تقدیم به :
بزرگ پروردگارم را سپاس كه خوشه چين خرمن-3886200

علم و دانش استاداني به نام، دلسوز، شايسته، سرشار از اندوخته هاي علمي و كمال معنوي كه با پرتو افشاني علوم و فضايل معنويشان چراغ راه اين بنده حقير شدند و آفرين ايزد پاك را كه بنده كمترين خود را ياري نمود تا قدمي در راه كسب علم و معرفت بردارد.
پدر و مـادر بزرگوارمو همسر فداكارم
-325755-3027045

کـه بی دریغ مشوق
و
راهنمـای راهـم
بوده اند .

-518795-66675فــرم ارزرشیــابــی
بسمه تعالی
( نتیجه ارزشیابی پژوهش دوره کارشناسی )

بدینوسیله گواهی می شود پژوهش ……………… با شماره دانشجویی ………………… رشته علوم تجربی تحت عنوان بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سازگاري دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر قلعه تل در سال تحصيلي 89-88 به عنوان فعالیت تکمیلی درس طراحی مسایل یادگیری و آموزش در تاریخ / / 1388 توسط این جانب مورد بررسی و با نمره _____ از _____ مورد قبول قرار گرفت.
ایوب مردانی
تاریخ / / 1388قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید