پيشينه تحقيق
تحقيق ما در مورد افسردگي بك و كنترل ( دروني ، بيروني ) راتر مي باشد كه به طور تصادفي در دو دبيرستان دخترانه و پسرانه اجرا كرده ايم مشخصات دبيرستان هاي و تعداد آزمودنيها .
نام دبيرستان دخترانه ( راضيه ) ايذه مي باشد كه 50 نفر آزموني را به طور تصادفي در بين كلاسهاي دوم و سوم تجربي و انساني انتخاب كرده ايم . همكاري مدير دبيرستان و دانش آموزان مربوطه نسبتا” خوب بوده است .
نام دبيرستان پسرانه نبوت ايذه مي باشد كه 50 نفر آزمون را به طور تصادفي انتخاب كرده ايم همچنين همكاري مدير دبيرستان و دانش آموزان بسيار خوب بوده است .
نتيجه گيري تحقيق
مقياس كنترل راتر ( دروني – بيروني ) و پرسشنامه افسردگي بك
در مقياس كنترل راتر و پرسشنامه افسردگي بكا به 100 نفر آزمودني دختر و پسر نياز داشتيم اين 100 نفر آزمودنيها را بين دو دبيرستان ( دخترانه و پسرانه ) انتخاب كرديم.
مقياس راتر در بين آزمودنيهاي دختر 37 نفركنترل بيروني 13 نفر كنترل دروني داشته اند .
مقياس راتر در بين آزمودنيهاي پسر 29 نفركنترل بيروني 19 نفر كنترل دروني داشته اند.طبق محاسبات انجام شده نتيجه مي گيريم كه هر دو دبيرستان ( دخترانه – پسرانه ) بيشتر برون گرا بودند . در اين تحقيق كه ما انجام داديم افسردگي بك كه دو دبيرستان به طور تصادفي آزمودنيها را انتخاب كرديم و بر حسب نمره هاي آنها و محاسباتي كه انجام داده ايم ما به طور نسبي پيش بيني مي كنيم كه آزمودنيهاي پسر دبيرستاني بيشتر طبيعي بوده اند و كمتر از دبيرستان دخترانه مشكل افسردگي داشته اند . ولي در دبيرستان دخترانه طبق محاسبات انجام شده بر روي نمره ها مي توانيم به طور نسبي پيش بيني كنيم كه در اين دبيرستان بيشتر از پسران مشكل افسردگي داشته اند .
افسردگي بك – پسران
آزمودنيها نمره آزمودني درجه افسردگي آزمودنيها 1 6 طبيعي آزمودنيها2 9 طبيعي آزمودنيها3 4 طبيعي آزمودنيها4 7 طبيعي آزمودنيها5 0 طبيعي آزمودنيها6 21 به نسبت افسرده آزمودنيها7 31 افسردگي شديد آزمودنيها8 8 طبيعي آزمودنيها9 9 طبيعي آزمودنيها10 14 كمي افسرده آزمودنيها11 10 طبيعي آزمودنيها12 31 افسردگي شديد آزمودنيها13 5 طبيعي آزمودنيها14 6 طبيعي آزمودنيها15 9 طبيعي آزمودنيها16 7 طبيعي آزمودنيها17 20 نيازمند مشورت آزمودنيها18 25 به نسبت افسرده آزمودنيها19 16 كمي افسرده آزمودنيها20 3 طبيعي آزمودنيها21 10 طبيعي آزمودنيها22 21 به نسبت افسرده آزمودنيها23 11 كمي افسرده آزمودنيها24 24 به نسبت افسرده آزمودنيها25 7 طبيعي آزمودنيها26 17 نيازمند مشورت آزمودنيها27 3 طبيعي آزمودنيها28 4 طبيعي آزمودنيها29 39 افسردگي شديد آزمودنيها30 31 افسردگي شديد آزمودنيها31 53 افسردگي بيش از حد آزمودنيها32 43 افسردگي بيش از حد آزمودنيها33 15 كمي افسرده آزمودنيها34 25 به نسبت افسرده آزمودنيها35 14 كمي افسرده آزمودنيها36 35 افسردگي شديد آزمودنيها37 3 طبيعي آزمودنيها38 26 به نسبت افسرده آزمودنيها39 11 كمي افسرده آزمودنيها40 5 طبيعي آزمودنيها41 8 طبيعي آزمودنيها42 12 كمي افسرده آزمودنيها43 15 كمي افسرده آزمودنيها44 13 كمي افسرده آزمودنيها45 7 طبيعي آزمودنيها46 4 طبيعي آزمودنيها47 2 طبيعي آزمودنيها48 15 كمي افسرده آزمودنيها49 17 نيازمند مشورت آزمودنيها50 10 طبيعي راتر- پسران
آزمودنيها نمره دروني – بيروني آزمودنيها نمره دروني – بيروني
آزمودنيها 1 7 دروني آزمودنيها26 6 بيروني
آزمودنيها2 8 دروني آزمودنيها27 9 بيروني
آزمودنيها3 14 بيروني آزمودنيها28 9 بيروني
آزمودنيها4 10 بيروني آزمودنيها30 10 بيروني
آزمودنيها5 12 بيروني آزمودنيها31 6 دروني
آزمودنيها6 7 دروني آزمودنيها32 6 دروني
آزمودنيها7 13 بيروني آزمودنيها33 9 بيروني
آزمودنيها8 10 بيروني آزمودنيها34 5 دروني
آزمودنيها9 11 بيروني آزمودنيها35 5 دروني
آزمودنيها10 6 دروني آزمودنيها36 6 دروني
آزمودنيها11 7 دروني آزمودنيها37 8 دروني
آزمودنيها12 7 دروني آزمودنيها38 10 بيروني
آزمودنيها13 10 بيروني آزمودنيها39 10 بيروني
آزمودنيها14 10 بيروني آزمودنيها40 12 بيروني
آزمودنيها15 10 بيروني آزمودنيها41 11 بيروني
آزمودنيها16 7 دروني آزمودنيها42 6 دروني
آزمودنيها17 9 بيروني آزمودنيها43 5 دروني
آزمودنيها18 10 بيروني آزمودنيها44 12 بيروني
آزمودنيها19 11 بيروني آزمودنيها45 13 بيروني
آزمودنيها20 14 بيروني آزمودنيها46 17 بيروني
آزمودنيها21 7 دروني آزمودنيها47 15 بيروني
آزمودنيها22 6 دروني آزمودنيها48 10 بيروني
آزمودنيها23 9 بيروني آزمودنيها49 4 دروني
آزمودنيها24 8 دروني آزمودنيها50 5 دروني
آزمودنيها25 10 بيروني آزمودنيها نمره دروني – بيروني
افسردگي بك – دختران
آزمودنيها نمره آزمودني درجه افسردگي آزمودنيها نمره آزمودني درجه افسردگي آزمودنيها 1 23 به نسبت افسرده آزمودنيها28 4 طبيعي آزمودنيها2 17 نيازمند مشورت با روان پزشك آزمودنيها29 37 افسردگي شديد آزمودنيها3 20 نيازمند مشورت با روان پزشك آزمودنيها30 6 طبيعي آزمودنيها4 5 طبيعي آزمودنيها31 37 افسردگي شديد آزمودنيها5 10 طبيعي آزمودنيها32 17 نيازمند مشورت با روان پزشك آزمودنيها6 9 طبيعي آزمودنيها33 4 طبيعي آزمودنيها7 10 طبيعي آزمودنيها34 6 طبيعي آزمودنيها8 3 طبيعي آزمودنيها35 16 كمي افسرده آزمودنيها9 1 طبيعي آزمودنيها36 17 نيازمند مشورت با روان پزشك آزمودنيها10 3 طبيعي آزمودنيها37 3 طبيعي آزمودنيها11 12 كمي افسرده آزمودنيها38 11 كمي افسرده آزمودنيها12 21 به نسبت افسرده آزمودنيها39 15 كمي افسرده آزمودنيها13 21 به نسبت افسرده آزمودنيها40 7 طبيعي آزمودنيها14 38 افسردگي شديد آزمودنيها41 24 به نسبت افسرده آزمودنيها15 3 طبيعي آزمودنيها42 41 افسردگي بيش از حد آزمودنيها16 11 كمي افسرده آزمودنيها43 25 به نسبت افسرده آزمودنيها17 9 طبيعي آزمودنيها44 42 افسردگي بيش از حد آزمودنيها18 10 طبيعي آزمودنيها45 21 به نسبت افسرده آزمودنيها19 21 به نسبت افسرده آزمودنيها46 25 به نسبت افسرده آزمودنيها20 13 كمي افسرده آزمودنيها47 14 كمي افسرده آزمودنيها21 14 كمي افسرده آزمودنيها48 1 طبيعي آزمودنيها22 20 نيازمند مشورت با روان پزشك آزمودنيها49 15 كمي افسرده آزمودنيها23 17 نيازمند مشورت با روان پزشك آزمودنيها50 12 كمي افسرده كمي افسرده
آزمودنيها24 19 نيازمند مشورت با روان پزشك آزمودنيها25 25 به نسبت افسرده آزمودنيها26 9 طبيعي آزمودنيها27 15 كمي افسردهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید