تجزیه و تحلیل داده ها :
با توجه به اینکه این تحقیق توصیفی می باشد لذا برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ، استنباطی ، میانگین، میانه ، نما ، کجی ، کشیدگی و از آزمون t استفاده می شود .
جسماني اجتمايي رواني تحصيلي شغلي كل
mean 14.0222 23.4889 25.4889 12.0000 97.7778
median 25.0000 22.0000 27.0000 11.0000 102.0000
mode 10.03771 8.34272 13.00 11.00 51.00
Std.deviation100.7555 69.60101 122.3919 32.15455 1049.449
variance 133 899 465 199 157
skewness-596 1.891 165 -857 439
با توجه به داده های جدول شماره 1 میانگین ، میانه ، نیازهای جسمانی دانش آموزان مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان به ترتیب 2 0 /14 ، 15 ،17 است . میزان پراکندگی همین متغیر 17/6 است .
12
10
6
4
2
0
نمودار نیازهای جسمانی دانش آموزان مذکور از نظر کجی نرمال است از نظر کشیدگی از حد نرمال کمتر است ( نمودار شماره 1 ) .
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

با توجه به جدول شماره 1 میانگین ، میانه ، نیازهای اجتماعی دانش آموزان مدرسه راهنمایی هلایجان به ترتیب 48 /23 ، 25 ، 14 است . میزان پراکندگی همین متغیر 3 0/10 است نمودار نیازهای اجتماعی دانش آموزان مذکور از نظر کجی نرمال است و از نظر کشیدگی از حد نرمال کمتر است ( نمودار شماره 2 )
12
10
6
4
2
0

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

با توجه به جدول شماره 2 میانگین ، میانه ، نما ، نیازهای روانی دانش آموزان مدرسه راهنمایی هلایجان به ترتیب 88/22 ، 22 ، 19 است . میزان پراکندگی همین متغیر 34/8 است . نمودار نیازهای روانی دانش آموزان مذکور از نظر کجی از حد نرمال بالاتر است و کجی بیشتر به طرف راست خوابیده است و از نظر کشیدگی از حد نرمال بالاتر است ( نمودار شماره 3 ) .
12
10
6
4
2
0

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

با توجه به جدول شماره 1 میانگین ، میانه ، نما ، نیازهای تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان به ترتیب 48/25/27 ، 13 است . میزان پراکندگی همین متغیر 06/11 است . نمودار نیازهای تحصیلی دانش آموزان مذکور از نظر حد نرمال بالاتر است و کجی بیشتر به طرف راست نمودار خوابیده است و از نظر کشیدگی از حد نرمال بالاتر است .
با توجه به جدول شماره 1 میانگین ، میانه ، نما ، نیازهای شغلی دانش آموزان مدرسه اندیشه هلایجان به ترتیب 6/12 ، 11 ، 11 است و میزان پراکندگی همین متغیر 67/5 است و نمودار نیازهای شغلی دانش آموزان مذکور از نظر کجی نرمال نیست و کجی بیشتر به طرف راست خوابیده است و از نظر کشیدگی از حد نرمال کمتر است .
ارائه یافته ها :
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 می باشد که با استفاده از پرسشنامه از دانش آموزان مذکور اطلاعاتی جمع آوری شده است و با استفاده از روشهای استنباطی ( SPS ) نتایجی به دست آمده که در ذیل به این نتایج اشاره می شود .
فرضیه 1 : بین نیازهای جسمانی و اجتماعی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معناداری وجود دارد .
متغیرها ضریب همبستگی سطع معنی داری تعداد
نیازهای جسمانی – نیازهای اجتماعی 568/0 000 45
جدول شماره 1 : رابطه بین نیازهای جسمانی و اجتماعی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
با توجه به داده های جدول شماره یک بین میزان نیازهای جسمانی و نیازهای اجتماعی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 568/0 r = و P=000 در سطح 05/0 < P رابطه معنی داری وجود دارد . یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 2 : بین نیازهای جسمانی و روانی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی دار وجود دارد .
جدول شماره 2 : رابطه بین نیازهای جسمانی و روانی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطع معنی داری تعداد
نیازهای جسمانی – نیازهای روانی 271/0 072/0 45
با توجه به داده های جدول شماره 2 بین میزان نیازهای جسمانی و نیازهای روانی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 271/0 r = و 072/0 p= در سطح 5/0< p رابطه معنی داری وجود ندارد یعنی اینکه فرضیه صفر تایید و فرضیه تحقیق رد می شود .
فرضیه 3 : بین نیازهای جسمانی و تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه .
جدول شماره 3 : اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی داری وجود دارد .
رابطه بین نیازهای جسمانی و تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای جسمانی – نیازهای تحصیلی 421 /0 4 00 /0 45
با توجه به داده های جدول شماره 3 بین میزان نیازهای جسمانی و نیازهای تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 421 /0 r = و 4 00/0 P= در سطح 1 0/0 P رابطه معنی داری وجود دارد . یعنی اینکه فرضیه رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 4 : بین نیازهای جسمانی و شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال 89-88 رابطه معنی داری وجود دارد .
جدول شماره 4 :رابطه بین نیازهای جسمانــی و شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای جسمانی – نیازهای شغلی 470 /0 1 00 /0 45
با توجه به داده های جدول شماره 4 بین میزان نیازهای جسمانی و نیازهای شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 470 /0 r = و 1 00 /0 P = در سطح 1 0/0 P رابطه معنی داری وجود دارد یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 5 : بین نیازهای اجتماعی و روانی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی داری وجود دارد .
جدول شماره 5: رابطه بین نیازهای اجتماعی و روانی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-8
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای اجتماعی – نیازهای روانی 597 /0 000 45
با توجه به داده های جدول شماره 5 بین میزان نیازهای اجتماعی و نیازهای روانی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 597 /0 r = و 000 P = در سطح 1 0/0 P رابطه معنی دارای وجود دارد یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 6 : بین نیازهای اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی داری وجود دارد .
جدول شماره 6: رابطه بین نیازهای اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای اجتماعی – نیازهای تحصیلی 619 /0 000 45
با توجه به داده های جدول شماره 6 بین میزان نیازهای اجتماعی و نیازهای تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 619 /0 r = و 000 P = در سطح 1 0/0 P رابطه معنی داری وجود دارد یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 7 : بین نیازهای اجتماعی و شغلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی دارای وجود دارد .
جدول شماره 7: رابطه بین نیازهای اجتماعی و شغلی دانش آموزان دختر مــدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای اجتماعی – نیازهای شغلی 598 /0 000 45
با توجه به داده های جدول شماره 7 بین میزان نیازهای اجتماعی و نيازهاي شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 598 /0 r = و 000 P = در سطح 1 0/0 P رابطه معنی داری وجود دارد یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 8 : بین نیازهای روانی و تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی داری وجود دارد .
جدول شماره8: رابطه بین نیازهای روانی و تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای روانی – نیازهای تحصیلی 540 /0 000 45
با توجه به داده های جدول شماره 8 میزان نیازهای روانی و نیازهای تحصیلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان 540 /0 r = و 000 P = در سطح 1 0/0 P رابطه معنی داری وجود دارد . یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 9 : بین نیازهای روانی و شغلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی داری وجود دارد .
جدول شماره 9: رابطه بین نیازهای روانی و شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایــی اندیشه هلایجان در ســال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای روانی – نیازهای شغلی 463 /0 1 00/0 45
با توجه به داده های جدول شماره 9 بین میزان نیازهای روانی و نیازهای شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 463 /0 r = و 1 00 /0 P = در سطح 1 0/0 P رابطه معنی داری وجود دارد یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .
فرضیه 10 : بین نیازهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه اندیشه هلایجان در سال تحصیلی 89-88 رابطه معنی داری وجود دارد .
جدول شماره10 : رابطه بین نیازهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایـــی اندیشـــه هلایجان در سال تحصیلی 89-88
متغیرها ضریب همبستگی سطح معنی داری تعداد
نیازهای تحصیلی – نیازهای شغلی 604 /0 000 45
با توجه به داده های جدول شماره 10 بین میزان نیازهای تحصیلی و نیازهای شغلی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه هلایجان با 604 /0 r = و 000 P = در سطح 1 0/0 P رابطه معنی داری وجود دارد یعنی اینکه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید