به نام خدا

موضوع پروژه:
تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود
تهیه و تنظیم: امــیــن محمــــد وزیــــری
استـــاد :دکتـــر مهــدی بهـــادرزاده
36
57

(مشخصات آنتن:طول آنتن= 36 و ارتفاع آنتن=40)
8
ابعاد فوق بر حسب میلیمتر میباشند.
(f=3*10 /(2*36) ≈ 4.2 Ghz)
رسم نمودار های آنتن دو قطبی در دو حالت وجود صفحه زمین و عدم وجود صفحه زمین:
نمودار Z :

با زمین
*
در فرکانس تشدید قسمت موهومی صفر میباشد
Xin=-XL

بدون زمین
با زمین
10logY=-10logZدر نتیجه نمودارهای آن قرینه هم هستند.

بدون زمین

با زمین

بدون زمین
)Γ+1(/)Γ-1(=VSWR
VSWR

بدون زمین

با زمین
نمودار Γ :
Zin=Zo=50
Γ=Zin-Zo/Zin+Zo=0

بر طبق تئوری تصویر و تداخل 2 آنتن در حالت با زمین نمودار بدون زمین همه سو یکسان میباشد در حالیکه با زمین همه سو یکسان نیست.
نمودار دایرکتیویتی :

با زمین

بدون زمین
نمودار گین :
در حالت با زمین نسبت به حالت بدون زمین G بهتر می باشد. به این علت که با وجود زمین تشعشعات پس از برخورد دوباره مقداری از آنها به سمت هدف بر می گردد.(تئوری تصویر).

با زمین

بدون زمین
نمودار re-theta :

ت) میدان الکتریکی:
میدان الکتریکی ایجاد شده در حالت بدون زمین بهتر است چون علاوه بر یکنواخت بودن آن ، ماکزیمم مقدار آن که بر طبق رابطه ی :
Eθ = jηklI.e-jkr4πr sinθ θدر θ=90 درجه حاصل میشود بیشتر از حالت با زمین برای آنتن می باشد.

نمودار Radiation pattern :
در90 =Θ
بیشینه میدان بوده در نتیجه حداکثر پترن داریم .

با زمین بدون زمینقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید