تاریخچه آب و هوایی نمایشگاه ایالت آیوا
نمایشگاه ایالت آیوا میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه باز در ایالت آیوا است جایی که مردم برای جشن هر ساله جمع می شوند. فعالیتهای وسیع خارج از ساختمان مردم را در معرض تجهیزات آب و هوایی قرار می دهد که آیوا دارد و با شرکت کنندگان نمایشگاه که حالا حدود 1 میلیون نفر در سال هستند، آب و هوا به داشتن نقش مهم در تجربه بازدید کنندگان طی فصل نمایش گاه ادامه می دهد.
تاریخ این نمایشگاه معروف است و به 150 سال پیش می رسد، ابتدا در Des Moines . با این وجود قبل از 1880 ، محل های دیگری در طول ایالت ، اساساً در قسمت شرقی آیوا، خانه ای برای نمایشگاه در اختیار قرار می داد. نبود یادداشتهای کامل برای این محل ها مانعی ایجاد می کند وقتی سعی می کنیم برای نمایشگاه هواشناسی ایجاد کنیم.Des Moines ، از طرف دیگر یادداشتهای آب و هوایی کامل دارد که به تاریخ 1878 بر می گردد و در نتیجه داده های لازم برای ایجاد هواشناسی برای نمایشگاه را در اختیارمان می گذارد . این داده های قبل از 1940 از محلی درمرکز شهر Des Moines نزدیک ساختمان دادگستری آمریکا بدست آمده است. بعد از این دوره و تا کنون ، داده ها از فرودگاه بین المللی Des Moines بدست آمده است. در حالیکه دماهای متفاوت میان این محل ها و محوطه نمایشگاه بتدریج حداقل خواهد بود، بارندگی می تواند در فاصله های کوتاه بطور وسیع تغییر کند. بنابراین مقادیر ارائه شده واقعاً نمایشگر آنچه در زمین نمایشگاه روی داده است نخواهد بود و گاهگاهی بطور چشمگیر متفاوت خواهد بود. نکته آخر ، نمایشگاه در 1998 یا از 1942 تا 1945 طی جنگ جهانی دوم بر پا نشده است.
نه فقط نمایشگاه متوسط شما
رفتن به میانگین ها برای این نمایشگاه تا حدی دشوار است چون نمایشگاهها طی یک چارچوب زمانی خاص بر پا نشده است. در شروع این دوره ، اساساً قبل از 1900 ، نمایشگاه اکثراً در سپتامبر برگزار می شد. طی 125 سال گذشته ، تاریخ نمایشگاه به ماههای اول سال جلو آمده و حالا حدوداً در میانه آگوست رسیده است. این تغییر طی 3 هفته یقیناً تأثیراتی بر دمای تجربه شده طی نمایشگاه خواهد داشت. این بخاطر این حقیقت است که بطور طبیعی در اوایل سپتامبر حدود 5 درجه خنک تر از اواسط اگوست است. این بطور قطع برای بعضی تمایلات بحساب می‌آید که در این مقاله مشاهده خواهد شد، با این وجود تلاشی برای داده های میانگین صورت نگرفته تا برای این تغییر در زمان بحساب آید.
میانگین های 30 ساله
اولین میانگین 30 ساله ( 1910 -1880) ، جدید ترین میانگین 30 ساله (2000 – 1971) .
شامل 1898 نمی شود چون نمایشگاه برگزار نشد.
میانگین بالا 7/79 F بود – میانگین بالا 5/83 F بود.
میانگین پائین 0/59 F بود – پایین 0/64 F بود.
میانگین بارش 90/0 بود. میانگین بارش 99/1 بود.
به سادگی می توان دید که تغییر در زمان که طی آن نمایشگاه برگزار شده است. تأثیری قطعی بر میانگین های تجربه شده طی نمایشگاه داشته است. دماهای بالا تقریباً 4 درجه گرم تر در سالهای اخیر با مقادیر کم 5 درجه کامل گرمتر بوده اند بعلاوه ، نمایشگاههای جدید افزایش دربارندگی را مشاهده کرده اند را می تواند تا حدی توسط تاریخ نمایشگاه اولیه در اگوست توضیح داده می شود.
نمودارهای زیر این ایده را می دهند که چگونه دماها و بارندگی از یک دهه به دهه دیگر تغییر کرده است.

در دهه 1880 ، به مراتب سردترین هوا در طول تاریخ برگزاری نمایشگاه در ماه سپتامبر بود. تغییر تدریجی به تاریخهای اولیه در دهه های بعدی مثل گرمایی درجه بالا و پائین طی دهه 1920 مشود شد. دماها کمتر از هم تراز در آمدند. نقطه اوج در دهه 1920 مخالف نقطه اوج دهه 1970 است. با این وجود، از سال 2000 ، دماها طی برپایی نمایشگاه خنک تر شده است با مطالعات تا کنون این و هم حدود 2 درجه خنک تر از میانگین 30 سال پیش شده است. اما در دهه 1970 ، بارندگی بطور چشمگیری با میانگین بارش دو برابر روند قبلی بالا رفته است. این بارش بالاتر در 1980 و دهه 90 ادامه داشت و فقط اخیراً در 5 سال گذشته کمتر شده است.
نگاهی به عقب به نمایشگاه 2004
نمایشگاه 2004 یکی از سردترین نمایشگاهها در تاریخ اخیر بعلاوه یکی در سردترین نمایشگاه در کل بوده است. میانگین آن 8 درجه زیر حد نرمال با دماهای بالایی اغلب در دهه 60 و 70 وجود داشت. درجه پایین 48 درجه در شب اول نمایشگاه پائین ترین دما از نمایشگاه 1992 بود. بعلاوه، شرایط بطور نسبی خشک بود با بیشترین مقدار بارندگی در فقط 1 روز بود، در روز هجدهم ماه اگوست.
تاریخ های میانگین بیشترین و کمترین بارندگی و دما
12 اگوست 00/0 59 48 69
13 اگوست 00/0 61 5071
14 اگوست 00/0 64 56 76
15 اگوست 00/0 64 51 76
16 اگوست 03/0 70 58 81
17 اگوست 06/0 73 65 81
18 اگوست 48/0 69 59 79
19 اگوست 00/0 60 50 69
20 اگوست 00/0 64 54 74
21 اگوست 00/0 64 53 75
22 اگوست 00/0 72 60 84
میانگین ها برای 2004 ” 57/0 F 3/65 F 9/54 F 5/57
میانگین 30 سال ” 99/1 F 8/73 F 0/64 F 5/83
انحراف سال 4 – 2 ” 42/1- F 5/8- F1/9- F 8/7-
واقعاً نمایشگاه چطورداغ شده ؟
هرعنوان شامل آب و هوا و نمایشگاه ایالتی بدون بحث درباره اینکه چگونه داغ شد کامل نخواهد بود. نمایشگاه کلاً در حدود 2 تا 3 هفته بعد از میانگین دمای اوج آن سال برگزار می شود. میانگین دماهای بالا طی این زمان کلاً در میانه دهه 80 بود، با این وجود، هر نمایشگاه به تنهایی انحرافات چشمگیری از این میانگین ها دیده است. بیائید نگاهی به اعداد این گرما نگاهی بکنیم.
10 بالاترین دمای روزانه (F) 10 گرم ترین نمایشگاه ( با میانگین دما )
1983 4/84 – 1 1983 ، 12 اگوست 108 -1
1937 9/80 – 2 1983 ، 18 اگوست 104 – 2
1975 4/80 -3 1983 ، 17 اگوست 103 -3
1995 4/79 – 5 1983 ، 10 اگوست 101 -4
1947 4/79 – 5 1983 ، 19 اگوست
1925 0/79 – 6 1983 ، 20 اگوست 100 – 6
1921 1975 ، 23 اگوست 99 – 7
1948 8/78 – 8 1955 ، 27 اگوست
1998 0/87 – 9 1947 ، 24 اگوست
1960 1983 ، 15 اگوست 98 – 10
1937 ، 3 سپتامبر
1925 ، 4 سپتامبر
1983 به سادگی بعنوان گرم ترین نمایشگاه ثبت شده دیده می شود. فقط 6 روز نمایشگاه ایالتی آیوا آب وهوای 100 درجه را دیده است و همه آنها در 1983 بوده است. یادآوری داغ ترین روزها در میان تعداد کمی از تاریخها از میانه دهه 1920 تا میانه دهه 1950 تاریخ فوریه و فقط 23 اگوست 1975 جدا افتاده است. گرم ترین نمایشگاهها در قرن گذشته بطور نسبی با 5 در اولین نیمه قرن و 5 در نیمهه آخر تقسیم می شود. دهه های 20 ، 40 و 90 هر کدام 2 تا از گرم ترین نمایشگاهها را داشتند. با تعداد کمی از دهه های دیگر که با 1 قطعه آمده اند.
10 گرم ترین دمای شبانه (F)
1-80 17 اگوست ، 1983
2- 79 13 اگوست 1983
3- 77 18 اگوست ، 1983
23 اگوست ، 1975 گرم ترین شبها را عمدتاً در خود دیده بود.
5- 76 18 اگوست ، 1995 14 قبلی قرن . 10 تا از 13 تا 16 اگوست . 1983 دماهایی که طی این زمان مشاده شده دیده شده است. 19 اگوست با 1975 ، 1983 و 1995 بخوبی ارائه شده اند.
24 اگوست 1978
21 اگوست 1975
22 اگوست 1975
30 اگوست 1951
30 اگوست 1932
21 اگوست 1924
دیگر زمانهای مربوط به گرما
بالاترین میانگین دمای روزانه: 92 درجه در 16 و 17 اگوست 1983
بالاترین میانگین گرمای روزانه برای کل نمایشگاه : 8/96 درجه در 1983
گرم ترین میانگین دمای پائین روزانه برای کل نمایشگاه : 9/71 در 1983 عدد میانگین روزها رد نمایشگاه که به بالای 90 درجه رسید : 2
نمایشگاهها با بیشترین روزها در 90 درجه یا بالاتر: 1983 ، 1937 هر دو 9 روز داشتند که به 90 یا بالاتر از آن رسید.
نهایتاً ، 38 نمایشگاه از 1880 وجود داشت که به 90 درجه نرسیدند یا حدود 1 نمایشگاه از 3 تا به دمای 90 درجه نرسیدند.
نمایشگاه خنک هم می توانست باشه!
اگر چه بنظر رسید گرما توجه عمده طی زمان نمایشگاه بود، همیشه اینگونه نبود. همانطور که در 2004 دیده شد، نمایشگاه های متعددی بودند که دماهایشان نسبتاً خنک بود. مخصوصاً طی سالهای اول نمایشگاه وقتی این رویداد اغلب در روزهای اولیه سپتامبر انجام می شد دیده شده است. در اینجا بعضی اعداد را وقتی دما داغ نبوده است را نشان می دهد.
100 خنک ترین دماهای بالا روزانه (F) ، 10 خنک ترین نمایشگاه ( میانگین دما )
1885 1/57 100 1885 ، 7 سپتامبر – 57 -1
1880 3/59 200 1963 ، 18 اگوست – 58 – 2
1915 6/61 – 3 1885 ، 8 سپتامبر
1891 1885 ، 9 سپتامبر 60 – 4
1896 5/62 -5 1987 ، 25 اگوست 61 – 5
1946 7/63 – 6 1935 ، 29 اگوست
2004 3/63 – 6 1935 ، 29 اگوست 1987 5/65 – 8 1909 ، 2 سپتامبر
1987 5/65 – 8 1909 ، 2 سپتامبر
1888 6/65 – 9 1987 ، 26 اگوست 62 – 9
1910 7/65 – 10 1881 ، 7 سپتامبر
10 خنک ترین شب ها (F)
همه سالهایی که بوده ، همنطور که در بالا گفته شد 1949 ، 1 سپتامبر 38 -1
لیست در این سه گروهی که بوده ایجاد شده 1891 ، 4 سپتامبر 40 – 2
در سالهایی که قبل از 1950 بر پا شده 1893 ، 2 سپتامبر 42 – 3
فقط اسثناهای جدید شامل 1987 است 1891 ، 3 سپتامبر
در حقیقت ، نمایشگاه 2004 2004 1953 ، 7 سپتامبر 43 – 5
خنک ترین نمایشگاه بود
1946 نمایشگاه از 1946 ، 29 اگوست
1915 ، 30 اگوست
1880 ، 9 سپتامبر
1934 ، 24 اگوست 44-9
1934 ، 25 اگوست
1889 ، 5 سپتامبر
دیگر موارد مربوط به آب و هوای خنک :
کمترین میانگین دمای روزانه : 54 درجه در 29 و 130 اگوست 1915 و 25 اگوست ، 1958 .
کمترین میانگین دماهای بالای روزانه برای کل نمایشگاه : 0/63 در 1885
کمترین میانگین دماهای پائین روزانه برای کل نمایشگاه : 4/49 در 1891
شانس بارندگی
بارش بطور چشمگیری طی دهه ها با بیشترین زمانی که اخیراً هوای مرطوب نسبی را طی نمایشگاه دیده اند تغییر کرده است. چون بسیاری فعالیتهای نمایشگاهی در بیرون انجام می شود، باران می تواند تأثیر زیادی بر تجربه بازدید کنندگان نمایشگاه داشته باشد. بیایید نگاهی به اعداد بیندازیم.
10 مرطوب ترین نمایشگاه ، 10 خشک ترین نمایشگاه ، 10 بارش روزانه
1977 26 اگوست ” 18/4 100 1939 ” 00/0 – 1 1977 ” 46/8 – 1
1987 ، 25 اگوست ” 45/3 – 2 1893 1993 ” 22/6 – 2
1993 29 اگوست ” 16/3 – 3 1986 Trace ، 1999 ” 04/5 – 3
1946 ، 21 اگوست ” 92/2 – 4 1983 1987 ” 87/4 -4
1981 ، 14 اگوست ” 62/2 5 1933 1989 ” 85/4 – 5
1999 ، 12 اگوست ” 35.2 – 6 1913 1979 ” 50/4 – 6
1907 29 اگوست 1899 1946 ” 21/4 – 7
1977 27 اگوست ” 29/2 – 8 1955 ” 01/0 – 8 1903 ” 86 /3 – 8
1988 ، 22 اگوست ” 17/2 – 9 1954 1885 ” 77/3 – 9
1980 6 اگوست ” 04/2 – 10 * 1938 – 10 * 1938 – 10 1981 ” 03/3 – 10
شامل 4 سال زودتر می شود.
از 10 مرطوب ترین نمایشگاه ، 8 تای آنها در 30 سال گذشته بر پا شده اند. همچنین 80 تا 10 بارش روزانه در 3 سال قبل انجام شده است. بر عکس ، خشک ترین سالها قبل از اواسط دهه 1950 جمع شده اند یا فقط دو سال خشک در 1983 و 1986 که جدید بوده است. توضیح اینکه چرا چنین اختلافی بین 90 سال اول یادداشت شده و 30 سال اخیر وجود دارد دشوار است. بعضی بخاطر تغییر زمان به اواسط اگوست می دانند و احتمالاً برای بارش سنگین تر ، اما این نمی تواند بارش دو برابر را که میانگین ها را نشان می دهد توضیح دهد.
نتیجه گیری
این هواشناسی بینشی دوباره آب و هوای گذشته در نمایشگاه ایالت آیوا را در اختیارمان گذاشت. شرایط معتدل نمایشگاههای اولیه و اخیر جایی که با رواج دما و بارندگی در سده تاکید شده است را ذکر کردیم.
افزایش در دماها ابتدا بخاطر تغییر نمایشگاهها از اوایل سپتامبر به اواسط اگوست است. با این وجود ، افزایش در بارش فقط تا حدی توسط دلایل مشابه توضیح داده می شود. رویداد های بیش از حد هم پوشش داده شوند برجسته ترین یافته این بود که فقط 1 نمایشگاه طی 125 سال دمای بیش از 100 درجه را داشت.
Craig Cogil – Craig . Cogica noaa – gorقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید