پيش گفتار
يك چكش را در نظر بگيريد . چكش به منظور ضربه زدن به ميخ طراحي شده است . اين كاري است كه چكش به منظور انجام آن خلق شده است . حال تصور كنيد كه از چكش هرگز استفاده نشود و آن را در جعبه ابزار بگذارند براي چكش اهميتي ندارد .
حال همين چكش را با روح و حس آگاهي تصور كنيد . روزها پشت سر هم مي گذرند و چكش درون جعبه باقي مي ماند چكش از درون احساس مضحكي دارد اما مطمئن نيست دليل اين احساس چيست چكش احساس مي كند چيزي كم دارد ولي نمي داند آن چيست .
بعد يك روز كسي او را داخل جعبه ابزار بيرون مي كشد و براي شكستن شاخه هاي درخت جهت استفاده در شومينه به كار مي گيرد . چكش از اين كه كسي او را در دستان خود گرفته است و مي چرخاند و با او به شاخه ها ضربه مي زند احساس شادي و نشاط مي كند … چكش از اين كار خيلي خوشش مي آيد . اما در پايان روز باز هم احساس مي كند كه آن رضايت كامل را ندارد . ضربه زدن به شاخه هاي مفرح بود اما كافي نبود ، هنوز هم چيزي كم است . در روزهاي بعد نيز اغلب او را به كار مي برند .او سپر ماشين ها را صاف مي كند ، تخته سنگ ها را در هم مي شكند و يا پايه ميز را سر جاي خود محكم مي كند اما هنوز هم احساس رضايتمندي ندارد . بنابراين در آرزوي داشتن فعاليت بيشتر است چكش مي خواهد تا جايي كه ممكن است از او استفاده كنند . چكش مي خواهد به اشيا پيرامون خود ضربه بزند ، آنها را بشكند ، چيزها را بتركاند و دندانه دندانه كند . او اين گونه مي پندارد كه دليل نارضايتي وي اين است كه به اندازه كافي اين وقايع را تجربه نكرده است . او باور دارد كه داشتن مقدار بيشتري از اين تجربيات راه حل رسيدن به رضايتمندي است ما شبيه آن چكش هستيم ما نمي دانيم كه چه چيزي است اين احساس پوچي و عدم رضايت را در زندگي ما پر سازد ،( كري تن بوم 1928)
زندان نيز قادر بود تا رضايت مندي كامل را در خداوند بيابد :« بنياد و اساس خوشحالي ما اين بود كه مي دانستيم با مسيح در خداوند پناه داريم .
اين تحقيق صرفا در رابطه با مسائل و ميزان رضايت مندي دانشجويان رشته تجربي پايه اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه مي باشد .
با توجه به بررسي ها و تحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود مي توان مشخص نمود كه چه عواملي مي توانند در ميزان رضايت مندي دانشجويان از دانشگاه خود دخيل باشند و از اين عوامل چه عواملي به ميزان زياد و چه عواملي به ميزان كم در اين امر موثرند .
با بررسي نمودن اين عوامل و تحقيق و كار كردن بر روي آنها مي توان علل رضايت مندي را در بين دانشجويان رشته تجربي پايه اول و چهارم از دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه را مشخص نمود.
با توجه به اين كه رضايتمندي دانشجويان از دانشگاه در طول سال هاي اخير تبديل به يكي از مهمترين اهداف دانشگاهها شده است . سعي بر اين است كه پروژه اجراي آيين نامه هاي مرتبط به مسائل و مشكلات دانشجويان به ساختار مكانيزه تبديل شود تا دانشجو در حداقل زمان بتواند به امور دانشجويي خود رسيدگي نمايد .
براي رضايت مندي دانشجويان بايد نظارت و كنترل كافي بر رفتار پرسنل و كارمندان دانشگاه داشته باشند و راهكارهايي را نيز براي افرادي كه نارضايتي از آنها بيش از حد هست پيش بيني شود . تا شايد ميزان رضايت مندي دانشجويان از كارمندان دانشگاه واحد بيشتر شود .
در كل در اين تحقيق سعي بر اين است كه تفاوت ميزان رضايت مندي را در بين دانشجويان رشته تجربي سال اول و چهارم از دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه را مورد بررسي قرار دهيم تا شايد علل و عوامل نارضايتي را در بين دانشجويان و درصد ميزان رضايت مندي را در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه مشخص نماييم و راهكارهاي را ارائه بدهيم .
اين كه رضايت مندي دانشجويان از دانشگاه محل تدريس خود سبب مي شود كه دانشجويان با علاقه و ميل بيشتري به سمت دانشگاه و كلاس خود بيايند و چون در اين محيط احساس امنيت و آرامش مي كند پس تمام فكرشان را متوجه مسائل علمي مي كند و زمينه مناسب را براي شكوفايي استعدادهاي آنان را در رشته خود فراهم مي شود و از لحاظ علمي غني و بارور مي گردند و از لحاظ شخصيتي و معنوي نيز رشد مي كنند و با نگرش علمي بالاتري نسبت به موقعي كه وارد دانشگاه شده بودند از آن خارج بشوند .
البته اين كه در انجام اين تحقيق مشكلات وجود داشت كه از جمله آنها عدم همكاري لازم دانشجويان دانشگاه و همچنين كمبود وقت لازم و كافي براي انجام تحقيق مي باشد .
در سالهاي اخير توجه به رضايت مندي دانشجويان در جهان و خصوصاً كشورهاي در حال توسعه ابعاد تازه تري يافته است يا وجود اين نياز مبرم به برنامه ريزي صحيح و جامع در تامين رضايت دانشجويان كاملاً محسوس است زيرا نقش بنيادي مهمي را در آينده در جامعه ايفا مي كنند . تاثير رضايتمندي ناشي از زندگي جديد و دگرگون شد شرايط اساتيد در سطح دانشگاه و كتابخانه و سايت دانشگاه و مديريت دانشگاه و كاركنان و كارمندان آزمايشگاه گزارش هاي متعددي از سال 1342 نشان مي دهد طيف رضايت مندي در گروههاي مورد بررسي از 7/11 درصد تا 54 درصد رشدتان بود البته درصد كساني كه از رضايتمندي خوبي برخوردار نيستند بسيار بيشتر از اين آمار است . رضايت مندي عمومي از مباحث مهمي است كه مورد توجه روان شناسان قرار گرفته و از آن تعاريف متفاوتي ارائه گرديده است :
بيان مي كند كه سلامت رواني و عمومي حالتي غريزه است كه موجب بالا رفتن سازگاري فرد با جامعه مي شود . به طوري كه پيشرفت تحصيلي كه موقعيت هاي شخصي و ويژگي هاي اجتماعي براي وي است رضايت بخشي مي شوند .

چكيده
هدف از اين تحقيق بررسي ميزان رضايت مندي بين دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه در سال تحصيلي 89-88 از دانشگاه محل تحصيل خود مي باشد .
ميزان رضايت مندي از اساتيد ، كارمندان و كاركنان دانشگاه، آزمايشگاه و وسايل آزمايشگاهي مربوط به رشته خود ، كاركرد مدير گروه مربوطه ، مديريت دانشگاه در رفع مشكلات مربوط به رشته خود ، قسمت پژوهش در برگزاري سمينارهاي مربوط به رشته خود ، نماز خانه دانشگاه در برگزاري نماز اول وقت و فضاي دانشگاه محل تحصيل خود از طريق پرسشنامه مشخص گرديد .
براي حصول نتيجه و بررسي فرضيه ها از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي گروههاي مستقل از روش آماري SPSS استفاده شد . ابزار اندازه گيري پرسشنامه رضايت مندي مي باشد .
جامعه آماري آن كله دانشجوياني دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه كه تعداد كل آنها 80 نفر مي باشد .
نمونه آماري به تعداد 28 نفر مي باشد كه 14 نفر دانشجويان دختر سال اول كه شامل كليه دانشجويان دختر سال اول است و 14 نفر دوم شامل دانشجويان دختر سال چهارم مي باشند كه جمعاً 66 نفر بودند . كه به صورت ساده و تصادفي انتخاب شده اند .
هدف از اين تحقيق بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم مي باشد كه در پايان خواهيم ديد كه بين رضايت مندي آنها تفاوتي وجود دارد يا ندارد كه به قرار زير موجود مي باشند :
در مورد فرضيه 1 كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به برخورد اساتيد دانشگاه وجود ندارد .
در مورد فرضيه 2 كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به كارمندان وجود ندارد .
در مورد فرضيه 3 كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به كارمندان و كاركنان دانشگاه وجود دارد .
در مورد فرضيه 4 كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به كاركرد مدير گروه وجود ندارد .
در مورد فرضيه 5 كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به مديريت دانشگاه در رفع مشكلات دانشجويان وجود دارد . پس فرضيه مورد تاييد قرار مي گيرد و فرضيه صفر رد مي شود .
در مورد فرضيه 6 كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به كتابخانه دانشگاه وجود ندارد .
در مورد فرضيه 7 كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به كاركرد قسمت پژوهش وجود دارد .
در مورد فرضيه 8كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به انجمن هاي علمي دانشجويي وجود ندارد.
در مورد فرضيه 9كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به نمازخانه دانشگاه وجود ندارد .
در مورد فرضيه 10كه تفاوت معناداري ميان رضايت مندي دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نسبت به فضاي سبز دانشگاه وجود ندارد.
و در آخر اين كه :
يافته هاي اين پژوهش متغيرهاي را كه با پديده رضايت مندي در دانشجويان دختر رشته تجربي سال اول و چهارم مورد مطالعه رابطه وجود دارد يا ندارد را روشن مي سازد و ضرورت ارتقاي كمي و كيفي خدمات آموزشي را براي جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب را در دانشجويان مطرح مي نمايد .قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید