به نام خدا
موضوع: تاثیر ویژگی های شرکت برکیفیت سود
گردآورنده :محبوبه آمارلو
چهارچوب نظری
443103020320ویژگی های شرکت
00ویژگی های شرکت
31320020765کیفیت سود
00کیفیت سود
30492011719650
1-محل فعالیت شرکت 1-تداوم سود
2-جزء شرکتهای بین المللی بودن 2-سود سالهای آینده قابل پیش بینی باشد
3- داشتن برنامه PLCدر شرکت 3- نوسانات سود
4-ساختار مالکیت(خانوادگی یا غیر خانوادگی و مالکین بیش از 25%سهام)
5- حسابرسی شده باشد(موسسه حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی باشد)
6-در طی سالهای مورد مطالعه شرکت بحران مالی داشته است یا خیر
*پی‌ال‌سی (PLC)   مخفف عبارت Programable Logic Controller یا کنترل‌گرهای منطقی برنامه‌پذیر رایانه ،کنترل‌گر تک منظوره‌ای است که به دلیل ویژگی‌های خاصش بیشتر برای کنترل فرآیندهای مکانیکی یا صنعتی مانند خطوط تولید استفاده می‌شود.
متغییرهای کنترلی
1-اندازه شرکت
2-اهرم مالی
3-اقلام غیر مترقبه (بحران مالی )
4-نوسان های فروش
5-نوسان های جریان نقدی
مقدمه متن اصلی
گزارشات مالی منبع اصلی است که در دسترس عموم قرار می گیرد تا اطلاعاتی در مورد موقعیت مالی و عملکرد شرکت ها ارائه دهند.رقم سود ازمهم ترین شاخص های شرکت می باشد و اطلاعات مفیدی در مورد ارزش شرکت ارائه میکند و در تصمیم گیری ها بسیار موثر است (شیپر و وینسنت، 2003؛ و همکاران، 2004). از سود به عنوان نرخی جهت اندازه گیری بازگشت سرمایه وبازده حقوق صاحبان سهام و بطور گسترده شاخصی جهت ارزیابی عملکرد و کسب و کار استفاده می شود. (کیم و همکاران ،2010).
عوامل محیط کلان و عوامل مخصوص شرکت را به طور گسترده مورد مطالعه قرارداده و از آنها به عنوان متغیرهای کلیدی جهت افزایش سودآوری می توان کمک گرفت (آلوارز گیل و همکاران، 2001؛ چن، 2010).
مطالعات تجربی نشان داده اند که متغیرهای محیطی موثر در نرخ رشد شامل بحران های مالی، بلایای طبیعی، رویدادهای سیاسی، محل فعالیت شرکت ، بین المللی بودن شرکت ، تصویریا نام تجاری، و غیره، می باشد.
به نظر می رسد رشد شرکتهای گردشگری تحت تاثیر قرار استراتیژی های شرکت وعملکردشان می باشند و قابل ذکر است که نرخ رشد شرکتها تحت تاثیر ساختار مالکیت و عمکرد شان می باشند(برد وکالین،2004).
از آنجا که درآمد به طور گسترده ای در حالات مختلف استفاده می شود، کیفیت سود گزارش شده و سودمندی آن توجه دانشگاهیان، متخصصان را به خود جذب کرده است. با این حال در ادبیات تجربی در زمینه شرکتها مشخص شده که دادهای شرکتهای عمومی در دسترس تر از دادهای شرکتهای خصوصی همتای خود می باشد موریسون و همکاران. (2010).تجزیه و تحلیل را بر روی یک شرکت گردشگری انجام شد و آن شرکت یک سایت غنی برای پژوهش می باشد.
فرضیه ما برسی کیفیت سود در شرکتهای گردشگری می باشد. کیفیت سود و منافع عمومی شرکت های خصوصی توجه دانشگاهیان را به خود معطوف کرده است (علی و همکاران، 2007؛ یانگ، 2010؛ امید و همکاران، 2013). عوامل موثر در کیفیت سود بیشتری توجه دانشگاهیان، متخصصان و بنگاه های مالیرا به خود جلب کرده است. بسیاری از تحفیقات قبلی بیشتر بر روی مکانیزم های مانند ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت می باشد. (به عنوان مثال، وانگ، 2006؛ علی و همکاران، 2007؛ امید و همکاران، 2013).
در صنعت گردشگری چندین نویسنده در مورد گزارشگری مالی و کیفیت سود مطالعاتی انجام داده اند. به عنوان مثال (جوین وهمکاران2004) بر تداوم سود و سودهای غیر طبیعی به تجزیه و تحلیل کیفیت سود در شرکت های گردشگری و هتل ها پرداختند.
(ترنر و گولدینگ ،2011)در مطالعاتشان انگیزهای مدیران را جهت استفاده از شیوهای حسابداری برای ایجاد تغییر در سود نشان می دهند.
از طرفی( استبان و چنین،2011) در مورد اهمیت دستیابی به سود خالص مطالعه ای انجام داد.در اکثر مطالعات ویژگی های فردی را در رابطه با کیفیت سود انجام داده اند اما در این پژوهش ما اندازه گیری کیفیت سود را در رابطه با کل ویژگی های شرکت می سنجیم . هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل کیفیت سود و عوامل مؤثر بر آن است. در آغاز ما به چند بعد کیفیت سود از طریق چهار ویژگی سود می پردازیم : تداوم سود، قابل پیش بینی بودن سود، هموار کردن سودو نوسانات سود مرحله دوم ما به عوامل موثر بر کیفیت سود می پردازیم عواملی که در تحقیقات قبلی هم به آنها اشاره شده مانند :اهرم، اندازه و ساختار مالکیت
(فرانسیس و همکاران، 2004؛گال،2010) به برسی عوال موثر بر کیفیت سود در هتل ها پرداخته است.ما در این پژوهش علاوه بر این متغیرها تاثیر متغییرهایی مانند (محل فعالیت ، بین المللی و یا فعالیت اولیه این شرکت) و شرایط اقتصاد کلان (بحران مالی) در زمینه کیفیت سود را بررسی می کنیم.
در این تحقیق سعی ما بر این است که مفهوم کیفیت سود را از چند بعد در یک شرکت نمونه مانند هتل برسی کنیم . بر این اساس ما عوامل بالقوه را بصورت مجزا مورد برسی قرار داده و سپس به اهمیت واثر متقابل آنها بر کیفیت سود می پردازیم.
ما صنعت گردشگری را به دلیل این که یک بخش اساسی در اقتصاد اسپانیا است انتخاب کردیم. سهم آن بخش در تولید ناخالص )حدود 15.2٪ در سال 2012 بود اسپانیا دومین درآمد گردشگری در جهان و بیشترین درآمد را در اروپا دارد.GDPداخلی(
بنابراین هتل ها به عنوان یکی از مهم ترین صنایع در در اقتصاد اسپانیا می باشند.
نمونه ما شامل هتل های است که گزارشات مالی آنها از تاریخ 2000 تا 2011 می باشد در مرحله اول، ما محاسبه کیفیت سود برای هر شرکت از طریق چهار ویژگی :تداوم، قابل پیش بینی، هموار سازی ونوسانات مورد برسی قرار می دهیم.سپس تاثیر هریک را به صورت جداگانه بر کیفیت سود می سنجیم و بر اساس درجه تاثیر گذاری آنها رتبه بندی می کنیم. مرحله دوم، مجموعه ای از متغیرهای که به طور بالقوه کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد تعریف می کنیم و جهت افزایش استحکام تجزیه و تحلیل، ما عوامل رابه این صورت تقسیم می کنیم : متغیر بازار، استراتژی کسب و کار، ساختار مالکیت، عملکرد حسابرسی و متغیرهای کنترل. ما این عوامل تجزیه و تحلیل را به صورت جداگانه و سپس آنها را با هم بررسی می کنیم.
نتایج نشان می دهد که برخی عوامل مرتبط با استراتژی کسب و کار تاثیر بیشتری در کیفیت سود هتل ها می گذارد . ما همچنین دریافتیم که شرکت های بزرگ دارای رتبه بندی کیفیت سود بالاتر ی هستند به خاطر اینکه نوسانات فروش بالاترباعث نوسانات جریان نقدی بیشتر ی می شود. یکی از عوامل موثر در کیفیت سود مالکیت خانوادگی می باشد(لا پرتا و همکاران ،1999) مطالعه ما گسترش پژوهش های قبلی در مورد کیفیت سود در شرکت های خصوصی (هتل ها) می باشد که عوامل مختلفی را در این مورد برسی می کنیم .
در این پژوهش ما عوامل متفاوت موثر بر کیفیت سود را با هم مورد برسی قرار دادیم ولی در پژوهش های قبلی بر روی یک عامل متمرکز شده بودند مانند سبک مدیریتی (چین و همکاران ،2012) یا ارتباط بین عملکرد و مدیریت سود(کیم و همکاران ،2005)، عوامل موثر بر ریسک سیستماتیک هتل ها (کیم و همکاران ،2012)، اثر بحران مالی بر عملکرد هتل ها (چستون و همکاران و ،2012).
در این پژوهش ما تاثیر مجموعه ای از متغییر های پژوهشهای قبلی را با هم وهمچنین متغیرهای خاص مانند محل، بین المللی، فعالیت اولیه مربوط به هتل ها و غیره را مورد برسی قرار داده ایم. این باعث می شود ما یک تصویر کلی از تمام عوامل موثر بر کیفیت سود را داشته باشیم . ساختار مقاله به شرح زیر است. در بخش بعدی، یک بررسی بر ادبیات نظری و ارائه فرضیه ها در بخش سوم انتخاب داده ها، تعریف و اندازه گیری کیفیت سود، توضیح و تعریف متغییر ها و در نهایت بخش چهارم ارائه نتایج می باشد.
مقدمه
گزارش های مالی، از مهم ترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است.
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورتهای مالی میباشد که همواره مورد توجه قرار کرفته و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد میشود.
یکی از اهداف گزارشگری سود پیش بینی جریان های نقدی آتی برای سرمایه گذاران است و در این راستا افراد در جستجوی دستیابی به کیفیت سود برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند، زیرا در صورت ارایه صورت های مالی با کیفیت سود،میزان استفاده سرمایه گذاران از آنها افزایش می یابد
به رغم اینکه شواهد نشان می دهد سود حسابداری شاخص خوبی برای بازده های سهام است، اما استفاده از رویکرد معاملات و محدودیت های محافظه کاری و اهمیت ، نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی های آتی و امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها در تعیین سود حسابداری و وجود عوامل غیر مالی در شرکتها موجب شده است که برخی از تحلیلگران به این نتیجه برسند که برای پذیرش رقم سود بایدعلاوره بر ویژگی های مالی شرکت به ویژگی های غیر مالی نیز توجه کنند.
بیان مسئله
در فرآيند اندازه گيري سود ، از سيستم تعهدي استفاده مي شود كه بر روي فرآيند گزارشگري واندازه گيري سود حسابداري تأثيرگذار است . بدين صورت كه اقلام تعهدي ، شناخت جريان نقد را طي دوره تعديل مي كنند تا ارقام تعديل شده، عملكرد واحد اقتصادي را بهتر اندازه گيري كنند . اقلا م تعهدي مذكور بر مبناي برآوردها مي باشند كه اگر اين برآوردها اشتباه باشند، بايد در دورها ي بعدي در اقلام تعهدي آتي و سودهاي آتي اصلاح شوند. خطاي برآورد و اصلاحات بعدي آن از مفيد واقع شدن اقلام تعهدي (کیفیت اقلام تعهدی) می کاهد.
( ديچو و همكاران ( 2002نيز در تحقيق خود نشان دادند كه كيفيت اقلام تعهدي با افزايش ميزان خطاي برآورد اقلام تعهدي كاهش مي يابد.بايد توجه داشت كه برخي از ويژگي هاي ذاتي شركتها سودمندي ا قلام تعهدي را با افزايش احتمال ميزان خطاي برآورد كاهش داده و از اين طريق بر روي كيفيت اقلام تعهدي تأثيرگذار است .
(پاليو و همكاران( 2000 خطاي برآورد را يك عامل كاهنده كيفيت اطلاعات حسابداري دانسته و اظهار مي دارند كه دقت برآوردهاي حسابداري به ويژگيهاي شركت شامل پيچيدگي عمليات و قابليت پيش بيني محيط عملياتي شركت وابسته است.
در اين تحقيق كيفيت اقلام تعهدي مترادف با كيفيت سود در نظر گرفته شده است چرا كه تای)Thai 2004) در مطالعه خود يكي از مواردي را كه به عنوان شاخص كيفيت سود مورد استفاده قرار داده است كيفيت اقلام تعهدي است. از نظر تاي زماني كيفيت سود بالاست كه كيفيت اقلام تعهدي بالا باشد.
(ديچو و همكاران‚ ( 2002، نيز در تحقيق خود نشان دادن كه با افزايش كيفيت اقلام تعهدي كيفيت سود (پایداری سود) افزايش مي يابد. (شیپر و همکاران،2003) نيز در تحقيق خود وجود رابطه مثبت بين پايداري سود وكيفيت اقلام تعهدي را نشان داده و پايداري سود را به عنوان معيار كيفيت اقلام تعهدي مورد استفاده قرار دادند. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين برخي از ويژگي هاي مالي و غير مالي شركت ها با كيفيت اقلام تعهدي (كيفيت سود ) ميباشد تا بتوان تعيين كرد كه كدام يك از خصوصيات شركت با كيفيت اقلام تعهدي و كيفيت سود ارتباط معني داری دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسي ارتباط بين كيفيت اقلام تعهدي و كيفيت سود با ويژگيهاي مالي و غير مالي شركت در زمينه هاي آموزشي، تحقيقاتي و عملي داراي اهميت است، چرا كه در مدل هاي رگرسيوني جهت اندازه گيري كيفيت اقلام تعهدي سري هاي زماني بلند مدت مورد نياز است، ضمن اينكه براي اين منظور جريانات نقدي آتي يكي از اطلاعات اصلي مي باشد كه سودمندي و كاربرد آنها را با محدوديت روبرو مي كند. بنابراين شناسايي برخي از ويژگيهاي مالي و غيرمالي قابل مشاهده و قابل اندازه گيري شركت كه باعث بوجود آمدن خطاي برآورد در اقلام تعهدي مي گردد مي تواند بسيار ارزشمند باشد . ويژگيهايي از شركت كه در اين تحقيق مورد آزمون قرار مي گيرند به صورت تئوريك و ساختاری با كيفيت اقلام تعهدي ارتباط دارند . هرچند اين ارتباط ساختاري داراي اهميت چنداني نمي باشد، چرا كه هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي ويژگي هاي قابل اندازه گيري و قابل
مشاهدهاي است كه ارتباط قوي با خطاي برآورد اقلام تعهدي دارند(دی چوی و همکاران،2002) روابط تئوريك و ساختاري متغيرهاي مستقل (ويژگيهاي شركت ) با متغير وابسته(كيفيت اقلام تعهدي)را بدين صورت مي توان بيان نمود . هرچقدر اندازه اقلام تعهدي بزرگتر باشد، نشان دهنده بيشتر بودن مقدار تخمين و برآورد و به دنبال آن افزايش خطاي برآورد است. (دی چوی و همکاران،2002). از آنجا كه شركتهاي بزرگ داراي فعاليتهاي پايدارتر و قابل پيش بيني تر هستند بنابراين خطاي برآورد در اين شركتها نسبت به شركتهاي كوچكتر كمتر است ضمن اينكه چون شركتهاي بزرگترمعمولاً داراي فعاليتهاي متنوعي هستند ، انتظار مي رود كه اثر خطاي برآورد منفي مربوط به يك فعاليت تجاري يا توليدي با خطاي برآورد مثبت فعاليت ديگر خنثي شود.
ناپايداري فروش(نوسان فروش ) نشاندهنده محيط تجاري بي ثبات مي باشد كه در چنين شرايط بي ثباتي احتمال استفاده از برآورد و تخمين بيشتر مي شود، به دنبال اين امر خطاي برآورد بيشتر و كيفيت اقلام تعهدي كاهش مييابد.
ناپايداري و نوسان وجه نقد نيز نشان دهنده محيط تجاري بي ثبات مي باشد ، در نتيجه با استدلالي مشابه با نوسان فروش در اين حالت نيز خطاي برآورد بيشتر شده و كيفيت اقلام تعهدي كاهش مي يابد.
زيان نشان دهنده شوكهاي منفي است كه در محيط تجاري و عملياتي شركت بروز مي كند، اقلام تعهدي ايجاد شده براي پاسخ به چنين شوك هايي، به صورت بالقوه شامل خطاي برآورد مي باشد. پس افزايش تعداد دفعات زيان نشاندهنده پائين بودن كيفيت اقلام تعهدي مي باشد.
هرچقدر طول چرخه عملياتي بيشتر باشد ، ما نيازمند برآورها و تخمين هاي بيشتري مي باشيم كه اين امر باعث افزايش خطاي برآورد و در نتيجه كاهش كيفيت اقلام تعهدي مي شود.
از آنجايي كه ارزيابي كيفيت اقلام تعهدي در تحقيق حاضر بر اساس مقادير خطاي اقلام تعهدي صورت مي گيرد بنابراين بين نوسانات اقلام تعهدي و كيفيت اقلام تعهدي از لحاظ ساختاري رابطه وجود دارد.
معيار سود مورد استفاده در اين تحقيق ، سود قبل از اقلام تعهدي بلندمد ت است كه از جمع تغييرات سرمايه در گردش با وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي به دست می آید ( Earn = ΔWC + CFO )و از آنجا كه هر دو جزء تشكيل دهنده سود قبل از تعهدي بلند مدت رابطه منفي با كيفيت اقلام تعهدي دارند ، انتظار مي رود كه نوسان در سود قبل از اقلام تعهدي بلند مدت باعث كاهش كيفيت اقلام تعهدي گردد.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید