تحقيق قوانين ولتاژ و جريان کيرشهف
الف) بررسي قانون KCL ب ) HYPERLINK “http://www.araku.ac.ir/~dep-physics/Physics2/exp6.htm” \l “kvl” بررسي قانون KVL
الف) بررسي قانون KCL
قانون جريان کيرشهف يا KCL:جمع جريان هاي وارد شده به يک گره برابر با جمع جريان هاي خارج شده از همان گره مي باشد.

الف) مدار مقابل را ببنديد. (R2، R1 و R3 را به دلخواه در نظر بگيريد)

تذکر:هنگامي که منبع تغذيه را روي ولتاژ 5 ولت تنظيم مي کنيد بايد منبع تغذيه در مدار حضور داشته باشد نه خارج مدار.
شکل زير در حال تنظيم منبع تغذيه با ولت متر

 
ب) براي آنکه قانون KCL را در گره ي A بطور تجربي تحقيق کنيد بوسيله آمپرمتر جريان هاي i3،i2,i1 را بدست آوريد و در جدول شماره 1 يادداشت نماييد.
تذکر:قراردادن آمپر متر در مدار با قطع مدار همراه است.شکل زير يک نمونه اندازه گيري جريان را نشان مي دهد.

  i3 i2 i1
اندازه گيري بوسيله آمپرمتر      
محاسبه از طريق حل مدار      
مقايسه و درصد خطا      
  
ج) درصورتي که آمپرمتر خطاي کمي داشته باشد؛ عددي که با آمپرمتر بدست مي آيد نسبت به اعدادی که از طریق حل تئوری مدار بدست آمده اند،واقعی تر و بهتر است.چرا؟
 
 
  ب) بررسي قانون KVL
قانون ولتاژ کيرشهف يا KVL:جمع جبری اختلاف پتانسیل های یک حلقه از مدار صفر است.
الف) مدار زير را در نظر بگیرید.

ب) بوسیله ولت متر، ولتاژ دو سر مقاومت های R3،  R2 ، R1 و منبع تغذیه (V) را یادداشت نمایید. (شکل بالا ولت متر در حال اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت R3 را نشان می دهد که معادل (i3R3) یا(V3) می باشد) 
ج)اختلاف پتانسیل های بدست آمده برای روابط(KVL) را، که در حلقه ها نوشته شده است، قرار داده و صحت قانون KVL را تحقیق کنید.
یادآوری: KVL مدار تک حلقه ای زير معادل V-IR1-IR2=0 میباشد که نشان می دهد جمع اختلاف پتانسیل های دو سر مقاومت ها برابر ولتاژ منبع می باشد.

د)در صورتی که اعداد به دست آمده از ولت متر کاملا روابط KVL نوشته شده در حلقه را ارضاء نمی کند، علت آن اختلاف جزئی را شرح دهید.
ه)مدار زير را حل کنید.

 
 
 قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید