پيشينه تحقيق
تحقيق ما در مورد افسردگي بك و كنترل ( دروني ، بيروني ) راتر مي باشد كه به طور تصادفي در دو دبيرستان دخترانه و پسرانه اجرا كرده ايم مشخصات دبيرستان هاي و تعداد آزمودني .
نام دبيرستان دخترانه ( راضيه ) ايذه مي باشد كه 50 نفر آزموني را به طور تصادفي در بين كلاسهاي دوم و سوم تجربي و انساني انتخاب كرده ايم . همكاري مدير دبيرستان و دانش آموزان مربوطه نسبتا” خوب بوده است .
نام دبيرستان پسرانه نبوت ايذه مي باشد كه 50 نفر آزمون را به طور تصادفي انتخاب كرده ايم همچنين همكاري مدير دبيرستان و دانش آموزان بسيار خوب بوده است .
نتيجه گيري تحقيق
مقياس كنترل راتر ( دروني – بيروني ) و پرسشنامه افسردگي بك
در مقياس كنترل راتر و پرسشنامه افسردگي بكا به 100 نفر آزمودني دختر و پسر نياز داشتيم اين 100 نفر آزمودني را بين دو دبيرستان ( دخترانه و پسرانه ) انتخاب كرديم.
مقياس راتر در بين آزمودنيي دختر 37 نفركنترل بيروني 13 نفر كنترل دروني داشته اند
مقياس راتر در بين آزمودنيي پسر 29 نفركنترل بيروني 19 نفر كنترل دروني داشته اند.طبق محاسبات انجام شده نتيجه مي گيريم كه هر دو دبيرستان ( دخترانه – پسرانه ) بيشتر برون گرا بودند . در اين تحقيق كه ما انجام داديم افسردگي بك كه دو دبيرستان به طور تصادفي آزمودني را انتخاب كرديم و بر حسب نمره هاي آنها و محاسباتي كه انجام داده ايم ما به طور نسبي پيش بيني مي كنيم كه آزمودنيي پسر دبيرستاني بيشتر طبيعي بوده اند و كمتر از دبيرستان دخترانه مشكل افسردگي داشته اند . ولي در دبيرستان دخترانه طبق محاسبات انجام شده بر روي نمره ها مي توانيم به طور نسبي پيش بيني كنيم كه در اين دبيرستان بيشتر از پسران مشكل افسردگي داشته اند .
راتر دختران
آزمودني نمره آزمودني دروني – بيروني آزمودني نمره آزمودني دروني – بيروني آزمودني 1 15 بيروني آزمودني28 11 بيروني آزمودني2 9 بيروني آزمودني29 8 دروني آزمودني3 8 دروني آزمودني30 8 دروني آزمودني4 16 بيروني آزمودني31 12 بيروني آزمودني5 6 دروني آزمودني32 13 بيروني آزمودني6 10 بيروني آزمودني33 10 بيروني آزمودني7 11 بيروني آزمودني34 8 دروني آزمودني8 13 بيروني آزمودني35 9 بيروني آزمودني9 10 بيروني آزمودني36 10 بيروني آزمودني10 7 دروني آزمودني37 10 بيروني آزمودني11 11 بيروني آزمودني38 12 بيروني آزمودني12 13 بيروني آزمودني39 12 بيروني آزمودني13 8 دروني آزمودني40 12 بيروني آزمودني14 11 بيروني آزمودني41 10 بيروني آزمودني15 12 بيروني آزمودني42 10 بيروني آزمودني16 9 بيروني آزمودني43 12 بيروني آزمودني17 13 بيروني آزمودني44 11 بيروني آزمودني18 8 دروني آزمودني45 12 بيروني آزمودني19 10 بيروني آزمودني46 8 دروني آزمودني20 7 دروني آزمودني47 9 بيروني آزمودني21 5 دروني آزمودني48 8 دروني آزمودني22 11 بيروني آزمودني49 10 بيروني آزمودني23 14 بيروني آزمودني50 10 بيروني كمي افسرده
آزمودني24 14 بيروني تعداد ازمودنيها داراي كنتر بيروني :36
كنترل دروني : 14
آزمودني25 8 دروني آزمودني26 10 بيروني آزمودني27 11 بيروني افسردگي بك – پسران
آزمودني نمره آزمودني درجه افسردگي آزمودني نمره آزمودني درجه افسردگي آزمودني 1 6 طبيعي آزمودني26 17 نيازمند مشورت آزمودني2 9 طبيعي آزمودني27 3 طبيعي آزمودني3 4 طبيعي آزمودني28 4 طبيعي آزمودني4 7 طبيعي آزمودني29 39 افسردگي شديد آزمودني5 0 طبيعي آزمودني30 31 افسردگي شديد آزمودني6 21 به نسبت افسرده آزمودني31 53 افسردگي بيش از حد آزمودني7 31 افسردگي شديد آزمودني32 43 افسردگي بيش از حد آزمودني8 8 طبيعي آزمودني33 15 كمي افسرده آزمودني9 9 طبيعي آزمودني34 25 به نسبت افسرده آزمودني10 14 كمي افسرده آزمودني35 14 كمي افسرده آزمودني11 10 طبيعي آزمودني36 35 افسردگي شديد آزمودني12 31 افسردگي شديد آزمودني37 3 طبيعي آزمودني13 5 طبيعي آزمودني38 26 به نسبت افسرده آزمودني14 6 طبيعي آزمودني39 11 كمي افسرده آزمودني15 9 طبيعي آزمودني40 5 طبيعي آزمودني16 7 طبيعي آزمودني41 8 طبيعي آزمودني17 20 نيازمند مشورت آزمودني42 12 كمي افسرده آزمودني18 25 به نسبت افسرده آزمودني43 15 كمي افسرده آزمودني19 16 كمي افسرده آزمودني44 13 كمي افسرده آزمودني20 3 طبيعي آزمودني45 7 طبيعي آزمودني21 10 طبيعي آزمودني46 4 طبيعي آزمودني22 21 به نسبت افسرده آزمودني47 2 طبيعي آزمودني23 11 كمي افسرده آزمودني48 15 كمي افسرده آزمودني24 24 به نسبت افسرده آزمودني49 17 نيازمند مشورت آزمودني25 7 طبيعي آزمودني50 10 طبيعيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید