پیش گزارش آزمایش شماره 2
تقسیم ولتاژ و جریان
هدف : ارزیابی درستی ویژکی های تقسیم ولتاژ و جریان در مدارهای مقاومتی سری و موازی است.
ابزار و قطعات مورد نیاز: منبع تغذیه متغیر, ولتمتر, آمپرمتر, Breadboard , تعدادی مقاومت با مقادیر زیر:
R1 R2 Rs
1.2 kΩ2.7 kΩ1 kΩروش آزمایش:
تحقیق در مورد تقسیم ولتاژ :
مدار را مطابق شکل زیر با مقادیر تعیین شده در جدول مقاومت ها بر روی Breadboard خواهیم بست.

با تنظیم ولتاژ منبع ولتاژ متغیر یکبار روی 10 ولت و بار دیگر به 5 ولت, ولتاژهای V1 و V2 را اندازه گیری خواهیم کرد.
در هر مورد این مقادیر را با استفاده از روابط زیر نیز محاسبه خواهیم کرد
V1=R1R1+R2.Vs
V2=R2R1+R2.Vs
یکبار Vs=10v در نظر می گیریم:
V1=1.21.2+2.7.10=3.07V2=2.71.2+2.7.10=6.92بار دیگر Vs=5v در نظر می گیریم:
V1=1.21.2+2.7.5=1.54V2=2.71.2+2.7.5=3.46مقادیر بدست آمده از راه اندازه گیری و محاسبه را در جداول زیر با یکدیگر مقایسه می کنیم:
اندازه گیری محاسبه Vs=10v
3.07 V1
6.92 V2
اندازه گیری محاسبه Vs=5v
1.54 V1
3.46 V2
تحقیق در مورد تقسیم جریان
مدار را مطابق شکل زیر با مقادیر تعیین شده در جدول مقاومت ها بر روی Breadboard خواهیم بست.

با تنظیم ولتاژ منبع ولتاژ متغیر یکبار روی 10 ولت و بار دیگر به 5 ولت, جریان های I1 و I2 و I3 را اندازه گیری خواهیم کرد.
در هر مورد این مقادیر را با استفاده از روابط زیر نیز محاسبه خواهیم کرد.
I1=R2R1+R2.IsI2=R1R1+R2.Isو
Is=I1+I2مقادیر بدست آمده از راه اندازه گیری و محاسبه را در جداول زیر با یکدیگر مقایسه می کنیم.
اندازه گیری محاسبه Vs=10v
I1
I2
Is
اندازه گیری محاسبه Vs=5v
I1
I2
Isقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید