به نام خدا
تاثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت سود) )The influence of firm characteristics on earnings quality موضوع:
گردآورنده :محبوبه آمارلو
دادها ومتغییرها و روش هاجدول شماره یک : تعریف متغییر ها
اندازه گیری کیفیت سود
محاسبه تعریف ویژگی های سود
First order autoregressive model (AR(1)) for annual earnings. Xj,t = _0,j + _1,jXj,t−1 + vj,tStability of earnings (degree to which unexpected earnings from one period persist in future earnings) Earnings persistence
اولین مدل خودبازگشت (اتورگرسیو) سفارش (AR (1)) برای درآمد سالانه ثبات درآمد(درآمد اقلام غیر مترقبه از دوره کسر شود) تداوم سود
Square root of the error variance of AR(1) Ability of earnings to be predicted Earnings predictability
ریشه دوم واریانس خطا از AR (1) – توانایی پیش بینی درآمد پیش بینی سود
Standard deviation of earnings ơ (Xj,t) Real volatility of earnings Earnings variability
انحراف استاندارد از درآمد( (Xj,tنوسانات واقعی درآمد تنوع درآمد
Standard deviation of earnings divided by the standard deviation of cash flows ESM Intentional reduction in earnings variability Earnings smoothing
انحراف استاندارد از درآمد تقسیم بر استاندارد انحراف از جریان های نقدی کاهش عمدی در تنوع درآمد سود خالص
جدول شماره دو : متغییر ها ی بازار
پنل B: عوامل توضیح
Financial crisis. Dummy variable taking the value of 1 for (2008–2010) period, or 0 otherwise CRISIS
بحران مالی متغییر ساختگی ارزش یک برای دوره که وجود داشته باشددر غیر این صورت ارزش صفر می گیرد بحران
استراتژی کسب و کار Business strategy
Dummy variable taking the value 1 for firms declaring accommodation as the primary activity, or 0 otherwise CODE
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 را برای شرکت اعلام محل اقامت به عنوان فعالیت اولیه، و یا در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for firms located in coast areas, or 0 otherwise LOC
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های واقع در مناطق ساحلی، و در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for internationalized firms, or 0 otherwise INT
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های بین المللی، و در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 if legal of the firm is PLC, or 0 otherwise LEGAL
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 اگر قانونی شرکت PLC است، و در غیر این صورت صفر
ساختار مالکیت Owner structure
Dummy variable taking the value 1 for family firms, or 0 otherwise FAM
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 مورد شرکت های خانوادگی، و یا در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for firms that shareholders have more than 25% equity CONC
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 را برای شرکت هایی که سهامداران سهام بیش از 25٪
مشخصه حسابرسی Audit characteristic
Dummy variable taking the value 1 for audited firms, or 0 otherwise AUD
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های حسابرسی شده، و یا در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for firms audited by Big 4, or 0 otherwise BIG4
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های حسابرسی شده توسط یکی از 4 شرکت بزرگ، و یا در غیر این صورت صفر
عوامل کنترلی Control factors
Log of total assets SIZE
لگاریتم از کل دارایی ها
Financial leverage, measured as total liabilities divided by total equity LEV
اهرم مالی، به عنوان کل بدهی تقسیم بر مجموع حقوق صاحبان سهام اندازه گیری
Number of years with negative net income before extraordinary items divided by the total number of years for each firm LOSS
تعداد سال با درآمد خالص منفی قبل از اقلام فوق العاده ای برای هر یک از شرکت تقسیم بر تعداد کل سال
Sales volatility. Sales volatility measure as the standard deviation of sales revenues scaled by total assets d(SALES)
نوسانات فروش. اندازه گیری نوسانات فروش را به عنوان انحراف استاندارد از درآمد فروش مدرج شده توسط کل دارایی
Cash flow volatility. Standard deviation of CFO scaled by total assets d(CFO)
نوسانات جریان نقدی. انحراف استاندارد از CFO مدرج شده توسط کل داراییقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید