تحقیق رابطه به هم بستن مقاومت هاي سري
مداري مطابق شکل زير ببندید و مقاومت را به طور سری در مدار قرار دهید و مقدار ولتاژ منبع تغذیه را روی 3 ولت قرار دهید.

با اندازه گیری مقادیر V1 و V2 و V کل و I ابتدا ثابت کنيد که
کلV=V1+V2
سپس با توجه به اينکه از تمام مدار یک جریان ثابت I عبور خواهد کرد و به کمک رابطه :

و نتیجه گیری از قانون اهم ثابت کنید که:
R=R1+R2معادل(سری)
 
 
 
 
تحقیق رابطه به هم بستن مقاومت هاي موازی
مداری مطابق شکل زیر ببندید و دو مقاومت R1 و R2 را بطور موازی در مدار قرار داده و حتما مقدار ولتاژ منبع تغذیه را روی 3 ولت تنظیم کنید.

ابتدا به کمک یک ولت متر تحقیق کنید که
V=V1+V2کل
سپس مطابق شکل زیر جریان شاخه های I1 وI2 را اندازه گیری کنید.

ثابت کنید که:I=I1+I2 کل
سپس با توجه به رابطه

و نتیجه گیری از قانون اهم ثابت کنید که:

 
 
 قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید