مقاله و پایان نامه

d (2494)

معماری گوتیک   کلیسای نوتردام پاریس معماری گوتیک یکی از سبک‌ها و دوره‌های تاریخی معماری است. این سبک یک سبک مذهبی بوده که همواره در خدمت کلیسا بوده است. آغاز پیدایش هیچ یک از شیوه‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (215)

بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر اروميه آنکه پژوهش را استمرار نمی بخشد از درک دانش بی نصیب است (حضرت علی (ع)). ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (216)

چكيده : مقدمه : امروزه در نظر گرفتن مفاهيم نظري و كاربردي مطالعات مرتبط با رابطه هيجان و شناخت و نيز يافته هاي پژوهشي حوزه هوش هيجاني، همچنين رضامندي زناشويي و رابطه ساختاري بين اين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (217)

فصل اول 1-روش انجام تحقيق 2-پيش فرض 3-جامعه آماري دقيق 4-نمونة دقيق و چگونگي نمونه برداري ها 5-مقدمه 6-هدف كل تحقيق 7-فرضيه 8-روش آماري تحقيق 9-تعريف واژه ها الف – افسردگي چيست ؟ ب – ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (187)

فصل اول: كليات مقدمه :‌ مطالعات گوناگون در زمينه تبليغات نشان مي‌دهد كه مكانيسم هاي رواني در زمينه تبليغات تجاري و سياسي-عقيدتي و روابط عمومي متفاوت اند، زيرا تبليغ يك كالا به مراتب ساده تر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (198)

جدول شماره : نمرات توانه خواندن(بر حسب مقياس (sten) به تفكيك پايه درسي و جنسيت هنجار توانه خواندن حسب مقياس دمكي و چاركي ارزشيابي نهائي پنجم دختران پنجم پسران چهارم دختران چهارم پسران سوم دختران ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (209)

پيوست خلاصه‌ي سووشون زري همراه يوسف به جشن عقدكنان دختر حاكم مي‌رود. يوسف از ديدن نان سنگك بزرگي كه هديه‌ي صنف نانواهاست، عصباني مي‌شود و به ياد گرسنگي مردم مي‌افتد. زري به او التماس مي‌كند ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (188)

9-3-4- تجزيه و تحليل نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف كشور : براساس فرمول كاربردي DRC كه در قسمت 1-3-4 و به منظور محاسبة مزيت نسبي ايران در توليد فرش دستباف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله و پایان نامه

f (199)

بحث و نتيجه گيري موضوع پژوهش حاضر مقايسة ميزان افسردگي امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه امدادگري دارند با امدادگران مردي كه كمتر از چهار سال سابقة امدادگري دارند. هدف از اين پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago