توافقات سطح خدمات در شبکه های IP :
چکیده :
این مقاله توافقات سطح خدمات را در شبکه های IP بررسی می کند. در این مقاله عناصر توافق سطح خدمات به طور خاص بررسی شده و سه دیدگاه معمول برای مطلوبیت توافق سطح خدمات در شبکه های IP مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی شده است. کاربرد استفاده از این دیدگاه ها در شرایط ارائه دهندگان خدمات شبکه ای، ارائه دهندگان خدمات گروهی، و اقدامات مهم شبکه ای مورد آزمایش قرار گرفته است در حالیکه بیش تر ارائه دهندگان خدمان اخیرا دیدگاه بیمه ی استاتیک برای پشتیباتی از توافقات سطح خدمات اتخاذ کرده اند برنامه ای که به دیدگاه های پویاتری ختم می شود شناسایی شده است.
1. مقدمه :
توافق سطح خدمات (SLA) یک تعریف رسمی از ارتباطی است که میان ارائه دهندگان خدمات و مشتریان آن وجود دارد. SLA می تواند در متن هر صنعتی تعریف شده و مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین برای مشخص کردن اینکه انتظارات مشتری از ارائه دهندگان خدمات چیست یا اجبارهای مشتری و ارائه دهنده، عملکرد، قابلیت دستیابی، اهداف ایمنی خدمات و همچنین پروژه های تضمینی قبول SLA مورد استفاده قرار می گیرد. توافق سطح خدمات اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که عملکردهای اشتراکی خارج از منبع حوزه های بیرونی صلاحیت های هسته ای را برای سومین چذب از ارائه دهندگان خدمات مورد بررسی قرار می دهند. عملکرد و نگهداری از شبکه های کامپیوتر توسط بسیاری از شرکت ها به سومین گروه از تولید کنندگان شبکه ای ارائه داده می شود که در این صورت پشتیبانی SLA از موضوعات مهم در شبکه های کامپیوتری تحقق می یابد. در این مقاله به دیدگاه های مختلف مورد استفاده برای پشتیبانی از توافقات سطح خدماتی در شبکه های کامپیوتری پرداخته می شود بویژه در محیط شبکه ای و بر اساس پروتکل های اینترنتی، در بخش بعدی این مقاله ما به اجزاء اصلی از توافق سطح خدمات خواهیم پرداخت. این جریان در بخش سه با توقیف بعضی از محیط های معمول شبکه های IP یعنی جایی که توافق های سطح خدماتی نقش مهمی را ایفا می کند ادامه می یابد. بخش چهار دیدگاه های مختلف که بوسیله سازمان های مختلف به منظور تحقق بخشیدن به ملزومات توافق نامه ی سطح خدمات در این محیط ها مورد استفاده قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً در پایان این مقاله ما وضعیت توافق های سطح خدماتی را در شبکه های IP خلاصه کرده و زمینه هایی را برای تحقیقات بیش تر شناسایی می کنیم.
2. عناصر خاص SLA :
توافق نامه ی سطح خدمات به طور خاص حاوی اطلاعات زیر می باشد.
توصیفی از ماهیت خدماتی که باید ارائه شود : این توصیف شامل نوع خدمات و کیفیت آن هاست. در زمینه ی اتصال شبکه ی IP نوع خدمات ممکن است حفظ اتصال شبکه را مشخص کرده و یا شاید شامل عملکردهای دیگری مثل عملیات های کامپیوتری و حفظ سرورهای منطقه ای، یا سرورهای پروتکل شکل گروهی دینامیک باشد.
سطح عملکرد مورد انتظار از خدمات بویژه میزان اعتبار و پاسخ گویی آن : اعتبار شامل الزام های قابلیت دست یابی می شود زمانی که خدمات قابل دست یابی است و محدده ی قطع خدمات مورد انتظار چیست. نیز در حوزه ی اعتبار خدمات قرار دارد. پاسخ گویی شامل این می شود که خدمات به شکل نرمال چقدر زود اجرا می شوند.
پروژه ای برای گزارش مشکلات خدمات : این حوزه شامل اطلاعات درباره ی شخصی است که برای حل مشکلات خدماتی خود تماس گرفته است. همچنین شامل فرمتی که در آن شکایات فایل بندی می شوند و گام هایی که به منظور حل سریع این مشکلات برداشته می شود. توافقات همچنین محدودیت های زمانی که در آن مشکلات گزارش شده پاسخ داده می شود و همچنین مشکلاتی که قرار است حل شود را شامل می شود.
چارچوب زمانی برای پاسخ و حل مشکل : این زمینه یک محدوده ی زمانی را مشخص می کند که در آن یک شخص تحقیق درباره ی مشکل گزارش شده را آغاز می کند شروع بررسی به طور خاص با تماس تولید کنندگان با مشتری که یک مشکل را گزارش کرده است آغاز می شود. همچنین ممکن است محدوده ی زمانی وجود داشته باشد که در این زمان یکی از مشکلات حل می شود. SLA می تواند مشخص کند که اتصالات ناموفق در مدت زمان 24 ساعت دوباره برنامه ریزی خواهند شد.
پروسه ای برای کنترل و گزارش سطح خدمات : این زمینه مطالب مربوط به چگونگی کنترل و گزارش سطح عملکرد را و همچنین اینکه چه کسی نظارت خواهد کرد، چه نوع اطلاعات آماری جمع آوری خواهد شد، این اطلاعات هر چند وقت جمع آوری می شود و چگونه اطلاعات آماری گذشته و فعلی قابل دست یابی هستند را بررسی می کند. بعضی از تولید کنندگان شبکه ای همچنین ممکن است به کاربر این امکان را بدهند تا از طریق ابزارهای مدیریت شبکه به قسمت هایی از شبکه دسترسی مستقیم داشته باشد. مشتری یا کاربر می تواند مستقیما اطلاعات آماری را داشته باشد و آن ها را کنترل کند اما احتمالا نمی تواند شکل یا عملیات شبکه را تغییر دهد .
پیامدهایی برای تولید کنندگان خدمات که بایدها را رعایت نمی کنند : معمولاً زمانی که انتظارات خدماتی بر آورده نمی شود نمی توان انتظار داشت که اعتبار شبکه برای کاربران افزایش یابد. پیامدهای دیگر رعایت نکردن اجبارها شامل اینکه مشتری می تواند به ارتباط خود پایان بخشد یا ادعای بازپرداخت بخشی از هزینه ها بدلیل نبود خدمات کند. نتیجه ی رعایت نکردن اجبارها وابسته به ماهیت ارتباط میان تولید کنندگان و مشتریان متفاوت است.
محدودیت ها و شروط خلاصی : تحت این محدودیت ها سطح خدمات بکار گرفته نمی شود و در این زمینه غیر منطقی است که توافقات سطح خدمات ضروری باشد. زمانی که تجهیزات ارائه دهندگان خدمات در حوادث سیل، آتش سوزی یا جنگ صدمه می بیند این الزامات برداشته می شود. آن ها همچنین در این شرایط بعضی از محدودیت های عملکردی نیز به مشتریان خود تحمیل می کنند. یک اپراتور شبکه ممکن است ماتع از توافق سطح خدمات شود اگر مشتری تلاش کند ایمنی شبکه را نقض کند. همه ی عناصر SLA ممکن است در همه ی قراردادها قید نشوند اما یک SLA خوب، ایتم های متفاوتی را که ممکن است در جریان ارائه ی خدمات اختلال ایجاد کند را شناسایی کرده و تلاش می کند این موقعیت ها به عنوان بخشی از توافق SLA پوشش دهد.
3. محیط های شبکه ی IP :
در محیط شبکه های IP، SLA به طور خاص برای سه نوع معمول از محیط های عملیاتی فراهم شده است. هر کدام از این محیط ها شامل ارائه دهندگان خدمات می شوند که انواع مختلفی از خدمات را به مشتریان خود ارائه می دهند. سه نوع خدمات معمول که در شبکه های IP ارائه می شود شامل خدما اتصال شبکه، خدمات دسته جمعی، اتصال های یکپارچه و خدمات دسته جمعی می شود.
1-3- خدمات اتصال شبکه ای :
خدمات اتصال شبکه ای توسط چند شرکت ارتباط تلفنی به موسسات بزرگی ارائه شده است آن ها ارتباط با سایت های مختلف مشتریان خود را امکان پذیر می سازند و این امکان را بوجود می آورند تا سایت های کابران به عنوان یک اینترنت به یکدیگر متصل شده و از سایت کاربری به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشد. شبکه های کاربری از طریق مسیرهای دست یابی که در نقاط دست یابی وجود دارد به شبکه ی تولید کنندگان وصل می شود. یک سناریوی خاص در شکل 1 نشان داده شده است. برای هر مشتری اپراتور شبکه یک عملکرد و محدودیت های دسترسی در SLA مناسب با مشتری تعریف کرده است. در این محیط شروط خاص مربوط به قابلیت دست یابی و عملکرد ممکن است به شکل زیر باشد :
تاخیر متوسط ماهانه ی اندازه گیری شده در شبکه ی ISP میان هر دو مسیر موجود کاربر باید کمتر از ms200 باشد.
تاخیر متوسط در شبکه ی ISP در اتصالات سرتاسری میان مسیرهای کابری شهر نیویورک و مسیرهای کاربری لندن باید کمتر از ms250 باشد.
مشتری در شبکه ی ISP میان دو مسیر موجود متجاوز از 5 دقیقه نباید اختلال اتصال برنامه ریزی نشده داشته باشد. اختلال اتصال به شکل فقدان صد در صدی بسته ها در مسیرهای قابل دست یابی از ماشین های متصل به مسیرهای دیگر تعریف می شود. با پیشنهاد دادن عملکردهای بهتر، قابلیت دست یابی و خدمات پاسخ گویی به مشتریان، ارائه دهندگان شبکه بهتر می توانند با رقیبان خود رقابت کنند. منابع موجود در شبکه طوری نظارت می شوند که اهداف عملکرد مطلوب و قابلیت دست یابی را به خوبی بر آورده کرده و نهایتاً هزینه های عملیاتی را بدون تأثیر بر میزان رضایت مشتریان از دریافت خدمات احتمال کاهش دهد.
2-3- خدمات دسته جمعی :
خدمات گروهی توسط اپراتورهایی پیشنهاد می شود که انواع مختلفی از خدمات را به مشتریان خود ارائه می دهند. معمول ترین مورد این تولید کنندگان شرکت های وب هاستینگ هستند که سرورهایی برای راه اندازی سایت های وب برای شرکت های شخصی تهیه کرده و مدیریت می کنند. اپراتورهای میزبان خدمات متنوعی را به کاربران خود ارائه می دهند و شامل شرکت هایی می شوند که به سادگی در موقعیت های اتصال خوب یعنی جایی که مشتریان خدمات خود را دریافت می کند محدود شده اند شرکت هایی که قالب های حفاظتی ایجاد کرده و تا جای ممکن سرورهای خود را حفاظت می کند و همینطور شرکت هایی که مسؤلیت راه اندازی و تضمین عملیات کل کارایی های دسته جمعی را در سایت بر عهده دارند. آخرین حالت ارائه خدمات گروهی به شکلی است که تهیه کننده مسؤل عملیات کلی کاربردهای اجرایی است و هر چه که برای ارائه دهندگان خدمات و مشتری جالب تر شود سود و منفعت بیش تری به همراه دارد. یک سناریو خاص برای خدمات اشتراکی در شکل 2 نشان داده شده است. SNA پیشنهادی توسط ارائه دهندگان خدمات اشتراکی به عملکرد و زمان بندی سرورهایی که میزبان اند وابسته است. این اپراتورها فقط می توانند سرور را از ارتباطات کلی کنترل کنند. در بیش تر موارد آن ها هیچ کنترلی بر روی مشتری ارتباطات و نه بر روی عملکرد شبکه ندارند. در نتیجه SLA ارائه دهندگان خدمات معمولاً مقدار توان عملیاتی مهار شده یا میزان درخواست اتصال که لازم است برای یک سرور خاص پشتیبانی شود را مشخص می کند. این فرایند تعداد افزایش یافته ی تقاضاها را تعیین می کند که باید بوسیله ی سرور با یک عملکرد قابل قبول کنترل شود. در محیط میزبانی شرایط قابلیت دست یابی و عملکردهای خاص که برای مشتری فراهم شده است می تواند به شرح زیر باشد.
سرور میزبان برای یک دوره ی پیوسته متجاوز از 5 دقیقه در هر 24 ساعت خارج از دسترس خواهد بود. خارج از دسترس بودن به عنوان توانایی مقطع سرور از یک ماشین با اتصال شبکه به مسیر دست یابی تولید کنندگان میزبان تعریف می شود.
سرور میزبان قادر خواهد بود ترافیک درون مرزی را روزانه تا میزان سی هزار درخواست وب کنترل کند.
کاربردهای میزبانی قابلیت دست یابی به اینترنت را در پهنای باند mbps45 یا بیش تر فراهم می کند.
ارائه دهندگان خدمات مطمئن خواهند بود که حداقل 5 سرور موجود است و عملکردها را در همه ی زمان ها راه اندازی می کند. یک تولید کننده ی خدمات میزبان بزرگ ممکن است در یک سایت یکسان میزبان چندین مشتری باشد و بنابراین مسؤل تصمین این است که عملکرد یک سرور مشتری با درخواست مستقیم به مشتری های دیگر تأثیر معکوس نپذیرد.
3-3- خدمات یکپارچه :
سومین نوع از خدمات یک سری خدمات پیوسته را فراهم می کند که در آن تولید کننده ی خدمات شبکه را و همچنین زیر ساخت های میزبانی را کنترل می کند. چنین سرویسی اغلب بوسیله ی سازمان تکنولوژی اطلاعات تولید شده که اینترنت یک شرکت و کاربردهای گوناگون که در یک محیط راه اندازی می شود را عملیاتی کرده و نگه می دارد. مشتریان سازمان IT، سازمان های دیگر این پروسه هستند. اغلب زمان ها سازمان IT برای مشتریان و همینطور سرورهای شبکه لازم است عملکرد نقطه به نقطه ی کاربردهای متفاوت را کنترل کند. در یک محیط یکپارچه مشتریان اغلب انتظار عملکرد و در دسترس بودن کل سیستم توزیع شده را دارند. بعضی از مثال های مشروط عملکرد که می توان آن را در محیط پروژه ی IT مشاهده کرد به شرح زیر است :
زمان اجرای مراجعه یک کارمند به فهرست هماهنگی نباید از ms500 تجاور کند.
عملکرد متوسط تراکنش های اینترنتی ترکیبی استاندارد، همان طور که توسط محققین موقعیت های انتخابی گزارش شده است از ms100 تجاوز نخواهد کرد.
حداقل زمان برنامه ریزی نشده از سرور پست از دوره ی 30 دقیقه ای در یک روز تجاری معمول از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، تجاوز نخواهد کرد. نوع دیگری از خدمات یکپارچه توسط تولید کنندگان خدمات میزبانی پیشنهاد می شود که یک میزبانی یکپارچه و سرویس اتصال را برای تولید کننده فراهم می کند. به عنوان یک مثال ارائه دهندگان خدمات شبکه ای مثل AT و T همچنین مرکز داده ای را راه اندازی می کند و می توانند خدمات پیوسته ای شامل اتصال شبکه و میزبانی مرکز داده ای را به مشتریان خود ارائه دهند. یک راه متفاوت جهت ارائه ی سرویس یکپارچه ممکن است خارج از منبع بعضی از قسمت های میزبانی یا قسمت های شبکه سازی شرکت های دیگر باشد مثل یک مثال، سرویس های جهانی IBM خدمات یکپارچه را به مشتریان خود ارائه داده و با منبع دیگری آن به AT و T به اتصال شبکه ای دست می یابند. در همه ی محیط های عملیاتی فوق ماهیت خدمات مهیا شده و اهداف عملیاتی و دسترس پذیری و مکانیزم های کاربردی برای نظارت سطح عملکرد همگی سرویس های متفاوتی هستند. به هر صورت عناصر دیگر توافق نامه ی سطح خدمات در همه ی این محیط ها نسبتا مشابه است. پروژه ی گزارش مشکلات سرویس ها به طور خاص توضیح می دهد که ایا مشکلات باید از طریق تماس تلفنی گزارش شده یا از طریق میانجی های اینترنتی نیز می تواند گزارش شود. پرسنل پاسخ گویی تلفنی یا اینترنتی احتمالا تلاش می کند تا مشکلات را با استفاده از مجموعه ای از پروژه های شناخته شده حل کند و ای اینکه موضوع را به پرسنل های دیگر انتقال داده و سعی کنند مشکل را حل کنند. چارچوب زمانی برای پاسخ گویی و حل مشکلات در محیط های مختلف مشابه است و بدین صورت است که بلیت مشکل را و راه حل آن را به افراد دیکته می کند. شروط گریز و همچنین جریمه ها نیز برای عدم کنترل سرویس ها به روش های مشابهی پرداخته می شود .
4. روش هایی برای پشتیبانی SLA :
پشتیبانی سطح مناسبی از عملکرد و دسترس پذیری که در توافق نامه ی سطح خدمات مشخص شده است یک جنبه ی مهم از عملکرد این موسسات است. از انجایی که عدم توانایی جهت بر آورده کردن توافق های سطح خدمات اغلب منجر به پرداخت های نقدی می شود تولید کنندگان خدمات بدون توجه به نوع خاص خدمات پیشنهادی تلاش می کنند تا موارد ذکر شده در قرار داد را به بهترین نحو بر آورده سازند. ارائه دهنده ی سرویس ممکن است SLA را با اهداف عملیاتی مختلف برای مشتریان متفاوت امضا کند. اپراتور شبکه نیاز دارد نوع بسته های وارده به شبکه را شناسایی کرده به طوری که بتواند با ضرورت مناسب با آن مواجه شود. زمانی که بر سر SLA به توافق می رسند اپراتور شبکه لازم است عملکرد شبکه را کنترل و نظارت کند. SLA مشخص می کند که کدام مقیاس های عملیاتی شبکه باید نظارت شود و رده بندی عملیاتی معیارهای اجرایی کدامند. ایجاد و پر کردن گزارش های دوره ای یک گام مهم در پروسه ی پشتیبانی SLA است. گزارشات عملکرد نظارت شده باید برای آزمایش توسط مشتری همیشه موجود باشد. یک مزیت جانبی از ذخیره کردن این گزارشات اطلاعات تاریخی است که می تواند برای پیش بینی ترافیک شبکه مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین به عنوان یک ورودی در پروسه ی نظارت خدمات کاربرد دارد. اگر کنترل ها نشان دهد که همه ی SLA ها قانع کننده هستند، نیازی به انجام کارهای بیش تر نیست. به هر صورت ممکن است یک نفر بخواهد بررسی کند که ایا این امکان وجود دارد که محدودیت های SLA یکسان را به شیوه ای ارزان تر و شکلی اسان تر قانع سازد یا خیر. اگر چنین باشد محدودیت های عملیاتی شبکه احتمالا لازم است تغییر پیدا کند. یک مورد غلط زمانی روی می دهد که اهداف SLA بر آورده نشود. در این مورد شکل بندی شبکه باید تغییر یابد. از طریق پروسه ی نظارت سرویس این تغییرات انجام می شود به طوری که همه ی اهداف با موفقیت انجام یابد. به عنوان آخرین گام از پروسه ی مشتری مداری باید آزمایش کرد که ایا قرار داد SLA توافقی می تواند رضایت بخش باشد یا خیر. اگر تجربه نشان دهد که اهداف SLA بر آورده نمی شود ممکن است افراد بخواهند اهداف عملکردی خود را به اهدافی ساده تر تغییر دهند. همچنین می توان اهداف SLA را به اهدافی دقیق تر تبدیل کرد اگر سعی داریم مشتریان جدید و جریان سود دهی جدیدی را جذب کنیم. سه دیدگاه معمول مورد استفاده برای حمایت و مدیریت توافق نامه ی سطح خدمات در سه محیط IP در بخش سه توصیف شده است. اولین دیدگاه مدل شرکت بیمه را برای نظارت و پشتیبانی SLA اتخاذ کرده است. دومین دیدگاه از تکنیک های نظارت و شکل بندی برای پشتیبانی SLA در شبکه بهره می گیرد و سومین دیدگاه یک دیدگاه تطبیقی و پویاتر در جهت پشتیبانی از توافق نامه های سطح خدمات می باشد.
دیدگاه بیمه ای : در روش بیمه ای جهت عملیات از SLA ارائه دهندگان سرویس همه ی تلاش خود را برای رضایت بخش کردن عملیات ها، دسترس پذیری رضایت بخش و بر آورده کردن اهداف پاسخ گویی که بر طبق پروژه های عملیاتی نرمال در توافق نامه های سطح خدمات مشخص شده است را انجام می دهد. به طور کلی سطح یکسانی از خدمات به همه ی مشتریان ارائه می شود. سرویس دهندگان خدمات خود را نظارت می کنند تا ببینند به چه شیوه ای می توانند موارد قرار داد را بر آورده سازند. پارامترهای عملیاتی و دسترس پذیری مشخص شده در SLA طوری مشخص شده است که در طول عملیات نرمال سیتم نقض نمی شود. زمانی که محدودیت ها شکسته می شوند سرویس دهندگان باید مبالغ مشخص شده ی جریمه در قرار داد را به مشتریان بپردازند. بنابراین سرویس دهندگان خطرات مالی مربوط به ارائه ی خدمات به مشتریان جدید را محاسبه کرده و بر این اساس شرایط پیشنهادی خود را زمانی که ریسک مالی نقض SLA پذیرفته شده نباشد تصحیح می کنند محاسبه ی چنین خطرهایی چیزی است که بیش تر شرکت های بیمه ای آن را انجام می دهند و این دیدگاه به عنوان یک روش خود بیمه ای از جانب سرویس دهندگان در مقابل خطر احتمال در بر آورده شدن اهداف قرار داد لحاظ می شود. غیر منطقی نیست که در آینده ببینم سرویس دهندگان سیاست های پیچیده ی بیمه ای را در مقابل اختلالات احتمالی در اهداف سرویس آن را اتخاذ کنند. به عبارت دیگر دیدگاه بیمه ای برای حمایت SLA می تواند به شکل اجرای گام های زیر تعریف شود :
اهداف خدماتی را که قرار است به مشتریان پیشنهاد شود شناسایی کنید.
اهداف خدماتی مورد توافق را کنترل کنید.
گزارشات SLA را که احتمالا شامل جلسات دوره ای با مشتریان هستند بررسی کرده تا درباره ی سطح توقع مشتریان و میزان بر آورده شدن موارد ذکر شده در قرارداد بحث کنیم.
اعتبارهای مناسب را برای مشتریان خود در نظر بگیرید اگر سطح خدمات ارائه شده رضایت بخش نیست. به طور دوره ای اهداف سطح خدمات را اصلاح کرده به طوری که احتمال نقض اهداف و تأثیر مالی آن قابل قبول باشد.
توصیفی از معماری شبکه وضعیت SLA کنترل می کند را می توانید در بخش 8 بیابید.
دیدگاه نظارتی: در روش نظارتی برای بر آورده کردن توافق نامه های سطح خدمات سرویس دهندگان به طور خاص انواع متفاوتی از خدمات را با مشتریان متفاوت امضاء می کند. سرویس دهندگان باید منابع خود را در محیط های مختلف به هر مشتری به طور متفاوتی تخصیص دهند به منظور اینکه بتوانند از اهداف سطح خدمات برای هر کدام از مشتریان پشتیبانی کنند. مشخص کردن شکل بندی سیستم مهم ترین گام برای حمایت از اهداف سطح خدمات برای هر مشتری می باشد. فراتر از این گام سرویس دهندگان روش های یکسانی را برای کنترل و پرداخت جریمه ها و اعتبارات به مشتریان اتخاذ می کنند و این روش همان روش بیمه ای توصیف شده در فوق می باشد. دیدگاه نظارتی می تواند به شکل گام های زیر خلاصه شود :
اهداف عینی سرویس های ارائه شده به مشتریان را به طور دقیق مشخص کنید.
شکل بندی صحیح سیستم را برای هر مشتری تعین نمایید.
اهداف عینی سرویس های توافقی را نظارت کنید.
گزارشات SLA که شامل جلسات دوره ای با مشتریان است را برای بحث درباره ی وضعیت SLA ارائه دهید.
اعتبارهای مناسب به مشتریان خود اختصاص دهید اگر سطح خدمات ارائه شده رضایت بخش نیستند.
روش تطبیقی : سومین روش برای رضایت بخش بودن توافق نامه ی سطح خدمات یک جنبه ی دیگر را از شکل بندی تطبیقی به دیدگاه نظارتی اضافه می کند در این دیدگاه سرویس دهندگان به طور پویا شکل بندی سیستم را با حمایت از مشتری اصلاح می کنند بویژه زمانی که نظارت ها نشان می دهد خدمات ارائه شده به مشتری در خطر نقض شدن است. این گام احتمال اینکه سرویس ها واقعا نقض شوند را کاهش می دهد اما آن را از بین نمی برد. گام های درگیر در این دیدگاه تطبیقی به شرح زیر است :
1. اهداف خدماتی که قرار است به مشتریان خود ارائه دهید را مشخص کنید.
2. شکل بندی صحیح سیستم که برای هر مشتری مورد استفاده قرار می گیرد را تعیین نمایید.
3. اهداف خدماتی توافق شده را نظارت کنید.
4. اگر نظارت نشان می دهد که احتمال نقض موارد سرویس دهی وجود دارد باید برای خدمات رسانی بهتر نوع سرویس دهی به مشتری را تغیر داد.
5. گزارشات SLA که شامل جلسات دوره ای با مشتریان است و جهت بحث درباره ی وضعیت SLA ارائه دهید.
6. اگر خدمات ارائه شده به مشتری رضایت بخش نیست اعتبارهای خاصب را برای او در نظر بگیرید. ما هم اکنون می توانیم سه دیدگاه فوق را به هر کدام از سه نوع سرویس بحث شده در بخش سه طرح ریزی کنیم.
1-4- سرویس دی اتصال شبکه ای :
در محیط SLA شبکه ای دیدگاه بیمه ای برای حمایت از توافق نامه های سطح خدمات رایج ترین آن در صنعت می باشد. سرویس دهندگان مثل VUNET پاسخ گویی و دسترس پذیری سرویس های اتصالی که به مشتریان خود ارائه می دهند را تضمین می کند. قابلیت دست یابی و پاسخ گویی می تواند به شویه های مختلفی تعریف شود. معمول ترین معیارها تأخیر میان دو مسیر دست یابی و میزان اتلاف میان در مسیر دست یابی، عبور متوسط همه ی مسیرهای دست یابی و در یک مدت زمان منطقی می باشد. ISP طرح های کنترلی را برای اندازه گیری میزان تأخیر و میزان اتلاف میان نقاط دست یابی و صل می کند. روش های معمول برای اندازه گیری عملکرد شامل استفاده از قطع های IP برای جمع آوری تأخیر میان نقاط در شبکه می باشد. همان طور که با جمع آوری اطلاعات در پروژه ی زمینه یابی نشان دادیم جمع آوری تأخیرات شبکه بوسیله ی تبادلات پروتکل NTP و پروتکل زمان شبکه اندازه گیری می شود. UVNET ماهانه مدت رکود نقاط دست یابی را به طور متوسط اندازه می گیرد و پیشنهاد و بازگشت قسمت هایی از شارژ خدمات را در صورتی که عملیات ها رضایت بخش نبوده باشند می دهد. همان طور که از دیدگاه بیمه به دیدگاه نظارتی SLA عبور کردیم تولید کنندگان اتصال شبکه ای باید سطوح مختلف خدمات و عملیات را به مشتریان خود پیشنهاد دهند. برای سریس دهندگان شبکه ای بدین معناست که ارائه سرویس با اتلاف های پایین تر و میزان اتلاف برای بعضی از مشتریان در مقایسه با دیگران روی می دهد. اصطلاح SLA برای هر کدام از مشتریان معنای متفاوتی دارد. در شرایط اتصال شبکه ای بدین معناست که سرویس دهندگان لازم است برای عدم اتصال ها و میزان اتلاف ها برای مشتریان مختلف در یک اتصال خدمات متفاوتی ارائه دهند. به منظور حمایت از نیازهای متفاوت مشتریان مختلف سرویس دهندگان لازم است از تکنیک هایی دیفرانسیل یا مهندسی ترافیک با استفاده از MPIS استفاده کنند تا بتوانند شبکه را طوری طراحی کنند که اهداف عملیاتی لازم را بر آورده سازند. کنترل اینچنینی سیستم می تواند با استفاده از ابزارهای طراحی ظرفیت و طرح های پایه ریزی مدار انجام شود. تکنولوژی های بیش تر در افق، برای مثال کنترل پهنای باند دینامیک در شبکه های نوری این امکان را بوجود می آورد تا به شیوه ای اتوماتیک این نظارت ها صورت پذیرد و در این صورت اپراتور شبکه می تواند به طور دینامیکی پهنای باند بیش تر در مدارها داشته باشد همان طور که ترافیک در بخش های خاصی از شبکه افزایش می یابد. این به سرویس دهندگان اتصال شبکه این امکان را می دهد تا در جهت دیدگاه تطبیقی برای ایجاد توافق نامه های سطح خدمات حرکت کنند. بعضی از الگوریتم ها برای حمایت از روش های تطبیقی می تواند در بخش 5 یافت شود.
2-4- خدمات میزبانی :
در شرایط خدمات میزبانی سرویس دهندگان بیش تر نگران راه اندازی مجموعه ای از شبکه های متصل شده هستند که میزبان یک کاربرد است. برای مثال وب سایت یا یک سرور پستی جنبه های اصلی توافق نامه های سطح خدمات که در این شرایط مهیا شده اند به زمان حداکثری و دسترسی پذیری خدمات بستگی دارد. یک SLA خاص در این محیط به مشتری بیمه ای را پیشنهاد می دهد که به مشتری بیمه ای را پیشنهاد می دهد که برای دوره ای مشخص از زمان کاربرد دارد. به طور کلی اگر خدمات برای دوره ای طولانی تر از زمان مشخص تخصیص اعتبار دهند. بعضی از SLA های نمونه که به محیط های میزبانی مربوط می شوند را می توانید در بخش 9 و 15 ببینید. محدودیت های دسترسی پذیری و زمان حداکثری که بوسیله ی سرویس دهندگان میزبان پیشنهاد می شود از مدل بیمه ای برای حمایت از SLA تبعیت می کند. سطح یکسانی از بیمه ی معتبر برای همه ی مشتریان فراهم می شود و زمانی که وقایع پیش بینی نشده باعث اختلال در عملیات می شود به مشتریان اعتبار تعلق می گیرد. توافق نامه های سطح خدمات عملکردی به طور خاص در شرایط خدمات میزبانی یافت نمی شود. به این دلیل است که عملکرد کاربردها به چندین عامل که تحت کنترل سرویس دهندگان میزبان نیست بستگی دارد. سرویس دهندگان میزبان کنترل کمی بر روی اتصال شبکه برای کاربران دارند و همچنین کنترل آن دور توسعه ی کارکردهای واقعی نیز کم است. به عنوان نتیجه سرویس دهندگان میزبان قادر نیستند بر وی عملکرد کارکرد گلی تأثیر بگذارند به عنوان نتیجه بسیاری از سرویس دهندگان میزبان فقط به مشتریان خود خدمات منطقه ای، قابلیت جایگذاری ماشین به صورت فیزیکی و همچنین تضمین هایی برای دسترسی پذیری اتصال شبکه ی این ماشین ها پیشنهاد می دهند. سرویس دهندگان میزبان همچنین مسؤلیت اجرای سرورها را دارند و سرویس های آن ها شالم وظیفه ی نظارت شکل بندی صحیح ماشین ها برای راه اندازی کاربردها می باشد. خدمات منطقه ای نوعی از برنامه های شبکه ای است که در آن سرویس دهندگان فضاهای فیزیکی را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. در شرایط سرویس های منطقه ای تنها تفاوت در قرار داد که یک سرویس دهنده می تواند به مشتریان خود پیشنهاد کند. شکل پهنای باند فیزیکی موجود برای اتصال به اینترنت می باشد سرویس دهندگان می توانند اتصالات فیزیکی متفاوتی را برای مشتریان مختلف ارائه دهند. سرویس دهندگان از مدل بیمه ای برای چنین اتصالات فیزیکی پیروی می کند. زمانی که بیش تر از یک مشتری در یک قضیه ی سرویس دهندگان خدمات قرار می گیرد به صرف تر بود که اتصال های معمولی بر قرار می شد و این اتصال ها میان همه ی مشتریان به اشتراک گذاشته شود. اتصالات دست یابی می تواند بوسیله ی ابزارهای کنترل میزان کنترل شود که این قابلیت را بوجود می آورد تا سطوح مختلف پهنای باند را برای ماشین های مختلف رزرو کند. چنین ابزارهایی از بسیاری از فروشندگان موجود است ابزارهای کنترل میزان به طور کلی برای مهیا کردن میزان های مختلف برای مشتری های مختلف قسمت بندی شده است. نظارت استاتیکی اتصالات اشتراکی برای فراهم کردن سطوح مختلف پهنای باند شبکه به سرویس دهندگان این امکان را می دهد تا از دیدگاه نظارتی برای حمایت از SLA پشتیبانی کند. با هر منبع اشتراکی قسمت بندی استاتیک برای اشتراک میان مشتری های مختلف مستقل از کاربرد است و کاربرد مطلوبی از منابع اشتراکی نیست. برای بهترین استفاده از منابع اشتراکی منبع شبکه باید به طور دینامیکی قسمت بندی شود بطوری که وسیله ی منبع به شیوه ی مطلوبی مورد استفاده قرار بگیرد. الگوریتم کنترل میزان مورد استافده برای تنظیم اتصالات پهنای باند و برای تأثیر بر به اشتراک گذاری صحیح پهنای باند میان مشتریان مختلف بسیار حیاتی است. اگر SLA امضا شده میان سرویس دهندگان میزبان و مشتری میزان ثابتی از پهنای باند موجود را مشخص کند سرویس دهندگان نمی توانند پارامترها را در ابزار کنترل میزان در زمان راه اندازی کنترل کند به هر حال اگر پارامترهای عملیاتی در قرار داد SLA پارامترهای دیگر مثل میزبان اتلاف در شبکه را مشخص کند سپس سرویس دهندگان باید تضمین کنند که پهنای باند کافی برای بر آورده کردن تقاضای مشتریان تخصیص یافته است در این مورد سرویس دهندگان ممکن است بخواهند کاربرد اتصالات را کنترل کرده و به طور دوره ای خدمات اختصاص یافته به مشتریان مختلف را به روز رسانی کنند.
3-4- خدمات یکپارچه :
معمولاً توسط سازمان IT پیشنهاد می شود و این قابلیت را دارد تا محیط میزبانی را مثل شبکه ای که مشتریان را به سرور متصل می کند کنترل کند. SLA پیشنهادی توسط سازمان IT که از بیش ترین هماهنگی برخوردار است از دیدگاه بیمه ای پیروی می کند سازمان IT، SLA های مناسبی را پیشنهاد می دهد و همچنین اتصال شبکه را در اینترنت کنترل می کند و کاربردها را راه اندازی می کند به طوری که سطح مطلوبی از عملکرد کاربردی فراهم می شود. برای جابه جایی از دیدگاه بیمه ای به مدل انعکاسی یا نظارتی سرویس دهندگان یکپارچه این قابلیت را دارند تا ترکیبی از تکنیک ها از حوزه های شبکه ای و همچنین از سرویس دهندگان میزبان استفاده کند. این تکنیک های مورد استفاده برای این هدف شامل وظیفه ی نگهداری مجموعه ی اشتراکی منابع و تلاش برای تطبیق مجموعه ای از منابع اختصاص یافته به هر مشتری به بهترین روش برای حمایت از توافق نامه های سطح خدمات می باشد. ترکیبی از تکنیک های تطبیقی در شبکه و یک تکنیک از کاربردهای میزبان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
5. نتایج و حوزه های بیش تر کاری :
در این مقاله ما تکنیک های متفاوت و دیدگاه هایی که می تواند برای حمایت از توافق نامه های سطح خدمات در شبکه های IP مورد استفاده قرار بگیرد را بررسی کرده ایم. ما انواع متفاوتی از این توافق نامه ها که معمولاً در شبکه های IP مورد استفاده قرار می گیرد را شناسای کرده و مدل های متفاوت مورد استفاده در حمایت از این توافق نامه ها در هر کدام از این شرایط مورد استفاده قرار داده ایم. بیش تر صنعت های جاری از مدل بیمه ای برای حمایت از توافق نامه های سطح خدمات پیروی می کند اگر چه ما از آن ها انتظار داریم که به سمت طرح های پویاتر در آینده ای نزدیک حرکت کنند.

مدیریت خدمات IT، توصیف توافق درباره ی سطح خدمات
مقدمه :
خدف اولیه ی سازمان تکنولوژی اطلاعات (IT)، فراهم کردن خدمات محاسباتی است که از نیازمندیهای کاربران این تکنولوژی می باشد. برای دست یافتن به این هدف، IT لازم است در وحله ی اول این نیازها را فهمیدم و سپس آن ها را به اهداف تجاری خودش تبدیل نماید. بر خلاف این اهداف، IT می تواند این خدمات را سنجیدم و میزان قابلیت و عملکرد آن را برای فراهم کردن خدمات اندازه بگیرد. برای چنین شدن، خدمات حیاتی و میزان تحقق آن ها باید شناخته شده و بر سر آن ها به توافق رسید. این توافق ها ویژه در سطح خدمات صورت می گیرد، که قراردادهای کاملاً رسمی و نوشته شده هستند که وسیله ی تهیه کنندگان خدمات (IT) و کاربران آن ها منعقد می گردند. SLA (توافق سطح خدمات) میان کاربران و IT برای سال ها در جریان بود و گاهی ناشی از استلزام های بازرسی می شود اما اغلب نادیده گرفته شده و یا فراموش می شود. کاربران ممکن است حتی به یاد نداشته باشند که چنین پرونده هایی وجود دارد و یا عملکرد IT نیز ممکن است بوسیله ی این پرونده ها کنترل نشود و بهر صورت، برای کاری کردن پروسه ی SLA، همه توافق نامه باید، ارتباطات جاری، مسئولیت ها و عملکردهای مورد انتظار از سیستم های اطلاعاتی سازمان و خدمات آن برای کاربران ؟؟؟؟ طور دقیق تعریف نماید. این توافق نامه ها، پرونده های زنده ای هستند که به شکل هسته ای و متمرکز تعریف نمی شوند زیرا شرایطی که انها را راه اندازی می کند متناوبا در تغییر است و باید نهایتا بررسی شده و در یک جریان پیوسته و مداوم حفظ شود. توافق سطح خدمات، خیلی بیشتر از نوشتن SLA است. این پروسه، یک بار با تعهد و الزام انجام می شود و روشی که IT کاربران را می بیند و روش های به عرضه گذاشتن IT را تغییر خواهد دارد.
حتی از آغاز، زمانی که فقط یک یا دو SLA تحت تاثیر هستند. مزایای واضحی از ارتباطات منظم، گزارشات و بررسی های خدمات مشتق می شود. همان طور که اطلاعات بیشتری درباره ی پروفایل های تجاری، میزان تراکنش ها، زمان پاسخگویی و خرجی ها، زمینه هایی مثل طراحی ظرفیت، جمع آوری می شود، تجریه و تحلیل عملکرد و بازگشت هزینه ها می تواند میزان کاربرد منابع را به طور دقیق تری پیش بینی کند. به کار گیری موفقیت امیز توفق های سطح خدمات مستلزم تعهدات سازمانی می باشد.
چرا باید توافق های سطح خدمات وجود داشته باشد؟ مدیران IT مکررا می گویند که آن ها می دانند که کاربرانشان با دریافت تعدادی تماس تلفنی واقعاً خوشحال هستند. در حالی که اگر آن ها هیچ تماس تلفنی دریافت نکنند بدین معناست که کاربران آن ها راضی بوده و از خدمات ضعیف هیچ گونه نارضایتی و شکایتی ندارند. این اغلب یک سنجش حقیقی از خدمات مشتریان است. در حقیقت، مدیران IT چینه های کمی درباره ی انتظارات مشتریان خود می دانند. در این سناریو، برای مدیران IT بسیار مشکل است تا بطور واقعی میزان رضایت و نارضایی کاربران خود را از خدمات ارائه شده توسط IT بسنجند. از دیدگاه مشتریان، توقعات آن ها از اینکه خدمات واقعاً چیست و اینکه مرکز داده ها چقدر سریع می تواند پاسخ گوید، توقعات آن ها از میزان منطقی خدمات، به ندرت بر اساس واقعیت های تجاری از مدیریت زیر ساخت های تکنولوژی می باشد. عدم وجود این آگاهی ها در هر دو طرف بدین معناست که اهداف غایی و اهداف کلی تعریف نشده اند. در نتیجه، یک کاربر یا مشتری از خدمات ارائه شده راضی نیست و به طور خاص هر جایی را بررسی کرده (مثل LPC، محاسبات سازمانی یا خدمات بیرونی) و یا بر IT برای ارائه دادن خدمات بیشتر فشار می آورد. این دو دیدگاه برای اقدامات مهم در این زمینه بسیار قیمتی و ارزشمند هستند. زمانی که غیر متمرکز سازی روی می دهد، با تکرار و تکثیر خدمات مواجه می شویم و مزایای اقتصادی زمینه ی مدیریت متمرکز نیز از دست می رود. زمانی که فشارهای مدیریت شده بر خدمات IT وارد می شود، ممکن است در میزان هزینه ها افزایش ایجاد شده و یا اینکه در فراوری کمبود ایجاد شود زیرا که سخت افزار و مودم با مشکل مواجه می شوند. بنابراین، به طور ساده، هدف SLA شناسایی اهداف مشترک و اهداف عینی جذب های مهم است.
خدمات اطلاعات : ما توافق کرده ایم تا این میزان از خدمات را بر اساس خط مشی های توافقی را برای شما فراهم اوریم .
مشتری : ما توافق کرده ایم تا بوسیله ی راهنمایی های شما که درباره ی سطح خدمات به ما ارائه کرده اید، پایدار بمانیم.
توافق های سطح خدمات کدامند؟ ادبیات درباره ی توافقات سطح خدمات (SLA)، آن ها را به شیوه های مختلفی تعریف می کند اما این تعاریف بسیار مختصر هستند، این تعاریف توافق های میان فراهم آورندگان خدمات و کاربران این خدمات هستند که موارد زیر را تعریف می کنند :
در دسترس بودن خدمات برای کاربر
عملکرد هدف از اجزاء متفاوت پروسه های کاربران
محدوده ی عملکرد تضمینی و میزان در دسترس بودن آن ها
مکانیسم های سنجش و گزارش
هزینه ی خدمات (جایی که هزینه ها در عناصر SLA به توافق رسیده اند)
انواع مختلفی از SLA وجود دارد که از کاربردهای بسیار گسترده ی پایه ای عملکرد تا استانداردهای دقیق و موجود رده بندی شده اند و SLA های متمرکز که در یک محدوده ی کاری از یک کاربر به کاربر دیگر متفاوت است. برای بیشتر مراکز پردازش داده ای بزرگ با چندین محیط محاسباتی، کاربران مختلف با تعهدات متفاوت، پروسه های «ماموریتی – بحرانی»، پروسه های وابسته به زمان، هدف کلی SLA معنای کمی دارد و مزایای کمی نیز به همراه می آورد. فرض های منطقی موجود در پشت توافق های سطح خدمات کامل تر به شرح زیر است :
الف) مرکز داده خدمات چند گانه ارائه می دهد (شبکه سازی، سیستم های به روز برای تولید و توسعه، حمایت مستقیم کاربر نهایی، تصویر سازی، مدیریت اطلاعات از طریق پایگاه داده ای چند گانه و DBMS ها و غیره).
ب) سازمان های کاربردی تقاضاهای متفاوتی برای خدمات دارند (همه ی سازمان ها به همه ی خدمات نیاز ندارند)
ج) سازمان های کاربردی تعهدات و الزام های متفاوتی برای خدمات یکسان دارند (سازمان A نیاز به پشتیبانی آن لاین از Vam تا pm3 دارد و سازمان B از Vam تا pm7)
د) ارزش خدمات سریع تر و مطلوب تر بیشتر است (پاسخ های 5 ثانیه ای ارزشی بیشتر از پاسخ های 10 ثانیه ای دارد و پاسخ 1 ثانیه ای در am11 ارزشش بیشتر از پاسخ 5 ثانیه ای در pm11 است)
ت) هزینه ی سیستم توسط کاربران سیستم مشترک است، این هزینه ها بر طبق زمان و چگونگی کاربرد سیستم اختصاص می یابند. بنابراین، تناسب SLA برای مراکز پردازش داه ای وسیع همه ی الزامات فوق را منعکس کرده و بر پایه ی یکی از آن ها ساخته می شود، موارد زیر می توانند به عنوان خطوط راهنما مورد استفاده قرار بگیرند :
1. بخش های توافق نامه را شناسایی کنید : وابسته به حوزه ی توافق نامه، بخش های مختلف SLA ممکن است در یک سازمان یکسان دسته بندی شوند، میان سازمان های اصلی یا با مشتریان خارج از سازمان دسته بندی شوند. در هر صورت، توافق ها به بهترین شکل میان اشخاص خواه با نام یا با عنوان آن ها ایجاد می شود. همه ی افراد درگیر در این توافق نامه ها باید آن را امضاء کنند.
2. خدماتی را که قرار است فراهم شوند، تعریف کنید. برای اهداف این بحث، مفید است که بعضی از اصطلاحات زیر تعریف کنیم :
– واحدهای منبع که ؟؟؟تر (CRU’S) واحدهای پایه ای هستند که سخت افزار کامپیوتر و فعالیت های دیگر را ارائه می دهند. مثال های این زمینه، زمان پردازش، حساب های I/O مختلف، نصب نوار، ذخیره ی DASD و غیره می باشد.
– واحدهای بارکاری کامپیوتر (CWU’S) عناصر بارکاری پایه ای در محیط محاسباتی هستند، مثال های این حوزه کارهای پیش زمینه ای و تراکنش های فعل و انفعالی می باشد.
– واحدهای کار تجاری (BWU’S) فعالیت های مربوط تجاری هستند که هدف همه ی این فعالیت های کامپیوتری هستند. مثال های این زیمنه شامل تشکیلات بانکی، ادعاهای دریافتی، واحدهای ساخت می شود.
کاربر خدمات IT ممکن است مایل باشد فعالیت را در زمینه ی BWU’S یا غیره تعریف کند. تولید کنندگان خدمات، فعالیت های تولید شده بوسیله ی تجارت کاربران را در زمینه ی تعدادی از شغل های CWU’S، تراکنش ها یا پیام های مورد نیاز برای تکمیل کردن منزل کردن مسافران می دانند. این کامپیوترهای مربوط به واحدهای کاری می توانند در عوض به زمان پردازشگری CRU و کاربردهای پیرامونی تبدیل شوند. CWU’S پل و ارتباط لازم را میان کار، همان طور که مورد نظر مشتریان است، و تقاضا، همان طور که مورد نظر تولید کنندگان است، فراهم می آورد.
3. حجم تقاضا برای خدمات را مشخص کنید، این منطقی نیست که از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات انتظار داشته باشیم بر سر کیفیت خدمات بدون دانستن کمیت خدمات مورد تقاضا به توافق برسند. هم حجم مورد انتظار و هم زمان توزیع این حجم خدمات باید مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شوند. الزام ها باید میزان حداکثر و میزان متوسط که در آن این کار وارد سیستم می شود را مشخص کرده و هم چنین مدت زمانی که در آن انتظار می رود این تقاضاها تحقق یافته نیز تعیین شوند. کاربر می تواند با انگیزه ی خدمات بهتر و هزینه ی پایین تر مانع از دوره های کاربرد حداکثر می شود، باید روشن باشد که میزان تقاضا به اندازه گیری ترکیب SLA مثل هر عنصر دیگری است. کیفیت یا زمان بندی خدمات، توافق می شود که برای حجم شخصی از تقاضا در زمان مشخصی از روز ارائه شود. اگر میزان واقعی تقاضاها از این تخمین ها تجاوز کند، بنابراین، برای توصیف الزامات کاهش یافته ی کیفی بسیار مناسب است و علاوه بر این، کاربر باید توقعات خود را برای میزان خدمات مورد نیاز در دوره ی خاصی از زمان در اینده، تعریف نماید. این غیر منطقی نیست که میزان تخمینی تقاضا را برای 24 ماه اینده درخواست نماییم از ارائه دهندگان خدمات نمی توان انتظار داشت که سطح بالایی از خدمات کیفی را در دوره ی نامشخصی از زمان بدون دانستن اتفاقات اینده فراهم اورند. یکی از ملموس ترین مزایای کسب شده از پیشرفت SLA های جامع، اطلاعاتی درباره ی رشد بار کاری نهایی می باشد.
4. ملزومات زمان بندی را برای خدمات تعریف کنید. مقیاس های زمان بندی تعریف شده در SLA به ماهیت کار بستگی دارد. بحث های مربوط به کاربران و تجزیه و تحلیل توسط ارائه دهندگان خدمات، تعداد و انواع واحدهای بار کاری کامپیوتر (CWU’S) را تعریف خواهد کرد که این بحث ها برای پشتیبانی از واحدهای کاری تجاری مشتریان لازم است. این LCWU می توانند امور پیش زمینه یا تراکنش های آن لاین یا پیام های ورودی باشند. برنامه ریزی احتمالا در عبارت CWU تعریف خواهد شد که خود در اصطلاح زمان چرخش پیش زمینه یا تراکنش یا زمان پاسخ پیام است. زمان چرخشی کار می تواند به عنوان شروع کار تا پایان کار یا تایید کار تا تکمیل کار تعریف و بیان شود برای توسعه ی کاربردها و تایید کاربر، محصولات برنامه ریزی شده، توزیع شکل 90% در دو ساعت، مناسب است. زمان های خاص وابسته به طبقه های خاص متفاوت است. علاوه بر این، برای کارهای تولیدی، ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم، و یا به ورودی موجود برای تایید کار، و یا چاپ و تکمیل برای تحویل به کاربر نیاز باشد. کارهای تولیدی برنامه ریزی شده احتمالا خدمات را در ارتباط با یانکه زمان کافی برای تکمیل برنامه ریزی ها وجود داشته است یا خیر تعریف می کند. اگر وردی تا PM8:00 در دسترس باشد، خروجی تا am8:00 به کاربر تحویل داده خواهد شد. تراکنش یا زمان پاسخ گویی پیام ورودی همان طور که توسط کاربرد دریافت می شود، به طور کلی زمانی است ؟؟؟؟ فشردن کلید Enter و دریافت پاسخ سنجش و اندازه گیری زمان خارج از پردازشگر میزبان، اندازه گیری چالش را نشان می دهد، اگر چه ابزارهای متنوع و تکنیک های گوناگونی برای اندازه گیری و تخمین زدن این زمان ها وجود دارد. تراکنش هایی که ویژگی های سازگار و ثابت دارند، به اندازه کافی بوسیله ی 90% در توزیع «؟؟؟؟X» توصیف شده اند. بعضی از تراکنش ها، در حالیکه که در ویژگی های خود ثابت و سازگار هستند، ممکن است وابستگی زیادی به داده ها داشته باشند. در چنین مواردی، احتمالا ضروری است تا زمان پاسخ گویی را به میزان اطلاعات پردازشی لینک کرده و محدودیت های زمان پاسخ گویی که بترتیب حجم مربوط می شود را تعریف کنیم.
5. در دسترس بودن خدمات مورد نیاز را تعریف کنید.
به عنوان یک عنصر از SLA، در دسترس بودن این است که پنجره ی زمان که خدمات در آن است، به کاربر ارائه شود. یک عامل بسیار پیچیده این است که یک سیستم ممکن است بالا و در دسترس باش داما عملیات های آن به شیوه ای تنزل یافته صورت پذیرد. تصور کاربر از در دسترس بودن این است که اگر کار به میزان معمول ادامه پیدا کند، سیستم در دسترس است در غیر این صورت، در دسترس نیست. در حقیقت، در دسترس بودن محصول مجموعه ای از اجزاء سیستمی است، که هر کدام از این اجزاء می تواند بر روی قابلیت دستیابی کاربر نهایی تاثیر بگذارد، این اجزاء شامل موارد زیر می شود :
– تجهیزات شبکه ای – پردازشگرخای Froat and – نرم افزار کنترل شبکه – ترمینال ها و ایستگاه های کاری – سرورها – پردازشگرهای فرام اصلی – DASD – ابزارهای I/O – نرم افزار سیستم های عملیاتی – نرم افزار پشتیبانی عملیاتی – برنامه های کاربردی – پایگاه داده ای فردی .
برای هر کدام از این ها، این امکان وجود دارد که حداقل برای بعضی از کاربران باعث شکست در نتیجه ی کاری آن ها شود. به طور واضح، احتمال و تاثیر شکست اجزاء وابسته به عناصر آن متفاوت خواهد بود.
در مواردی که قطع های عملیاتی قابل توجهی روی می دهد، باید به مناسب ترین کاربرد از خدمات موجود توجه کرد. SLA می تواند اولویت بازگشت ؟؟؟ل (follback) و روشی برای کاربردهای خاص یا کاربر راه اندازی کند. بسته به منابع موجود و احتیاجات کاربر، این اولویت ممکن است قسمتی از مبحث قیمت گذاری باشد.
6. اعتبار خدمات مهیا شده را تعریف کنید.
اغلب ابهام هایی مثل اینکه معنای دقیق اصطلاحات اعتبار و قابلیت دستیابی چیست وجود دراد. اعتبار باید در مقایسه با قابلیت دستیابی واقعی، قابلیت دستیابی برنامه ریزی شده باشد. لازم است یک تعریف قابل قبول از شرایطی که دقیقا نشان می دهد یک سیستم به طور کامل در دسترس است یا خیر، وجود داشته باشد. اعتبار می تواند به طور بسیار ساده تر، به عنوان نسبت زمانی که سیستم واقعاً در دسترس است به نسبت زمانی که سیستم طراحی و برنامه ریزی شده که در دسترس باشد، تعریف می شود. ما احتمالا این اصطلاح به عنوان درصد و مجموعه ای از استانداردها برای درجه ی قابل قبولی از اعتبار تعریف می کنیم.
7. کمیت جبران برای فراهم کردن خدمات را تعیین نمایید :
اگر توافق های سطح خدمات، جدی گرفته شوند، آن ها باید شرایطی داشته باشند. فعالیت های مربوط به هزینه که به میزان زیادی اشتراک و سهم مشتریان از هزینه های نصب را تعیین می کنند، در گان بعد گزارش می دهد که هزینه های مربوط به اطلاعات مشنریان نسبتا بی ارزش هستند. خلاصه های سطح بالا مدیریتقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید