تهیه کربنات مس
پیپت 25 میلی لیتری را با آب مقطر کر می دهیم و حدود 20 میلی لیتر سدیم کربنات Na2(CO3)))اشباع را بر می داریم و به محلول اضافه می کنیم و هم زمان آن را هم می زنیم تا رسوب موجود در محل قطره حل شود و آنقدر اضافه می کنیم که رسوب تشکیل شده دیگر در محلول حل نشود سپس 10 میلی لیتر سدیم کربنات را اضافه می کنیم تا رسوب ثابت بماند و رنگ آن به آبی کدر و روشن تبدیل می شود سپس آب مقطر را تا 50 میلی لیتری ارلن (نصف ارلن) که محلول ما ، در آن قرار دارد اضافه می کنیم و بعد ارلن را ثابت می گذاریم و به آن دست نمی زنیم تا رسوب ته نشین شود بعد از اینکه ته نشین شد یک قطره سدیم کربنات به آن اضافه می کنیم که رسوب دیگری تشکیل نشد پس آزمایش با موفقیت انجام شده است
بر روی بالن 250 میلی لیتری یک عدد قیف گذاشته و کاغذ صافی را تا زده وبه صورت قیف در آورده وبر روی قیف شیشه ای می گذاریم .
ارلن حاوی محلول را که رسوب داده به هم می زنیم تا رسوب ته نشین شده در محلول پراکنده شود ومحلول را در بالنی که حاوی کاغذ صافی و قیف است صاف می کنیم و مواظب باشیم که محلول از روی قیف سرریز نشود وبه داخل ارلن نرود دراین مرحله رسوب مانده در کاغذ صافی همان مس کربنات می باشد که رنگ آن آبی مایل به سبز می باشد وسپس محلول شفاف و تقریبا بی رنگ زیر کاغذ صافی را دور می ریزیم ودوباره ارلن را با آب شهری و آب مقطر می شویم .
CU(NO3)2 +2Na2(CO3) ————-> CU(CO3) + 2NaNO3قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید