مقدمه متن اصلی
گزارشات مالی منبع اصلی است که در دسترس عموم قرار می گیرد تا اطلاعاتی در مورد موقعیت مالی و عملکرد شرکت ها ارائه دهند.رقم سود ازمهم ترین شاخص های شرکت می باشد و اطلاعات مفیدی در مورد ارزش شرکت ارائه میکند و در تصمیم گیری ها بسیار موثر است (شیپر و وینسنت، 2003؛ و همکاران، 2004). از سود به عنوان نرخی جهت اندازه گیری بازگشت سرمایه وبازده حقوق صاحبان سهام و بطور گسترده شاخصی جهت ارزیابی عملکرد و کسب و کار استفاده می شود. (کیم و همکاران ،2010).
عوامل محیط کلان و عوامل مخصوص شرکت را به طور گسترده مورد مطالعه قرارداده و از آنها به عنوان متغیرهای کلیدی جهت افزایش سودآوری می توان کمک گرفت (آلوارز گیل و همکاران، 2001؛ چن، 2010).
مطالعات تجربی نشان داده اند که متغیرهای محیطی موثر در نرخ رشد شامل بحران های مالی، بلایای طبیعی، رویدادهای سیاسی، محل فعالیت شرکت ، بین المللی بودن شرکت ، تصویریا نام تجاری، و غیره، می باشد.
به نظر می رسد رشد شرکتهای گردشگری تحت تاثیر قرار استراتیژی های شرکت وعملکردشان می باشند و قابل ذکر است که نرخ رشد شرکتها تحت تاثیر ساختار مالکیت و عمکرد شان می باشند(برد وکالین،2004).
از آنجا که درآمد به طور گسترده ای در حالات مختلف استفاده می شود، کیفیت سود گزارش شده و سودمندی آن توجه دانشگاهیان، متخصصان را به خود جذب کرده است. با این حال در ادبیات تجربی در زمینه شرکتها مشخص شده که دادهای شرکتهای عمومی در دسترس تر از دادهای شرکتهای خصوصی همتای خود می باشد موریسون و همکاران. (2010).تجزیه و تحلیل را بر روی یک شرکت گردشگری انجام شد و آن شرکت یک سایت غنی برای پژوهش می باشد.
فرضیه ما برسی کیفیت سود در شرکتهای گردشگری می باشد. کیفیت سود و منافع عمومی شرکت های خصوصی توجه دانشگاهیان را به خود معطوف کرده است (علی و همکاران، 2007؛ یانگ، 2010؛ امید و همکاران، 2013).
عوامل موثر در کیفیت سود بیشتری توجه دانشگاهیان، متخصصان و بنگاه های مالیرا به خود جلب کرده است. بسیاری از تحفیقات قبلی بیشتر بر روی مکانیزم های مانند ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت می باشد. (به عنوان مثال، وانگ، 2006؛ علی و همکاران، 2007؛ امید و همکاران، 2013).
در صنعت گردشگری چندین نویسنده در مورد گزارشگری مالی و کیفیت سود مطالعاتی انجام داده اند. به عنوان مثال (جوین وهمکاران2004) بر تداوم سود و سودهای غیر طبیعی به تجزیه و تحلیل کیفیت سود در شرکت های گردشگری و هتل ها پرداختند.
(ترنر و گولدینگ ،2011)در مطالعاتشان انگیزهای مدیران را جهت استفاده از شیوهای حسابداری برای ایجاد تغییر در سود نشان می دهند.
از طرفی( استبان و چنین،2011) در مورد اهمیت دستیابی به سود خالص مطالعه ای انجام داد.در اکثر مطالعات ویژگی های فردی را در رابطه با کیفیت سود انجام داده اند اما در این پژوهش ما اندازه گیری کیفیت سود را در رابطه با کل ویژگی های شرکت می سنجیم . هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل کیفیت سود و عوامل مؤثر بر آن است. در آغاز ما به چند بعد کیفیت سود از طریق چهار ویژگی سود می پردازیم : تداوم سود، قابل پیش بینی بودن سود، هموار کردن سودو نوسانات سود مرحله دوم ما به عوامل موثر بر کیفیت سود می پردازیم عواملی که در تحقیقات قبلی هم به آنها اشاره شده مانند :اهرم، اندازه و ساختار مالکیت
(فرانسیس و همکاران، 2004؛گال،2010) به برسی عوال موثر بر کیفیت سود در هتل ها پرداخته است.ما در این پژوهش علاوه بر این متغیرها تاثیر متغییرهایی مانند (محل فعالیت ، بین المللی و یا فعالیت اولیه این شرکت) و شرایط اقتصاد کلان (بحران مالی) در زمینه کیفیت سود را بررسی می کنیم.
در این تحقیق سعی ما بر این است که مفهوم کیفیت سود را از چند بعد در یک شرکت نمونه مانند هتل برسی کنیم . بر این اساس ما عوامل بالقوه را بصورت مجزا مورد برسی قرار داده و سپس به اهمیت واثر متقابل آنها بر کیفیت سود می پردازیم.
ما صنعت گردشگری را به دلیل این که یک بخش اساسی در اقتصاد اسپانیا است انتخاب کردیم. سهم آن بخش در تولید ناخالص داخلی GDP))حدود 15.2٪ در سال 2012 بود اسپانیا دومین درآمد گردشگری در جهان و بیشترین درآمد را در اروپا دارد.
بنابراین هتل ها به عنوان یکی از مهم ترین صنایع در در اقتصاد اسپانیا می باشند.
نمونه ما شامل هتل های است که گزارشات مالی آنها از تاریخ 2000 تا 2011 می باشد در مرحله اول، ما محاسبه کیفیت سود برای هر شرکت از طریق چهار ویژگی :تداوم، قابل پیش بینی، هموار سازی ونوسانات مورد برسی قرار می دهیم.سپس تاثیر هریک را به صورت جداگانه بر کیفیت سود می سنجیم و بر اساس درجه تاثیر گذاری آنها رتبه بندی می کنیم. مرحله دوم، مجموعه ای از متغیرهای که به طور بالقوه کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد تعریف می کنیم و جهت افزایش استحکام تجزیه و تحلیل، ما عوامل رابه این صورت تقسیم می کنیم : متغیر بازار، استراتژی کسب و کار، ساختار مالکیت، عملکرد حسابرسی و متغیرهای کنترل. ما این عوامل تجزیه و تحلیل را به صورت جداگانه و سپس آنها را با هم بررسی می کنیم.
نتایج نشان می دهد که برخی عوامل مرتبط با استراتژی کسب و کار تاثیر بیشتری در کیفیت سود هتل ها می گذارد . ما همچنین دریافتیم که شرکت های بزرگ دارای رتبه بندی کیفیت سود بالاتر ی هستند به خاطر اینکه نوسانات فروش بالاترباعث نوسانات جریان نقدی بیشتر ی می شود. یکی از عوامل موثر در کیفیت سود مالکیت خانوادگی می باشد(لا پرتا و همکاران ،1999) مطالعه ما گسترش پژوهش های قبلی در مورد کیفیت سود در شرکت های خصوصی (هتل ها) می باشد که عوامل مختلفی را در این مورد برسی می کنیم .
در این پژوهش ما عوامل متفاوت موثر بر کیفیت سود را با هم مورد برسی قرار دادیم ولی در پژوهش های قبلی بر روی یک عامل متمرکز شده بودند مانند سبک مدیریتی (چین و همکاران ،2012) یا ارتباط بین عملکرد و مدیریت سود(کیم و همکاران ،2005)، عوامل موثر بر ریسک سیستماتیک هتل ها (کیم و همکاران ،2012)، اثر بحران مالی بر عملکرد هتل ها (چستون و همکاران و ،2012).
در این پژوهش ما تاثیر مجموعه ای از متغییر های پژوهشهای قبلی را با هم وهمچنین متغیرهای خاص مانند محل، بین المللی، فعالیت اولیه مربوط به هتل ها و غیره را مورد برسی قرار داده ایم. این باعث می شود ما یک تصویر کلی از تمام عوامل موثر بر کیفیت سود را داشته باشیم .
ساختار مقاله به شرح زیر است. در بخش بعدی، یک بررسی بر ادبیات نظری و ارائه فرضیه ها در بخش سوم انتخاب داده ها، تعریف و اندازه گیری کیفیت سود، توضیح و تعریف متغییر ها و در نهایت بخش چهارم ارائه نتایج می باشد.
ادبیات نظری(ترجمه متن اصلی)
شرکت های با مالکیت خانوادگی در اقتصاد جهان نقش بسزایی دارد(لا پرتا و همکاران،1999).در اسپانیا شرکتهای کوچک و متوسط 73.6% کارگران را استخدام می کنند و 65% ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می کنند(EC, 2012). اقتصاد اروپا با چند شرکت مهم بزرگ شناخته می شود(لا پرتا و همکاران،1999 ). در اسپانیا، بزرگترین سهامداران 51٪ از کل سهام را به خود اختصاص می دهند، در حالی که در ایالات متحده و بریتانیا این نسبت 19٪ و 20٪می باشد.
کیفیت گزارشات مالی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد(واتس و زیمرمن، 1986).کیفیت گزارشات مالی برای سرمایه گذاران تاثیر با اهمیتی دارند(فرانسیس و همکاران، 2004).
اکثر مطالعات قبلی توجه شان بر کیفیت سود شرکت ها ی بزرگ در کشورهای توسعه یافته می باشد اخیرا تعدادی ازپژوهش های جدیدبر روی کیفیت گزارشگری شرکت های خانوادگی انجام شده است (امید و همکاران،2013).در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته شرکت ها ی با مالکیت خانوادگی نقش موثری در اقتصاد دارند.در این پژوهش به عوامل موثر بر کیفیت سود می پردازد.هم اکنون تحقیقاتی در موردمقایسه کیفیت گزارشگری بین شرکتهای بزرگ وکوچک انجام شده است .
فرضیه ها ی پژوهش
فرضیه یک: بحران مالی کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد.
بحران مالی از عواملی است که مدیریت سود را تحت تاثیر قرار می دهد .افزایش درآمد در طول بحران اقتصادی برای بعضی از شرکتها دیده می شود(کالائو و جرن،2011).در چند نمونه از شرکتهای اروپایی دیده شده که در دوران بحران کیفیت سود پایین تر از دیگر زمانها می باشد(Kousenidis و همکاران،2013).علاوه بر این (کوهن و زاروین،2007)معتقدند مشوق های کیفیت سود در زمان بحران های مالی بیشتر می باشد. Iatridis and Dimitras،2013)در مطالعاتشان اثر مدیریت سود ناشی از بحرانهای اقتصادی را در چند نمونه از شرکتهایی که توسط موسسه های بزرگ حسابرسی شده اند را نشان می دهند. نتایج تاثیر بحران های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است مثلا در پرتقال،ایتالیا،یونان تمایلات بیشتری نسبت به مدیریت سود دارند در نتیجه کیفیت سود آنها پایین می باشد ولی در ایرلند تمایل به مدیریت سود کمتر است در نتیجه کیفیت سود بالاتری دارند.بنابراین می توان گفت که بحران های مالی به صورت قابل توجهی بر مدیریت سود تاثیر دارد و باعث کاهش کیفیت سود می شود.
صنعت گردشگری نیز تحت تاثیر اقتصاد می باشد چون مردم با درآمد اضافی شان به سفر می روند (چستون،2012)در مطالعاتی بر روی500 هتل روستاهای کوچک انگلیس در یافت که در زمان بحران اقتصادی هتل های با مالکیت خانوادگی کمتر مدیریت سود را انجام می دهند.(آلسون وآلمیدا،2013) در مطالعاتشان نشان دادن که هتل هایی که شهرت بیشتری دارند کارگروهی برای نحوی مدیریت در زمان بحران دارند ولی در هر حال بحران های اقتصادی بر کیفیت سود تاثیر می گذارد.
فرضیه دوم: استراتیژی کسب و کار کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد. درمطالعات حسابداری و امور مالی عوامل موثرعوامل موثر بر کیفیت حسابداری شرکتها مورد بحث قرار می گیردیکی از این عوامل محل استقرار شرکت است که بر نحوی حسابداری آن شرکت موثر است (لا پرتا و همکاران ،2000).عوامل محیطی و عوامل نظارتی حاکم کشور محل فعالیت شرکت بر استراتیژی های شرکت و همچنین برشیوه حسابداری شرکتها اثر می گذارد (سالواتو و مورز،2010).تحقیقاتی برای تعیین عوامل موثر بر انتخاب شیوه حسابداری شرکتها انجام شده که این عوامل عبارتند از محل استقرار شرکت،قوانین زیست محیطی،بین المللی بودن شرکت،شهرت و نام تجاری می باشد در این مقاله ما عوامل موثر بر استراتیژی های هتل ها را مورد برسی قرار می دهیم .در این جا یکی از متغییر های موثر بر کیفیت سود استراتیژی کسب کار انتخاب شده از طرف هتل ها می باشد.
محل استقرار هتل ها یکی از عوامل مهم در تعیین استراتیژی شرکت می باشد مثلا اگر هتل در یک مکان روستایی باشد سیاستش با یک هتل که در مناطق صنعتی می باشد متفاوت است .(اونیل و ماتیلا،2006).استراتیژی کسب و کار برای هتل ها با توجه به اینکه افراد برای چه کاری مثلا گذراندن اوقات فراغت یا تفریح و یا انجام فعالیت های کاریشان به ان هتل مراجعه می کنند متفاوت است .تحقیقات نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی در هتل های درون شهری و برون شهری و ساحلی متفاوت می باشد(ماتیلا و همکاران ،2009)..
فرضیه سوم : ساختار مالکیت بر کیفیت سود موثر است.
سبک مدیریتی، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مدیر عامل شرکت به عنوان سهامدار عمده بودن و استقلال هیئت مدیره در کیفیت سود موثر است. همچنین کیفیت سوددر شرکتهای با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی متفاوت می باشد.جدایی ماکیت از مدیریت می تواند بر مدیریت سود تاثیر مثبت بگذاردوتمرکز عمده سهام در دست عده محدود نیز تاثیر منفی بر مدیریت سود دارد.پژوهشها نشان می دهند که شرکتها با مالکیت خانوادگی نسبت سایر شرکتها از کیفیت سود بالاتری برخوردارند.
فرضیه چهارم: ویژگی های حسابرس بر کیفیت سود موثر است.
خدمات حسابرسی باعث کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می شود بخاطر اینکه حسابرسان به صورتهای مالی اعتبار می بخشدو اعتماد سهامداران نسبت به صورتهای مالی افزایش می یابد.و کیفیت حسابرسی بستگی به این دارد که موسسه حابرسی جزء شرکتهای بزرگ می باشد یا خیر.
متغیر های کنترلی که بر مدیریت سود موثر می باشند شامل :اندازه شرکت، بحران های مالی، اهرم ها، نوسانات درآمد فروش و نوسانات جریان های نقد ی
اندازه شرکت بعنوان یک متغیرکنترلی محسوب می شود. اندازه شرکت از طرفی به بهروری عملیات و از طرفی با جریانات نقدی و اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنا داری دارد(فرانسیس و همکاران،2010).
اهرم مالی هم یک متغیر کنترلی می باشد.اهرم ها از طرفی مزایایی مالیاتی دارد و از طرفی می تواند نشان دهنده ورشکستگی شرکتها باشد(فرانسیس و همکاران،2010).
درنهایت نوسانات درآمد فروش و جریانات نقدی ناشی از اوضاع غیر عادی اقتصادی نیز بر مدیریت شرکت تاثیر دارد(فرانسیس و همکاران،2010).انتخاب نمونه
در این پژوهش به بررسی شرکتهای کوچک پرداخته است و دادهای آن شامل صورتهای مالی و متغیرهای کیفی مربوط به ساختار مالکیت، متغیرهای حسابرسی، و عوامل خاص شرکت می باشد نمونه ما شامل همه شرکت های هتل می باشند که گزارشات مالی آنها طی سالهای 2011-2000 است . مامحل فعالیت اصلی شرکت را بعنوان محل اقامت آن شرکت در نظر گرفته ایم.
ما مشاهدات کل دارایی کمتر از 1را حذف می کنیم . ما مشاهدات با ارزش از دست رفته بر درآمد و دارایی کل را (به عنوان مثال، خطاهای داده ها) حذف می کنیم .
انتخاب نمونه ما از 21660 شرکت در سال،تعداد1805 شرکت می باشد جهت کاهش اثرات دادههای پرت در رگرسیون ما، سود و جریان نقدی عملیاتی را در سطح 5٪ در نظر گرفته ایم.
نمونه ما غالبا از شرکتهای با کسب و کار کوچک می باشد . چون اندازه شرکت در اقتصاد اسپانیا نقش زیادی دارد. ویژگی های این نمونه به شرح زیراست:
عمد تا ساختار مالکیت آنها بصورت خانوادگی می باشد.شرکتهای خانوادگی (55 درصد) در مقایسه با ساختار مالکیت های دیگر مانند صندوق های متقابل، سرمایه گذاران نهادی، و غیره، به منزله ساختار مالکیت.
بسیاری از هتل ها در نمونه با توجه به اندازه کوچک خود است بین المللی نیست.این را نیز باید اشاره کرد که بسیاری از صورتهای مالی حسابرسی نشده (بیش از 80٪) به این علت که نیاز به حسابرسی به طور مستقیم با اندازه شرکت مرتبط است.
اندازه گیری کیفیت سود
کیفیت سود یکی از مهم ترین موضوعات تحقیق در حسابداری در چند دهه گذشته است. با این حال یک توافق معنای مفهوم و نه یک رویکرد کلی پذیرفته برای اندازه گیری کیفیت سود وجود ندارد(شیپر و وینسنت، 2003) .اندازه گیری کیفیت سود موضوعی دشوار و چند بعدی می باشد که برای اندازه گیری آن باید موضوعات مختلفی را در نظر داشته باشیم (فرانسیس و همکاران، 2004).
ما کیفیت سود را با ویژگی هایی اندازه می گیریم که به در ک بازار رابطه ای نداشته باشند چون نمونه ما عمدتا شرکتهای خصوصی می باشد.
ما سود به درآمدهایی اطلاق می کنیم که خاصیت تکرار پذیری داشته و از عملیات مستمر و عادی شرکت بدست آید.و آن را به عنوان ضریب شیب برای درآمد سالانه در نظر گرفته می شود. (AR(1)) برآورد از مدل اتورگرسیو مرتبه اول تعریف میشود.
Xj,t = Ø0,j + Ø 1,jXj,t−1 + vj,
توضیح عنوان
می باشد. t -1و t درآمد شرکت برای سال Xj,t−1 وXj,tاین ضریب تداوم درآمد را برای شرکت نشان می دهد. Ø 1,j
اگر این ضریب نزدیک به یک باشد نشان میدهد درآمد پایدار و مستمر می باشد. Ø 1,j
اگر این ضریب نزدیک به صفر باشد نشان میدهد درآمد ناپایدار وگذرا می باشد. Ø 1,j
درآمد پایدار را به عنوان درآمد با کیفیت می نامیم.این اندازه گیری بر اساس مطالعات لیپ(1990) انجام شد که بسیاری از محققین دیگر از این اندازه گیری استفاده کردند.
پیش بینی درآمد به میزان توانایی در پیش بینی درآمد بستگی داردکه آن را بر اساس واریانس شوک درآمد اندازه گیری می کنیم . در این اندازه گیری هر چه واریانس بالات باشد قابلیت اندازه گیری پایین تر است. ما با استفاده از ریشه دوم واریانس خطا از معادله (1).
Predictability
ارزش بزرگ (کوچک) از پیش بینی حاکی از کمتر (بیشتر)بودن قابل پیش بینی درآمد می باشد. درآمد هایی که بیشتر قابل پیش بینی هستند، درآمد با کیفیت بالاتر در نظر گرفته می شود.پیش بینی سود با این روش اولین بار توسط لیپ(1990) انجام شد و توسط بسیاری از محققین دیگر نیز استفاده شده است.تنوع درآمدبرای محاسبه انحراف استاندارد سود بکار گرفته می شود.
Variability =
Xj,t نشان دهنده درآمد برای شرکت jدر سال t می باشد.این رقم هرچه کمتر باشد ارزش بیشتری را برای کیفیت سود در نظر می گیرد و این رقم هر چه بیشتر باشد ارزش کمتری را برای کیفیت سود در نظر می گیرد.این روش برای نوسانات درآمد توسط فرانسیس و همکاران (2004) استفاده شد.
هموار سازی سود یک تکنیک دستکاری سود است که برای کاهش نوسانات درآمد استفاده می شود.این نسبت از تقسیم نوسانات درآمد یا سود بر نوسانات جریان نقد بدست می آید.
=ESM
از آنجا که Xj,t نشان دهنده درآمد برای شرکت jدر سال t می باشد.و CFOj,t نشان دهند جریانات نقدی شرکت در سال tمی باشد.این رقم هر چه کمتر باشد ارزش بیشتری برای نوسان در جریان نقد در نظر می گیرد و این رقم هر چه بیشتر باشد ارزش کمتری را برای نوسانات جریان نقد در نظر می گیرد. محققانی که این روش را جهت هموار سازی سود پیشنهاد کردن لیوز و همکارانش (2003) می باشد.
اندازه گیری عوامل موثر بر کیفیت سود
متغییر هایی که بر کیفیت سود تاثیر می گذارند به پنج دسته تقسیم می کنیم : متغییر بازار، استراتیژی کسب و کار،ساختار مالکیت، عملکرد حسابرسی و متغییر های کنترل، ما در پاراگراف بعدی این متغییر ها را توضیح می دهیم .
دادها ومتغییرها و روش ها
جدول شماره یک : تعریف متغییر ها
اندازه گیری کیفیت سود
محاسبه تعریف ویژگی های سود
First order autoregressive model (AR(1)) for annual earnings. Xj,t = _0,j + _1,jXj,t−1 + vj,tStability of earnings (degree to which unexpected earnings from one period persist in future earnings) Earnings persistence
اولین مدل خودبازگشت (اتورگرسیو) سفارش (AR (1)) برای درآمد سالانه ثبات درآمد(درآمد اقلام غیر مترقبه از دوره کسر شود) تداوم سود
Square root of the error variance of AR(1) Ability of earnings to be predicted Earnings predictability
ریشه دوم واریانس خطا از AR (1) – توانایی پیش بینی درآمد پیش بینی سود
Standard deviation of earnings ơ (Xj,t) Real volatility of earnings Earnings variability
انحراف استاندارد از درآمد( (Xj,tنوسانات واقعی درآمد تنوع درآمد
Standard deviation of earnings divided by the standard deviation of cash flows ESM Intentional reduction in earnings variability Earnings smoothing
انحراف استاندارد از درآمد تقسیم بر استاندارد انحراف از جریان های نقدی کاهش عمدی در تنوع درآمد سود خالص
جدول شماره دو : متغییر ها ی بازار
پنل B: عوامل توضیح
Financial crisis. Dummy variable taking the value of 1 for (2008–2010) period, or 0 otherwise CRISIS
بحران مالی متغییر ساختگی ارزش یک برای دوره که وجود داشته باشددر غیر این صورت ارزش صفر می گیرد بحران
استراتژی کسب و کار Business strategy
Dummy variable taking the value 1 for firms declaring accommodation as the primary activity, or 0 otherwise CODE
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 را برای شرکت اعلام محل اقامت به عنوان فعالیت اولیه، و یا در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for firms located in coast areas, or 0 otherwise LOC
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های واقع در مناطق ساحلی، و در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for internationalized firms, or 0 otherwise INT
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های بین المللی، و در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 if legal of the firm is PLC, or 0 otherwise LEGAL
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 اگر قانونی شرکت PLC است، و در غیر این صورت صفر
ساختار مالکیت Owner structure
Dummy variable taking the value 1 for family firms, or 0 otherwise FAM
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 مورد شرکت های خانوادگی، و یا در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for firms that shareholders have more than 25% equity CONC
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 را برای شرکت هایی که سهامداران سهام بیش از 25٪
مشخصه حسابرسی characteristic Audit
Dummy variable taking the value 1 for audited firms, or 0 otherwise AUD
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های حسابرسی شده، و یا در غیر این صورت صفر
Dummy variable taking the value 1 for firms audited by Big 4, or 0 otherwise BIG4
متغیر ساختگی در نظر گرفتن ارزش 1 برای شرکت های حسابرسی شده توسط یکی از 4 شرکت بزرگ، و یا در غیر این صورت صفر
عوامل کنترلی factors Control
Log of total assets SIZE
لگاریتم از کل دارایی ها
Financial leverage, measured as total liabilities divided by total equity LEV
اهرم مالی، به عنوان کل بدهی تقسیم بر مجموع حقوق صاحبان سهام اندازه گیری
Number of years with negative net income before extraordinary items divided by the total number of years for each firm LOSS
تعداد سال با درآمد خالص منفی قبل از اقلام فوق العاده ای برای هر یک از شرکت تقسیم بر تعداد کل سال
Sales volatility. Sales volatility measure as the standard deviation of sales revenues scaled by total assets d(SALES)
نوسانات فروش. اندازه گیری نوسانات فروش را به عنوان انحراف استاندارد از درآمد فروش مدرج شده توسط کل دارایی
Cash flow volatility. Standard deviation of CFO scaled by total assets d(CFO)
نوسانات جریان نقدی. انحراف استاندارد از CFO مدرج شده توسط کل داراییقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید