بسم الله الرحمن الرحیم
پیش گزارش الکترونیک1
بررسی صافی ها
استاد مربوطه :جناب مهندس رضازاده
مهرنوش کمرزرین
88515082
دنا ثروتیان
88515282

اثر اضافه کردن صافی خازنی به مدار:
به دو سر بار یک خازن 47uF و به صورت موازی وصل می کنیم. با توجه به اینکه ثابت زمانی مدار شارژ خازن (Τ=RC که R همان مقاومت دیود در حالت هدایت + مقاوت سیم ها است) خیلی کوچک است، خازن همزمان با منبع شارژ می شود. ولی مدار دشارژ که شامل خازن و مقاومت بار است ثابت زمانی خیلی بزرگتری دارد و خازن برای تخلیه شدن به زمان قابل توجهی نیاز دارد.
اگر مقاوت بار را از مدار خارج کنیم بر روی اسیلوسکوپ یک خط صاف مشاهده خواهیم کرد که نشان می دهد ریپل ولتاژ خروجی متاثر از بار است. (خازن تنها می تواند در بار تخلیه شود)
مدار یکسو ساز با خازن صافیعنصر اصلی مدار صافی یک خازن الکترولیتی با ظرفیت بالا می باشد،وظیفه مدار صافی عبارت است از تبدیل شکل موج DC ضربان دار مدار یکسو ساز به DC ثابت

مدار صافی نیم موج:

.

مدار صافی تمام موج(پل):

منبع تغذیه دو پل:قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید