پیشینه های تکمیلی عسگریان
علوم انساني الزهرا تابستان 1381; 12(42):175-188.   آموزش مهارت هاي فناوري اطلاعات و تأثير آن بر يادگيري مؤثر و فراگير   منتظر غلامعلي*   * گروه سيستم و كنترل دانشگاه تربيت مدرس    
ظهور فناوري جديد اطلاعات و نفوذ آن در زواياي مختلف زندگي بشري، موجب بروز تحوّل شگرفي در مناسبات حاكم بر جامعه بشري شده است كه از آن به عنوان انقلاب اطلاعات ياد مي‌شود. توسعه روز افزون افزارهاي مبتني بر اين فناوري و سرعت فراوان تطبيق آن با نيازمندي هاي انسان موجب شده است تا عصر جديدي در حيات جوامع آغاز گردد كه جامعه اطلاعاتي ناميده مي‌شود. ورود به اين دوره و حضور با نشاط و فعال در آن مستلزم تمهيد لوازم و امكاناتي است كه مهم ترين آن بستر سازي مناسب فرهنگي است كه نخستين گام اجرايي آن لحاظ موضوع آموزش افزارهاي فناوري اطلاعات در برنامه آموزش عمومي است. در اين مقاله سعي شده است با بيان شاخصه هاي عصر جديد و با تمايز قائل شدن ميان جامعه مبتني بر فناوري مولد و جامعه مبتني بر فناوري اطلاعات، ويژگي هاي اين دوره از حيات اجتماعي بشر مورد تبيين قرار گيرد و با بررسي تأثير آموزش افزارهاي اين فناوري بر يادگيري مؤثر فراگير، لزوم لحاظ آن در برنامه آموزش عمومي و نتايج حاصل از آن مورد تشريح و تدقيق قرار گيرد.
…………………….
پژوهش هاي مديريت منابع انساني بهار و تابستان 1389; 2(2 (پياپي 6)):141-155.   الگوي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي سازمان هاي پژوهشي (مورد: جهاد دانشگاهي)   پوركريمي جواد*   * پژوهشکده مطالعات توسعه، جهاد دانشگاهي (ACECR)    
جواد پور کریمی (1389) در پژوهشی به بررسی الگوي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي سازمان هاي پژوهشي (مورد: جهاد دانشگاهي ) پرداخته است. در این تحقیق وی اعتقاد دارد که اعضاي هيات علمي، به عنوان رکن اساسي مراکز آموزشي و پژوهشي به شمار مي روند. توجه به اين جايگاه، به منزله توجه به سرمايه انساني در سازمان هاست و در صورت توجه به اين مهم موجب انجام بهتر رسالت سازمان ها خواهد شد. هدف اساسي اين مقاله، ارايه الگوي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي در يک محيط علمي پژوهشي (مطالعه موردي جهاد دانشگاهي) مي باشد. براي اين منظور، از روش تحقيق کيفي و کمي استفاده شد. ابزار مورد بهره برداري در بخش کيفي، مصاحبه و در بخش کمي، پرسش نامه بود. الگوي مفهومي احصا شده در بخش کيفي، به وسيله پرسش نامه محقق ساخته به وسيله 248 نفر از اعضاي هيات علمي و با استفاده از تحليل معادلات ساختاري مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق، حاکي از آن است که براي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي، حداقل مي بايست به شش مولفه اساسي توجه نمود. اين مولفه ها عبارتند از: توسعه پژوهش، توسعه خدمات تخصصي، توسعه انتشارات علمي، توسعه استفاده از شبکه و فن آوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، توسعه زبان انگليسي و توسعه تدريس.
 
…………….
تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) 1388; 40(4):69-77.   واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي   صادقي فتح اله,حسيني سيدمحمود,رضوانفر احمد,شريف زاده ابوالقاسم*,مريدالسادات پگاه   * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان    
مريدالسادات پگاه و همکارانش (1388) در پژوهشی به بررسی و واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي  پرداخته اند .اين پژوهش با هدف واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي به انجام رسيده است. به لحاظ روش شناسي، اين تحقيق با رويکرد اکتشافي بر پايه راهبرد پيمايش به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي دولتي ايران تشکيل داده اند (N=1190) و براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد گرديده است. ابزار اين تحقيق يک پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت تامين روايي پرسشنامه به نظرات گروهي از اعضاي هيات علمي و محققان مراجعه شده است و پايايي پرسشنامه بر اساس محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (0.95) مطلوب تشخيص داده شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از نرم افزار SPSS و تکنيک تحليل عاملي اکتشافي بهره گرفته شده است. تحليل عاملي انجام شده به استخراج پنج مولفه زيربنايي منجر گريده است که روي همرفته 74.4 درصد از واريانس کل را تبيين نموده اند. اين عوامل عبارتند از: (1) عامل روانشناختي (%18.48)، (2) عامل مديريتي (%17.72)، (3) عامل فرهنگي-اجتماعي (%14.19)، (4) عامل نهادي (%12.71) و (5) عامل نظام حمايتي(%11.26) .
جواد پور کریمی (1389) در پژوهشی به بررسی الگوي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي سازمان هاي پژوهشي (مورد: جهاد دانشگاهي ) پرداخته است. در این تحقیق وی اعتقاد دارد که اعضاي هيات علمي، به عنوان رکن اساسي مراکز آموزشي و پژوهشي به شمار مي روند. توجه به اين جايگاه، به منزله توجه به سرمايه انساني در سازمان هاست و در صورت توجه به اين مهم موجب انجام بهتر رسالت سازمان ها خواهد شد. هدف اساسي اين مقاله، ارايه الگوي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي در يک محيط علمي پژوهشي (مطالعه موردي جهاد دانشگاهي) مي باشد. براي اين منظور، از روش تحقيق کيفي و کمي استفاده شد. ابزار مورد بهره برداري در بخش کيفي، مصاحبه و در بخش کمي، پرسش نامه بود. الگوي مفهومي احصا شده در بخش کيفي، به وسيله پرسش نامه محقق ساخته به وسيله 248 نفر از اعضاي هيات علمي و با استفاده از تحليل معادلات ساختاري مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق، حاکي از آن است که براي توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي، حداقل مي بايست به شش مولفه اساسي توجه نمود. اين مولفه ها عبارتند از: توسعه پژوهش، توسعه خدمات تخصصي، توسعه انتشارات علمي، توسعه استفاده از شبکه و فن آوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، توسعه زبان انگليسي و توسعه تدريس.
 
مريدالسادات پگاه و همکارانش (1388) در پژوهشی به بررسی و واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي  پرداخته اند .اين پژوهش با هدف واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي به انجام رسيده است. به لحاظ روش شناسي، اين تحقيق با رويکرد اکتشافي بر پايه راهبرد پيمايش به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي دولتي ايران تشکيل داده اند (N=1190) و براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد گرديده است. ابزار اين تحقيق يک پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت تامين روايي پرسشنامه به نظرات گروهي از اعضاي هيات علمي و محققان مراجعه شده است و پايايي پرسشنامه بر اساس محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (0.95) مطلوب تشخيص داده شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از نرم افزار SPSS و تکنيک تحليل عاملي اکتشافي بهره گرفته شده است. تحليل عاملي انجام شده به استخراج پنج مولفه زيربنايي منجر گريده است که روي همرفته 74.4 درصد از واريانس کل را تبيين نموده اند. اين عوامل عبارتند از: (1) عامل روانشناختي (%18.48)، (2) عامل مديريتي (%17.72)، (3) عامل فرهنگي-اجتماعي (%14.19)، (4) عامل نهادي (%12.71) و (5) عامل نظام حمايتي(%11.26) .
گولد و دیویدسون (2011) در پژوهشی به بررسی ارزیابی و تاثیر گذاری اموزش مهارتهای رایانه بر بهبود شیوه های تدریس معلمان در میشیگان پرداخته اند. این تحقیق به صورت مداخله ای و ازمایشی انجام شده است . به 30 نفر از معلمان که نمره ارزشیابی انها پایین تر از همکاران بود به مدت 3 هفته روشهای تدریس جدید اموزش داده شد. نتایج این تحقیق نشان می داد که معلمان پس از طی دوره های اموزشی کارایی و اثربخشی بالاتری را درزمینه تدریس از خود نشان دادند.
گواسکی و همکارانش (2010) در پژوهشی به بررسی تاثیر اموزش تکنولوژی اموزشی بر پیشرفت معلمان پرداختند. این تحقیق به صورت میدانی بوده و تعداد 56 معلم مقطع متوسطه به عنوان نمونه در تحقیق شرکت نمودند. به معلمان دوره های اموزش و اشنایی با وسایل جدیبد در اموزش و کاربرد انها در تدریس اشاره گردید. نتایج این تحقیق نشان می داد که معلمان به طور محسوسی از نحوه تدریس با استفاده از وسایل کمک اموزشی رضایت داشتند.
هاسل (2009) در پژوهشی به بررسی زیر ساختهای مورد نیاز توسعه حرفه ای مربیان مراکز اموزش مهارتها و فن اموزی کالیفرنیای شمالی پرداخته است. در این پژوهش وی اعتقاد دارد که زیرساختهای فناوری ، فرهنگی ، اقتصادی و قانونی به منظور حمایت از توسعه حرفه ای معلمان مورد نیاز می باشد.
Gold.N & Powe. K.W. ,2001; Assessing the impact and effectiveness of professional development in the advanced technological education ,ATE program. The Evaluation Center Western Michigan university Kalamazoo, MI 49008-5237
– Grant, M.S. Birman. B. F, Porter. A.C, Desimone, L. and Herman, R. ,1999; Designing effentive professional development lessons from Eisenhower program. American institutes for research. Department of education.- Guarino, A.J., Denes, V., Whitford. L.B. Dempsey, V. and Dempsey J, 2000; The professional development effectiveness scale: Scale development and construct validity. journal of integrative psychology. Vol 1, Page 13-26
-Guskey,T.R.,2000; Evaluating professional development. Thousand Oaks, CA: Corvin press.
-Hassel, E. ,2009; Professional development: Learning from the best. Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory.
-Hutchens, J. ,2008; Research and professional development collaborations among university faculty and education practitioners. Arts Education and Policy Review, 99,5, 35-41.
Hurst, B. ,1999; Process of change in reading instruction: A model of transition. Reading Horizons, 39,4, 237-255.
-Hawley, W.D& Valli , L ,1999; The essentials of effective professional development: A new consensus. Chapter 5 in Darlling – Hammond, L. & Sykes, G., Editor Teaching as a learning profession: Handbook of policy and practices. San Francisco: Jossey-Bass.
-Harvey, J., & Purnell, S. ,1995; Technology and teacher professional development.Report prepared for the Office of Educational Technology, U.S. Department of Education. Santa Monica, CA: Rand Corporation.
-Heibert, J., Gallimore, R., & Stigler, J. ,2004; Opening classroom doors. Retrieved July
7, 2004, from http://www.aft.org/american_educator/spring2004/
-Hixson.J & Tinzmann.M.B,2010; What changes are generating new needs for professional development?.North central Regional Educational Laboratory.
-Johnson,C,R,2004; Framework for evaluation and designe professional development. Department of human resource. Memphis city school.-Johnson, M. A., & Johnson, G. A. ,2009; The insiders: Development in school with colleagues can succeed. Journal of Staff Development, 20,4, 27-29.
-Killon,J,2002; For good measure: How to assess staff development`s impact. Result, December/January, 1-6. Oxford, OH: National staff development concil.
-King.B ,2004; Research and Evaluation Reports Targeted Studies, SCALE Professional Development: An analysis of participant evaluations
-Kotrik,J.W.,2000; Information Technology Related professional development needs of Louisiana Agriscience teacher. Journal of Agricultural education. Vol 41.-Kutner M. Tibbettis, J. ,2007; Evaluating Professional Development a Frameworks For Adult Educators.U.S. Department of Education.-Laine, S. W. M., & Otto, C. ,2000; Professional development in education and the private sector: Following the leaders. Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory.
-Librera,L,W. Eyck, R.T. Doolan, J. and Brady, J., 2004; New jersey professional standard for teachers and school leaders. Department of education.-Luppescu, S & Holly Hart ,2005; Sample Elementary 2005 Details of Student and Teacher Responses Improving Chicago’s Schools 2005 Survey Report. Consortium on Chicago School Research
Maryland Department of education ,2005; Teacher professional development standards. Available at site: http://www.mdk12.org/instruction/ professional-development/teachers-standards.html.
-Moore, K. B. ,2000; Successful and effective professional development. Early Childhood Today, 15,3, 14-16.
-National Research Council ,1999. Starting out right: A guide to promoting children’s reading success. Washington, DC: National Academy Press.
-Pikulski, J.J. ,2000; Increasing reading achievement through effective reading instruction ,Tech. Rep. No. 19716. Newark, DE: University of Delaware, School of Education.
-Persky, S. E. ,2010; What contributes to teacher development in technology. Educational Technology, 30,4, 34-38.
-Place,N.T. & Jacob,S.,2001; Professional development needs of Extension Faculty. Journal of Agricultural Extension. Volume 42.-Puckett,P.A & Bragg ,D,2000; Counselor involvement in professional development and preparedness for roles in tech prep. Journal of vocational education research. Volume 25, Issue 3.
– Puma , M & Raphael , J. , 2001; Development for Teachers: A Handbook for Practitioners. U.S. Department of Education. The Urban Institute
Planning and Evaluation Service Education Policy Center.-Sandra, C,S Ireland, N. Hogan, N. and Psaledakis S. 2006; Nashua school district master planan for professional development. Available at site:http://www.nashua.edu/districtdocuments/StaffDevelopment/Master%20Plan%201-13.pdf
-Rollins,D.H,2003; Designing Powerful Professional Development: For Teachers, Administrators, and School Leaders. Public schools of north carolina. Available at site: http://www.ncpublicschools.org/docs/profdev/guidelines/ncguidelines/guidetodesigning.pdf
-Shelton, M., & Jones, M. ,2006; Staff development that works! A tale of four Ts. NASSP Bulletin, 80,582, 99-105.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید