پيچ و مهره
پیچ در واقع سطح شیبداری است که یک محور یا یک HYPERLINK “http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87” \o “استوانه” استوانه را دور می‌زند. در مورد پیچها می‌دانید که آنها قطعات چوبی یا فلزی را به یکدیگر متصل می‌کنند. اما این تنها مورد استفاده پیچ نیست. می‌توانید شیشه‌هایی را که در منزل دارید امتحان کنید و بعضی از آنها درپوشی دارند که روی آنها پیچیده می‌شود. مثالهای دیگر از کاربرد پیچ عبارت‌اند از HYPERLINK “http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AE_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA” \o “چرخ گوشت” چرخ گوشت، پنکه، ملخ هواپیما، و انواع گیره‌های مورد استفاده در کارگاه‌های HYPERLINK “http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1” \o “نجاری (صفحه وجود ندارد)” نجاری و غیره.
به شیارهای مارپیچی درون پیچ و مهره HYPERLINK “http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87” \o “رزوه” رزوه می‌گویند.

انواع پیچ در مقایسه با یک سکه ۲۵ سنتی دلار آمریکا (به قطر ۲۴ میلیمتر).
-391160288290

انواع پیچ بر حسب تراش‌های سر پیچ
a) دوسو b) چهارسو c) سرهشت‌گوش d) ستاره‌ای e ) سرآلن f ) آچارخور g ) سه‌پر h) چهارپرسو  i) سرآچاری

انواع واشر.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید