انتخاب نمونه
در این پژوهش به بررسی شرکتهای کوچک پرداخته است و دادهای آن شامل صورتهای مالی و متغیرهای کیفی مربوط به ساختار مالکیت، متغیرهای حسابرسی، و عوامل خاص شرکت می باشد نمونه ما شامل همه شرکت های هتل می باشند که گزارشات مالی آنها طی سالهای 2011-2000 است . مامحل فعالیت اصلی شرکت را بعنوان محل اقامت آن شرکت در نظر گرفته ایم.
ما مشاهدات کل دارایی کمتر از 1را حذف می کنیم . ما مشاهدات با ارزش از دست رفته بر درآمد و دارایی کل را (به عنوان مثال، خطاهای داده ها) حذف می کنیم .
انتخاب نمونه ما از 21660 شرکت در سال،تعداد1805 شرکت می باشد جهت کاهش اثرات دادههای پرت در رگرسیون ما، سود و جریان )winsorized نقدی عملیاتی را در سطح 5٪ در نظر گرفته ایم .(
نمونه ما غالبا از شرکتهای با کسب و کار کوچک می باشد . چون اندازه شرکت در اقتصاد اسپانیا نقش زیادی دارد. ویژگی های این نمونه به شرح زیراست:
عمد تا ساختار مالکیت آنها بصورت خانوادگی می باشد.شرکتهای خانوادگی (55 درصد) در مقایسه با ساختار مالکیت های دیگر مانند صندوق های متقابل، سرمایه گذاران نهادی، و غیره، به منزله ساختار مالکیت.
بسیاری از هتل ها در نمونه با توجه به اندازه کوچک خود است بین المللی نیست.این را نیز باید اشاره کرد که بسیاری از صورتهای مالی حسابرسی نشده (بیش از 80٪) به این علت که نیاز به حسابرسی به طور مستقیم با اندازه شرکت مرتبط است.
اندازه گیری کیفیت سود
کیفیت سود یکی از مهم ترین موضوعات تحقیق در حسابداری در چند دهه گذشته است. با این حال یک توافق معنای مفهوم و نه یک رویکرد کلی پذیرفته برای اندازه گیری کیفیت سود وجود ندارد(شیپر و وینسنت، 2003) .اندازه گیری کیفیت سود موضوعی دشوار و چند بعدی می باشد که برای اندازه گیری آن باید موضوعات مختلفی را در نظر داشته باشیم (فرانسیس و همکاران، 2004).
ما کیفیت سود را با ویژگی هایی اندازه می گیریم که به در ک بازار رابطه ای نداشته باشند چون نمونه ما عمدتا شرکتهای خصوصی می باشد.
ما سود به درآمدهایی اطلاق می کنیم که خاصیت تکرار پذیری داشته و از عملیات مستمر و عادی شرکت بدست آید.و آن را به عنوان ضریب شیب برای درآمد سالانه در نظر گرفته می شود. (AR(1)) برآورد از مدل اتورگرسیو مرتبه اول تعریف
Xj,t = Ø0,j + Ø 1,jXj,t−1 + vj,
توضیح عنوان
می باشد. t -1و t درآمد شرکت برای سال Xj,t−1 وXj,tاین ضریب تداوم درآمد را برای شرکت نشان می دهد. Ø 1,j
اگر این ضریب نزدیک به یک باشد نشان میدهد درآمد پایدار و مستمر می باشد. Ø 1,j
اگر این ضریب نزدیک به صفر باشد نشان میدهد درآمد ناپایدار وگذرا می باشد. Ø 1,j
درآمد پایدار را به عنوان درآمد با کیفیت می نامیم.این اندازه گیری بر اساس مطالعات لیپ(1990) انجام شد که بسیاری از محققین دیگر از این اندازه گیری استفاده کردند.
پیش بینی درآمد به میزان توانایی در پیش بینی درآمد بستگی داردکه آن را بر اساس واریانس شوک درآمد اندازه گیری می کنیم . در این اندازه گیری هر چه واریانس بالات باشد قابلیت اندازه گیری پایین تر است. ما با استفاده از ریشه دوم واریانس خطا از معادله (1).
Predictability
ارزش بزرگ (کوچک) از پیش بینی حاکی از کمتر (بیشتر)بودن قابل پیش بینی درآمد می باشد. درآمد هایی که بیشتر قابل پیش بینی هستند، درآمد با کیفیت بالاتر در نظر گرفته می شود.پیش بینی سود با این روش اولین بار توسط لیپ(1990) انجام شد و توسط بسیاری از محققین دیگر نیز استفاده شده است.تنوع درآمدبرای محاسبه انحراف استاندارد سود بکار گرفته می شود.
Variability =
Xj,t نشان دهنده درآمد برای شرکت jدر سال t می باشد.این رقم هرچه کمتر باشد ارزش بیشتری را برای کیفیت سود در نظر می گیرد و این رقم هر چه بیشتر باشد ارزش کمتری را برای کیفیت سود در نظر می گیرد.این روش برای نوسانات درآمد توسط فرانسیس و همکاران (2004) استفاده شد.
هموار سازی سود یک تکنیک دستکاری سود است که برای کاهش نوسانات درآمد استفاده می شود.این نسبت از تقسیم نوسانات درآمد یا سود بر نوسانات جریان نقد بدست می آید.
=ESM
از آنجا که Xj,t نشان دهنده درآمد برای شرکت jدر سال t می باشد.و CFOj,t نشان دهند جریانات نقدی شرکت در سال tمی باشد.این رقم هر چه کمتر باشد ارزش بیشتری برای نوسان در جریان نقد در نظر می گیرد و این رقم هر چه بیشتر باشد ارزش کمتری را برای نوسانات جریان نقد در نظر می گیرد. محققانی که این روش را جهت هموار سازی سود پیشنهاد کردن لیوز و همکارانش (2003) می باشد.
اندازه گیری عوامل موثر بر کیفیت سود
متغییر هایی که بر کیفیت سود تاثیر می گذارند به پنج دسته تقسیم می کنیم : متغییر بازار، استراتیژی کسب و کار،ساختار مالکیت، عملکرد حسابرسی و متغییر های کنترل، ما در پاراگراف بعدی این متغییر ها را توضیح می دهیم .قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید