مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 163-184-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2015.53555 د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 1 بهـار 1394 ص. 184- 163 شناسايي ريسكهاي امنيت اطلاعات سازماني با استفاده از روش دلفي فازي در صنعت بانكداري پريسا موسوي1، رضا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 185-198-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2015.51911 د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 1 بهـار 1394 ص. 198- 185 برآورد ارزش پولي اطلاعات در اينترنت محسن نظري1، سيد وحيد طباطبائي كلجاهي2 چكيده: پژوهش حاضر به دنبال ادامه مطلب…

By 92, ago