تفكر جديد در عزت نفس
 
در سالهاي 1970 تا 1980 مدارس  سخت تلاش مي کردند تا دانش آموزان درباره خودشان احساس خوبي داشته باشند. اما در آغاز فعاليت عزت نفس در حل مشکلاتي مانند  رفتار ضد اجتماعي، افسردگي، مصرف مواد مخدر با شکست مواجه شد و در واقع آسيب پذيري دانش آموزان نسبت به اين مشکلات افزايش يافت.
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn1” \o “” [1]هلن مک گراس,  شيوه موثرتري براي ادامه فعاليت عزت نفس در  دانش آموزان از طريق ايجاد احساس توانمندي، مسئوليت و موفقيت مجددپيشنهاد  كرد
ديدگاه جديد و مطالعات تحقيق در سالهاي اخير به خاطر زير سوال بردن  بعضي برداشت هاي   اشتبا ه از نقش عزت نفس در موفقيت و  رفتار پديد آمد.
اکنون بعضي روانشناسان و مربيان اصرار دارند که براي ايجاد عزت نفس مدارس بيشتر به شيوه HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn2” \o “” [2]واقع بينانه عمل کنند و اينكه صرفا دانش آموزان احساس خوبي در مورد خودشان داشته باشند, كفايت نمي كند. مدارس بايد بيشتر به آنها کمک کنند که موفقيت را تجربه كنند و به  ويژگي هاي شخصي شان  افتخارنمايند.
تاريخچه فعاليت عزت نفس:
ابتداي فعاليت عزت نفس در سالهاي 1970 تا 1980 منعکس کننده رشد فرهنگي, تاكيد بر  احساسات و توجه به خوشبختي  افراد بود. عزت نفس به عنوان عاملي مهم که از هر نوع پيامد نامطلوب شخصي، اجتماعي، شکست هاي تحصيلي جلوگيري مي کند, در نظر گرفته شد.
براي اينکه دانش آموزان احساس خوبي در مورد خودشان داشته باشند  تلاش هاي گسترده اي صورت گرفت. بعضي از فعاليت ها در جهت ” من استثناء و منحصربه فرد هستم و هيچ کس شبيه من نيست” صورت گرفت. همچنين مدارس سياست هاي مختلفي در اين زمينه بکار بردند.آنان  با حمايت  خود  عملابه شكست  دانش آموزان كمك كردند.    
در اين مدارس  هنگامي دانش آموزان اشتباه زيادي مرتکب مي شدند  مورد انتقاد قرار مي گرفتند که اين عمل احساس بدي به آنان دست  مي داد.
تحقيقات نشان دادند که اين شيوه  نه رفتار  هاي ضد اجتماعي  را تغيير داد و نه روابط را بهبود بخشيد  و نه افسردگي را کاهش داد و نه  باعث كاهش مصرف مخدر شد. مارتين سليگمن يكي از روانشناس  ادعا مي کند احساس خوبي را كه در عزت نفس دانش آموزان مد نظر بود, دقيقا تاثير معکوس داشته است.
با توجه به آنچه دانش آموزان  احساس مي كردند و انجام مي دادند، معلمان با راهنمايي اشتباه دو نسل دانش آموزان را  نسبت افسردگي آسيب پذير تر كردند.
 
 
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn3” \o “” [3]عزت نفس يكپارچه و كسب عزت نفس
تئوري عزت نفس يكپارچه, مبناي اصلي فعاليت  عزت نفس بود.  اين باور كه عزت نفس يكپارچه موجب ايجاد  رفتار و پيشرفت و  منش مي شود ,  مورد تائيد قرار گرفت ,  . هر چند اغلب  براي ايجاد عزت نفس يکپارچه نيازمند به بخشي از دخالت فعاليت معلم است .
 تئوري جديد در ايجاد عزت نفس ابتدا بر  توانايي، پيشرفت در هدفهاي شخصي و رفتار مورد پسند جامعه  تاكيد مي كند سپس  عزت نفس به دنبال آن پديد مي آيد .
عزت نفس بوجود آمده هنگامي افزايش مي يابد که دانش آموزان رفتارهاي ارزشمندي انجام دهند و مسئوليت رفتار هاي شخصي و اجتماعي شان  را بپذيرند .
تاثير جانبي عزت نفس هنگامي مشخص مي شود که دانش آموزان در عمل طرفدار ارزش هاي اخلاقي باشند و در مقابله با چالش ها مهارت پيدا کنند وبر موانع غلبه كنند و پيروز شوند. HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn4” \o “” [4]باربارا لرنر يكي از روانشناسان پيشنهاد مشابه اي ارائه كرده است, اصطلاح عزت نفس سالم متفاوت ار احساس خوبي كه  اكنون داريم,  مي باشد.
 عزت نفس سعي مي کند دانش آموزان را از احساس غمگيني  ناکامي و اضطراب محافظت كند.  دانش آموزان  هنگامي چيزي را ازدست مي دهند, يا با  شکست   مواجه مي شوند, انگيزه مقاومت شان دربرابر كار هاي سخت كاهش مي يابد و مانع رسيدن به موفقيت مي شود. موفقيت واقعي در  عزت نفس آن است که دانش آموزان در مواجهه با مشکلات احساس خوبي در مورد خودشان داشته باشند.
 
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn5” \o “” [5]عزت نفس کاذب و کاهش سلامتي
عزت نفس يعني  ارزشي که فرد براي خودش قايل است. الزاما بعضي  ارزيابي هاي  فرد بر اساس واقعيت نيست. بعضي دانش آموزان توانايي انجام کاري دارند ولي ارزش آن را درک نمي کنند و بعضي دانش آموزان احساس مي کنند نسبت به ديگران برترند بدون اينکه مدرکي بر اساس واقعيت داشته باشند. دانش آموزان با عزت نفس پائين نسبت به تواناي و ميزان پيشرفت شان ديد منفي دارند.آنها از خودشان خيلي انتقاد مي کنند، بيشتر به چيزهاي که نمي توانند انجام دهندتوجه مي کنند تا به  توانمندي هايشان  .
 آنها به سادگي فعاليت هاي جديد را رها مي کنند و اعتماد زيادي براي ادامه آن نشان نمي دهند, آنها فقط خودشان با افراد موفق مقايسه مي کنند آنها دوست دارند کارهاي مانند دانش آموزان موفق انجام دهند.
آنها دوست دارند مواظب خودشان باشند  , آنها براي اجتناب از احساس حقارت و اجتناب از شکست وقت زيادي را صرف مي کنند.
 دانش آموزان با عزت نفس سالم به اين اذعان مي کنند که  براي رسيدن به اهدافشان سخت تلاش  کرده اند.آنها هنگامي که با شکست  يا مشكل روبرو مي شوند خوشبين هستند  و سعي مي کنند با تمرين کردن از اشتباه خارج شوند بدون اينکه خودشان براي هر چيزي مقصر  بدانند. آنها با انتقادهاي  سازنده تحقير نمي شوند و آنها خودشان با افراد شايسته مقايسه مي کنند نه با افراد كه به کمال رسيده اند. آنچه خودشان تشخيص بدهند درست است  انجام مي دهند حتي اگر خودشان
بلا فاصله  انجام ندهند در آن لحظه علاقمند به انجام آن هستند.
بعضي دانش آموزان عزت نفس كاذب دارند آنها بخصوص در مورد نقا ط ضعف شان خود آگاهي کمي دارند, اين مي تواند موجب آسيب پذيري و نااميدي شود همچنين ممکن است منجربه خودبيني، غرور، احساس برتري شوند. آنها خودشان را با افرادي که براي عزت نفس شان تهديد كمتري دارد, مقايسه مي کنند.
بعضي از تحقيقات نشان مي دهد که عزت نفس کاذب دانش آموزان به پرخاشگري و بدرفتاري ديگران مربوط مي شود.
آيا عزت نفس سالم برابر HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn6” \o “” [6]کسب موفقيت دوباره است؟
عزت نفس سالم به موفق شدن مجدد مربوط مي شود خصوصياتي که منجر مي شود دانش آموزان بعد از ناکامي و شکست دوباره موفق شوند. اين  نمونه اي بارزي از عزت نفس سالم دانش آموزان است.
بعضي مهارت هاو مطالبي در بخش ذيل فهرست شده است . مدارس مي توانندبراي ايجاد كسب موفقيت مجدد  و افزايش عزت نفس دانش آموزانشان  تدريس کنند . بعضي کلاس ها  برنامه هايي براي کسب موفقيت مجدد دارند که قادرند استراتژي ها و فعاليت هايي براي اهدافي از قبيل HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn7” \o “” [7] “اعتماد به نفس مجدد” و HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn8” \o “” [8] “استفاده از قدرت ذهن” فراهم کنند.
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn9” \o “” [9]ارزش هاي مورد پسند جامعه
اين ارزش ها شامل مراقبت هاي شخصي، مسئوليت اجتماعي، صداقت، انصاف، حمايت از ديگران، همکاري، پذيرش تفاوت ها، احترام و روابط دوستي مي باشد.  باور اين ارزش ها ست  که به زندگي معنا مي بخشد.
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn10” \o “” [10]مهارت هاي مقابله اي:
اين مهارت ها شامل تفکر موثرو مثبت  در حوادث طبيعي ناخوشايند در زندگي فرد است  , به جاي شخصي سازي,  بهتر است آنها  با افراد  مطمئن مشورت كنند و به بررسي حقيقت افكار شان  بپردازند . هنگامي که دانش آموزان  حوادث ناخوشايند  زندگيشان را مديريت مي كنند و از عهده آنهابر مي آيند, احساس آسيب پذيري كمتري  مي كنند در عوض آنها  بيشتراحساس مي كنند  توانمند هستند.
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn11” \o “” [11]جرات ورزي:
جرات ورزي مهارتي مهم در زندگي است که مي تواند به افراد جوانتر کمک کند تا هنگام  مواجهه با موقعيت هاي مشکل ساز دوباره موفقيت را تجربه کنند و احساس مثبتي از خود داشته باشند.
تفکر خوش بيناته يعني توجه به جنبه هاي مثبت در  موقعيت منفي است. اثر مثبت اين تفكر  تغيير شکست و اشتباهات است,همچنين تفکر مثبت فرصتي است تا ياد بگيريم كه زمان هاي نامطلوب زندگي  موقتي هستندو علت نتايج خوب و بد  در زندگي شخص بخاطر داشتن  ديدمتناسب و ايده آل  است.
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn12” \o “” [12]کنترل احساسات:
هنگامي که دانش آموزان بتوانند احساسات بدشان را درک و کنترل نمايند. احساسات  بد کمتر بر آنان غلبه مي کند   .
لذا وقتي احساس کنترل بيشتر مي شود , خود پنداره افزايش مي يابد .                                                             .                                                                                         
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn13” \o “” [13]مهارت هاي اجتماعي:
دانش آموزاني که مهارت هاي اجتماعي موثرتري دارند , با اطمينان بيشتر توانايي افزايش روابط صحيح و پايان دادن به روابط نادرست شان هستند . نتيجه نهايي آن است که کمتر دوست دارند منفعل باشند و احتمالا بيشتر دوست دارند
روابط قوي اجتماعي مثبت ايجاد کنند.
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn14” \o “” [14]تحقق اهداف:
تعيين اهداف و برنامه ريزي, استراتژي است  كه با  ايجاد انضباط فردي و اصرار در روبر شدن با موانع، دانش آموزان بيشتر به اهدافشان مي رسند. آنها با تنظيم برنامه براي خودشان احساس اطمينان و خوش بيني و اعتماد به نفس ايجاد مي کند.
HYPERLINK “http://khedu.ir/states/files/edugroups/gorohe%20nazari/maghale%201%20ravanshenasi.htm” \l “_ftn15” \o “” [15]خود آگاهي بر اساس شواهد و مدارك:
خود آگاهي واقعي دانش آموزان ازنقاط قوت و ضعف شان بر اساس مدارك و شواهد است تا بر اساس تفکراتي که آنها آرزو دارند.
مزيت  خودآگاهي واقعي آن است  كه  دانش آموزان بيشتر مي توانند از نقاط قوتشان استفاده کنند وكمتر تحت تاثير نقاط ضعفشان قرار گيرند.
نتيجه:
مدارس هنوز مي توانند به سلامتي دانش آموزان اهميت دهند، هر چند که ضروري است درشيوه هاي متداول تامل کنند و سعي کنند عزت نفس دانش آموزان را افزايش دهند .و چندين مزيت بالقوه در  شيوه كسب موفقيت دوباره  را در نظر بگيرند
ReferencesLerner, B (1996). ‘Self-esteem and excellence: The choice and the paradox’, American Educator, 20, (2). McGrath, H & Noble, T (2003). BOUNCE BACK! A classroom resiliency program, Pearson Education, Sydney. MindMatters: Enhancing resilience (2000). Curriculum Corporation, Melbourne. Seligman, M E P , Rievich, K, Jaycox, L & Gilhma, J (1995). The Optimistic Child, Houghton Mifflin, Boston, Mass. Helen McGrath is a part-time senior lecturer in the Faculty of Education at Deakin University in Melbourne. She is also a counselling psychologist in private practiceقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید