آيين كار اصول جانمايي , طراحي و بهداشتي در توالت , دستشويي و آبخوري مدارس :
١ – در طراحي سرويسهاي بهداشتي , نكات زير بايد مد نظر قرار گيرد :
الف(موجب آلودگي خاكهاي سطحي نشود .
ب(موجب آلودگي آبهاي سطحي و زي رزميني نشود .
ج(در معرض باد غالب قرار نگيرد .
د(در معرض ديد مستقيم مسؤولان قرار داشته باشد .
ه(مكان احداث اين سرويسها حت يالامكان در سطح زمين و در فضاي باز انتخاب شود .
و(استقرار آبخوري در محل فضاي سرويسهاي بهداشتي ممنوع است .
٢ – در صورتي كه تعدادسرويسهاي توالت بيش از ٤ چشمه باشد , تعبيه در ورودي لازم است. عرض ورودي نبايد كمتر از٢٠ / ١متر باشد.
٣ – چون سرويس بهداشتي معمو ً لا روي كرسي چيني احداث مي شود , تعبيه حداقل ٣ پله الزامي است .
٤ – از اشتراك فضاي چشمه هاي توالت و دستشويي در يك مسير اجتناب شود .
٥ – شيرهاي آب مور د استفاده در كاسه هاي دستشوئي آبخوري جهت تامين آب گرم به صورت مخلوط باشد .
٦ – دستشوئي ها در ارتفاع ٦٠ تا ٧٥ سانتي متري از کف نصب شوند .
٧ – به ازاي هر ٦٠ نفر دانش آموز وجود يك كاسه دستشوئي لازم است .
٨ – استفاده از شيرهاي آب از نوع برنجي بدون واشر ارجح است .
٩ – از يكسره كردن سيستم شستشو و وصل آن به شبكة آب رساني براي جلوگيري از آلودگي احتمال ثانوي شبكه آب رساني اكيدًا خودداري شود.
بدين معني كه در حد فاصل شبكه آب رساني و سيستم شستشوي كاسة توالت از فلاش تانك استفاده شود .
١٠ –ارتفاع ديوارهاي جداكننده ت والت ها , در صورتي كه باربر نباشد , از كف تمام شده تا ٢١٠ سانتي متر مناسب مي باشد. فضاي مشترك باقي مانده بالاي ديوار ه هاي جداكننده مي تواند به انجام تهويه طبيعي يا مصنوعي كمك نمايد .
١١ – حداقل ابعاد تمام شده داخلي توالتها١٤٠ * ١١٠سانتي متر باشد .
١٢ – به ازاي هر ٤٥ دانش آموز يك چشمه توالت لازم است .
١٣ – در طراحي چشمه هاي توالت , بهتر است هر دو چشمه به صورت قرينه در نظر گرفته شود تا از نظر تخليه فضولات و لوله كشي آب شستشو مناسب ترين روش تأسيسات بكار گرفته شود .
١٤ –ايجاد حداقل يك چشمه توالت براي معلولين در طبقة همكف الزامي است .
١٥ – اتاقكي در ابعاد١٤٠ * ١١٠سانتيمتر براي نگهداري و انبار كردن وسايل نظافت , شستشو , ضد عفوني و لوازم مصرفي مورد استفاده روزانه در نظر گرفته شود اين فضا بايدمجهز به حوضچة تي شويي و شلنگ باشد.
١٦ –براي هر ٧٥ نفر دا نش آموز يك شيرآبخوري لازم است ارتفاع شيرها نسبت به سن استفاده كنند گان از ٧٥ تا ١٠٠ سانتيمتر باشد .
١٧ –استفاده از نوع تهويه طبيعي و مصنوعي براي سرويس ها الزامي است .
١٨ – بهترين جبهه و نور براي توال تهاي عمومي , شمال است .
١٩ – كليه لوله كشي هاي آب مي بايست روكار و با استفاده از لوله گالوانيزه رنگ شده باشد كه به صورت دو طرفه به لوله اصلي آب شير متصل است .
٢٠ – حجم چاه فاضلاب و توالت به ازاي ٢٠ ليتر براي هر نفر در سال محاسبه شود .
٢١ – به منظور جلوگيري از آلودگي احتمالي آبهاي زير زميني فاصلة عمودي چاه توالت از سطح آبهاي زير زميني حداقل ٣ متر و فاصلة افقي آن تا چاه آب حداقل ١٥ متر در نظر گرفته شود.
٢٢ – حداقل قطر لوله هاي مصرفي در سيستم دفع فاضلاب سنگين ٤ اينچ در نظر گرفته شود كه در مورد چشمه هاي توالت پس از آن كه زير هر يك از كاسه هاي توالت , سيفون بلند ٤ اينچي نصب مي گردد , ادامه كار با استفاده از لوله ٤ اينچ و كاملا مستقيم با شيب ١ % به لوله يا كانال اصلي جمع آوري فاضلاب از ساير چشمه هاي توالت ها متصل مي گردد . لوله يا كانال اصلي جمع آوري فاضلاب هم بايستي حداقل با قطر ٦ اينچ در نظر گرفته شود)به ازاي تا ٨ چشمه توالت(و به ازاي اتصال هر ٤ لوله فرعي اضافي يك اينچ بزرگتر انتخاب گردد . اين لوله نيز بايستي داراي شيب١%به سمت محل دفع فاضلاب باشد و در جهت مقابل شيب قبل از اولين انشعاب مصرفي به ميزاني
كه بتوان يك دريچه بازديد در كف را نصب نمود , بلندتر انتخاب گردد .
در طول لوله اصلي فاضلاب در هر ٦ متر يك دريچه بازديد در كف در نظر گرفته شود و كليه لوله هاي فاضلاب چشمه هاي توالت با Vent تهويه گردد .
٢٣ – لازم است توالت ها هفته اي دو بار ضد عفوني شوند هر روز شسته شوند .قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید