پیوست شماره 1
سطح خدمات سرویس IP (اینترنت)
(Service level agreement)
معیارهای اصلی این SLA:
Service availability
Packet loss
(HTTP,HTTPS,ICMS,FTP,SIP,H323,DNS,Video) :Round Trip Delay full protocol
Bandwidth
جدول توافق سطح سرویس:
ردیف آیتم توافق سطح سرویس حداقل میزان تعهد توضیح
1 حداقل availability در طول روز (24 ساعت متوالی) 99.9% حداکثر 1.5 دقیقه در طول یک روز (24 ساعت متوالی)
2 حداکثر Packet loss در طول یک روز (24 ساعت متوالی)
1% بر اساس شرایط بخش 2
3 (latency) round trip deley—– بر اساس شرایط بخش 3

Service availability:
منظور از پارامتر availability توانایی کارفرما برای تبادل بسته های IP ( وهمچنین در دسترس بودن رنج IP موضوع قرارداد از طریق ASN مربوطه) از پورت دسترسی خود به شبکه جهانی اینترنت از طریق شبکه شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت (تامین کننده ، توزیع کننده، عرضه کننده) سرویس ( در اینجا پیمانکار) می باشد.
تبصره: قطعی هایی که در بند 5 عنوان شده در محاسبه availability لحاظ نمی گردد.
محدوده تعیین شده برای تضمین availability:
این محدوده، کلیه نودهای واقع درشبکه، پورت دسترسی کارفرما و تامین کننده اینترنت بین المللی (Backbone) در مسیر هر کدام از دروازه های (gateways) شبکه شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت (تامین کننده ، توزیع کننده، عرضه کننده) را شامل می گردد.
روش محاسبه availability:
Availability%=(total time-total unavailability time)/total total time* 100
تعریف unavailability
Unavailability به موارد زیر اطلاق می شود:
1-3-1- قطع فیزیکی خط ارتباطی کارفرما .
1-3-2- عدم امکان ping کردن هیچیک از نودهای واقع در محدوده تعریف شده در بند 1-1.
1-3-3- قطعی روتینگ و دسترسی رنج های IP موضوع قرارداد بر اساس AS Number تهیه شده .
1-3-4- قطعی سرویس اینترنت یا هر سرویس دیگری که منجر به عدم دسترسی به اینترنت گردد.
روش نظارت:
پیمانکار ملزم به پیاده سازی یک مرکز پشتیبانی 24 ساعته (NOC) بوده و در این اساس نصب و استفاده از نرم افزارهای استاندارد (مطابق با قوانین سازمان تنظیم مقررات) که موارد زیر را پوشش دهنده الزامی است.
Call center
Trouble ticket
Monitoring
برآورد میزان خسارت
جرایم:
(جدول 1-4)
میزان جریمه مدت زمان قطعی سرویس- در بازه (7 صبح الی 16 بعد از ظهر) ردیف
شامل جریمه نمی شود ولی آبونمان پرداخت نمی گردد. زیر 1.5 دقیقه 1
5% شارژ روزانه 1.5 الی 2 دقیقه 2
10% شارژ روزانه بیش از 2 الی 5 دقیقه 3
15% شارژ روزانه بیش از 5 الی 10 دقیقه 4
30% شارژ روزانه بیش از 10 الی 20 دقیقه 5
60% شارژ روزانه بیش از 20 الی 40 دقیقه 6
75% شارژ روزانه بیش از 40 الی 60 دقیقه 7
80% شارژ روزانه از یک ساعت به بالا، به ازاء هر ساعت 8
میزان جریمه مدت زمان قطعی سرویس – دربازه (16 بعد از ظهر تا 7 صبح) ردیف
شامل جریمه نمی شود ولی آبونمان پرداخت نمی گردد. زیر 1.5 دقیقه 1
5% شارژ روزانه 1.5 الی 2 دقیقه 2
10% شارژ روزانه بیش از 2 الی 5 دقیقه 3
15% شارژ روزانه بیش از 5 الی 10 دقیقه 4
30% شارژ روزانه بیش از 10 الی 20 دقیقه 5
60% شارژ روزانه بیش از 20 الی 40 دقیقه 6
75% شارژ روزانه بیش از 40 الی 60 دقیقه 7
80% شارژ روزانه از یک ساعت به بالا، به ازاء هر ساعت 8
تبصره 1: توضیح اینکه جریمه یک روز از شارژ ماهانه برابر یک سی ام شارژ ماهانه منظور خواهد شد.
تبصره 2: در صورتیکه در طول بازه مشخص شده ، چندین بار قطعی به طور ناپیوسته رخ دهد، محاسبه جریمه بر اساس جمع دقایق قطعی در طول بازه ذکر شده، در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره3: در صورت رخ داد قطعی در روزهای متفاوت، مجموع جرایم روزها به عنوان جریمه ماهانه در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره 4: در صورتی که جمع قطعی سرویس در بازه 7 الی 16 بر اساس تعاریف فوق در یک ماه بیش از 2 ساعت و در بازه 16 الی 7 صبح روز بعد بیش از 4 ساعت گردد، کارفرما طی اعلام نامه اخطار کتبی، موارد نارضایتی خود را اعلام و به ازاء 2 نامه اخطار به پیمانکار، کارفرما مختار خواهد بود به طور یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و کلیه خسارات و هزینه های مترتبه آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.
تبصره 5: پیمانکار موظف است در انتهای هر ماه، صورت وضعیت خود را با احتساب و کسر جرایم آن ماه (به صورت و بر اساس گزارشات مستدل و به تفکیک دقایق قطعی هر روز) برای کارفرما ارسال نماید.
تذکر: از دیدگاه کارفرما، علت قطعی، ناشی از خرابی بستر بی سیم ارتباطی یا سرویس پهنای باند پیمانکار، فرقی نداشته و معیار سنجش کیفیت سرویس، براساس سرویس دریافتی در مقصد (روتر محل کارفرما) خواهد بود.

3- (latency) round trip delay:
3-1- تعریف:
متوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته IP در طول Backbone شبکه از پورت شبکه کارفرما تا نقاط مندرج در جدول تست latency برسد.
3-2- محاسبه latency:
میزان latency بر اساس متوسط تاخیر پکت های ارسالی به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت روتر کارفرما تا نقاط مندرج در جدول 3-2 (تست latency) و بر اساس میانگین نمونه برداری که توسط نرم افزار استاندارد مربوطه که از طرف پیمانکار ارائه می گردد، تعیین می شود.
جدول 3-2 (تست latency):
ردیف نام پروتکل IP جهت تست IP جهت تست مقدار متوسط
داخل کشور خارج کشور
1 DNS ns.novell.com Ns1.dci.ir 200 ms
2 HTTP Google.com209.85.229.147 Yahoo.com
67.195.160.76 400 ms
3 HTTPS Gmail.com209.85.229.19 Mail.yahoo.com
69.147.112.160 400 ms
4 ICMP www.level3.netwww.ripe.net200 ms
5 SIP Horizon
65.39.195.7 Mci74.53.206.50 320 ms
6 H323 Horizon
65.39.195.7 74.53.206.50
74.55.23.26 320 ms
240 ms
7 VOIP Horizon
70.87.102.114 320 ms
Comtel174.133.211.194 138 ms
Comtel72.37.161.106 215 ms
متوسط مقدار latency در طول backbone شبکه بر اساس هر پروتکل طبق جدول 3-2 (تست latency) محاسبه خواهد شد.
تبصره: تهیه نرم افزار استاندارد مربوطه جهت بررسی و تست latency و محاسبه جرایم مطابق SLA، از طرف پیمانکار ضروری می باشد.
3-3- جرایم:
3-3-1- جرایم (برای یک روز- بازه 7 صبح الی 16 بعد از ظهر):
ردیف نام پروتکل خارج کشور جرایم
1 DNS 300ms<x600ms 25% شارژ روزانه
2 HTTP 450ms<x900ms 25% شارژ روزانه
3 HTTPS 450ms<x900ms 25% شارژ روزانه
4 ICMP 300ms<x600ms 25% شارژ روزانه
5 SIP 500ms<x800ms 25% شارژ روزانه
6 H323 500ms<x800ms 25% شارژ روزانه
7 Video 500ms<x800ms 25% شارژ روزانه
(متوسط تاخیر پکت های ارسالی =x)
3-3-2- جرایم (برای یک روزه- بازه 16 صبح الی 7 روز بعد):
ردیف نام پروتکل خارج کشور جرایم
1 DNS 300ms<x600ms 20% شارژ روزانه
2 HTTP 450ms<x900ms 20% شارژ روزانه
3 HTTPS 450ms<x900ms 20% شارژ روزانه
4 ICMP 300ms<x600ms 20% شارژ روزانه
5 SIP 500ms<x800ms 20% شارژ روزانه
6 H323 500ms<x800ms 20% شارژ روزانه
7 Video 500ms<x800ms 20% شارژ روزانه
(متوسط تاخیر پکت های ارسالی =x)
تبصره : در صورتیکه در دوجدول فوق ، مقدار پارامتر x از حداکثر مقدار تعیین شده در هر ردیف تجاوز کند، موارد در حکم قطعی سرویس بوده و جرایم آن مطابق جدول 1-4 محاسبه خواهد گردید .
4-bandwidth :
4-1- شرایط پهنای باند:
پیمانکار پهنای باند موضوع قرارداد را به صورت کاملاً اختصاصی و متقارن در اختیار کارفرما قرار می دهد.
4-2- روش محاسبه:
روش محاسبه پهنای باند انجام upload , download از سرورها و سایت های معتبر تصادفی 3 بار در طول ساعات مختلف روز خواهد بود تا حداکثر توانایی پهنای باند ارائه شده مورد تست و بررسی قرار گیرد.
4-3- جرایم:
4-3-1- جرایم (برای یک روز – بازه 7 صبح الی 16 بعد از ظهر):
ردیف میانگین پهنای باند دریافتی در طرف کارفرما در بازه تعریف شده نسبت به کل پهنای باند موضوع قرارداد جرایم
1 91% تا 94% 15% شارژ روزانه
2 81% تا 90% 30% شارژ روزانه
3 71% تا 80% 40% شارژ روزانه
4 61% تا 70% 50% شارژ روزانه
5 51% تا60% 60% شارژ روزانه
6 41% تا 50% 70% شارژ روزانه
7 زیر 40% قطعی محسوب گردیده و مطابق جدول 1-4 جرایم آن محاسبه خواهد گردید.
4-3-2- جرایم (برای یک روز – بازه 16 صبح الی 7 روز بعد):
ردیف میانگین پهنای باند دریافتی در طرف کارفرما در بازه تعریف شده نسبت به کل پهنای باند موضوع قرارداد جرایم
1 91% تا 95% 11% شارژ روزانه
2 81% تا 90% 22% شارژ روزانه
3 71% تا 80% 35% شارژ روزانه
4 61% تا 70% 45% شارژ روزانه
5 51% تا60% 55% شارژ روزانه
6 41% تا 50% 65% شارژ روزانه
7 زیر 40% قطعی محسوب گردیده و مطابق جدول 1-4 جرایم آن محاسبه خواهد گردید.

مواردی که شامل جریمه نمی شود:
قطعی های ناشی از موارد ذیل شامل جریمه نمی شود:
5-1- قطعی های مربوط به تعمیر، نگهداری و سرویس های دوره ای که مطابق با شرایط ذیل انجام گردد در این حالت مدت زمان قطعی شامل کسر آبونمان می شود.
الف) حداقل 36 ساعت قبل و به صورت مکتوب به اطلاع کارفرما رسیده باشد و از نیمه شب الی 6 صبح انجام شود.
ب) تعداد down time های مربوط به شبکه با شرایط فوق حداکثر 2 بار در ماه باشد.
ج) مدت زمان down time های مربوط به شبکه حداکثر 3 ساعت در ماه باشد.
5-2- قطعی های ناشی از حوادث قوه قهریه (قورس ماژور) مانند حوادث طبیعی در این حالت مدت زمان قطعی شامل کسر آبونمان می شود.
5-3- قطعی هایی که بنا به درخواست کارفرما باشد مانند (عملیات انتقال محل، تست و تست داخلی و غیره).
تبصره: در صورتیکه down time اشاره شده در بند 5-1 به لحاظ زمانی و یا تعداد بیش از مقادیر فوق باشد. مازاد آن مطابق جدول 1-5 مشمول جریمه خواهد شد.
موارد عمومی SLA:
پیمانکار دارای ابزارهای استاندارد و مورد تایید سازمان تنظیم مقررات جهت مانیتورینگ و logging کامل تمامی آیتم های مربوط به ارزیابی سرویس پهنای باند، اینترنت و روتینگ موضوع قرارداد می باشد. چ
پیمانکار دارای نرم افزار استاندارد و مورد تایید سازمان تنظیم جهت بررسی و تست و گزارش گیری latency,P.L,availability و محاسبه جرایم مطابق با شرایط SLA جاری می باشد.
پیمانکار بر اساس پارامترهای مشخص شده در این SLA و جرایم مربوطه ، در ابتدای قرارداد نسبت به پیکربندی سیستم گزارش گیری و محاسبه جرایم اقدام نموده و در انتهای هر ماه صورت وضعیت خود را با احتساب جرایم (همراه با پیوست گزارشات دقیق و شفاف مربوطه) برای سازمان فاوا ارسال می نماید.
پیمانکار امکان گزارش گیری از آیتم های فوق را بر اساس ابزارهای استاندارد و مورد تایید سازمان تنظیم مقررات برای کارفرما (از بند کنسول وب) فراهم می نماید.
با توجه به اینکه پشتیبانی ارتباط بی سیم نیز بر عهده پیمانکار می باشد، از دیدگاه کارفرما، علت قطعی، ناشی از خرابی بستر ارتباط بی سیم (مابین کارفرما و پیمانکار) با شبکه و سرویس پهنای باند داخلی پیمانکار، فرقی نداشته و معیار سنجش کیفیت سرویس، بر اساس سرویس دریافتی در مقصد (روتر محل کارفرما) خواهد بود.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید