هزينه هاي تمام شده محصول
برای تولید هر محصول علاوه بر سرمایه گذاری مورد نیاز جهت احداث و راه اندازی واحد ، هزینه هایی نیز باید به صورت سالیانه و در طول دوره فعالیت واحد منظور کرد. این هزینه ها شامل اقلامی مانند حقوق کارکنان ، تامین انرژی و … می باشند. در این بخش هزینه های ثابت و متغیر برآورد می شود تا بتوان براساس آن نسبت به تهیه ترازهای مالی طرح و محاسبه شاخصهای مالی و اقتصادی اقدام نمود.
برآورد هزينه هاي ثابت توليد
هزینه های ثابت ، مخارجی است که با تغییر سطح تولید ، تغییر نمی کند. هر چند با به صفر رسیدن میزان تولید (تعطیلی کارخانه) بعضی از اقلام هزینه ثابت نیز حذف می شوند ولی در تجزیه و تحلیلهای مالی با توجه به کوتاه مدت بودن وقفه فوق ، می توان فرض کرد که این هزینه ها وجود دارند. از بارزترین مثالهای چنین هزینه هایی ، هزینه بیمه کارخانه و هزینه تسهیلات دریافتی می باشند. بعضی از اقلام هزینه ای نیز کاملا ثابت نیستند ولی تا حدودی ماهیت ثابت دارند. به عنوان مثال هزینه حقوق کارکنان دفتر مرکزی و اداری واحد بستگی به میزان تولید ندارد. همچنین با تغییرات جزئی در مقدار تولید ، هزینه حقوق پرسنل تولیدی نیز ثابت است. بنابراین برای تفکیک چنین بخشهایی ، درصدی از این هزینه ها به عنوان هزینه ثابت در نظر گرفته می شود.
در ادامه اجزاء هزینه ثابت این واحد ، ارائه و جمع بندی شده است. در ضمن درصد تعیین شده هر يك از عوامل ، ماهیت ثبات این هزینه و حدود استقلال آن از میزان تولید را نشان مي دهد.
هزينه هاي حقوق و مزاياي كاركنان
همانطور كه گفته شد ، هزینه حقوق و مزاياي كاركنان از آن دسته از اقلام هزينه اي هستند كه کاملا ثابت نیستند ولی تا حدودی ماهیت ثابت دارند.
مي توانيم هزينه حقوق و مزايا را به دو بخش تقسيم كنيم ، هزینه حقوق کارکنان دفتر مرکزی و اداری واحد كه بستگی به میزان تولید ندارد و كاملا ثابت است و قسمت ديگر هزینه حقوق پرسنل تولیدی كه با تغییرات جزئی در مقدار تولید ، تقريبا ثابت است. لذا برای در نظر گرفتن چنین استقلالی ، 85 درصد هزینه حقوق پرسنل توليدي به عنوان هزینه ثابت منظور می شود.
بنابر اين با توجه به مطالب فوق و با توجه به محاسبات حقوق و مزاياي كاركنان در فصل گذشته ، ميزاني از حقوق و مزايا كه جز هزينه هاي ثابت مي باشند را محاسبه مي كنيم : (ميليون ريال)
84+42+168+670=964
0.85×(3582-964)=0.85×(2618)=2225
2225+964=3189
هزينه هاي تامين انواع انرژي
اين دست از هزينه ها را نيز در فصل گذشته محاسبه كرديم ، تنها لازم است يادآور شويم كه 20 درصد از هزينه هاي تامين انرژي جز هزينه هاي ثابت در نظر گرفته مي شوند. بنابر اين ميزان ثابت هزينه هاي تامين انرژي برابر است با :
388.85×(0.2)=77.77
هزينه هاي استهلاك
هزينه هاي سرمايه اي غالبا استهلاك پذير بوده و هزينه استهلاك آنها تماما جز هزينه هاي ثابت مي باشد كه بايد مقدار آنرا محاسبه كنيم :
معمولا نرخ استهلاك ساختمان و تاسيسات 5 درصد ، ماشين آلات و اثاثه هاي اداري 20 درصد ، و ساير هزينه هاي سرمايه اي 10 درصد در نظر گرفته مي شود.
جدول 2-2- برآورد هزينه هاي استهلاك ساليانه
شرح نرخ استهلاك
(درصد) هزينه استهلاك (ميليون ريال)
هزينه هاي مقدماتي 10 8
ماشين آلات و تاسيسات 10 209
اثاثه و لوازم اداري 20 10
ساختمان و محوطه سازي 5 203
هزينه هاي پيش بيني نشده 10 28.8
مجموع 458.8
هزينه هاي تعميرات و نگهداري
عمده ترين هزينه هاي تعميرات و نگهداري ، مربوط به تامين قطعات يدكي و نيز هزينه هاي تعميراتي ناشي از خريد خدمات تعميراتي خارج از شركت مي باشدكه در جدول زير به صورت تخميني محاسبه شده است.
جدول 2-2- برآورد هزينه هاي تعميرات و نگهداري
شرح درصد هزينه تعميرات و نگهداري
(ميليون ريال)
ماشين آلات و تاسيسات 10 209
ساختمان و محوطه سازي 2 81.2
هزينه هاي پيش بيني نشده 5 14.4
مجموع =SUM(ABOVE) 304.6
اما بايد توجه داشت كه فقط 10 درصد از اين هزينه جز هزينه هاي ثابت در نظر گرفته مي شود. كه برابر است با :
304.6×(0.1)=30.46
هزينه هاي عملياتي
جدول 2-2- برآورد هزينه هاي عملياتي
شرح هزينه استهلاك (ميليون ريال)
هزينه هاي غير پرسنلي دفتر مركزي 7
هزينه هاي فروش (5/0 درصد فروش سالانه) 90
هزينه هاي حمل و نقل (5/0 درصد فروش سالانه) 90
مجموع 187
اما بايد توجه داشت كه فقط 15 درصد از اين هزينه جز هزينه هاي ثابت در نظر گرفته مي شود. كه برابر است با :
187×(0.15)=28.05
هزينه هاي مالي
كليه هزينه تسهيلات دريافتي جهت سرمايه در گردش ، جز هزينه هاي ثابت مي باشد.
جدول 2-2- جمع بندي و برآورد هزينه هاي ثابت
شرح درصد (ثابت/كل) ارزش كل (ميليون ريال)
حقوق و مزاياي كاركنان 85 3189
انواع انرژي 20 77.77
هزينه استهلاك 100 458.8
هزينه تعميرات و نگهداري 10 30.46
هزينه هاي پيش بيني نشده توليدي (5/3 درصد هزينه هاي فوق) 131.46
هزينه بيمه كارخانه (2/0درصد هزينه هاي سرمايه اي) 19.8
هزينه هاي عملياتي 15 28.05
هزينه مالي (تسهيلات دريافتي) 100 650
مجموع =SUM(ABOVE) 4585.34
برآورد هزينه هاي متغير توليد
هزینه های متغیر اقلامی از هزینه هستند که با تغییر سطح تولید ، تغییر می یابند. به عنوان مثال هر چه مقدار تولید بیشتر شود ، مواد اولیه بیشتری مورد نیاز است. در این بخش نیز اقلام نسبت به ظرفیت تولید تغییر می کند ، ولی بستگی آن 100 درصد نمی باشد. به عنوان مثال با افزایش یا کاهش تولید در حدود کم ، هزینه حقوق کارکنان تغییر نمی کند ، ولی در صورتی که افزایش تولید ، منجر به اضافه کاری شود ، هزینه حقوق افزایش می یابد و یا اگر تولید از سطح خاصی کمتر شود ، به کاهش پرسنل منجر می شود و حقوق نیز کاهش می یابد. در سایر موارد نیز درصدی از اقلام هزینه ای به این بخش اختصاص داده می شود. در ادامه اقلام هزینه متغیر واحد را همراه با درصد وابستگی آن به تغییرات را محاسبه و بررسي مي كنيم.
هزينه هاي مواد اوليه و قطعات
تمام هزينه مواد اوليه كه در فصل گذشته محاسبه شد جز هزينه هاي متغير توليد مي باشد. بنابر اين اين هزينه برابر با 26826 ميليون ريال مي باشد.
هزينه هاي حقوق و مزاياي كاركنان
در قسمت قبل 85 درصد از حقوق و مزاياي پرسنل توليدي ، جز هزينه هاي ثابت در نظر گرفته شد. اما با افزایش یا در صورتی که افزایش تولید ، منجر به اضافه کاری شود ، هزینه حقوق افزایش می یابد و یا اگر تولید از سطح خاصی کمتر شود ، به کاهش پرسنل منجر می شود و حقوق نیز کاهش می یابد ، ينابر اين 15 درصد مابقي جز هزينه هاي متغير محسوب مي شود. كه برابر است با : 2618×(0.15)=392.7
هزينه هاي تامين انواع انرژي
اين دست از هزينه ها را در فصل گذشته محاسبه كرده و در بخش قبل 20 درصد از آنرا جز هزينه هاي ثابت در نظر گرفتيم. تنها لازم است يادآور شويم كه 80 درصد باقيمانده از هزينه هاي تامين انرژي جز هزينه هاي متغير در نظر گرفته مي شوند. بنابراين ميزان ثابت هزينه هاي تامين انرژي برابر است با :
388.85×(0.8)=311.08
هزينه هاي تعميرات و نگهداري
در بخش گذشته ميزان هزينه هاي تعميرات و نگهداري محاسبه و 10 درصد از آن جز هزينه هاي ثابت در نظر گرفته شد ، 90 درصد باقيمانده جز هزينه هاي متغير خواهد بود كه مقدار آن برابر است با :
304.6×(0.9)=274.14
هزينه هاي عملياتي
در بخش گذشته ميزان هزينه هاي عملياتي محاسبه و 15 درصد از آن جز هزينه هاي ثابت در نظر گرفته شد ، 85 درصد باقيمانده جز هزينه هاي متغير خواهد بود كه مقدار آن برابر است با : 187×(0.85)=158.95
جدول 2-2- جمع بندي و برآورد هزينه هاي متغير
شرح درصد (ثابت/كل) ارزش كل (ميليون ريال)
مواد اوليه و قطعات 100 26826
حقوق و مزاياي كاركنان 15 392.7
انواع انرژي 80 388.85
هزينه تعميرات و نگهداري 90 274.14
هزينه هاي عملياتي 85 158.95
مجموع =SUM(ABOVE) 27040.64
قيمت تمام شده محصول
با محاسبه هزینه های ثابت و متغیر طرح ، کل هزینه های طرح مطابق جدول زير جمع بندی می گردد.
جدول 2-2- جمع بندي و برآورد كل هزينه هاي سالانه
شرح ارزش كل (ميليون ريال)
هزينه هاي ثابت 4585.34
هزينه هاي متغير 27040.64
مجموع =SUM(ABOVE) 31625.98
بنابر اين با توجه به ظرفیت اسمی واحد ، قیمت تمام شده محصول (ريال) برابر است با :
31625980000÷9000000=3514
برآورد قيمت فروش
با توجه به قيمت تمام شده محصولات و همچنين شرايط بازار و قيمت كالاهاي مشابه ، قيمت فروش محصول 3900 ريال تعيين مي گردد.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید