تر و سریعتر خواهد بود. هرچند می‌توان برای این منظور از مقاومت و سختی حاصل از طراحی سازه بر اساس
آئین نامه‌های رایج استفاده کرد اما با توجه به عدم وجود اطلاعات لازم برای طراحی سازه‌ها در برابر
زلزله‌های ضعیف و متوسط و همچنین نبود اطلاعات کافی برای نیل به هدفهای طراحی در برابر زلزله‌های شدید، مقدارهای بالا دارای دقت کافی نخواهند بود [10].

1-3- ضرورت انجام تحقیق

با ارائه ویرایش چهارم آیین نامه زلزله ایران در ماه های اخیر و اعمال تغییرات بسیار در آن تحقیقی در مورد عملکرد ساختمانهای طراحی شده با این ویرایش انجام نپذیرفته و این نیاز مشاهده می‌شود که عملکرد ساختمانهای طراحی شده با دو ویرایش جدید و قدیم ارزیابی و مقایسه شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  217

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه نظارت بر سلامت سازه به منظور پیشگیری از معایب و افزایش طول عمر سازه

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دانشکده  فنی و مهندسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته عمران، گرایش مدیریت ساخت

 

عنوان:

نظارت بر سلامت سازه به منظور پیشگیری از معایب و افزایش طول عمر سازه

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

بهار 1396

 

 

چکیده

اساساً تمامی سازه ها و قطعات صنعتی در طول کارکرد خود باید در محدوده مورد نظر طراح باشند، این در حالی است که گاهی عوامل محیطی و مخرب موجود می تواند آثار مخربی بر عمر و سلامت سازه یا قطعه مورد نظر داشته باشند .

از نتایج برخی از این آثار مخرب می توان به جوانه زنی و رشد ترک در سازه اشاره کرد که در صورت بارگذاری و شرایط محیطی مخرب می تواند به واماندگی کامل سازه منجر شود. چنانچه این معایب پدیدار شوند هزینه های سنگین و گاه جبران ناپذیر برجای خواهند گذاشت پس برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع این معایب، باید سلامت سازه همواره مورد نظارت های خاص قرار گیرد.

نظارت بر سلامت سازه به منظور  افزایش طول عمر سازه، و دستیابی به راه کارهایی برای افزایش طول عمر سازه ها بوده است. چنان چه مدت و کیفیت بهره برداری از ساختمانی افزایش یابد، در استفاده از مصالح و انرژی صرفه جویی شده و به حفظ منابع طبیعی و سرمایه ملی کمک شایان توجهی می شود، هم چنین ارزیابی علل کاهش طول عمر ساختمان ها و ارائه راهکارهایی جهت افزایش طول عمر بهره وری آنها نیز تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

برای نیل به این هدف از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، و در پایان جمع بندی هایی در خصوص راهکارهای موجود شده ارائه می شود اصول و روش های نظارت بر سلامت سازه ها به اختصار تشریح می شود و کاربردهای این فن به اجمال نیزمورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

 

واژه گان کلیدی

سازه، نظارت بر سلامت سازه، عمر مفید، افزایش طول عمر، معماری پایدار .

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1) مقدمه

بنا بر تعریف، فن نظارت سلامت سازه ها تشخیصی از وضعیت مواد به کار رفته در سازه میباشد و لازم است وضعیت سلامت هر سازه در محدوده تعریف شده طراحی باشد، اگرچه می تواند در اثر واکنش طبیعی با محیط و اتفاقات ناگهانی تغییر کند .

با بهره گرفتن از بعد زمانی نظارت بر سازه امکان لحاظ کردن تاریخچه اطلاعات کامل از سازه فراهم می شود. با این روش پیش بینی، خسارت وارد بر سازه میسر خواهد بود، پس می توان نظارت بر سلامت سازه را به عنوان روشی جدید به منظور پیش بینی غیرمخرب معرفی کرد .

به طور کلی نظارت بر  سلامت سازه ها مبتنی بر دو اصل تشخیص و پیشبینی استوار است و بخش مهم و قابل پیشرفت در این حوزه همان پیش بینی خواهد بود، زیرا رویکرد تشخیص، عمدتا به همان روش های ارزیابی غیرمخرب خواهد پرداخت .

 

2-1) بیان مسأله

همان طور که اشاره شد، یکی از کارهای پرهزینه در کشورها ی مختلف، مرمت ساختمان هاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و این هزینه ها جزو سرمایه ملی است .در کشور هایی مانند انگلستان، هزینه تعمیرات سالانه ساختمان ها را بیش از دومیلیارد پوند برآورد کرده اند .

مساله اینجاست که بهسازی و بازسازی برای افزایش عمر ساختمان، یک ضرورت است و نمی توان از آن به طور کلی چشم پوشی کرد ولی باید در نظر داشت این دو خود مستلزم صرف هزینه و استفاده از مصالح ساختمانی و تولید نخاله خواهد بود. بنابراین باید تلاش نمود تا نیاز به بهسازی و بازسازی کم گردد و انجام این مهم باید از لحظه شروع طراحی مد نظر ما باشد و سعی شود تا با آینده نگری و طراحی و اجرای اصولی و هدفمند، از نیاز به تخریب ،ترمیم و تعمیر پیشگیری شده و لزوم انجام اصلاحات و همچنین تخریب زودهنگام ساختمان تا حد ممکن کاهش یابد.

 

3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

در سراسر دنیا ساختمان ها جزو سرمایه های ملی یک کشور می باشند و افزایش عمر مفید ساختمان و بالا بردن کارایی آن بازده سرمایه را بیشتر می کند و میزان مصرف مصالح و هزینه هایی که صرف ساخت ساختمان در سطح کشورهای مختلف می شود، حجم عمده ای از اقتصاد و بودجه سالانه را  به خود اختصاص می دهد.

از اینرو حفظ و جلوگیری از تخریب زودهنگام ساختمان ها به مثابه حفظ سرمایه ملی، استفاده بهینه از منابع و بالا بردن تولید ناخالص داخلی خواهد بود  .

هرچند جنبه های اقتصادی ساخت  و کاهش هزینه های اجرای آ ن از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی این امر نباید فقط  شامل هزینه های اجرای سازه شود بلکه بایستی شامل تمامی هزینه های یک سازه از زمان شروع ساخت تا پایان عمر مفید آن باشد.

کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه و اجرای ساختمان بدون توجه به هزینه های بعدی و نیز بدون برنامه ریزی و مطالعه صحیح، غالباٌ منجر به افزایش هزینه های جاری از جمله هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیز خواهد شد و کل هزینه های طول عمر ساختمان را افزایش می دهد.

بنابراین می توان گفت، اهمیت نظارت بر سلامت سازه ها به اهمیت سازه ها و بخش هایی بازمی گردد، که لازم است از آنها مراقبت شود .

به طور مثال در سازه هایی چون پلها، سکوهای نفتی، و …، که از اهمیت بالایی برخوردارند، استفاده از سامانه های کنترل و نظارت بر این سازه ها امری ضروری است، زیرا اگرسازه ای همچون پلی عظیم تحت تأثیر بارهای ضربه ای، ارتعاشی و خستگی، دچار ترک خوردگی شود و این ترک در بارگذاری ها ی متعدد رشد کند منجر به کاهش حد تحمل پل میشود و گسیختگی دور از انتظار نمی باشد.

براساس ارتعاشات طبیعی یک سازه ، وجود ترک به کاهش فرکانس طبیعی منجر می شود و در نتیجه حد تحمل سازه نیز کاهش می یابد .با برابرشدن فرکانس بارگذاری با یکی از فرکانس های طبیعی سازه پدیده تشدید رخ می دهد، در نهایت باعث فروپاشی کلی پل می شود .

بر این اساس اگر سیستم کنترل سازه روی پل تعبیه شود، به محض ایجاد ترک یا هر عیب دیگر، سیستم مذکور اطلاعاتی را به مرکز کنترل ارسال کرده و سپس اقدامات در جهت رفع عیب می شود.

بنابراین با بهره گرفتن از روش های نظارتی نوین می‌توان سیر رشد آسیب و عمر باقیمانده ناحیه آسیب دیده و کل سازه را پیش‌بینی نمود، با این توضیحات واضح است که این روش های نوین نظارتی، باعث شده که مشکلات کل سازه، بهبود یافته و کالیبره گردد، پس باید این گونه بیان نمود، که تلفیق حسگرها و استفاده از مواد هوشمند، توانایی بالای انتقال و پردازش داده و قدرت محاسباتی بالا, در روش های نظارتی نوین، باعث گردیده تا زمینه ایجاد یک ساختار نظارتی کامل فراهم گردد .

 

فرضیه‌های تحقیق

 1. نظارت و پیش‌بینی که در جهت افزایش طول عمر و سلامت سازه باشد
 2. محتمل بودن افزایش طول عمر و کاهش هزینه ها و وزن سازه .
 3. محتمل بودن صرفه‌جویی در زمان و هزینه تعمیر و نگهداری.
 4. محتمل بودن امکان از سیستم SHM (پایش سلامت سازه) در مرحله طراحی و ساخت سازه.

اهداف تحقیق

این تحقیق به صورت جامع ،تاثیر استفاده از روش های مطرح شده در صرفه جویی اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و با در نظرگرفتن این تاثیر شایسته است  تحولی  در رابطه با افزایش عمر و بالا بردن کیفیت سازه ها صورت پذیرد تا در آینده شاهد احیای کالبد سازه ها، و بوجود آمدن زمینه لازم جهت رسیدن به سازه ی دارای هویت  و مستحکم تری باشد .

 

 1. نظارت بر سلامت سازه ها به منظور پیش‌بینی و افزایش طول عمر در کل سازه .
 2. عیب‌یابی در هر لحظه از طول عمر سازه ؛
 3. عیب‌های ناشی از استهلاک، عوامل محیطی، نحوه استفاده از سازه ؛
 4. رویدادهای تصادفی و عمر سازه از قبیل: عیب‌های ناشی از پیری سازه .

 

 

روش تحقیق

دراین تحقیق  ابتدا به بررسی مفاهیم پایه‌ای نظارت بر سلامت سازه، پرداخته می شود .

سپس بررسی انواع آسیب‌های سازه‌ای، الگوریتم های ارائه شده، جهت کنترل و نظارت بر موارد اجرایی در راستای سلامت سازه ها انتخاب و شناسایی خواهد شد .

     در ادامه با ارائه ساختارهای سنتی جهت تعمیر و نگهداری سازه‌ ها، به بررسی و مقایسه این ساختارها، با ساختارهای نوین و صنعتی در جهت صرفه‌جویی در زمان، و هزینه تعمیر، و نگهداری سازه ها، پرداخته خواهد شد .

   آنگاه تغییرات اساسی ایجاد شده، توسط سیستم‌های نوین پایش سلامت سازه (SHM)، که جهت تعمیر و نگهداری سازه ها راه اندازی گردیده است، مورد بررسی قرار می‌گیرند .

    و در نهایت مکانیزم و عملکرد انواع تکنیک‌ها و سیستم‌های نوین عمرانی که شامل دوربین های نظارتی، حسگرهای بکار رفته در سیستم و … میباشند مقایسه و شناسایی می شوند .

ساختار رساله:

در این رساله ،  فصل اول ، کلیات است که به بیان مساله و روش تحقیق و اهداف تحقیق می پردازد ،  در فصل  دوم مروری بر ادبیات فنی تحقیق خواهیم داشت . آنگاه در فصل سوم به دو مبحث زیر می پردازیم :

1-  بررسی عملکرد های ایده آل و شرایط عمومی سازه از قبیل: متد های ساخت، نظارت بر دوام، ماندگاری و مرمت سازه ها.   2-  معرفی و بررسی سسیتم نظارتی یا پایشی( SHM) و کاربردهای آن و همچنین بررسی استراتژی و روش‌های نوین جهت نظارت و تشخیص آسیب در زیر ساخت سازه ها.

 سپس در فصل چهارم ما با کمک روش ها و سیستم های نظارتی به معرفی و بررسی راهکارهایی برای از بین بردن مشکلات سازه و ارتقای کیفیت و ماندگاری آن می پردازیم.

 نهایتاً در فصل پنجم به ارائه پیشنهادات می پردازیم و نتیجه گیری می شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  96

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشگاه آزاد

واحد علوم و تحقیقات (یزد)

پایان‏ نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته عمران(M.SG)

گرایش: مدیریت ساخت

عنوان :

بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

با بهره گرفتن از تحلیل (Swot)

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

از این پایان نامه در تاریخ 23/12/1393 با حضور استاد رهنما، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات یزد با موفقیت دفاع بعمل آمد و مورد تائید قرار گرفت.

 

فهرست مطالب

عنوان ‍‍‍‍ صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

مقدمه …. ۲

۱-۱- بیان مسئله ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۳- سؤال تحقیق ۴

۱-۴- علت انتخاب موضوع ۴

۱-۵- اهداف تحقیق ۴

۱-۶- فرضیه‌ها ۵

۱-۷- استفاده کنندگان ۵

۱-۸- تعریف ۵

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله ۶

پیشینه تحقیق ۶

2 -1- طبقه‌بندی قراردادها ۷

2-1-1- روش اعطایی ۷

2-1-2- روش قیمت ‌گذاری ۸

2-2- بررسی روش‌های اجرای پروژه‌ها و یا روش‌های مختلف در مرحله ساخت ۹

2-2-1- روش امانی ۱۰

2-2-2- روش پیمانکاری (سه عاملی) یا روش معروف مثلثی ۱۱

2-2-3- روش کلید در دست ۱۲

2-2-4- روش طرح و ساخت توأم ۱۴

2-2-5- روش طراحی، تهیه، تأمین و ساخت (ای. پی. سی) ۱۵

2-3- قراردادهای نوین مهندسی . ۱۶

2-3-1- روش ساخت – بهره‌برداری – انتقال ۱۷

2-3-2- قراداد احداث، تملک، بهره‌برداری ۲۰

2-3-3- قرداد ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال ۲۱

۲-3-4- قرارداد احداث، انتقال، بهره‌برداری ۲۱

2-3-5- قراداد احداث، اجاره، انتقال ۲۱

2-3-6- قراداد ساخت و انتقال ۲۲

2-3-7- قرارداد بیع متقابل ۲۲

2-3-8- قراردادهای تأمین مالی (فاینانس) ۲۶

2-4- پیمان‎های تیپ (معمول) مدیریت (پیمان‎های مدیریت ساخت) ۲۷

۲-۴-۱- روش مدیریت ساخت (سی.ام) ۲۸

2-4-2. روش پیمانکاری طراحی و مدیریت ۳۴

2-4-3. روش پیمانکاری عمومی (جی. سی) ۳۴

2-4-4. مقایسه‌ی روش‌های مدیریت ساخت (سی. ام) و پیمانکاری مدیریت (آم. سی) . ۳۵

2-4-5. تفاوت‌های روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت (MC و CM) ۳۶

2-4-6. تشابهات روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت ۳۷

2-4-7- مقایسه‌ی روش‌های طرح و ساخت توأم و پیمانکاری مدیریت ۳۷

2-4-8- مقایسه‌ی روش‌های پیمانکاری عمومی و پیمانکاری مدیریت ۳۷

2-5- انواع قراردادها از دیدگاه‌های مختلف ۳۸

2-5-1. انواع روش‌های قرارداد از نظر پروفسور میلر ۳۸

2-5-2- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه جوزف و هاوس ۳۹

2-5-3- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پروفسور مارش ۳۹

2-5-4- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پری ۴۲

۲-۶- فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه ۴۲

۲-۶-1- فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه از دیدگاه ام. گوردن ۴۳

۲-۷- دعاوی ۴۶

۲-۷-۱- مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی ۴۶

۲-۷-۲. مدیریت دعاوی ۴۷

۲-۷-۳- پیشگیری از بروز دعاوی ۴۸

۲-۷-۴- شناسایی و پیگیری موارد دعاوی ۴۹

۲-۸- آشنایی کامل با متن پیمان مبادله شده ۵۰

۲-۹- تعیین و ارزیابی دعاوی ۵۱

۲-۱۰- نقش پیمانکاری در دعاوی ۵۱

۲-۱۱- قراردادهای عمرانی ۵۲

۲-۱۱-۱- تعریف قرارداد ۵۳

۲-۱۱-۲- روش‌های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی): ۵۳

الف-۲-۱۱-۲- روش طرح، مناقصه، ساخت ۵۵

۲-۱۱-۳- انواع قرارداد پیمانکاری ۶۰

الف-۲-۱۱-۳- قرارداد برمبنای قیمت واحد ۶۰

ب-۲-۱۱-۳- قرارداد با مبلغ مقطوع ۶۱

ج-۲-۱۱-۳- قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا .در دانشگاه آزاد اسلامی یزد ۶۱

د-۲-۱۱-۳- قرارداد هزینه به اضافه سود ۶۵

هـ-۲-۱۱-۳- مدیریت پیمان ۶۶

ب-۲-۱۱-۲- روش طرح و ساخت ۶۶

ج-۲-۱۱-۲- روش ساخت ، بهره برداری ، انتقال (B.O.T) ۷۴

د-۲-۱۱-۲- روش ساخت ، بهره برداری ، تملک ، انتقال (B.O.O.T) ۷۵

هـ-۲-۱۱-۲- روش ساخت ، تملک، بهره برداری ۷۵

۲-۱۲- مدل تحلیل SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد و کلان ۷۵

۲-۱۲-۱- مراحل پیاده سازی آنالیز SWOT ۷۸

۲-۱۲-۲- نکات تکمیلی و بهبود در SWOT ۷۹

۲-۱۳- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ۸۱

۲-۱۴- پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ۸۱

۲-۱۵- بررسی عوامل خارجی شرکت نمونه ۸۲

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مواد و روش ها

3-2-جامعه آماری

3-3-نمونه آماری

3-4-ابزار گردآوری

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری

3-6-روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه

3-7-خلاصه فصل

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-یافته های عمومی

4-2-یافته های اختصاصی تحقیق

4-2-1- پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با قرارداد متر مربع زیربنا

4-2-2-بررسی عوامل عدم تحقق قرارداد های موردی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

4-2-2-1-پروژه ساختمان مسجد و حسینیه

4-2-2-2-پروژه ساختمان 1001

4-2-2-3-پروژه ساختمان 1123

4-2-2-4-پروژه ساختمان افشاریان و طاهری

4-2-2-5-پروژه ساختمان آموزشی ولی عصر عج

4-2-2-6-پروژه ساختمان خوابگاه حضرت رقیه س

4-2-2-7-پروژه ساختمان ورزشی سما

4-2-2-8-پروژه ساختمان سوله متالورژی

4-2-2-9-پروژه ساختمان سلف آزاد

4-3-تحلیل جداول و یافته ها

4-4-خلاصه فصل

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-راهبردهای SO,ST,WT,WO

5-2-راهبردهای ترکیبی

5-2-پیشنهادات

منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول لیست پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که با قرارداد متر مربع زیر بنا اجرا شده است

جدول فراوانی ودر صد تاثیر عوامل

جدول فراوانی و درصد مشخصات افراد جامعه

جدول فراوانی و درصد سطح تحصیلات افراد جامعه

جدول فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد جامعه

جدول نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای ا اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

فهرست شکل ها

شکل نمودار فراوانی و درصد مشخصات افراد جامعه

شکل نمودار فراوانی ودرصد تحصیلات افرا جامعه

شکل نمودار فراوانی ودرصد رشته تحصیلی افرا جامعه

شکل نمودار ارزیابی SWOT

چکیده

بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می باشد با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، مدیریت پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما وپیمانکار می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر مربع زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی وخصوصی پیمان قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید.و این سوال پیش می آید که نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد چیست. به این منظورپژوهش حاضربااستفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی وتعیین نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد به روش swot نسبت به تعیین راهبردهای مختلف so ,st ,wt ,wo اقدام می نماید. تجزیه وتحلیل‌ها نشان داد با اتخاذ این راهبردها می توان نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، قراردادعمرانی، تحلیل swot، دانشگاه آزاد اسلامی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.

از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم .

۱-۱– بیان مسئله

با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ و با اصلاحاتی از سال ۱۳۸2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد

ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

۱-۲– اهمیت و ضرورت تحقیق

بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌باشد با توجه محدودیت منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، اجرای پروژه های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. انتخاب نوع قرارداد و در نظر گرفتن کلیه عوامل تحقق آن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.

۱-۳– سؤال تحقیق

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

    نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

    نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟

۱-۴– علت انتخاب موضوع

با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.

۱-۵– اهداف تحقیق

این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت .

۱-۶– فرضیه‌ها

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.

تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.

بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.

۱-۷– استفاده کنندگان

با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا بصورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.

۱-۸– جنبه نوع آوری تحقیق

با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بهره گرفتن از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.

۱-۹– روش تحقیق:

تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 157

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159061]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

منابع پایان نامه و مقاله – خرابی پیشرونده – تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خرابی پیشرونده

در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای در خصوص ارائه طرح تقویت برای قسمت های مختلف سازه صورت گرفته است :

در سال ۲۰۱۱  آقایان محمد هادی و طاهر سعید [۱]  [ ۶ ] به دنبال پیدا کردن مسیری برای انتقال بار به هنگام بروز خرابی پیشرونده روشی را بدین صورت پیشنهاد کردند که با قرار دادن خرپایی در بام ساختمان و متصل کردن آن بوسیله ی کابل به تیر طبقات، می توان از آن  به هنگام حذف ستون، به عنوان مسیری جایگزین برای انتقال بار و حفظ پایداری سازه بهره جست.

مین یو و ژیائوژینگ ژا [۲]  [ ۷ ] در سال ۲۰۰۹ بر روی اثر دال سقف های کامپوزیتی در سازه های فولادی در برابر خرابی پیشرونده مطالعاتی را صورت دادند که نتایج نشان داد تقویت سازه بوسیله ی کابل های پیش تنیده ̜بسیار می تواند ظرفیت مقاومتی سقف ها را در مقابل خرابی پیشرونده ̜افزایش دهد.

جینکو کیم و داوون آن[۳] [ ۸ ]  در سال ۲۰۰۹، اثر عملکرد زنجیره وار در پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی با قاب خمشی را بررسی کردند. تحلیل های دینامیکی و استاتیکی غیر خطی در مدل های سه و شش طبقه با مهاربند و بدون مهاربند با بهره گرفتن از روش APM پیشنهاد شده توسط راهنمای GSA2003 انجام شد و نتایج مقایسه گردید. زمانی که عملکرد زنجیره وار در تحلیل استاتیکی غیر خطی در نظر گرفته شد. اثرات زنجیره وار همانند دهانه ها و مهاربندهای اضافی حرکات جانبی را کاهش دادند ولی تغییر در تعداد طبقات بر عملکرد زنجیره وار تاثیر قابل توجهی ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

جینکو کیم و  تای وان کیم[۴]  [ ۹ ]   در سال  ۲۰۰۸، در تحقیقی ظرفیت مقاوم در برابر خرابی پیش‌رونده در قاب‌های خمشی فولادی را مورد بررسی قرار داده اند. در این تحقیق روش‌های تحلیلی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیرخطی بر طبق آئین‌نامه‌های GSA‌۲۰۰۳ و‌DOD2005 برای مقایسه ارائه شده است. با مقایسه نتایج تحلیل ها،  نتیجه می شود که تحلیل­های غیرخطی ابزاری دقیق برای ارزیابی پتانسیل خرابی پیش‌رونده در سازه های ساختمانی می‌باشد.

روبرت سیم لوویتس[۵]  [۱۰]   در سال ۲۰۰۰ به بررسی روش های طراحی در برابر خرابی پیشرونده پرداخته است و سه روش طراحی در برابر خرابی پیش‌رونده را توصیه نموده که عبارتند از:

– روش غیرمستقیم

۲- روش مستقیم مسیر جایگزین انتقال بار

۳- روش مستقیم مقاومت محلی مخصوص

در این روش یک عضو بحرانی را در اثر بارگذاری ناهنجار حذف کرده و سازه نیازمند این است که بار ثقلی عضو آسیب دیده  را در المان‌های سازه‌ای خراب نشده باقی مانده، پخش کند.

احمد سعد و  اینگ تیان[۶] [ ۱۱ ]   درسال۲۰۰۸،  چندین روش برای ارزیابی آسیب‌پذیری سازه‌ها در برابر خرابی پیش‌رونده ارائه وسیستم‌های مختلف سازه‌ای بتنی و فولادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. هم‌چنین تکنیک‌هایی را برای بهسازی سازه‌ها جهت کاهش پتانسیل خرابی پیش‌رونده مورد ارزیابی قرار داده اند.

احمد ساعد و علی سعید[۷]  [ ۱۲ ]   در سال ۲۰۰۸  مروری بر روش های طراحی، تحلیل و تکنیک های بهسازی در برابر خرابی پیشرونده انجام دادند.

ولاسیس و ایزودین[۸] و همکارانشان [ ۱۳ ] توانستند در سال ۲۰۰۸ به بررسی خرابی پیشرونده ی ساختمان های با چندین طبقه که در آنها با سقوط یک سقف بر روی سقف دیگر و بدین ترتیب انتشار خرابی ناشی از ضربه ی آن در کل ساختمان ̜پرداختند و برای آن طرح تقویت پیشنهاد دادند.

پورفلاح و ماهری[۹] [ ۱۴ ] از دانشگاه شیراز در سال ۲۰۱۲ در مورد تقویت لرزه ای دال های طاق ضربی به این نتیجه رسیدند که ̜با اجرای یک لایه بتن مسلح بر روی این نوع از سقف ها ̜مقاومت خارج از صفحه ی دال را افزایش میدهند.

آقایان الشاکرو تاویل[۱۰] [ ۱۵ ] در سال ۲۰۱۰ بر روی میزان ظرفیت سقف های کامپوزیتی و مقاومت آن در برابر خرابی پیشرونده مطالعاتی را صورت دادند.

در سال ۲۰۱۲ روبرت ماسارلی [۱۱]و همکارانش [ ۱۶ ] بر روی تقویت سقف ها با عرشه ی فولادی ̜ ̜با انجام یک کار آزمایشگاهی به نتایج جالبی دست یافتند.

آقایان کیم و همکارانش[۱۲]  [ ۱۷ ]   در سال ۲۰۱۰ تحقیق خود را بر روی ساختمان ۳۶ طبقه فولادی انجام دادند بدین ترتیب که از خرپاهایی در طبقه­ی آخر ساختمان استفاده نمودند و تحلیل نشان داد با حذف ستون مقاومت ماکزیمم تنها به ۲۰٪ بارهای مشخص شده در آیین­نامه­ی  GSA رسید.

یکی از اولین افرادی که در زمینه تکنیک های کاهش خرابی پیشرونده فعالیت نمود و اغلب کارهای مربوط به خرابی پیشرونده به آن ارجاع داده می شود الینگوود و لیندکر[۱۳]  [ ۱۸ ]   در سال ۱۹۷۸ است که نویسندگان سه روش پیشنهادی بررسی خرابی پیشرونده را بحث می کنند و پیشنهاد می نمایند از یک یا دو روش مسقیم علاوه بر روش غیر مستقیم استفاده شود.

آقای ویبوو و لااو[۱۴]  [ ۱۹ ]   در سال ۲۰۰۹ مروری کوتاه بر پدیده خرابی پیشرونده در سازه ها را ارائه کردند. روش ها و الزامات چندین استاندارد برای جلوگیری از خرابی پیشرونده بحث شد. محدودیت ها و مزایای روش های تحلیل در دسترس برای ارزیابی خرابی پیشرونده سازه ها خلاصه گردید. اهمیت تاثیر بار لرزه ای در رفتار خرابی پیشرونده سازه ها نیز بحث گردید. استنباط شد که خرابی پیشرونده لرزه ای سازه ها می تواند با اصلاح روش های جاری تحلیل گردد.

بهروز عسگریان و فرشاد هاشمی[ ۲۰ ]    در سال ۱۳۸۹  به بررسی خرابی پیشرونده در قاب های فولادی مهاربندی شده پرداختند. نتایج تحلیل بر اساس روش مسیر باربری جایگزین نشان داد که حذف ستون های گوشه در ساختمان های مهاربندی شده نسبت به ستون میانی حالت بحرانی تریست.

کپیل کاندلوال و شریف تاویل[۱۵] در سال ۲۰۰۹ [ ۲۱ ]   خرابی پیشرونده در قاب های مهاربندی شده فولادی طراحی شده بر اساس معیار های لرزه ای را مورد بررسی قرار دادند. مدل های دو بعدی ده طبقه از قاب های مهاربندی شده محبوب شامل SCBF و EBF استفاده گردید و با استفاده روش APM مقاومت در برابر خرابی پیشرونده این قاب ها مقایسه گردید. شبیه سازی ها نشان داد که قابهای مهاربندی با سیستم EBF که برای خطر لرزه ای زیاد طراحی شده اند نسبت به سیستم SCBF طراحی شده برای خطر لرزه ای متوسط نسبت به خرابی پیشرونده پیشرونده ایجاد شده بر اثر بار ثقلی کمتر آسیب می پذیرند. استنباط شد که این امر بعلت شکل پذیری مناسب تر سیستم EBF می باشد.

[۱] Muhammad Hadi &- Thaer  Saeed

[۲] Min Yu &- Xiaoxiong Zha

[۳]– Dawoon An &  Jinkoo kim 

۵۳- Jinkoo kim  & Taewan kim  

[۵]– Robert Simlowits

۵۵- Ahmad Saad & Ying Tian

۵۶- Ahmad Saed & Ali Said

[۸] Vlassis & Izzuddin

[۹] Mahmoud  Maheri & Pourfallah

[۱۰]Alshaker & Tavil Ali

[۱۱] Robert Masarelli

۶۱- J.kim & Y.Jun & J.Park

[۱۳]–  Elingwood & Leyendeker

[۱۴] -Wibowo & Lau

[۱۵]– Kapil Khandelwal & Sherif El-Tawil

تحلیل خرابی پیشرونده – تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

تحلیل خرابی پیشرونده

یک تحلیل خرابی پیشرونده لازم است تا توانایی یک سازه برای مقابله با بارگذاری های غیر معمول تعیین شود.چندین روش وجود دارد که می تواند استفاده شود: تحلیل­استاتیکی­خطی، تحلیل­استاتیکی­غیرخطی، تحلیل­دینامیکی خطی وتحلیل دینامیکی غیر خطی. هر یک از آنها مزایا و معایبی دارند. خلاصه کوتاهی از روش های مختلف تحلیل در اینجا ارائه شده است.

 • تحلیل استاتیکی خطی: سریع ترین و آسان ترین روش برای اجراست اما اثرات دینامیکی و غیر خطی بودن هندسی و مصالح را در نظر نمی گیرد.همچنین این تحلیل تنها برای تحلیل سازه های با شکل منظم و ساده قابل کاربرد است.
 • تحلیل استاتیکی غیر خطی: که اثرات غیر خطی بودن هندسی و مصالح را در نظر می گیرد ولی اثرات دینامیکی را بطور مستقیم در تحلیل در نظر نمی گیرد. این روش نسبتا ساده است و اطلاعات مهمی درباره رفتار سازه می دهد.
 • تحلیل دینامیکی خطی: شامل رفتار دینامیکی پاسخ سازه می شود اما اثرات غیر خطی هندسی و مصالح را در نظر نمی گیرد بنابراین زمانی که سازه تغییر شکل های پلاستیک بزرگی را تجربه کند ممکن است نتایج خوبی ندهد.
 • تحلیل دینامیکی غیر خطی: دقیق ترین نتایج را می دهد. و هم اثرات غیر خطی هندسی و مصالح و هم اثرات دینامیکی را شامل می شود. اما این کار پیچیده و وقت گیر است [۳۰].

۲-۱۰-۱- ابزارهای تحلیلی

چندین ابزار برای تحلیل خرابی پیشرونده جهت تعیین توانایی یک سازه در مقابله با بارگذاری نامتعارف وجود دارد. تعداد زیادی نرم افزار در دسترس هستند که می توانند برای این هدف و گزینه های ویژه برای خرابی پیشرونده در سازه ها مفید باشند.

محققان بسته های نرم افزاری اجزای محدود شامل SAP2000,STAAD,PERFORM3D, OPENSEES را برای ارزیابی رفتار خرابی پیشرونده سازه های قابی استفاده می کنند. بسته های نرم  افزاری تحلیل اجزای محدود برای سیستم های پیوسته مثل FLEX,ANSYS,ABAQUS, LARSA,DIANA میتواند استفاده شود [۱۹].

۲-۱۱- مروری بر تکنیک های بهسازی ارائه شده برای مقابله با خرابی پیشرونده

دو هدف اصلی برای بهسازی سازه های موجود، مقابله با خرابی موضعی المان های سازه ای و فراهم کردن باز توزیع بار برای جلوگیری از خرابی پیشرونده در کل سازه است. برای نیل به این هدف، تامین پیوستگی[۱]، شکل پذیری[۲] و مقاومت[۳] در کل ساختمان،  المان ها و اتصالات لازم بنظر می رسد. مشخصات کلیدی در طراحی بهسازی توسط (Craw ford 2002) پیشنهاد شده است. نکته کلیدی این است که سازه باید رفتار شکل پذیر و غیر خطی قابل اعتمادی داشته باشد و مسیر های باربری اضافی برای دستیابی به حداکثر حفاظت فراهم شود. چندین تکنیک بهسازی برای سیستم های سازه ای مختلف برای کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده برای سازه های موجود ارائه شده است : [۱۲]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

۲-۱۱-۱-  نمونه هایی از بهسازی اعضای خمشی

 • استفاده از کابل های زنجیره وار[۴]. با نصب کابل هایی دور تا دور ساختمان، زمانی که ستون منهدم می شود و بخشی از سقف شروع به خیز می‌کند، عملکرد زنجیره وار کابل ها، بار را به ستون های مجاور منتقل می‌کند و از انهدام جلوگیری می نماید. آستانه[۵] در سال ۲۰۰۳ درباره این تکنیک بصورت تجربی و تحلیلی بحث کرده و استنباط نمود که در جلوگیری از انهدام سازه های فولادی موثر بوده و هزینه مناسب و نصب آسانی دارد.
 • استفاده از کابل برای گره زدن المان های سازه ای به یکدیگر. این روش مناسب برای پانل های پیش ساخته است. جایی که برای گره زدن پانل ها در محل اتصالات استفاده می شود. همچنین پیوستگی و شکل پذیری را نیز فراهم می‌کند. این تکنیک کفایت خود را در ساختمان الکوبار که تحت حمله تروریستی قرار گرفت نشان داد. جاییکه پانل های پیش ساخته در مقایسه با بار وارده خیلی قوی نبودند، اما عملکرد کلی مناسب بود. [۱۴و۱۸]

[۱]  Continuity

[۲] Ductility

[۳] Strength

[۴] Catenary Cables

[۵] Astaneh

فایل پایان نامه روش های ارزیابی شاخص تنومندی – تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

روش های ارزیابی شاخص تنومندی

بعد از انهدام ساختمان رونان پوینت محققان زیادی مقالاتی درباره خرابی پیشرونده ارائه و استانداردها تشویق به طراحی و ساخت ساختمان های تنومند­تر می کنند.

ترکیبی از مفاهیم زیر، برای دستیابی به تنومندی لازم است :

 • ایجاد یک پلان خوب که حتی زمانی که یک مولفه کلیدی خراب می شود به مقاومت در برابر بارهای جانبی دست می یابد.
 • ایجاد یک سیستم با نامعینی بالا طوری که مسیر های باربری ثانویه زمانی که المان های کلیدی حذف می شوند وجود داشته باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 • یک سیستم مقید کننده در میان المان های سازه ای و دور تا دور ساختمان در کل فراهم شود تا کل سازه به یکدیگر نگه داشته شود.
 • جزئیات را شکل پذیر کنیم طوری که بتوانند کرنش های زیاد را بدون خرابی کلی تجربه کنند [۲۲و۳۴].

تحقیقات زیادی درباره تنومندی[۱] انجام شده است و پیشنهاداتی برای چگونگی کمی سازی آن ارائه گردیده است. تنومندی می تواند به سه روش مختلف ارزیابی گردد :

 • روش غیراحتمالاتی
 • روش احتمالاتی
 • روش بر اساس ریسک

که در اینجا تنها توضیحی کوتاه در مورد روش غیر احتمالاتی آورده شده است.

اگر بار طراحی در سازه سالم و آسیب دیده یکسان باشد،  R می تواند به کمک کمیتهای مختلف از جمله نیروی برشی مقاوم­سازی،  بصورت زیر نوشته شود :

جاییکه Vdamaged ظرفیت برش پایه ساختمان بعد از حذف المان صدمه دیده و Vintact ظرفیت برشی پایه ساختمان سالم و R شاخص تنومندی است. اگر سازه سالم و آسیب دیده ظرفیت یکسانی داشته باشند،  این مقدار ۱ است. و اگر سازه خسارت دیده هیچ ظرفیتی نداشته باشد صفر است [۲۲].

 

۲-۹- روش های طراحی در برابر خرابی پیشرونده

در طراحی سازه­هابوسیله سه روش می توان احتمال ایجاد خرابی پیشرونده را کاهش داد :

 • کنترل حادثه : که به حفاظت در برابر حادثه ای که ممکن است اتفاق افتد و باعث خرابی پیشرونده گرددد برمی گردد و بطور کلی ملاحظه عملی برای مهندس طراح نیست.
 • ۲) طراحی غیر مستقیم : برای جلوگیری از خرابی پیشرونده، بوسیله تعیین حداقل الزامات در مقاومت، پیوستگی و توسعه کافی مسیر باربری جایگزین در صورت خرابی بخشی از سازه استفاده می شود.
 • طراحی مستقیم : این روش مقاومت در برابر خرابی پیشرونده و توانایی جذب خسارت را بعنوان بخشی از طراحی در نظر می گیرد. روش مقاومت موضعی مشخص و روش مسیر باربری جایگزین بعنوان دو روش اصلی در روش طراحی مستقیم شناخته می شوند [۲۲].

 

 • روش مقاومت موضعی مشخص[۲] (SLRM) :

یک راه برای اعمال این روش اعمال ضرایب به بارهای معمول است. اما باید اعتراف کرد که افزایش ضریب اطمینان در یک حالت حدی نمی تواند خیلی موثر باشد. طوریکه بارگذاری نامتعارف می تواند سبب تغییر مود خرابی شود. در نتیجه مدل تحلیلی را برای مود خرابی واقعی نا مناسب می سازد. بنابراین موثرتر است که یک بار نا متعارف مشخص تعیین شود و به یک حالت حدی ویژه ارجاع داده شود. این معیار مستقیما برای المان های سازه ای بکار می رود که از دست رفتن آن عملکرد باقیمانده سازه را بخطر می اندازد و ما آن را المان کلیدی[۳] می نامیم.

 • روش مسیر باربری جایگزین[۴] (APM) :

این روش روی حالتی از سازه بعد از از دست رفتن بعضی از المان ها بدون در نظر گرفتن دلیل آن تمرکز می‌کند. این روش می تواند با فرض اینکه در بین المان های اولیه سازه، تنها یک المان در یک زمان قادر به تحمل بار نباشد انجام می شود و رفتار سازه ارزیابی می گردد [۸و۱۵].

[۱]–  Robustness

[۲] Specific Local Resistance Method

[۳] Key element

[۴] Alternate Load Path Method

پایان نامه خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : مقاومت سازه ای در برابر خرابی پیشرونده

مقاومت سازه ای در برابر خرابی پیشرونده

به منظور ایستادگی در برابر بارگذاری نامتعارف که باعث خرابی پیشرونده می گردد، چندین مشخصه در طراحی سازه ای و شکل یک سازه می تواند تاثیر مهمی بر مقاومت در برابر انهدام آن داشته باشد. این مشخصه ها بصورت زیر خلاصه شده اند :

 • تنومندی[۱] : توانایی سازه برای سالم ماندن در برابر خرابی موضعی است.
 • یکپارچگی[۲] : شرایطی است که اعضای سازه ای حتی بعد از وقوع حوادث غیر متعارف متصل به یکدیگر باقی می مانند و به عبارت دیگر سیستم های سازه ای در طول زمان حیات خویش از هم منفصل نشوند.
 • پیوستگی[۳] : اتصال داخلی المان های سازه ای در یک سیستم سازه ای است.
 • شکل پذیری[۴]: توانایی سازه برای تحمل تغییر شکل بعد از رسیدن به شرایط تسلیم است.
 • اضافه مقاومت چند وجهی[۵]: توانایی دیگر اعضای سازه ای برای تحمل بار بیشتر در حالتیکه دیگر اعضا خراب یا منهدم شده اند است. یعنی اگر یک خرابی در یک المان اتفاق افتد، دیگر المان های باقیمانده سیستم سازه ای بتوانند همچنان در برابر بار ایستادگی نمایند[۱۹].

مقاومت سازه در برابر پدیده خرابی پیشرونده ترکیبی از اثرات همه شرایط اشاره شده در بالاست. اگر یک سازه این شرایط را داشته باشد، بعنوان سازه ای که آسیب پذیری کمتری نسبت به خرابی پیشرونده دارد در نظر گرفته می­ شود. بنابراین در طراحی سازه در برابر خرابی پیشرونده شخص باید جنبه­ های مختلف اشاره شده در بالا را در نظر گیرد.

یک سازه طراحی شده با در نظر گرفتن مقاومت در برابر بار جانبی زلزله در نواحی فعال لرزه ای ممکن است مشخصه های طراحی مشابهی همانند آنچه برای طراحی در برابر خرابی پیشرونده لازم است داشته باشد. تحقیقات نشان داده اند جزئیات و مقاوم سازی خوب برای رسیدن به مقاومت لرزه ای برای یک سازه می تواند یک سطح ایمنی بالاتری را در برابر پدیده خرابی پیشرونده فراهم کند [۱۹].

۲-۷- عوامل موثر در تنومندی سازه ای

برای کاهش خطر خرابی پیشرونده در هنگام از دست رفتن المان های سازه ای خواص سازه ای زیر باید در طراحی مشارکت داده شوند که مجموعا تنومندی[۶]  را تولید می‌کند که سازه ها را قادر به محدود نمودن گسترش خسارت بخاطر شروع یک حادثه می‌کند[۵].

 • اضافه مقاومت چند وجهی

ایجاد مسیر های باربر اضافی در سیستم باربر قائم،  کمک به تضمین مسیر های بار جایگزین قابل دسترس در هنگام خرابی موضعی المان های سازه ای می‌کند[۵].

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 • مقید کردن[۷]

از دست رفتن المان های سازه ای اصلی، منتج به باز توزیع بار و تغییر شکل اعضا می شود. این فرایند لازم به انتقال بارها از میان سازه بطور عمودی و افقی در مسیرهای باربر دارد. شکل ۲-۸

بخش زیادی از توانایی سازه در باز توزیع یا انتقال بارها در امتداد این مسیرها بر اساس پیوستگی داخلی بین اعضای مجاور هم است[۳۲].

 

پایان نامه در مورد  تقویت سازه های موجود در برابر انواع خرابی پیشرونده

– انواع خرابی پیشرونده

 • انهدام از نوع پنکیک[۱] :

مثالی از این نوع انهدام، انهدام پیشرونده برجهای تجارت جهانی است. ضربات هواپیما و آتش سوزی منجر به خرابی های موضعی در ناحیه ضربه هواپیما شد. بعد از از دست رفتن ظرفیت باربری قائم در تعداد محدودی از طبقات،  بخش بالایی سازه شروع به افتادن و انباشت انرژی جنبشی کرد. برخورد با بخش سالم پایینی نیروی ضربه ای بزرگی را سبب می شود که خیلی بیش از ظرفیت های طراحی واقعی سازه است. این ضربه سازه ای منجر به از دست رفتن ظرفیت باربری قائم کل مقاطع برج در ناحیه ضربه گردید. واژه پیشنهادی برای این نوع انهدام بعد از انهدام ساختمانی کوچکتر از برجهای تجارت جهانی استفاده گردید. دال های سقف این ساختمان ها روی یکدیگر انباشته شده توده ای کلوچه مانند ایجاد کردند. این نوع مکانیزم انهدام دارای ویژگی های زیر است :

 • خرابی اولیه المان های باربر قائم
 • جدا شدن اجزای سازه ای و افتادنشان در حرکت جسم صلب عمودی
 • تبدیل انرژی پتانسیل ثقلی به انرژی جنبشی
 • ضربه اجزای جدا شده و افتاده روی باقیمانده سازه
 • خرابی دیگر المان های باربر قائم بخاطر نیروهای فشاری که از بارگذاری ضربه ای نتیجه می شود
 • و در نهایت گسترش خرابی در جهت عمودی [۵و۶].
 • انهدام از نوع دومینو[۲] :

مکانیزم این نوع انهدام بصورت زیر است :

 • واژگونی اولیه یک المان
 • افتادن آن المان بصورت حرکت جسم صلب زاویه ای حول لبه پایینی
 • تبدیل انرژی پتانسیل ثقلی به انرژی جنبشی
 • ضربه جانبی لبه بالایی المان واژگون شده به نمای جانبی المان مشابه کناری
 • واژگونی المان های مجاور بخاطر نیروی هل دهنده افقی ناشی از المان ضربه زننده
 • گسترش خرابی در جهت واژگونی[۵و۶]
 • انهدام از نوع زیپر[۳] :

مثالی از این نوع انهدام می تواند خرابی یک پل کابلی بر اثر پارگی یک کابل و گسترش خرابی به دیگر کابل ها و در نهایت انهدام کل پل باشد . مکانیزم انهدام نوع زیپر ویژگی های زیر را نشان می دهد :

 • خرابی اولیه یک یا چند المان
 • باز پخش نیرو های تحمل شده بوسیله این المان ها به باقیمانده سازه
 • بارگذاری دینامیکی ضربه ای بخاطر ناگهانی بودن خرابی اولیه و باز پخش نیروها
 • پاسخ دینامیکی سازه باقیمانده، به آن بارگذاری دینامیکی ضربه ای
 • تمرکز نیروها در المان های باربری که در نوع و عملکرد مشابه هستند و در مجاورت یا نزدیکی المان های خراب شده اولیه هستند
 • بارگذاری بیش از حد و خرابی آن المان ها
 • پیشرفت خرابی در جهت عرضی نسبت به نیروهای اصلی المان های خراب شده [۵و۶].

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 • انهدام از نوع ناپایداری[۴] :

خرابی سازه بخاطر ناپایداری بوسیله یک انحراف کوچک (نقص، بارگذاری جانبی)، منجر به تغییر شکل بزرگ یا انهدام می شود. سازه ها طوری طراحی می شوند که انهدام از نوع ناپایداری بطور معمول اتفاق نیفتند. این امر با فراهم کردن اجزا سازه ای اضافی که سازه را مهاربندی و سخت می کنند بدست می آید. در حالت استاتیکی این نوع خرابی کمانش نام دارد.

مکانیزم انهدام نوع ناپایداری مشخصه های زیر را داراست :

 • خرابی اولیه المان های مهاربندی یا سخت کننده که المان های باربر را در فشار پایدار کرده اند
 • ناپایداری المان های فشاری
 • از بین رفتن ناگهانی پایداری این المان های فشاری بخاطر یک انحراف کوچک
 • گسترش انهدام یا خرابی[۵و۶]
 • انهدام از نوع مرکب :

بعضی از خرابی های پیشرونده،  بطور کامل در طبقه بندی های گفته شده در قبل قرار نمی گیرند. انهدام بخشی از ساختمان آلفرد مورا، نه تنها سناریوی پنکیک را نشان می داد، بلکه برخی مشخصات سناریوی دومینو را نیز دارا بود.شکل ۲-۱ نیز نمونه ای دیگر این نوع خرابی تحت بار زلزله است [۵و۶].

[۱] -Pancake

[۲] -Domino

[۳] -Zipper

[۴] -instability

پایان نامه تقویت سازه های موجود در برابر انواع خرابی پیشرونده

– انواع خرابی پیشرونده

 • انهدام از نوع پنکیک[۱] :

مثالی از این نوع انهدام، انهدام پیشرونده برجهای تجارت جهانی است. ضربات هواپیما و آتش سوزی منجر به خرابی های موضعی در ناحیه ضربه هواپیما شد. بعد از از دست رفتن ظرفیت باربری قائم در تعداد محدودی از طبقات،  بخش بالایی سازه شروع به افتادن و انباشت انرژی جنبشی کرد. برخورد با بخش سالم پایینی نیروی ضربه ای بزرگی را سبب می شود که خیلی بیش از ظرفیت های طراحی واقعی سازه است. این ضربه سازه ای منجر به از دست رفتن ظرفیت باربری قائم کل مقاطع برج در ناحیه ضربه گردید. واژه پیشنهادی برای این نوع انهدام بعد از انهدام ساختمانی کوچکتر از برجهای تجارت جهانی استفاده گردید. دال های سقف این ساختمان ها روی یکدیگر انباشته شده توده ای کلوچه مانند ایجاد کردند. این نوع مکانیزم انهدام دارای ویژگی های زیر است :

 • خرابی اولیه المان های باربر قائم
 • جدا شدن اجزای سازه ای و افتادنشان در حرکت جسم صلب عمودی
 • تبدیل انرژی پتانسیل ثقلی به انرژی جنبشی
 • ضربه اجزای جدا شده و افتاده روی باقیمانده سازه
 • خرابی دیگر المان های باربر قائم بخاطر نیروهای فشاری که از بارگذاری ضربه ای نتیجه می شود
 • و در نهایت گسترش خرابی در جهت عمودی [۵و۶].
 • انهدام از نوع دومینو[۲] :

مکانیزم این نوع انهدام بصورت زیر است :

 • واژگونی اولیه یک المان
 • افتادن آن المان بصورت حرکت جسم صلب زاویه ای حول لبه پایینی
 • تبدیل انرژی پتانسیل ثقلی به انرژی جنبشی
 • ضربه جانبی لبه بالایی المان واژگون شده به نمای جانبی المان مشابه کناری
 • واژگونی المان های مجاور بخاطر نیروی هل دهنده افقی ناشی از المان ضربه زننده
 • گسترش خرابی در جهت واژگونی[۵و۶]
 • انهدام از نوع زیپر[۳] :

مثالی از این نوع انهدام می تواند خرابی یک پل کابلی بر اثر پارگی یک کابل و گسترش خرابی به دیگر کابل ها و در نهایت انهدام کل پل باشد . مکانیزم انهدام نوع زیپر ویژگی های زیر را نشان می دهد :

 • خرابی اولیه یک یا چند المان
 • باز پخش نیرو های تحمل شده بوسیله این المان ها به باقیمانده سازه
 • بارگذاری دینامیکی ضربه ای بخاطر ناگهانی بودن خرابی اولیه و باز پخش نیروها
 • پاسخ دینامیکی سازه باقیمانده، به آن بارگذاری دینامیکی ضربه ای
 • تمرکز نیروها در المان های باربری که در نوع و عملکرد مشابه هستند و در مجاورت یا نزدیکی المان های خراب شده اولیه هستند
 • بارگذاری بیش از حد و خرابی آن المان ها
 • پیشرفت خرابی در جهت عرضی نسبت به نیروهای اصلی المان های خراب شده [۵و۶].

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 • انهدام از نوع ناپایداری[۴] :

خرابی سازه بخاطر ناپایداری بوسیله یک انحراف کوچک (نقص، بارگذاری جانبی)، منجر به تغییر شکل بزرگ یا انهدام می شود. سازه ها طوری طراحی می شوند که انهدام از نوع ناپایداری بطور معمول اتفاق نیفتند. این امر با فراهم کردن اجزا سازه ای اضافی که سازه را مهاربندی و سخت می کنند بدست می آید. در حالت استاتیکی این نوع خرابی کمانش نام دارد.

مکانیزم انهدام نوع ناپایداری مشخصه های زیر را داراست :

 • خرابی اولیه المان های مهاربندی یا سخت کننده که المان های باربر را در فشار پایدار کرده اند
 • ناپایداری المان های فشاری
 • از بین رفتن ناگهانی پایداری این المان های فشاری بخاطر یک انحراف کوچک
 • گسترش انهدام یا خرابی[۵و۶]
 • انهدام از نوع مرکب :

بعضی از خرابی های پیشرونده،  بطور کامل در طبقه بندی های گفته شده در قبل قرار نمی گیرند. انهدام بخشی از ساختمان آلفرد مورا، نه تنها سناریوی پنکیک را نشان می داد، بلکه برخی مشخصات سناریوی دومینو را نیز دارا بود.شکل ۲-۱ نیز نمونه ای دیگر این نوع خرابی تحت بار زلزله است [۵و۶].

[۱] -Pancake

[۲] -Domino

[۳] -Zipper

[۴] -instability

پایان نامه بررسی تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

روش های کلی بررسی پدیده خرابی پیشرونده

عمده استانداردها به سه روش طراحی برای کاهش خرابی پیشرونده اشاره می‌کنند :

 • روش اول، کاهش قرارگیری در معرض صدمات و خسارتها می‌باشد.برای مثال، با اجرا نمودن موانع محافظتی در برابر ضربه‌ی وسایل نقلیه یا افزایش فاصله‌ محافظتی در برابر بمب‌های تروریستی،  یا ممنوع کردن استفاده از گاز آشپزی در ساختمان‌های آسمان خراش.
 • روش دوم و سوم ، برای تأمین مقاومت در برابر خرابی پیشرونده مورد استفاده قرار می‌گیرند که روش غیرمستقیم و روش‌های مستقیم می‌باشند [۱۱,۱۲,۱۵].

روش غیر مستقیم[۱] :

در این روش مقاومت در برابر خرابی پیشرونده با ایجاد پیوستگی[۲]، شکل‌پذیری[۳] و افزایش مقاومت با ایجاد درجات نامعینی[۴] بالاتر در سازه فراهم می‌شود که بوسیله جزئیات مناسب بست و اتصالات،  جانمایی صحیح دیوارها و ستون‌ها، صفحات توکار جهت کنترل گسترش خرابی  و همچنین در نظر گرفتن جزئیات لرزه‌ای انجام می گیرد تا ساختمان به صورت یکپارچه عمل کند که در اینصورت انسجام کلی سازه افزایش می‌یابد.

روش‌ مستقیم[۵]:

این روش به میزان زیادی وابسته به روش تحلیل سازه دارد. مقاومت در برابر خرابی پیشرونده، از طریق بالا بردن مقاومت اعضای کلیدی سازه‌ای در برابر بارهای ویژه و یا از طریق پل زدن در عرض ناحیه خرابی موضعی فراهم می‌شود،  که به دو روش تقسیم می‌شوند :

الف) روش مقاومت موضعی ویژه :

در این روش طراح مستقیماً اعضای ساختمانی باربر عمودی بحرانی را برای مقاومت در برابر مقدار مشخص بار طراحی مانند فشار انفجار،  طراحی می‌کنند. این روش به روش طراحی اعضای کلیدی نیز معروف است.

ب) روش مسیر جایگزین انتقال بار :

مهمترین روش که در این گروه برای مدل‌سازی وقوع پدیده خرابی پیشرونده مورد استفاده قرار می‌گیرد،  بر مبنای روش مسیر جایگزین انتقال بار، حذف یک ستون خارجی در طبقه اول سازه بوده  و سازه به گونه‌ای طراحی می‌شود که اگر هر یک از اجزای آن منهدم گردند،  مسیرهای جایگزین برای انتقال بار از آن عضو موجود باشند و اعضای باربر اطراف عضو محذوف بدون وقوع فروریزش کلی، ظرفیت اضافی جهت تحمل نیروی آنرا داشته باشند.

علت حذف ستون خارجی علاوه بر ایجاد حالت عدم تقارن در سازه،  مربوط به احتمال بیشتر بروز آسیب‌های عمدی و غیرعمدی در آن‌ ها می‌باشد. تحلیل‌های مورد استفاده در این روش شامل تحلیل استاتیکی خطی،   استاتیکی غیرخطی،  دینامیکی خطی،  دینامیکی غیرخطی  می باشند [۱۱,۱۲,۱۵].

استاندارد ۰۵-۷ انجمن مهندسین عمران آمریکا، تنها استاندارد رایجی است که به مسئله گسیختگی پیشرونده در جزئیات می پردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

این آیین نامه بر شدیدترین حوادثی تأکید می کند که می توانند منتج به گسیختگی پیشرونده شوند،  و دو روش طراحی برای مقاومت دربرابر گسیختگی پیشرونده ارائه می دهد: روش طراحی مستقیم و روش طراحی غیر مستقیم. در روش طراحی مستقیم،  مقاومت در برابر گسیختگی پیشرونده را مستقیماً در طول فرایند طراحی از دو طریق در نظر می گیرند: الف- روش مسیر فرعی۱ که به دنبال ارائه مسیر فرعی برای بار پس از وقوع خرابی است،  به نحوی که جلوی آسیب موضعی گرفته شده و از گسیختگی کلی جلوگیری شود،  ب- روش مقاومت موضعی ویژه،  که به دنبال ارائه توان کافی برای مقاومت دربرابر خرابی در محل های بحرانی است.

روش طراحی غیر مستقیم به طور ضمنی مقاومت در برابر گسیختگی پیشرونده را از طریق ضوابط حداقل سطوح توان،  پیوستگی و انعطاف پذیری بررسی می کند. راهبرد هایی را هم برای انسجام کلی سازه و تنش ها و انعطاف پذیری اتصالات ارائه می کند که می توانند در معرض تغییر شکل های بزرگ قرار بگیرند و مقادیر زیاد انرژی را در اثر شرایط غیر طبیعی جذب نمایند.

راهبردهایی برای طراحی در برابر گسیختگی پیشرونده را می توان در اسناد دولتی آمریکا مثل GSA و UFC  مشاهده نمود. راهبردهای  GSAروشی مستقل برای تعدیل امکان گسیختگی پیشرونده سازه ها بر اساس روش مسیر فرعی ارائه کرده است. این رهنمود سناریوهایی را تعریف می کند که طبق آن یکی از ستون های ساختمان برداشته شده و سازه آسیب دیده برای بررسی واکنش های سیستم تحلیل می گردد. این آئین نامه کاربری ساختمان، نوع سکونت، نوع ساختمان، نزدیکی به وسایل نقلیه متحرک یا پارک شده را همانند در نظرگرفتن خصوصیات سازه ای در طرح لرزه ای،  لحاظ مینماید تا به طراح برای تصمیم گیری در لزوم طراحی در برابر خرابی پیشرونده ساختمان کمک کند.

روش UFC هم یک روش طراحی مبتنی بر عملکرد است،  و تا حدی بر اساس ضوابطGSA است.در این آئین نامه دو روش طراحی یعنی روش نیروی اتصال[۶]، روش مسیر فرعی[۷] بیان گردیده است که روش نیروی اتصال یک روش طراحی غیر مستقیم است، که در آن حداقل ظرفیت نیروی اتصال باید در سیستم موجود باشد تا بارها را از قسمت آسیب دیده به باقی سازه انتقال دهد. به عبارت دیگر هدف از روش نیروی اتصال، کمی کردن حداقل شرایط انعطاف پذیری،  پیوستگی و نا معینی است [۱۱, ۱۲].

[۱] -Indirect Design

[۲] -Continuity

[۳] -Ductility

[۴] -Redundancy

[۵]-Direct Design

[۶] -TFM

[۷] APM