تحقيق رابطه

اين رابطه مربوط به مقاومت سيم هاست و بيان مي کند که مقاومت سيم ها با طول سيم (L) نسبت مستقيم و با سطح مقطع آن (A) نسبت عکس دارد و جنس سيم هم در مقدار مقاومت موثر بوده و با مقاومت سيم رابطه مستقيم دارد. اين آزمايش 3 مرحله دارد :
مرحله اول: و A را ثابت بگيريد و L طول سيم را تغيير دهيد و ببينيد مقاومت سيم چگونه تغيير مي کند. براي آنکه مقاومت سيم ها را بدست آوريم از آزمايش پل وتستون استفاده مي کنيم.
الف) مدار روبرو را ببنديد.

تذکر:از آنجا که مقاومت سيم خيلي کوچک است، بايد دقت شود مقاومت روبروي آن R1 را نسبت به R2 چندين برابر بزرگتر در نظر گرفت تا آزمايش بهتر صورت گيرد.
ب) جدول زير را کامل کنيد(فقط کافي است با هر بار تغيير طول سيم عددي از جعبه مقاومت که آمپرمتر را صفر مي کند در جدول يادداشت نموده و محاسبات را بعدا سر فرصت انجام دهيد)
Rx=R2/R1*R3 R3 L(cm) d(mm) نوع سيم
    50 0.5 نيکل کروم
    100 0.5 نيکل کروم
    150 0.5 نيکل کروم
    200 0.5 نيکل کروم
ج)بدون آنکهRx مقاومت سيم ها را يادداشت کنيد ميتوانيد با مقايسه R3 هاي بدست آمده آزمايش را حدس بزنيد.چگونه؟
د) مواردي را که در آزمايش خطا ايجاد مي کند ذکر کنيد.
هـ)نمودار Rx بر حسب L را رسم نموده و از روي نمودار مقدار  را بدست آوريد. (راهنمايي:

)

مرحله دوم:طول Lو جنس  را ثابت بگيريد و سطح مقطع A را تغيير دهيد.
الف)براي آنکه مقاومت سيم ها با قطر هاي متفاوت را بدست آوريم از مدار پل وتسون استفاده مي کنيم.
ب)مدار قبل را بدون آنکه تغيير دهيد به کار بريد.
ج)جدول زير را تکميل کنيد.
1/A A Rx=R2/R1*R3 R3 d(mm) L(cm) جنس  سيم
        0.25 50 نيکل کروم
        0.35 50 نيکل کروم
        0.45 50 نيکل کروم
        0.5 50 نيکل کروم
د)در صورتي که آزمايش صحيح صورت بگيرد نمودار Rx بر حسب  يک خط راست مي شود.
ضمن رسم نمودار با استفاده از شيب خط يک بار ديگر مقدار  نيکل کروم را با استفاده از فرمول زير بدست آوريد.

مرحله سوم:بررسي نقش  در مقاومت سيم
قطر و طول سيم را ثابت گرفته و جنس سيم ها را تغيير مي دهيم و مقاومت آنها را با استفاده از مدار پل وتسون بدست مي آوريم.
الف)جدول روبرو را کامل کنيد.
 Rx R3 A d(mm) L(cm) جنس  سيم
        0.5 50 نيکل کروم
        0.5 50 کنستانتين
        0.5 50 برنج
ب)مقاومت ويژه و رسانندگي سيم هاي مختلف را با همديگر مقايسه کنيد.
سوال:اکنون توضيح دهيد اگر بخواهيم براي انتقاي برق از نقطه اي به نقطه ي ديگر (که فاصله اين دو نقطه از همديگر نسبتا زياد است) استفاده کنيم چه شرايطي را بايد براي اين سيم ها مدنظر داشته باشيم که در غير اين صورت چه مشکلاتي ممکن است رخ دهد.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید