تعریف تابع گاما به واسطهٔ انتگرال معین انجام می‌شود. اما تعریف تابع گامای ناکامل با استفاده از یک انتگرال نامعین صورت می‌پذیرد. دو نوع تابع گامای ناکامل وجود دارد: یکی تابع گامای ناکامل بالا است که حد پایین انتگرال آن متغیر است و دیگری تابع گامای ناکامل پایین است که حد بالای انتگرال آن متغیر است.بدین ترتیب داریم:
تابع گامای ناکامل بالا:

تابع گامای ناکامل پایین:

توزیع بتا پریم توزیعی احتمالی است که برای اعداد حقیقی بزرگتر از ۰ تعریف می‌شود و دارای دو پارامتر α و β است. تابع توزیع احتمال آن:

است که B(α,β) تابع بتا است. این توزیع با نام توزیع بتای نوع دوم نیز شناخته می‌شوقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید