تعيين و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال
چکيده
ورزش و بخصوص ورزشهاي قهرماني ، با خطر و آسيبهاي گوناگون توام است و فوتبال بعنوان رشته ورزشي گروهي و پربرخورد از اين امر مستثني نمي‏باشد شناخت انوع صدمات ورزشي در ورزشكاران از اهميت خاصي برخوردار است . داشتن اطلاعات و آمار دقيق در ارتباط با ميزان شيوع و انواع صدمات ، مي‏تواند مربيان و ورزشكاران را در انجام اقدامات لازم به منظور جلوگيري و يا كاهش وقوع آسيب ياري نمايد.
در كشور ما فقدان اطلاعات دقيق و مبتني بر واقعيات درباره آسيبها بخصوص در سطح قهرماني و حرفه‏اي به چشم مي‏خورد .‌بر همين اساس محقق در تحقيق حاضر سعي نموده تا با هدف بررسي و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال بين بازيكنان سه تيم برتر شهرستان تبريز اطلاعات آماري دقيق و واقعي ارائه نمايد . نمونه آماري شامل 90 نفر ( 30 نفر از هر تيم ) و ملاك انتخاب داشتن حداقل دو سال سابقه شركت در ليگ بوده است . در اين راستا محقق ،‌انواع آسيبهاي كلي ( آسيبهاي مفصلي ،‌عضلاني ، تاندوني ، پوستي و استخواني) و جزئي و همچنين ميزان آسيب پذيري اندامهاي مختلف را با توجه به ويژگيهاي فردي و تمريني مؤثر در آسيب پذيري افراد مورد بررسي قرار داده است . اهم نتايج بدست آمده عبارتند از:
-آسيبهاي عضلاني ـ تاندوني با 54/39 درصد شايع‏ترين و آسيبهاي استخواني با 63/4 درصد كم شيوع ترين آسيب ديدگي شناخته شده‏اند.
-اندام تحتاني با 25/64 درصد بيشترين و تنه و ستون فقرات با 52/5 درصد كمترين ميزان آسيب ديدگي را داشته‏اند.
-مج پا با 61/21 درصد بيشتري ميزان آسيب‏ديدگي را به خود اختصاص داده است و به دنبال آن زانو با 56/11 درصد و ساق پا با 04/11 درصد و انگشتان پا با 09/8 درصد در رده‏هاي بعدي قرار دارند.
-ضربديدگي و كوفتگي با 70/25 درصد شايع‏ترين و شكستگي باز با 15% درصد كم شيوع‏ترين نوع آسيب ديدگي گزارش شده است.
-پيچ خوردگي با 90/59 درصد ، ضرب ديدگي و كوفتگي با 52/66 درصد ، زخم پوستي با 29/82 درصد و ترك خوردگي و موبرداشتگي با 43/71 درصد به ترتيب شايع‏ترين نوع آسيب مفصلي ، عضلاني ـ تاندوني ، پوستي و استخواني شناخته شده‏اند.
-عدم آمادگي جسماني ،‌گرم نكردن بدن ،‌تكل و برخورد بين بازيكنان ،‌كيفيت نامناسب زمينها و امكانات ورزشي و عدم استفاده از وسايل ايمني مهمترين علل ايجاد آسيــب ديدگي قلمداد شده‏اند.
-نتايج حاصله از آزمون فرضيه‏ها نشان داد كه بين سابقه ورزشي و ميزان صدمات كل بدن بازيكنان رابطه معني‏داري وجود دارد
شكستگي استخوان كتف زائده آخرومي:
تعريف:  شكستگي كامل يا ناقص در زائده آخرومي استخوان كتف ( زائده آخرومي قسمتي از استخوان كتف است كه در بالاي مفصل شانه بيرون زده و بالا ترين نقطه شانه را تشكيل مي دهد)
علل: ضربه مستقيم كه به وسيله ضربه به طرف بالا موجب در رفتگي شانه در همان موقع مي گردد، اين حالت مي تواند يك صدمه جدي بوجود آورد كه نياز به جراحي داشته باشد. در ورزشهاي پر برخورد مانند هاكي  يا فوتبال
علائم: درد شديد در محل شكستگي ، تورم بافت نرم اطراف محل شكستگي ، حساسيت به لمس وبي حسي ، كرختي و سردي در بازو اگر خون رساني به خطر افتاده باشد.
نحوه پيشگيري: از برنامه هاي بدنسازي مناسب جهت افزايش قدرت عضلاني قبل از شروع منظم به تمرين يا مسابقات ورزش استفاده كنيد چون افزايش توده عضلاني به محافظت استخوان و بافت زيرين كمك مي كند. از تجهيزات محافظتي مناسب نظير حفاظهاي شانه براي شركت در ورزشهاي پر برخورد استفاده كنيد.
عوارض: در هنگام صدمه شوك وفشار يا صدمه به اعصاب مجاور ربلط ها ، زردپي ها وعضلات عروق خوني يا بافت هم بند.
از برنامه هاي بدنسازي مناسب جهت افزايش قدرت عضلاني قبل از شروع منظم به تمرين يا مسابقات ورزش استفاده كنيد چون افزايش توده عضلاني به محافظت استخوان و بافت زيرين كمك مي كند
ميانگين زمان بهبود: براي اين شكستگي 6 لغايت 8 هفته مي باشد. بهبود وقتي حاصل مي شود كه هيچ حركتي در محل شكستگي نباشد و پرتونگاري جوش خوردگي را نشان دهد.
شكستگي استخوان كتف زائده منقاري استخوان كتف:
تعريف:  شكستگي كامل يا ناقص زائده منقاري استخوان كتف
علل: ضربه مستقيم يا فشار غير مستقيم به استخوان(فشار غير مستقيم ممكن است به علت پيچيدن يا انقباض عضلاني شديد به وجود آيد) ورزشهاي پر برخورد نظير فوتبال يا هاكي
علائم: درد شديد در محل شكستگي ، تورم بافت نرم اطراف شكستگي وحساسيت به لمس
نحوه پيشگيري: از برنامه هاي بدنسازي مناسب جهت افزايش قدرت عضلاني قبل از شروع منظم به تمرين يا مسابقات ورزش استفاده كنيد چون افزايش توده عضلاني به محافظت استخوان و بافت زيرين كمك مي كند. از تجهيزات محافظتي مناسب نظير حفاظهاي شانه براي شركت در ورزشهاي پر برخورد استفاده كنيد.
ميانگين زمان بهبود: پيش بيني دقيق مدت زمان لازم براي بهبود اين شكستگي ميسر نيست .عوامل مختلف شامل سن ، جنس و وضعيت سلامت قبل از صدمه در اين مورد دخالت دارد اما ميانگين زمان بهبود 6لغايت 8 هفته مي باشد.

شكستگي استخوان كتف حفره دوري كتف:
تعريف: شكستگي كامل يا ناقص در حفره دوري استخوان كتف (نقش حفره دوري كتف به عنوان جايگاهي براي انتهاي فوقاني استخوان بازو مي باشد) حفره دوري كتف به همراه استخوانهاي زردپي ، پوشينه هاي مفصلي و ساير بافتهاي نرم تشكيل مفصل شانه را مي دهد.
علل: ضربه مستقيم (يك ضربه مستقيم به طرفين شانه مي تواند يك شكستگي كوچك ستاره اي شكل در حفره دوري كتف ايجاد كند) و صدمه غير مستقيم (افتادن بر روي آرنج خم مي تواند سبب شكستن حفره دوري كتف شود) شركت در ورزشهاي پر برخورد نظير فوتبال يا هاكي
علائم: درد شديد در محل شكستگي ، تورم بافت نرم اطراف محل شكستگي، حساسيت به لمس و بي حسي ، كرختي و سردي در بازو اگر خون رساني به خطر افتاده باشد.
از تجهيزات محافظتي مناسب نظير حفاظهاي شانه براي شركت در ورزشهاي پر برخورد استفاده كنيد
نحوه پيشگيري: از برنامه هاي بدنسازي مناسب جهت افزايش قدرت عضلاني قبل از شروع منظم به تمرين يا مسابقات ورزش استفاده كنيد چون افزايش توده عضلاني به محافظت استخوان و بافت زيرين كمك مي كند.از تجهيزات محافظتي مناسب نظير حفاظهاي شانه براي شركت در ورزشهاي پر برخورد استفاده كنيد.
نکته: سعي كنيد از افتادن بر روي آرنج خم شده جلو گيري كنيد
شكستگي گردن استخوان كتف:
تعريف: شكستگي كامل يا ناقص در گردن استخوان كتف (اين صدمه منجر به جابجايي استخوان شكسته مي گردد)
علل: در ورزشهاي پر برخورد مانند فوتبال
علائم: درد شديد در محل شكستگي (اگر شكستگي كامل باشد و قطعات استخوان به اندازه اي از هم جدا شده باشد كه شكل طبيعي بدن به هم بخورد بد شكلي يا تغير شكل قابل رويت خواهد بود)  ، تورم بافت نرم اطراف شكستگي ، حساسيت به لمس ، بي حسي ، كرختي وسردي در ناحيه دست و بازو(اگر شبكه خون رساني آسيب ديده باشد)
نحوه پيشگيري: از برنامه هاي بدنسازي مناسب جهت افزايش قدرت عضلاني قبل از شروع منظم به تمرين يا مسابقات ورزش استفاده كنيد چون افزايش توده عضلاني به محافظت استخوان و بافت زيرين كمك مي كند. از تجهيزات محافظتي مناسب نظير حفاظهاي شانه براي شركت در ورزشهاي پر برخورد استفاده كنيد.

كمكهاي اوليه براي شكستگي هاي ذكر شده:
فرد مصدوم را با پتو گرم نگه داريد تا احتمال بروز شوك كاهش يابد ، در صورت امكان لباسها را بدون حركت دادن ناحيه مصدوم ببريد ، از دستور العمل RICE كه حروف اول كلمات استراحت، يخ ، بانداژ فشاري و بالا نگه داشتن عضو مي باشد،استفاده كنيد.
مراقبتهاي مداوم براي شكستگي هاي ذكر شده:
بي حركتي ضروري خواهد بود (بانداژ فشاري به علاوه آويزان نمودن بازو توسط بند معمولا حمايت و بي حركتي كافي را تامين مي كند در اين خصوص از گچ به ندرت استفاده مي شود) غالبا از ماساژ يخ استفاده مي شود (بعد از 48 ساعت گرماي موضعي با افزايش جريان گردش خون باعث تسريع در روند بهبودي ترميم محل آسيب ديده خواهد شد در اين خصوص از دوش آب گرم ، كمپرس آب گرم ، لامپهاي حرارتي وپمادهاي گرمايي استفاده كنيد.
توانبخشي براي شكستگي هاي ذكر شده (تمرينات عضلات ناحيه فوقاني پشت)
اين تمرين براي رفع شرايط التهاب آور يا توانبخشي ناحيه آسيب ديده پشت سودمند است.
1- تمرين با ميله بالاي سر: اين تمرين را هنگامي شروع كنيد كه درد به اندازه كافي كاهش يافته است و قادر به انجام تمرينات سبك مي باشيد.
شکل(1)

تمرين (1)
حالت اوليه : ميله بارفيكس را محكم بگيريد.
نحوه حركت: مطابق شكل1 (تا زماني كه دستها از ميله رها نشده است آويزان بمانيد)
تعداد حركت: هر ساعت 1 بار تا زماني كه درد و ناراحتي در عضلات احساس نمي كنيد.
تمرين (2)
حالت اوليه: ميله را محكم بگيريد.
نحوه حركت: از ميله آويزان شويد سپس زانو ها را به سوي سينه بكشيد ، در اين ميان 5 تا10 ثانيه آن را در همان حال نگه داريدو به آرامي به حالت نخست باز گرديد.
تعداد حركت: 10 مرتبه روزي 3 يا 4 بار
تمرين (3)
حالت اوليه: ميله را محكم بگيريد.
نحوه حركت: از ميله آويزان شويد به مقدار جزئي بدن را بالا بكشيد سپس به حالت نخست باز گرديد.
تعداد حركت: 10 مرتبه روزي 3 بار
شکل(2)

تمرين (4)
حالت اوليه: ميله رامحكم بگيريد.
نحوه حركت: مطابق شكل2 از ميله آويزان شويد وبدن را از سمت چپ به راست تاب دهيد.
تعداد حركت: 10چرخش رو به جلو و عقب
تمرين (5)
حالت اوليه: ميله را محكم بگيريد
نحوه حركت: مطابق شكل3 از ميله آويزان شويد حركت پاي قورباغه را انجام دهيد.
تعداد تكرار : تا 10 مرتبه ، 3 يا 4 جلسه در روز
شکل(3)

2- تمرين پرس سينه
حالت اوليه: در حالي كه دستها بر روي دو صندلي موازي كه از يكديگر 50 سانتيمتر فاصله دارند و پاها صاف بر روي زمين قرار دارند، در حالت شنا قرار بگيريد.
نحوه حركت : مطابق شكل4 بدن را به حالت كشيده تا آنجا كه ممكن است پايين بياوريد ، در اين حالت به مدت 15 ثانيه باقي بمانيد سپس به حالت اوليه باز گرديد.
تعداد تكرار: 5 تا10 بار ، 3 يا 4 مرتبه در روز
شکل(4)

3- انقباض ناحيه فوقاني پشت:
تمرين (1)
حالت اوليه: بر روي يك نيمكت تمرين  بر روي سينه دراز بكشيد ، دستها را پشت سر نهاده و ساعد ها را به طرف بيرون باز كنيد.در اين حالت مي توانيد پاها را بر روي نيمكت ديگري بگذاريد.
نحوه حركت: بالا تنه را تا جايي كه مي توانيد بالا بكشيد. 2 ثانيه در همان حال باقي بمانيد و سپس به حالت اوليه باز گرديد و دو ثانيه در همان حال مکث کنيد.
تعداد تكرار: 10بار ،3 مرتبه در روز
شکل(5)

تمرين (2)
حالت اوليه: با سينه روي نيمكت تمرين دراز بكشيد، در اين حالت مي توانيد پاها را روي نيمكت ديگري قرار دهيد.
وزنه مورد استفاده: دمبلهايي با وزن 750 گرم تا 5/1 كيلوگرم .
نحوه حركت: مطابق شكل5 دمبلها را از طرفين تا جايي كه مي توانيد بالا ببريد و در همان حال بدن را نيز به طرف بالا بكشيد و 2 ثانيه در همان حال باقي بمانيد ، سپس به حالت اوليه باز گرديد و2 ثانيه استراحت كنيد.
تعداد تكرار: 10 بار، روزي 3 مرتبه
شکل(6)

تمرين (3)
حالت اوليه: بر روي نيمكت تمرين بر روي سينه دراز بكشيد ودر صورت لزوم زير پاها نيمكت ديگري قرار دهيد.
وزنه مورد استفاده: هالتري با 5/1 تا 5/2 كيلوگرم وزنه در هر طرف.
نحوه حركت: مطابق شكل6 همزمان با نزديك نمودن هالتر به سينه ، بدن را نيز به سمت بالا بكشيد. 2 ثانيه وزنه را نگه داريد و سپس به حالت اوليه باز گرديد و 4 ثانيه استراحت كنيد .
تعداد تكرار: 10 بار ، 3 مرتبه در روز
 قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید