عنوان اولیه طبق مقاله بیس : تاثیر ویژگی های شرکت بر مدیریت سود(البته در این مقاله تاکید روی شرکتهای کوچک و متوسط به ویژه شرکتهای گردشگری بوده است)
پیشنهاد هایی جهت تغییر عنوان :
1-بررسی فازی تاثیر برخی از ویژگی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود(فازی انجام دادن پژوهش برای من سخت نیست؟)
2-بررسی فازی تاثیر برخی از ویژگی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بر کیفیت سود
3-بررسی رابطه ویژگی های شرکت و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
4-بررسی رابطه ویژگی های شرکت وکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
5-بررسی رابطه بین ساختار مالکیت،سلامت مالی ، حسابرسی و حجم فروش با مدیت سود در در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
عنوان هایی که مقالات فارسی داشتند به شرح زیر است:
بررسي رابطه بين ويژگيهاي مالي و غيرمالي شركت با كيفيت اقلام تعهدي و سود
ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید