Top of Form
تغييرات وزن دام در سيستمهاي چراي تناوبي و مداوم تحت سه تيمار چرايي سبك، متوسط و سنگين در مدت 49 روز از دوره رشد فعال گياه Bromus tomentellus در ايستگاه تحقيقات مراتع همندآبسرد مورد بررسي قرار گرفت. هر يك از سيستمهاي چرا به صورت آزمايشي مستقل و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تيمار چرايي و در سه تكرار به اجرا گذاشته شد. در هر تيمار چرايي و در هر تكرار از چهار گوسفند نژاد سنگسري با وزن متوسط 28 تا 30 كيلوگرم استفاده شد. از چهار گوسفند مذكور سه راس جهت اندازه گيريها در نظر گرفته شد. گوسفندان مورد بررسي در بدو ورود به چراگاه توزين شده و سپس به فاصله هر 12 تا 14 روز يكبار تعيين وزن شدند و در نهايت وزن آنها در پنج مرحله بدست آمد. نتايج حاصل نشان داد كه بين وزن دام در دو سيستم چراي تناوبي و مداوم اختلاف معني دار وجود ندارد. با اين وجود افزايش وزن دام در سيستم چراي تناوبي بيشتر از سيستم چراي مداوم بود. از طرف ديگر در هر دو سيستم چرا، به تناسب افزايش شدت چرا، از ميزان افزايش وزن دام كاسته شد. بقسمي كه افزايش وزن روزانه دام در تيمار چراي سبك در سيستم تناوبي 67/183 گرم و در سيستم چراي مداوم 4/181 گرم به ازا هر راس گوسفند بود. اين افزايش براي تيمار چراي متوسط معادل 178 و 2/154 گرم به ترتيب براي سيستم تناوبي و مداوم بدست آمد. دام در تيمار چراي سنگين كمترين افزايش وزن را داشت بقسمي كه مقدار آن در سيستم تناوبي معادل 8/176 و در سيستم مداوم 5/162 گرم در روز بود.
 
Bottom of Form
آگاهي از ميزان علوفه مورد نياز دام براي تعيين ظرفيت چرا و ايجاد تعادل دام و مرتع ضروري است . نياز روزانه دام به كيفيت علوفه در دسترس، وزن زنده، سن و شرايط فيزيولوژيكي دام بستگي دارد. از آنجا كه بيش از 20 نژاد گوسفندي با جثه هاي متفاوت از مراتع مختلف كشور در مناطق آب و هوايي متفاوت استفاده مي كنند نمي توان تعريف يكساني براي واحد دامي در كل كشور ارائه داد، بلكه بايد مفهوم واحد دامي براي هر نژادگوسفندي به طور مستقل تعيين گردد و بر اساس وزن زنده و احتياجات انرژي واحد دامي ، مقدار علوفه مورد نياز روزانه تعيين گردد. كيفيت علوفه گونه هاي مختلف نيز از منطقه اي به منطقه ديگر در دوره هاي رويشي مختلف متغير است . لذا يكي از نياز هاي اساسي در برنامه ريزي و بهره برداري صحيح از مراتع و دستيابي به عملكرد دام در سطح مطلوب تعيين وزن زنده واحد دامي و انرژي مورد نياز روزانه وتعيين كيفيت علوفه مراتع مورد استفاده مي باشد . در اين تحقيق وزن زنده واحد دامي نژاد فشندي ( با در نظر گرفتن ميانگين وزن زنده ميش هاي سه و چهار ساله ) ، 7/60 كيلوگرم تعيين شد . نيازهاي غذايي آن در شرايط نگهداري با توجه به شرايط محيطي و فواصل آبشخوار ( 50 درصد بيشتر از مقدار پيشنهادي جداول ‏‎NRC‎‏ و فرمول پيشنهادي ماف ) با استفاده از دو روش استفاده ازداده هاي جداول ‏‎NRC‎‏ و فرمول ماف محاسبه گرديد. در روش اول ميزان انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه دام از جداول ‏‎NRC‎‏ (1985) استخراج شد و بر اساس كيفيت علوفه در دو مرحله رشد رويشي و رشد كامل، نياز روزانه دام به ترتيب 58/1 و 2 كيلوگرم علوفه خشك مرتع تعيين شد و در روش دوم با استفاده از فرمول ماف ، ميزان انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه تعيين گرديد و سپس با توجه به كيفيت علوفه در دو مرحله فنولوژي ، ميزان نياز روزانه دام به ترتيب 35/1 كيلوگرم علوفه در مرحله رشد رويشي و 73/1 كيلوگرم در مرحله رشد كامل برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل هاي آماري از نرم افزار ‏‎SAS‎‏ و آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملا تصادفي استفاده شد . نتايج تعيين كيفيت علوفه 20 گونه گياهي قابل چراي دام موجود در تركيب گياهي منطقه در دو مرحله فنولوژيكي و نتايج آزمون مقايسه دانكن نشان دهنده تفاوت معنا داري بين گونه هاي گياهي و بين دو مرحله فنولوژيكي در سطح‏‎(P <0.01)‎‏ مي باشد كه بيانگر لزوم محاسبه نياز غذايي واحد دامي بر مبناي كيفيت علوفه مي باشد .
25 بره هم زمان از بدو تولد تا توليد اسپرماتوزوييد كامل، به طور ماهيانه 2 بره تا سن 120 روزگي، 3 بره 15 روز يك بار )تا سن 180 روزگي( مورد جراحي و برداشت بيضه قرار گرفتند. صفات مورد بررسي عبارتند از: وزن دام، حجم، طول و عرض بيضه تا زمان توليد اسپرماتوزوييد. براي تعيين توليد اسپرماتوزوييد، مقاطع تهيه شده از بيضه هاي جراحي شده و همچنين شيرابه اپيديديم به وسيله ميكروسكوپ مورد مطالعه قرار گرفت. پس از مشاهده اسپرماتوزوييد كامل، 6 بره براي تعيين كنترل كمي و كيفي مني مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاصل از مشاهدات ميكروسكوپي و شيرابه اپيديديم نشان داد كه در سن 165 روزگي بره هاي نر قادر به توليد اسپرماتوزوييد كامل هستند. با توليد اسپرماتوزوييد كامل و افزايش وزن، وزن و حجم بيضه به طور جهشي افزايش پيدا كرد كه در اين سن ميانگين صفات وزن بره، وزن و حجم بيضه به ترتيب برابر 30 كيلوگرم، 157.57 گرم و 175.33 سانتي متر مكعب شد. بعد از اين سن 165) روزگي( تراكم و فعاليت اسپرماتوزوييدها رو به تزايد داشت. پس از اين سن، بره ها كه تحت كنترل كمي و كيفي مني و رفتار جنسي قرار داشتند، تا سن 18 ماهگي از خود رغبت و ميل جنسي زياد نشان ندادند و مني از آن ها توسط مهبل مصنوعي به دست نيامد. از اين سن به بعد رغبت و ميل جنسي آن ها و مني كه به دست آمد كاملا در حد طبيعي، به طوري كه غلظت آن 2.4 ميليارد اسپرماتوزوييد در ميلي ليتر، بود كه به نظر مي رسد قابليت باروري كامل را داشته باشد، اين حالت در زماني اتفاق افتاد كه ميانگين وزن بره ها در سن 18 ماهگي برابر 58 كيلوگرم بود. نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه قابليت بالاي جنسي و توليد اسپرماتوزوييد نرمال با وزن 58 كيلوگرم و سن 18 ماهگي بره هاي نر مهربان مطابقت داشته است.
براي رسيدن به سطح مطلوب عملكرد دام در مراتع، تطابق بين علوفه مورد نياز دام هاي استفاده كننده از مراتع و كيفيت علوفه موجود، اساسي است.لذا در اين تحقيق، اقدام به تعيين نياز روزانه واحد دامي گوسفند نژاد زل استفاده كننده از مراتع مازندران، شده است. منطقه مطالعاتي حوزه آبخيز كجور مي باشد. براي تعيين وزن واحد دامي پنج گله به طور تصادفي در نقاط مختلف مرتع انتخاب و از هر گله در پنج مقطع سني 1، 2، 3، 4 و 5 ساله و از هر مقطع سني، پنج راس به طور تصادفي توزين شد و پس از محاسبه ميانگين، وزن واحد دامي نژاد زل برابر با 30.84 كيلوگرم تعيين شد. همچنين ميانگين وزن قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه به ترتيب 47.67، 19.75 و 23.53 به دست آمد. با توجه به ميانگين وزن دامي، هر قوچ معادل 1.56 واحد دامي و بره سه ماهه و شش ماهه به ترتيب معادل 0.64 و 0.7 واحد دامي در نظر گرفته شدند.براي تعيين نياز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل، از گياهان مورد چراي دام در منطقه در مراحل مختلف فنولوژي نمونه برداري و كيفيت آن ها تعيين گرديد كه گونه Medicago sativa بيشترين درصد پروتيين خام (27.86 درصد درمرحله رشد رويشي) و گونه Medicago coronata بيشترين مقدار انرژي متابوليسمي (10.47 MJ/kg) را داشتند. پس از تعيين كيفيت علوفه، با توجه فرمول هاي مربوطه و درصد افزايش انرژي مورد نياز دام كه شرايط منطقه را تعيين مي كند (در اين تحقيق، 50 درصد مي باشد) مقدار انرژي مورد نياز واحد دامي نژاد زل 7.33 مگا ژول در روز و با توجه به تركيب گياهي در مرحله اول رويشي گياهان مقدار علوفه مورد نياز هر واحد دامي برابر با 0.8 در مرحله سنبله دهي آن ها برابر 0.91 و در مرحله پس از سنبله دهي برابر با 0.97 كيلوگرم ماده خشك در روز تعيين گرديد.
آمريكا: مقايسه‌ نژادهاي‌ پردار و بي‌پراز نظر سلامت‌ لاشه‌امروز در نقاط مختلف‌ دنيا بر روي‌ نژادهايي‌ كه‌ بدن‌ آنهافاقد پر است‌ مطالعات‌ وسيعي‌ انجام‌ مي‌شود. از جمله‌ درايالات‌ متحده‌ در مورد ميزان‌ آلودگــي‌ لاشه‌ در نژادهاي‌ بدون‌پر در هنگــام‌ كشتار مطالعاتي‌ انجام‌ شده‌ است‌. زيرا عده‌اي‌عقيده‌ دارند به‌ علت‌ عدم‌ وجود فوليكول‌هاي‌ پر در زير پوست‌اين‌ نژادها، احتمال‌ آلودگــي‌ ممكن‌ است‌ زياد شود. زيرا معمولافوليكول‌هاي‌ باقيمانده‌ در زير پوست‌ در هنگــام‌ پركني‌ مانعي‌براي‌ آلودگــي‌ لاشه‌ مرغ‌ است‌. بر اين‌ اساس‌ مطالعاتي‌ توسطدو محقق‌ به‌ نام‌هاي‌ جفري‌ بوهر و جان‌ كاسون‌ دركشتارگــاه‌هاي‌ آمريكا بر روي‌ لاشه‌ مرغ‌هاي‌ بدون‌ پر انجام‌گــرفت‌. طي‌ اين‌ آزمايشات‌ نشان‌ داده‌ شد كه‌ ميكروب‌ واشرشياكلي‌ (E.coli) پيلوباكتري‌هاي‌ موجود در سطح‌پوست‌ لاشه‌هاي‌ مرغ‌ بدون‌ پر با لاشه‌ مرغ‌هاي‌ پردار مشابه‌ هم‌بوده‌اند و هيچ‌گــونه‌ فرقي‌ نداشته‌ است‌.طي‌ اين‌ آزمايش‌ به‌ مرغ‌هاي‌ بدون‌ پر و مرغ‌هاي‌ پردارمقدار معين‌ ميكروب‌ كامپيلوباكتري‌ خورانده‌ شد و بعد از چندروز كشتار گــرديدند و پوست‌ سينه‌ هر دو دسته‌ از نظر اين‌ميكروب‌ و ميكروب‌هاي‌ ديگــر مورد آزمايش‌ميكروب‌شناسي‌ قرار گــرفتند. نتايج‌ حاصله‌ نشان‌ داد كه‌ از نظروجود ميكروب‌ اشرشياكلي‌ فرقي‌ بين‌ دو دسته‌ نبود و از اين‌روحذف‌ پر در اين‌ نژادها از نظر آلودگــي‌ پوست‌ و لاشه‌ اثري‌ درسلامت‌ گــوشت‌ ندارد.كانادا: اثر وزن‌ جوجه‌ يكروزه‌ در وزن‌نهاييدر دانشگــاه‌ آلبرتا (Alberta) كانادا طي‌ آزمايش‌ انجام‌ شده‌نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ وزن‌ جوجه‌ يكروزه‌ اثر مستقيمي‌ دروزن‌ نيمچه‌هاي‌ گــوشتي‌ در هنگــام‌ ارسال‌ به‌ بازار دارد. در اين‌آزمايشات‌ تعداد جوجه‌ يكروزه‌ در وزن‌هاي‌ مختلف‌ از نژادراس‌ انتخاب‌ گــرديد. اين‌ جوجه‌ها قبلا سكس‌ شده‌ و مرغ‌ وخروس‌ها جداگــانه‌ در شرايط استاندارد و در روش‌ قفس‌ و بايك‌ نوع‌ مشابه‌ جيره‌ غذايي‌ حاوي‌ ذرت‌، گــندم‌، سويا تغذيه‌شدند و در 21 و 42 روزگــي‌ وزن‌ آنها تعيين‌ گــرديده‌ و در 43روزگــي‌ به‌ كشتارگــاه‌ ارسال‌گــرديد. اين‌ آزمايشات‌ نشان‌ داد كه‌ اختلاف‌ 11 گــرم‌ در بين‌جوجه‌هاي‌ يكروزه‌ سبب‌ 167 گــرم‌ اختلاف‌ در وزن‌ در 42روزگــي‌ مي‌گــردد كه‌ از نظر اقتصادي‌ مسئله‌ مهمي‌ است‌.ادامه‌ بررسي‌ بر روي‌ گــله‌هاي‌ مرغ‌ مادر نشان‌ داد كه‌ سن‌مرغ‌هاي‌ مادر اثر چنداني‌ ندارد، بلكه‌ بزرگــي‌ و درشتي‌ يا ريزي‌تخم‌ مرغ‌ در وزن‌ جوجه‌ يكروزه‌ توليدي‌ موثر است‌ و اين‌ امرنيز بستگــي‌ به‌ وزن‌ مرغ‌ مادر دارد. كه‌ در واقع‌ يك‌ فاكتورژنتيكي‌ به‌شمار مي‌رود. محققين‌ مزبور توصيه‌ نموده‌اند كه‌ درگــله‌هاي‌ مرغ‌ مادر بايد يكنواختي‌ وزن‌ را حفظ كرده‌ و از سوي‌ديگــر در درجه‌بندي‌ تخم‌ مرغ‌ براي‌ جوجه‌كشي‌ دقت‌ فراوان‌نمود و از تخم‌ مرغ‌هاي‌ درشت‌ استفاده‌ كرد، زيرا تخم‌مرغ‌هاي‌ درشت‌ توليد جوجه‌هاي‌ درشت‌تر مي‌نمايند و به‌اضافه‌ در جيره‌هاي‌ غذايي‌ گــله‌هاي‌ مرغ‌ مادر بايد دقت‌ لازم‌ رامبذول‌ داشت‌.نتايج‌ آزمايشات‌ دانشگــاه‌ آلبرتا در كانادا به‌ روشني‌ نشان‌داده‌ است‌ كه‌ مرغداران‌ گــوشتي‌ براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ وزن‌ بالابايد از جوجه‌هايي‌ كه‌ وزن‌ بالا دارند استفاده‌ كنند. اگــرچه‌مقداري‌ گــران‌تر از جوجه‌هاي‌ معمولي‌ مي‌باشند.مالزيا: كشوري‌ موفق‌ در توليدات‌طيوركشور مسلمان‌ مالزيا يكي‌ از كشورهاي‌ موفق‌ در همه‌زمينه‌هاي‌ توليد، از جمله‌ توليدات‌ طيور است‌. اين‌ كشور كه‌ درسال‌ 1990 مقدار 349 هزارتن‌ گــوشت‌ مرغ‌ توليد كرده‌ بود درسال‌ جاري‌ توليدات‌ مرغ‌ خود را به‌ 738 هزارتن‌ افزايش‌ داده‌است‌ و در مقام‌ سيزدهمين‌ كشور توليدكننده‌ گــوشت‌ مرغ‌ قرارگــرفته‌، در حالي‌ كه‌ در سال‌ 1998 بيست‌ و دومين‌ كشورتوليدكننده‌ گــوشت‌ بوده‌ است‌. ميزان‌ مصرف‌ سرانه‌ گــوشت‌مرغ‌ در مالزيا بسيار بالاست‌ و به‌ 34/8 كيلوگــرم‌ در سال‌مي‌رسد (مصرف‌ سرانه‌ گــوشت‌ مرغ‌ در ايران‌ 12 كيلوگــرم‌مي‌باشد) بدين‌ ترتيب‌ از نظر مصرف‌ گــوشت‌ مرغ‌ در منطقه‌آسيا در مرحله‌ سوم‌ قرار گــرفته‌ است‌.در اين‌ كشور 70 درصد توليد جوجه‌ يكروزه‌ و 35 درصدگــوشت‌ مرغ‌ با روش‌ همكاري‌ دسته‌جمعي‌ يا (Integration)انجام‌ مي‌گــردد و بقيه‌ توليد به‌ صورت‌ خصوصي‌ و يا تعاوني‌صورت‌ مي‌گــيرد. در حال‌ حاضر 5 تشكيلات‌ همكاري‌دسته‌جمعي‌ در مالزيا فعال‌ است‌. در اين‌گــونه‌ تشكيلات‌تعدادي‌ توليدكننده‌ گــوشت‌ مرغ‌، كارخانجات‌ تهيه‌ غذاي‌طيور، كارخانجات‌ جوجه‌كشي‌ و موسسات‌ خدمات‌دامپزشكي‌ و مرغداري‌ با همكاري‌ دسته‌جمعي‌ به‌ توليدپرداخته‌ و توليدات‌ خود را به‌ بازارها و سوپرماركت‌هامي‌فرستند. اين‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ لاشه‌ كامل‌، قطعه‌بندي‌شده‌ و حتي‌ فرآوري‌ شده‌ مانند شنيسل‌، سوسيس‌، همبرگــر،كالباس‌ و لاشه‌ پخته‌ و قابل‌ مصرف‌ در سر ميز غذا به‌ بازار ارائه‌مي‌شود. عده‌اي‌ از اين‌ تشكيلات‌، توليدات‌ خود را براي‌مصرف‌ به‌ رستوران‌هاي‌ مرغ‌ كنتاكي‌، مك‌دونالد و پيتزا روانه‌مي‌نمايند. در حدود 11 درصد از طيور اعم‌ از گــوشتي‌ وتخمگــذار در مزارع‌ سنتي‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ اغلب‌ به‌ صورت‌زنده‌ به‌ كشور سنگــاپور صادر مي‌گــردد. از سال‌ 1995 دولت‌مالزي‌ براي‌ حمايت‌ از مرغداري‌ با توجه‌ به‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌شده‌ سقف‌ وكف‌ براي‌قيمت‌فروش‌توليدات‌برقرارنموده‌است‌.در سال‌ جاري‌ مرغداري‌ با ظرفيت‌ توليد 7/5 ميليون‌ قطعه‌در ايالت‌ غربي‌ مالزيا تاسيس‌ و مورد بهره‌برداري‌ قرار گــرفته‌است‌. هم‌چنين‌ در سال‌هاي‌ اخير تعداد قابل‌ توجهي‌رستوران‌هاي‌ مرغ‌ كنتاكي‌ در اين‌ كشور تاسيس‌ شده‌ كه‌ مورداستقبال‌ توريست‌ها و جوانان‌ قرار گــرفته‌ است‌.در كشور مالزيا توجه‌ زيادي‌ به‌ كيفيت‌ توليدات‌ طيور شده‌است‌ و اصول‌ (HACCP) به‌طور جدي‌ در مزارع‌ مورد عمل‌قرار مي‌گــيرد و وزارت‌ بهداشت‌ كنترل‌ شديدي‌ در اين‌ مورداعمال‌ مي‌كند. تعدادي‌ از كمپاني‌هاي‌ گــوشت‌ مرغ‌ حلال‌ براي‌صادرات‌ به‌ امارت‌ متحده‌، سنگــاپور، ژاپن‌، اندونزي‌،هنگــ‌كنگــ‌ و برخي‌ از كشورهاي‌ خاورميانه‌ فراهم‌ مي‌نمايد.ميزان‌ مصرف‌ در مالزيا در سال‌ 2000 در حدود 524 هزارتن‌گــوشت‌ مرغ‌ و 39 هزارتن‌ اردك‌ بوده‌ است‌ و در سال‌ مزبورصادرات‌ گــوشت‌ مرغ‌ 74 هزارتن‌ و گــوشت‌ اردك‌ 14 هزارتن‌بوده‌ است‌.طبق‌ برنامه‌ توسعه‌ كه‌ مورد حمايت‌ دولت‌ مالزيا قرار گــرفته‌است‌ تا سال‌ 2005 ميزان‌ 21 ميليون‌ روپيه‌ مالزيايي‌ توسطدولت‌ و 25/7 ميليون‌ روپيه‌ توسط بخش‌ خصوصي‌ براي‌توسعه‌ توليد در گــوشت‌ مرغ‌ و 18 ميليون‌ روپيه‌ توسط بخش‌دولتي‌ و 74 ميليون‌ روپيه‌ براي‌ توسعه‌ توليد تخم‌ مرغ‌سرمايه‌گــذاري‌ خواهد شد. براساس‌ برنامه‌ توسعه‌ در سال‌2005 ميزان‌ توليد گــوشت‌ به‌ حدود 900 هزارتن‌ افزايش‌خواهد يافت‌ كه‌ 732 هزارتن‌ در داخل‌ مصرف‌ شده‌ و بقيه‌صادر خواهد شد.مرغداري‌ مالزيا به‌ سرعت‌ و با پشتكار خود را براي‌ ورودبه‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ W.T.O آماده‌ مي‌سازد.i iقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید