عنوان گزارش :
تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد
شماره گزارش: 1
ارائه شده به:
آقای جوزی
توسط:
رسول صیدی پیری
خیرالله سپهوند
کیانوش بداق
مهندسی نرم افزار
ترم اول سال تحصیلی 90
گروه آموزشی کامپیوتر
پیچیدگی فایل ها
پیچیدگی فایل مشخصات پرسنلی:
تعریف پرسنلی:کاربر می خواهد که قادر به ثبت مشخصات پرسنلی،گرفتن گزارش و پرس وجو در ارتباط با مشخصات پرسنلی باشد.اطلاعات مورد نیاز برای برآورده نمودن این خواسته در زیر آمده است:
مشخصات پرسنلی:
كد پرسنلي ،نام،نام خانوادگي، كد ملي، نام پدر،کد محل تولد، تاريخ تولد، مليت، شماره شناسنامه، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، کد نوع پرسنل،کد وضعيت سربازي، کد مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، شماره حساب بانكي، کد بانك، كد شعبه،کد نوع بيمه تامين اجتماعی ،شماره بيمه تامين اجتماعي، کد پروژه کاری، آدرس و تلفن ، عکس پرسنلی .
پیچیدگی فایل منطقی ثبت مشخصات پرسنلی
اجزاء داده اجزاء رکورد
كد پرسنلي مشخصات پرسنلی
نام نام خانوادگي كد ملي نام پدر تاريخ تولد مليت شماره شناسنامه جنسيت وضعيت تاهل آدرس و تلفن تعداد فرزند نام مدرك تحصيلي رشته تحصيلي شماره حساب بانكي عنوان شعبه بانك عنوان بانک كد شعبه عنوان نوع بيمه تامين اجتماعی شماره بيمه تامين اجتماعي عکس پرسنلی عنوان وضعیت سربازی عنوان نوع پرسنلی نام پروژه مجموع: 24 جزء داده مجموع: 1 جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل کسورات:
مشخصات پرسنلی:
فیلد های كد پرسنلي ،نام،نام خانوادگي، كد ملي، نام پدر،کد محل تولد، تاريخ تولد، مليت، شماره شناسنامه، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، کد نوع پرسنل،کد وضعيت سربازي، کد مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، شماره حساب بانكي، کد بانك، كد شعبه،کد نوع بيمه تامين اجتماعی ،شماره بيمه تامين اجتماعي، کد پروژه کاری، آدرس و تلفن ، عکس پرسنلی .
مشخصات کسورات:
فیلده های کد پرسنلی، جريمه، خسارت، بيمه تامين احتماعي، اضافه پرداخت ماه قبل، مساعده،غيبت،سایر .
پیچیدگی فایل منطقی ثبت کسورات:
اجزاء داده اجزاء رکورد
كد پرسنلي مشخصات پرسنلی
جريمه کسورات
خسارت ، بيمه تامين احتماعي اضافه پرداخت ماه قبل مساعده مليت سایر تاریخ مجموع: 9 جزءداده مجموع: 2 جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل پرداختی ها:
مشخصات پرسنلی:
فیلد های كد پرسنلي ،نام،نام خانوادگي، كد ملي، نام پدر،کد محل تولد، تاريخ تولد، مليت، شماره شناسنامه، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، کد نوع پرسنل،کد وضعيت سربازي، کد مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، شماره حساب بانكي، کد بانك، كد شعبه،کد نوع بيمه تامين اجتماعی ،شماره بيمه تامين اجتماعي، کد پروژه کاری، آدرس و تلفن ، عکس پرسنلی .
مشخصات پرداختی ها:
فیلد های کد پرسنلی، حق پروژه، حق مسوليت،حق جذب، جمعه كاري، تعطيل كاري، مرخصي استفاده نشده، حق سرپرستي، سختي كار،ساير و تاریخ.
پیچیدگی فایل منطقی ثبت پرداختی:
اجزاء داده اجزاء رکورد
كد پرسنلي مشخصات پرسنلی
حق پروژه پرداختی ها
حق مسوليت حق جذب جمعه كاري تعطيل كاري مرخصي استفاده نشده حق سرپرستي سختي كار ساير تاریخ مجموع: 11 جزءداده مجموع: 2 جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل عوامل پایه حقوقی:
مشخصات پرسنلی:
فیلد های كد پرسنلي ،نام،نام خانوادگي، كد ملي، نام پدر،کد محل تولد، تاريخ تولد، مليت، شماره شناسنامه، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، کد نوع پرسنل،کد وضعيت سربازي، کد مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، شماره حساب بانكي، کد بانك، كد شعبه،کد نوع بيمه تامين اجتماعی ،شماره بيمه تامين اجتماعي، کد پروژه کاری، آدرس و تلفن ، عکس پرسنلی .
مشخصات پایه حقوقی :
فیلد های کد پرسنلی، دستمزد روزانه، نرخ اضافه كاري،مسكن/خواروبار،بن كارگري، عائله مندي، نرخ ماموريت، اياب ذهاب، سنوات، سال .
پیچیدگی فایل منطقی پایه حقوقی:
اجزاء داده اجزاء رکورد
كد پرسنلي مشخصات پرسنلی
فیلد های دستمزد روزانه عوامل پایه حقوقی
نرخ اضافه كاري مسكن/خواروبار بن كارگري عائله مندي نرخ ماموريت اياب ذهاب سنوات تاریخ مجموع: 11 جزءداده مجموع: 2 جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل وام:
مشخصات پرسنلی:
فیلد های كد پرسنلي ،نام،نام خانوادگي، كد ملي، نام پدر،کد محل تولد، تاريخ تولد، مليت، شماره شناسنامه، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، کد نوع پرسنل،کد وضعيت سربازي، کد مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، شماره حساب بانكي، کد بانك، كد شعبه،کد نوع بيمه تامين اجتماعی ،شماره بيمه تامين اجتماعي، کد پروژه کاری، آدرس و تلفن ، عکس پرسنلی .
مشخصات وام :
فیلد های کد پرسنلی ،کد وام، نام وام، مبلغ وام، تاریخ اعطاء، تعداد اقساط .
مشخصات اقساط وام
فیلدهای کدپرسنلی ،کد وام، تاریخ سررسید، مبلغ قسط، وضعیت قسط وام ، توضیحات.
پیچیدگی فایل منطقی تعریف وام:
اجزاء داده اجزاء رکورد
كد پرسنلي مشخصات پرسنلی
کد وام عوامل وام
نام وام عوامل اقساط وام
مبلغ وام تاریخ اعطاء تعداد اقساط تاریخ سررسید مبلغ قسط وضعیت قسط وام توضیحات مجموع: 10 جزءداده مجموع:3 جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل وضعیت کارکرد پرسنلی:
مشخصات پرسنلی:
فیلد های كد پرسنلي ،نام،نام خانوادگي، كد ملي، نام پدر،کد محل تولد، تاريخ تولد، مليت، شماره شناسنامه، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، کد نوع پرسنل،کد وضعيت سربازي، کد مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، شماره حساب بانكي، کد بانك، كد شعبه،کد نوع بيمه تامين اجتماعی ،شماره بيمه تامين اجتماعي، کد پروژه کاری، آدرس و تلفن ، عکس پرسنلی .
مشخصات وضعیت کارکرد پرسنلی :
.فیلد های کد پرسنلی، تعداد روز کار، تعداد ساعت اضافه کاری، تعداد روز ماموریت وام، تاریخ ،جمع حقوق و مزایا، جمع کسورات، جمع خالص پرداختی.
پیچیدگی فایل منطقی وضعیت کارکرد پرسنلی
اجزاء داده اجزاء رکورد
كد پرسنلي مشخصات پرسنلی
تعداد روز کار وضعیت کارکرد پرسنلی
تعداد ساعت اضافه کاری تعداد روز ماموریت وام تاریخ جمع حقوق و مزایا جمع کسورات جمع خالص پرداختی مجموع: 9 جزءداده مجموع:2 جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف محل جغرافیایی:
مشخصات فایل محل جغرافیا :
.فیلد های کلید و عنوان محل جغرافیایی.
پیچیدگی فایل منطقی محل جغرافیایی
اجزاء داده اجزاء رکورد
کلید مشخصات محل جفرافیایی
عنوان محل جغرافیایی مجموع: 2 جزءداده مجموع1: جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف مدرک تحصیلی:
مشخصات فایل مدرک تحصیلی:
.فیلد های کلید و عنوان مدرک تحصیلی.
پیچیدگی فایل منطقی مدرک تحصیلی:
اجزاء داده اجزاء رکورد
کلید مشخصات مدرک تحصیلی
عنوان مدرک تحصیلی مجموع: 2 جزءداده مجموع1: جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف وضعیت سربازی:
مشخصات فایل وضعیت سربازی :
.فیلد های کلید و عنوان وضعیت سربازی.
پیچیدگی فایل منطقی وضعیت سربازی
اجزاء داده اجزاء رکورد
کلید مشخصات وضعیت سربازی
عنوان وضعیت سربازی مجموع: 2 جزءداده مجموع1: جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف نوع پرسنلی:
مشخصات فایل نوع پرسنلی :
.فیلد های کلید و عنوان نوع پرسنلی.
پیچیدگی فایل منطقی نوع پرسنلی
اجزاء داده اجزاء رکورد
کلید مشخصات نوع پرسنلی
عنوان نوع پرسنلی مجموع: 2 جزءداده مجموع1: جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف بانک:
مشخصات فایل بانک :
.فیلد های کلید و عنوان بانک.
پیچیدگی فایل منطقی بانک
اجزاء داده اجزاء رکورد
کلید مشخصات بانک
عنوان بانک مجموع: 2 جزءداده مجموع1: جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف شعبه:
مشخصات فایل محل شعبه :
.فیلد های کد بانک،کد شعبه ، عنوان شعیه ،آدرس شعبه.
مشخصات فایل بانک :
.فیلد های کد بانک و عنوان بانک.
پیچیدگی فایل منطقی شعبه
اجزاء داده اجزاء رکورد
کد بانک مشخصات شعبه
کد شعبه مشخصات بانک
عنوان شعبه آدرس شعبه مجموع: 4 جزءداده مجموع2: جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف کارگاه:
مشخصات فایل کارگاه :
.فیلد های کد کارگاه، عنوان کارگاه ،آدرس کارگاه.
پیچیدگی فایل منطقی کارگاه
اجزاء داده اجزاء رکورد
کد کارگاه مشخصات کارگاه
عنوان کارگاه آدرس کارگاه مجموع:3 جزءداده مجموع:1 جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی فایل تعریف نوع بیمه:
مشخصات فایل نوع بیمه :
.فیلد های کد ، عنوان بیمه .
پیچیدگی فایل منطقی نوع بیمه
اجزاء داده اجزاء رکورد
کد بیمه مشخصات بیمه
عنوان بیمه مجموع: 2 جزءداده مجموع1 :جزء رکورد
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد فایل ها در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی پردازه های ورودی
1- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم ايجاد پرسنلي
برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم تعریف بانک نام بانک، فرم تعریف شعب نام شعبه ، فرم تعریف نوع بیمه نوع بیمه تامین اجتماعی، و از فرم تعریف کارگاه نام کارگاه را مشخص نمود.
55372060960

برای فرم ثبت مشخصات پرسنلی یک پردازه جزیی وجود دارد.یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده ثبت مشخصات پرسنلی در نظر گرفته می شود.فیلد های كد پرسنلي نام،نام خانوادگي، كد ملي، نام پدر، محل تولد، تاريخ تولد، مليت، شماره شناسنامه، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، نوع پرسنل، وضعيت سربازي، مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، شماره حساب بانكي، نام بانك، نام شعبه، كد شعبه،نوع بيمه تامين اجتماعی ،شماره بيمه تامين اجتماعي، نام پروژه کاری، آدرس و تلفن ، عکس پرسنلی هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود( جزء داده 25). برای دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و انتخاب عکس هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.(در مجموع 5 جزء داده) .
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 30
پیچیدگی=1 جزء فایل و 30 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی متوسط و درجه عملکرد 5 می باشد.
2- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف محل های جغرافیایی
147955121920

برای فرم محل های جغرافیای .یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده محل های جغرافیایی در نظر گرفته می شود. فیلد های کلید و عنوان محل جغرافیایی و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع 8 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 8
پیچیدگی=1 جزء فایل و 8 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 4 می باشد.
3- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف مدرک تحصیلی
147955121285

برای فرم تعریف مدرک تحصیلی.یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف مدرک تحصیلی در نظر گرفته می شود. فیلد های کلید و عنوان تعریف مدرک تحصیلی و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع 8 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 8
پیچیدگی=1 جزء فایل و 8 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 4 می باشد.
-28575-107315

4- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف نوع پرسنلی
برای فرم تعریف نوع پرسنلی .یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف نوع پرسنلیدر نظر گرفته می شود. فیلد های کلید و عنوان تعریف نوع پرسنلی و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع 8 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 8
پیچیدگی=1 جزء فایل و 8 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 4 می باشد.
5-71120366395

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف بانک
برای فرم تعریف بانک .یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف بانک در نظر گرفته می شود. فیلد های کلید و عنوان بانک و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss و دکمه تعریف شعبه را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع 9 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 9
پیچیدگی=1 جزء فایل و 9 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 4 می باشد.
-28575156845

6-پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف شعبه
برای فرم تعریف شعبه .یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف بانک و یک جزء فایل برای ارجا ع به پرونده شعیه در نظر گرفته می شود. (درمجموع 2 جزء فایل).فیلد های کلید شعبه و عنوان شعبه ،آدرس شعبه ، دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع 11 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=2 مجموع تعداد جزء داده= 11
پیچیدگی=2 جزء فایل و 11 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی متوسط و درجه عملکرد 5 می باشد.
7- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف کارگاه
-194945262255

برای فرم تعریف کارگاه .یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف کارگاه در نظر گرفته می شود. (درمجموع 1 جزء فایل).فیلد های کلید شعبه و عنوان کارگاه ،آدرس کارگاه ، دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع10 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 10
پیچیدگی=1 جزء فایل و 10 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 4 می باشد.
8–85090240665

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف نوع بیمه
برای فرم تعریف نوع بیمه .یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف نوع بیمه در نظر گرفته می شود. (درمجموع 1 جزء فایل).فیلد های کلید و عنوان بیمه ، دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع 9 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1
مجموع تعداد جزء داده= 9
پیچیدگی=1 جزء فایل و 9 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 4 می باشد.
-266065271780

9- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پایه حقوقی
برای فرم عوامل پایه حقوقی.یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف عوامل پایه حقوقی و یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده پرسنلی در نظر گرفته می شود. (درمجموع 2 جزء فایل).فیلد های دستمزد روزانه، نرخ اضافه كاري،مسكن/خواروبار،بن كارگري، عائله مندي، نرخ ماموريت، اياب ذهاب، سنوات، سال، دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و DataGrid و Prograss را هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.د مجموع 11 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=2
مجموع تعداد جزء داده= 11
پیچیدگی=2 جزء فایل و 11 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی در جزوء میزان پیچیدگی زیاد و درجه عملکرد 7 می باشد.
10- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پرداختی و کسورات
-123825421005

برای فرم عوامل پرداختی و کسورات.یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده پرداختی ها و یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده کسورات و یک جزء فایل برای ارجاع به فرم پرسنلی در نظر گرفته می شود. (درمجموع 3 جزء فایل).فیلد های حق پروژه، حق مسوليت،حق جذب، جمعه كاري، تعطيل كاري، مرخصي استفاده نشده، حق سرپرستي، سختي كار،ساير، و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش مربوط به پرونده پرداختی ها هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.در مجموع 14 جزء داده داریم. فیلده های جريمه، خسارت، بيمه تامين احتماعي، اضافه پرداخت ماه قبل، مساعده،غيبت: سایر ربوط به پرونده پرداختی ها هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود. در مجموع 11 جزء داده داریم.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=3 مجموع تعداد جزء داده= 30
پیچیدگی=3 جزء فایل و 30 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی ها در جزوء میزان پیچیدگی زیاد و درجه عملکرد 7 می باشد.
-254635142875

11- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف وام
برای فرم تعریف وام.یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده پرسنلی و یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده وام و یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده اقساط وام در نظر گرفته می شود. (درمجموع 3 جزء فایل).فیلد های کد وام، نام وام، مبلغ وام، تاریخ اعطاء، تعداد اقساط، و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، کنترل DataGridView مربوط به پرونده تعریف وام هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.(در مجموع 9 جزء داده در نظر گرفته می شود). فیلدهای تاریخ سررسید، مبلغ قسط، وضعیت قسط وام ، توضیحات ، کنترلDataGridView و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش مربوط به پرونده تعریف اقساط وام ها هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود. (در مجموع 9 جزء داده داریم).
پس در مجموع تعداد جزء فایل=3 مجموع تعداد جزء داده= 16
پیچیدگی=3 جزء فایل و16 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی ها در جزوء میزان پیچیدگی زیاد و درجه عملکرد 7 می باشد.
90170486410

12- پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف صدور فیش
برای فرم تعریف صدور فیش.یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده پرسنلی و یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده وام و یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده اقساط وام و یک جزء فایل ارجاع به پرونده پرداختی ها و یک جزء فایل برای ارجاع به فرم کسورات و یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده عوامل پایه حقوقی و یک جزء فایل برای پرونده وضعیت کارکرد پرسنلی در نظر گرفته می شود. (درمجموع 7جزء فایل).فیلد های تعداد روز کار، تعداد ساعت اضافه کاری، تعداد روز ماموریت وام، تاریخ ،جمع حقوق و مزایا، جمع کسورات، جمع خالص پرداختی و دکمه های جدید، ذخیره، حذف ، ویرایش و دکمه حساب ،دکمه پرداخت وام و کنترل DataGridView هر کدام یک جزء داده درنظر گرفته می شود.(در مجموع 18 جزء داده در نظر گرفته می شود)
پس در مجموع تعداد جزء فایل=7 مجموع تعداد جزء داده= 18
پیچیدگی=7 جزء فایل و 18 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد ورودی ها در جزوء میزان پیچیدگی زیاد و درجه عملکرد 7 می باشد.
پیچیدگی پردازه های خروجی
-111760486410

1- پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش صدور فیش حقوقی
در این شکل گزارش صدور فیش حقوقی پرسنلی سازمان مشخص شده است. برای تهیه این لیست پنچ پرونده پرسنلی،وضعیت کارکرد، پرداختی ها،کسورات،وام مورد دسترسی قرار گرفته اند. بنابراین پنج جزء فایل برای این گزارش در نظر گرفته شده است. با توجه به فرم گزارش 42 جزء داده وجود دارد.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=7 مجموع تعداد جزء داده= 42
پیچیدگی=7 جزء فایل و 42 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد خروجی ها در جزوء میزان پیچیدگی زیاد و درجه عملکرد 7 می باشد.
2- پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش کارگاه ها
415925-349250

در این شکل گزارش کارگاه ها سازمان مشخص شده است. برای تهیه این لیست دو پرونده پرسنلی،کارگاه ها، مورد دسترسی قرار گرفته اند. بنابراین دو جزء فایل برای این گزارش در نظر گرفته شده است. با توجه به فرم گزارش 7 جزء داده وجود دارد.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=2 مجموع تعداد جزء داده= 7
پیچیدگی=2 جزء فایل و 7 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد خروجی ها در جزوء میزان پیچیدگی متوسط و درجه عملکرد 5 می باشد.
3-پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش فیش حقوقی ماهانه پرسنلی
در این شکل گزارش فیش حقوقی ماهانه پرسنلی سازمان مشخص شده است. برای تهیه این لیست پنج پرونده پرسنلی،پرداختی ها، کسورات ،عوامل پایه حقوقی، مورد دسترسی قرار گرفته اند. بنابراین شانزده جزء فایل برای این گزارش در نظر گرفته شده است. با توجه به فرم
-4064071120

گزارش 18 جزء داده وجود دارد.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=5 مجموع تعداد جزء داده= 18
پیچیدگی=5 جزء فایل و 18 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد خروجی ها در جزوء میزان پیچیدگی زیاد و درجه عملکرد 7 می باشد.
4–59055437515

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش وامها
در این شکل گزارش وامهای پرسنلی سازمان مشخص شده است. برای تهیه این لیست سه پرونده پرسنلی،وام ها، اقساط وام ، مورد دسترسی قرار گرفته اند. بنابراین سه جزء فایل برای این گزارش در نظر گرفته شده است. با توجه به فرم گزارش 10 جزء داده وجود دارد.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=3 مجموع تعداد جزء داده= 10
پیچیدگی=3 جزء فایل و 10 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد خروجی ها در جزوء میزان پیچیدگی متوسط و درجه عملکرد 5 می باشد.
پیچیدگی پردازه های پرس وجو هاي
1-پیچیدگی پردازه های پرس وجو هاي خارجي فرم تعریف شعبه
برای فرم تعریف شعبه .یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف بانک در نظر گرفته می شود. و برای فیلد های کد بانک و نام بانک هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 2
پیچیدگی=1 جزء فایل و 2 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد پرس وجو های خروجی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 3 می باشد.
2- پیچیدگی پردازه های پرس وجو هاي خارجي فرم عوامل پایه حقوقی
برای فرم عوامل پایه حقوقی.یک جزء فایل برای ارجاع به پرونده تعریف عوامل پایه حقوقی در نظر گرفته می شود. و برای فیلد های کدپرسنلی،نام پرسنلی،و نام خانوادگی و عکس پرسنلی هر کدام یک جزء داده در نظر گرفته می شود.
پس در مجموع تعداد جزء فایل=1 مجموع تعداد جزء داده= 4
پیچیدگی=1 جزء فایل و 4 جزء داده
با توجه به جدول پیچیدگی و ضریب درجه عملکرد پرس وجو های خروجی در جزوء میزان پیچیدگی کم و درجه عملکرد 3 می باشد.
فاکتورهای تعديل
براي 5 معيار وروديها، خروجیها، پرس و جوها، فايلها و رابط های خارجی نشان داده شد که چگونه مي توان بر اساس فيلدهاي ورودي- خروجي و تعداد پيام ها و دکمه ها مورد نياز، ميزان پيچيدگي را در سه سطح ساده، متوسط و پيچيده مشخص نمو. بدين ترتيب، مقدار درجه عملکرد خام، بر اساس جدول ذيل ، مشخص مي‌شود.
…………….. ضريب اندازه‌گيري………………….
پارامترها تعداد * ( ساده | متوسط | پيچيده )=
……….
تعداد ورودي‌ها —- × 3 يا 4 يا 6 = —-
تعداد خروجي‌ها —- × 4 يا 5 يا 7 = —-
تعداد پرس و جو —- × 3 يا 4 يا 6 = —-
تعداد فايلها —- * 7 يا 10 يا 15 = —-
تعداد رابط‌ها يا فايلهاي خارجي —- * 5 يا 7 يا 10 = —-
درجه‌ي عملکرد خام = مجموع = ——
پیچیدگی پردازه های ورودی:
در مجموع 12 پردازه ورودی داریم. که شش پردازه دارای پیچیدگی ساده ،سه پردازه دارای پیچیدگی متوسط و سه پردازه دارای پیچیدگی زیاد می باشند.پس:
پردازه های ورودی با پیچیدگی ساده:
5*3=15پردازه های ورودی با پیچیدگی متوسط:
2*4=8
پردازه های ورودی با پیچیدگی زیاد:
4*6=24
پیچیدگی پردازه های خروجی:
در مجموع 4 پردازه خروجی داریم. که یک پردازه دارای پیچیدگی ساده ، یک پردازها دارای پیچیدگی متوسط و یک پردازه دارای پیچیدگی زیاد می باشند. پس:
پردازه های خروجی با پیچیدگی ساده:صفر میباشد.
پردازه های خروجی با پیچیدگی متوسط:
5*2=10
پردازه های خروجی با پیچیدگی زیاد:
7*2=14پیچیدگی پرس و جوهای داخلی :
در مجموع 2 پرس وجو خروجی داریم. که دو پردازه دارای پیچیدگی ساده می باشند. پس:
پرس و جوهای داخلی با پیچیدگی ساده:
2*3=6پیچیدگی فایل ها :
فایل ها با پیچیدگی ساده یا کم: 10*7=70در نتیجه درجه عملکرد خام(RFP) برابراست با: 147
بعد از اينکه درجه عملکرد خام مشخص شد 14 فاکتور ديگر تحت عنوان ضرايب تعديل درجه عملکرد مقدارشان محاسبه مي‌شود و بر اساس رابطه زير درجه عملکرد براي سيستم محاسبه مي‌شود.
براي هر کدام از اين فاکتورهای Fi، وابسته به شرايط پروژه، مقداری بين 0 تا 5 در نظر گرفته مي‌شود. تعداد 14 فاکتور تعديل وجود دارد که در زير مشخص شده اند:
آيا سيستم نياز به حفظ سابقه و خطايابي دارد ؟ با اهمیت:4
آيا نياز به شبكه انتقال داده‌ها وجود دارد ؟ خیر:0
آيا عمليات توزيع شده نياز است ؟ خیر:0
آيا كارايي حائز اهميت است ؟ با اهمیت:4
آيا سيستم در محيط فعال كنوني به اجرا در مي آيد ؟ ضروری: 5
آيا سيستم نياز به ورود داده‌ها از طريق كاربر دارد؟ ضروری:5
آياكاربرداده‌هاي مرتبط را از طريق چند صفحه وارد مي‌كند؟ با اهمیت:4
آيا فايلهاي اصلي بلافاصله به روز مي‌شوند ؟ خیر:0
آيا ورود ، خروج ، ذخيره سازي و يا انجام پرس و جو از نرم‌افزار دشوار است ؟ با اهمیت:4
آيا پردازش هاي داخلي پيچيده است ؟ بطور متوسط:3
آيا در طراحي سيستم امكان بهره بري مجدد از بخشهايي از كد نهايي مد نظر بوده است ؟ با اهمیت:4
آيا تبديلات لازم براي راه اندازي و نصب نرم‌افزار در طرح آن در نظر گرفته شده است ؟ به طور متوسط:3
آيا سيستم براي پياده سازي هاي مختلف در سازمانهاي مختلف طرح شده است ؟ خر:0
آيا در طراحي سهولت در استفاده از سيستم و انجام تغييرات مورد نياز مد نظر است ؟ به طور متوسط:3
میزان تلاش و زمان و تعداد نفرات بر اساس درجه عملکرد
i=114Fi=39
درجه عملکرد(FP) =
(39*0.01+0.65)*147=152.88
میزان بزرگی پروژه بر اساس واحد هزار خط برنامه به صورت زیر محاسبه می شود:
FP×34= 5198 LOC=5.198 KLOC = اندازه به هزار خط برنامه
مدلهاي کوکومو براي تخمين پروژه در جدول شکل زير ارائه شده اند. در اين جدول اندازه پروژه بر اساس واحد هزار خط برنامه مشخص شده است.
در نتیجه ااندازه محاسبه شده براي پروژه کوچکتر از 50000 می باشد پروژه را از نوع ساده يا بنيادي رده‌بندي مي‌کنند.
مدل ميزان تلاش (نفر/ ماه) زمان ( ماه )
بنياني يا ارگانيک تلاش = 2.4*(اندازه)1.05 زمان = 2.5*(تلاش)0.38
نيمه مجزا يا سمي- ديجيتد تلاش = 3.0*(اندازه)1.12 زمان = 2.5*(تلاش)0.35
دروني يا امبدد تلاش = 3.6*(اندازه)1.20 زمان = 2.5*(تلاش)0.32
با قرار دادن اندازه در رابطه تلاش مربوطه، ميزان تلاش براساس واحد(نفر در ماه) محاسبه مي‌گردد. ميزان تلاش محاسبه شده را اگر در رابطه زمان قرار دهيم. زمان لازم بر اساس واحد ماه محاسبه مي‌شود.
تلاش = 4/2* (5.198) 05/1
54 /13 نفر/ماه= زمان = 5/2* (54/13) 38/0
73/6 ماه= تعداد نفرات = تلاش/زمان
2.02= 73/6 ÷ 54/13
میزان تلاش و زمان و تعداد نفرات بر اساس معادلات کوکوموي2
مدل کوکوموي2 براي تعيين ميزان تلاش. مبتني بر روابط زير است. در رابطه زير،Pm شاخص ميزان تلاش بر اساس واحد نفر- ماه است. Ns زمان‌بندي اسمي و Em ضريب تلاش مي‌باشد
Pmns = A * sizeE * ∏ni=1Emi E = B + 0.01* ∑5i=1sfi
براي محاسبه زمان از رابطه زير استفاده مي‌شود:
TDEVns = C * (Pmns)FF = D+0.2 * 0.01 * ∑5j=1sfj = D + 0.2 * (E – B)
. مقادير D,C,B,A بر اساس تجربيات قبلي به شرح زير مي‌باشد:
A= 2.94 B= 0.91
C= 3.67 D= 0.28
فاکتورهاي مقياس گذاري با توجه به جدول 31-2 جزوء برابر است با:
سـابقه: به طور وسيع بدون سابقه= 4.96
انعطاف پذيري: گاهگاهي انعطاف پذير=4.05
شفافيت ريسک: کم=7.07
همکاري تيمي: مشارکت و تعامل در حد يکپارچه=0.00
بلوغ فرايند کاري=7.80
در نتیجه:
فاکتورهای مقیاس گذاری:∑5i=1sfI=23.88
E = B + 0.01* ∑5i=1sfi
E=0.91+0.01*23.88=1.14
PM=2.94*(5.198)1.14=19.25(تلاش)
F=0.28+0.2*0.01*23.88=0.32776
TDEV=3.67*(19.25)0.32776 =9.68(زمان)
PM/TDEV=19.25/9.68=1.99≈2(تعداد نفرات)
منابع:
کتاب مهندسی نرم افزار جلد اول دکتر سعید پارساقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید