فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه:
در اين فصل كليه اطلاعات به صورت سئوال به سئوال از پرسشنامه استخراج گرديده است.
نمونه استخراج اطلاعات و يافته هاي به شرح ذيل مي باشد:
پس از جمع آوري پرسشنامه ها، ابتدا از سئوال يك شروع و به ترتيب تمام جواب گزينه ها را شمرده و در جدول مربوط نوشته مي شود سپس درصد را محاسبه كرده و ذكر مي كنيم و با توجيه درصدها چند جمله در تشريح پاسخگويي كرده نمونه به سئوالات بر اساس نتايج حاصله از جدولها پرداختيم.
پس از جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه، هر يك از فرضيه‌ها توسط 1 سئوال مورد بررسي قرار داده سپس به تجزيه و تحليل سئوالات پرداخته و براي هر سئوال جدول توزيع فراواني در پنج بسته كاملاً موافق، موافق، تقريباً مخالف، مخالف و كاملاً مخالف رسم نموده و بر اين اساس مي توان چنين نتيجه گرفت كه:
فرضيه شماره يك: بين سبك فرزندپروري مقتدرانه والدين و خلاقيت كودكان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 1: ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزندپروري والدين
سبك مقتدرانه و قاطع استبدادي سهل گيرانه
ميانگين 1/24 5/41 8/19
جدول شماره 2: جدول همبستگي مربوط به فرضيه شماره يك
شاخص
مولفه تعداد ضريب همبستگي سطح معناداري
رابطه خلاقيت و مقتدرانه 48 225/0 12/0
براي پي بردن به اين مطلب 10 سئوال در نظر مي گيريم.
1- هر گاه والدين تصميمي براي بچه ها مي گيرند بايد دلايل آن را به آنها بگويند.
2- اگر بچه ها نسبت به محدوديتهاي ايجاد شده در خانواده اعتراض كردند والدين بايد با صحبت كردن آنها را قانع كنند.
3- بچه ها بايد كاري را كه والدين از آنها انتظار دارند، انجام دهند اما اگر انتظارات والدين غيرقابل قبول بود بايد بتوانند آزادانه با والدين خود مطرح كنند.
4- والدين بايد هنگام تصميم گيري در مورد مسائل و برنامه‌هاي خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نيز نظرخواهي كنند.
5- بايد به بچه ها اجازه داده شود كه اگر فكر مي كنند كه نظراتشان از نظرات والدين خود بهتر است آن را ابراز كنند.
6- هرگاه بچه ها برخلاف ميل والدين رفتار كردن والدين بايد به جاي رده‌نمايي آنها را تهيه كنند.
7- اگر والدين تصميمي برخلاف ميل بچه ها گرفتند در چنين مواردي بايد در حدود آن با بچه ها گفتگو كنند و حتي اگر اشتباه كرده بودند، آن را بپذيرند.
براي بررسي اين فرضيه ها ده سئوال مطرح شده است:
1- بچه ها بايد فقط از آنچه كه والدينشان مي گويند پيروي كنند، در غير اين صورت بايد آنها را تنبيه كرد.
2- اگر به مشكلات بچه ها توجه شود اين دردسر را به دنبال دارد كه آنها پر روتر شده و انتظارات بيشتري از والدين خواهند داشت.
3- اگر بچه ها كاملاً مطابق ميل والدين خود رفتار كنند، در آينده افراد موافقي خواهند شد.
4- وقتي والدين از بچه ها مي خواهند تا كاري انجام دهند بچه ها بايد بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.
5- والدين خيلي زود بايد به بچه ها بفهمانند كه رئيس خانواده چه كسي است.
6- والدين بايد با بچه هايي كه با نظر آنها مخالفت مي كنند به شدت برخورد نمايند.
7- شوخي و بازي كردن بچه ها در حضور والدين توهين به آنهاست.
8- بعضي از بچه ها ذاتاً بد هستند و بايد طوري تربيت شوند كه از والدين خود بترسند.
9- بچه ها وقتي بزرگ شوند از سخت گيريهاي والدين خود سپاسگزاري مي كنند.
10- بچه ها جدي و كوشا نخواهند بود مگر اينكه دربارة كارهاي آنها سختگيري كنيم.
در پاسخ به سئوال شماره يك 8/43 از والدين موافقت كامل خود را ابراز داشتند و 1/2% از آنها با اين ايده مخالفت يا كاملاً مخالف بودند. در پاسخ به سئوال شماره دو 3/31% از والدين موافق و 3/8% كاملاً مخالف بوده اند. در پاسخ به سئوال شماره سه 8/43% از والدين كاملاً موافق و 2/4% مخالف بوده اند. در پاسخ به سئوال شماره چهارم 7/41% موافق و 3/6% در اين مورد نظري نداشتند. در پاسخ به سئوال شماره پنجم 7/41% از والدين مخالف و 3/8% تقريباً مخالف بودند. در پاسخ به سئوال شماره ششم 2/92% از والدين تقريباً مخالف بودند و 6/14% از آنها با اين عقيده كاملاً موافق يا كاملاً مخالف بودند. در پاسخ به سئوال شماره هشتم 1/52% از والدين كاملاً موافق و 2/4% مخالف و كاملاً مخالف بودند. در پاسخ به سئوال شماره نهم 1/27% كاملاً موافق و 3/8% تقريباً مخالف بودند. با توجه به موارد فوق مي توان نتيجه گرفت كه استبداد والدين در ميزان خلاقيت كودكان تأثير بسزايي دارد.
توضيح اينكه هر چه استبداد والدين بيشتر باشد ميزان خلاقيت كودكان كاهش پيدا مي كند. اگرچه استبداد والدين باعث منظم و مرتب بودن كودكان گشته اما به خاطر اينكه كودك آزادي و بيان عمل ندارد تا ايده ها و افكار خود را عمل سازد باعث افت ميزان خلاقيت در كودك مي گردد و همانند يك رباط مجبور به انجام عمل است كه به او ياد داده شده است و هرگز دست به نوآوري و آزمايش براي اثبات افكار خود نمي زند حتي اگر كودك ذاتاً خلاق و مبتكر باشد اما به علت آنكه بستري براي پرورش خلاقيت او وجود نداشتند و مهمتر از اين، اين است كه شخصيتي همانند پدر و مادر وجود نداشتند تا او را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهند خلاقيت در اين افراد رو به زوال گذاشته و تبديل به اشخاص بدون ايده و افكار نو و خلاق مي شوند.
والدين تنها نقش‌بند هويت كودك هستند اگر اندكي بدون آنكه خود آزموده باشند كودكان را بيازمايند. تصويري زشت، ناميمون و گاه خطرناك از هيبت كودكان خواهند داشت.
فرضيه شماره 2: بين سبك سهل گيرانه والدين و خلاقيت كودكان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 5 : ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزند پروري
سبك قاطع استبدادي سهل گيرانه
ميانگين 1/24 5/41 8/19
جدول شماره 6: جدول همبستگي مربوط به هزينه شماره 3
شاخص تعداد ضريب همبستگي سطح معناداري
رابطه خلاقيت و سهل گيري 48 11/0 45/0
براي بررسي اين فرضيه 10 سئوال مطرح شده است:
1- والدين بايد به بچه هاي خود اجازه دهند تا هر آنچه را كه مي‌خواهند انجام دهند.
2- والدين نبايد در كارهاي مربوط به بچه ها دخالت كنند چون بچه‌ها به طور ذلتي راه خودشان را پيدا مي كنند.
3- والدين نبايد بچه ها را در منزل محدود كنند بلكه بايد آنها را آزاد بگذراند تا تمام لوازم اطراف خود را دستكاري كنند.
4- والدين، بايد در تصميم گيريهاي مربوط به خانواده فقط آنچه را كه خاص بچه ها است انجام دهند.
5- اگر والدين رفتار و خواستهاي بچه ها را محدود نكنند، بيشتر مشكلات حل مي شود.
6- والدين، بايد بچه هايي كه با نظر آنها مخالفت مي كنند به شدت برخورد نمايند.
7- بچه ها به بازي و تفريح نياز دارند براي اين كار والدين بايد به آنها اجازه دهند تا هر وقت ايشان خواست از متداول خارج شوند.
8- وقتي بچه ها مرتكب اشتباهي مي شوند، هيچ گاه نبايد آنها را سرزنش ك رد.
9- بچه ها را بايد آزاد گذاشت تا خودشان تجربه كسب كنند.
10- در مجالس و ميهماني ها بايد بچه ها را آزاد گذاشت تا محيط اطراف خود را دست كاري كنند تا حس كنجكاوي آنها ارضا شود.
8- گاهي اوقات والدين بايد با بچه ها سازش كنند، نه اينكه هميشه انتظار داشته باشند كه بچه ها با آنها سازش كنند.
9- وقتي بچه ها دچار مشكل و دردسر مي شوند (كار خطايي انجام مي‌دهند) بايد بدانند كه با مطرح كردن آن مشكل براي والدين خود تنبيه نمي‌شوند.
10- اگرچه بچه ها تجربه كمي دارند، اما گاهي اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدين است.
در بررسي سئوال شماره يك 3/33% آن را مردود دانسته و 4/10% نسبت به اين ديدگاه نظري كاملاً موافق يا مخالف داشتند و در پاسخ به سئوال شماره دو 8/43% پاسخي كاملاً موافق و 3/6% از والدين از اين ديدگاه مخالفت خود را ابراز داشته اند. در پاسخ به سئوال شماره سه 1/52% پاسخي كاملاً موافق و 21% از آنها با اين عقيده كاملاً مخالفند. در پاسخ به سئوال شماره چهارم 9/47% از والدين پاسخ موافق و 3/6% از والدين مخالف چنين عقيده اي هستند. در پاسخ به سئوال شماره پنجم 1/27% از والدين كاملاً موافق و 3/8% از آنها با اين نظريه تقريباً مخالف بودند. در پاسخ به سئوال شماره شش، 3/8% از والدين نظري كاملاً موافق داشته و 2/1% از آنها نسبت به اين سئوال مخالفت خود را ابراز داشته اند. تا پاسخ به سئوال هفتم 2/54% از والدين پاسخ موافق و 1/2% پاسخ مخالف داشته اند. در پاسخ به سئوال هشتم 1/27% با اين ديدگاه موافقند و 3/8% با اين نظريه مخالفند.
در پاسخ به سئوال نهم، 6/64% از والدين موافق اين نظريه هستند و 1/2% مخالف چنين ديدگاهي هستند در پاسخ به سئوال دهم 3/33% موافق و 3/6% از آنها مخالف اين عقيده بوده اند.
با توجه به مطلب فوق به اين نتيجه مي رسيم كه قاطعيت رابطه منفي با ميزان خلاقيت كودكان دارد. توضيح آنكه بين قاطعيت والدين و ميزان خلاقيت كودكان رابطه اي مثبت وجود ندارد، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اكثراً والدين روشي مناسب براي تربيت و آموزش فرزندان خود ندارند و با خصوصيت اخلاقي خودش كه همانا قاطعيت است مانع از بروز خلاقيتها و نوآوريهاي كودكان خود هستند، اگرچه خلاقيت يك موهبت خداوندي است اما سبكهاي تربيتي والدين است كه باعث شكوفا شدن و مثم ثمر بودن نوآوريهاي كودكان است.
فرضيه شماره 3: بين سبك فرزند پروري استبدادي والدين و خلاقيت كودكان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 3: ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزندپروري والدين
سبك قاطع استبدادي سهل گيرانه
ميانگين 1/24 5/41 8/19
جدول شماره 4: جدول همبستگي مربوط به فرضيه شماره 2
شاخص
مولفه تعداد ضريب همبستگي سطح معناداري
رابطه خلاقيت و استبدادي 48 45/0- 71/0
در پاسخ به سئوال شماره يك 6/39% از والدين مخالف اين ايده هستند و 4/10% كاملاً مخالف و تقريباً مخالف مي باشند. در پاسخ به سئوال شماره دو 1/52% موافق و 21% مخالف هستند. در پاسخ به سئوال سوم 1/27% كاملاً موافق و 4/10% كاملاً مخالف هستند. در پاسخ به سوال چهارم 9/74% مخالف و 3/6% كاملاً موافق مي باشند. در پاسخ به سئوال پنجم 6/39% كاملاً موافق و 1/2% از آنها مخالف اين عقيده هستند. در پاسخ به سئوال ششم 8/43% كاملاً موافق و 2/4% كاملاً مخالف هستند. در پاسخ به سئوال هفتم 8/45% موافق و 6/14% مخالف هستند و در پاسخ به هشتم 9/47% مخالف و 2/4% تقريباً مخالف هستند: در پاسخ به سئوال نهم: 5/37% موافق و 3/6% كاملاً مخالف هستند و در پاسخ به سئوال دهم 3/33% مخالف و 5/12% از والدين موافق با اين عقيده هستند.
با توجه به مطالب فوق چنين نتيجه مي گيريم كه سهل گيري و عدم كنترل درست و نظارت كامل بر رفتار، ايده ها و انديشه هاي والدين بر روي كودكانشان باعث افت شديد در ميزان خلاقيت در كودكان مي شود. اگرچه در مواردي نادر، كودك مي تواند به خاطر اينكه كنترلي بر اعمالش ندارد و محيطي مناسب و آزادي بيشتر نسبت به همسالان خود احساس مي كند فردي خلاق، نوآور و مبتكر باشد. البته قابل ذكر است كه كودكان بايد افرادي باهوش با استعداد باشند تا بتوانند از چنين موقعيتهايي كمال استفاده را ببرند. اما در موارد ديگر به علت بي مسئوليتي و بي مبالاتي حتي قادر به انجام تكاليف روزمره خود نيستند، والدين نقش به سزايي در شكل گيري شخصيت كودك دارند پس عدم كنترل و نظارت دقيق والدين و دخالت نامناسب باعش سست شدن گيرنده هاي دروني براي بروز خلاقيت در كودكان مي شود.
سئوال 1: والدين بايد به بچه هاي خود اجازه دهند تا هر آنچه را كه مي‌خواهند انجام دهند.
جدول شماره 7: توزيع فراواني سبك فرزند پروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 5 10 5 19 8 درصد 4/10 8/20 4/10 6/39 7/16 48
با توجه به مشاهدات جدول بالا و با استناد به سئوال شماره 1 متوجه مي شويم كه 7/16 درصد كاملاً مخالف، 6/39 % مخالف، 4/10% تقريباً موافق را تشكيل مي دهند.
سئوال 2: بچه ها بايد فقط از آنچه كه والدينشان مي گويند پيروي كنند، در غير اين صورت بايد آنها را تنبيه كرد.
جدول شماره 8 : توزيع فراواني سبك فرزند پروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 21 19 5 1 1 درصد 1/2 1/2 4/10 6/39 8/43 48
سئوال 3: اگر به مشكلات بچه ها توجه شود اين دردسر را به دنبال دارد كه آنها پرورش شده و انتظارات بيشتري از والدين خواهند داشت.
جدول شماره 9 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 12 15 50 19 4 درصد 25 3/31 4/10 9/22 3/8 48
سئوال 4: هرگاه والدين تصميمي براي بچه ها مي گيرند بايد دلايل آن را به آنها بگويند.
جدول شماره 10 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 8 5 14 16 5 درصد 8/16 4/10 2/29 3/33 4/10 48
سئوال 5 : اگر بچه ها نسبت به محدوديتهاي ايجاد شده در خانواده اعتراض كردند والدين بايد با صحبت كردن آنها را قانع كنند.
جدول شماره 11 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 21 10 9 3 4 درصد 8/43 8/20 8/18 3/6 3/8 48
سئوال 6 : والدين نبايد در كارهاي مربوط به بچه ها دخالت كنند چون بچه ها به طور ذاتي راه خودشان را پيدا مي كنند.
جدول شماره 12 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 14 25 4 1 3 درصد 2/29 1/52 3/8 1/2 3/48 48
سئوال 7 : اگر بچه ها مطابق ميل والدين خود رفتار كنند در آينده افراد موفقي خواهند شد.
جدول شماره 13: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 21 15 3 6 2 درصد 8/43 3/31 3/6 5/21 2/4 48
سئوال 8 : بچه ها بايد كاري را كه والدين از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدين غير قابل قبول بود بايد بتوانند آزادانه با والدين خود مطرح كنند.
جدول شماره 14 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزند پروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 25 13 4 3 1 درصد 1/52 1/27 3/8 3/6 1/2 48
سئوال 9 : وقتي والدين از بچه ها مي خواهند تا كاري انجام دهند بچه ها بايد بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.
جدول شماره 15 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 47 18 20 3 6 درصد 9/97 6/37 7/41 3/6 5/12 48
سئوال 10 : والدين نبايد بچه ها را در منزل محدود كنند بلكه بايد آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستكاري كنند.
جدول شماره 16 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزند پروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 13 10 9 10 5 درصد 1/27 8/20 8/18 8/20 4/10 48
سوال 11 : هرگاه بچه ها برخلاف ميل والدين رفتار كردند والدين بايد به جاي تنبيه آنها را راهنمايي كنند.
جدول شماره 17 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 47 14 23 7 3 درصد 9/97 9/92 9/47 6/14 3/6 48
سئوال 12 : والدين خيلي زود بايد به بچه ها بفهمانند كه رئيس خانواده چه كسي است؟
جدول شماره 18 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 5 8 4 20 10 درصد 4/10 7/16 3/8 7/41 8/20 48
سئوال 13 : والدين بايد در تصميم گيريهاي مربوط به خانواده فقط آنچه را كه خاص بچه ها است انجام دهند.
جدول شماره 19 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 3 7 6 23 8 درصد 3/6 6/14 5/12 9/47 7/16 48
سئوال 14 : اگر والدين رفتار و خواسته‌هاي بچه ها را محدود نكنند بيشتر مشكلات حل مي شود.
جدول شماره 20: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 19 8 7 12 1 درصد 6/39 7/16 6/14 25 1/2 48
سئوال 15 : والدين بايد هنگام تصميم گيري در مورد مسائل و برنامه هاي خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نيز نظرخواهي كنند.
جدول شماره 21: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 47 34 10 1 2 درصد 9/97 8/70 8/20 2/1 2/4 48
سئوال 16: والدين بايد بچه هايي كه با نظر آنها مخالفت مي كنند به شدت برخورد نمايند.
جدول شماره 22 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 9 8 14 9 7 درصد 8/18 6/16 2/29 8/18 6/14 48
سئوال 17 : والدين بايد به بچه ها اجازه دهند تا در كارهاي خودشان تصميم گيرنده باشند.
جدول شماره 23 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 21 13 5 6 2 درصد 8/43 1/27 4/10 5/12 2/4 48
سئوال 18: شوخي و بازي كردن بچه ها در حضور والدين توهين به آنهاست.
جدول شماره 24 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين.
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 5 17 8 12 5 درصد 4/10 4/35 7/16 35 4/10 48
سئوال 19: بچه ها به بازي و توزيع نياز دارند براي اين كار والدين بايد به آنها اجازه دهند هر وقت دلشان خواست از منزل خارج شوند.
جدول شماره 25 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 47 10 22 8 7 درصد 9/97 8/20 1/54 7/16 6/16 48
سئوال 20: بايد به بچه ها اجازه داده شود كه اگر فكر مي كنند نظراتشان از نظرات والدين فرد بهتر است آن را ابراز كنند.
جدول شماره 26 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 47 39 5 2 1 درصد 9/97 3/81 4/10 2/4 1/2 48
سئوال 21: وقتي بچه ها مرتكب اشتباهي مي شوند هيچ گاه نبايد آنها را سرزنش كرد.
جدول شماره 27: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 15 23 2 3 4 درصد 3/31 9/47 2/4 3/6 3/8 48
سئوال 22 : اگر والدين تصميمي برخلاف ميل بچه ها گرفتند در چنين مواردي بايد در مورد آن با بچه ها گفتگو كنند و حتي اگر اشتباه كرده بودند آن را بپذيرند.
جدول شماره 28 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 26 11 1 7 2 درصد 2/54 9/23 1/2 6/14 2/4 48
سئوال 23: گاهي اوقات والدين با بچه ها سازش كنند نه اينكه هميشه انتظار داشته باشند كه بچه ها با آنها سازش كنند.
جدول شماره 29: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 7 12 11 12 4 درصد 6/14 1/27 9/22 35 3/8 48
سئوال 24: بچه ها را بايد آزاد گذاشت تا خودشان تجربه كسب كنند.
جدول شماره 30 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 3 18 5 11 11 درصد 3/6 5/37 4/10 9/22 9/22 48
سئوال 25: بعضي از بچه ها ذاتاً بد نيستند و بايد طوري تربيت شوند كه از والدين خود بترسند.
جدول شماره 31: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 26 13 5 2 2 درصد 2/52 1/27 4/10 2/4 2/4 48
سئوال 26: بچه ها وقتي بزرگ شوند از سخت گيريهاي والدين خود سپاسگزاري خواهند كرد.
جدول شماره 32 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 13 11 4 11 9 درصد 1/27 9/22 3/8 9/22 8/18 48
سئوال 27 : وقتي بچه ها دچار مشكل و دردسر مي شوند (كاري خطايي انجام مي دهند) بايد بدانند كه با مطرح كردن آن مشكل براي والدين خود تنبيه نمي‌شوند.
جدول شماره 33 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 11 31 2 1 2 درصد 9/22 6/64 1/2 2/4 48 سئوال 28: در مجالس و ميهماني ها بايد بچه ها را آزاد گذاشت تا محيط اطراف خود را دست كاري كنند تا حس كنجكاوي آنها ارضا شود.
جدول شماره 34 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 8 6 9 16 9 درصد 7/16 5/12 8/18 3/33 8/18 48
سئوال 29 : بچه ها جدول و كوشا نخواهند بود مگر اينكه درباره كارهاي آنها سختگيري آنها.
جدول شماره 35: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 15 13 2 8 8 درصد 3/31 1/37 4/8 7/16 7/16 48
سئوال 30 : اگرچه بچه ها تجربه كمي دارند اما گاهي اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدين است.
جدول شماره 36 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
كاملاً موافق موافق تقريباً مخالف مخالف كاملاً مخالف جمع كل
فراواني 16 12 7 9 3 درصد 3/33 35 6/14 8/18 3/6 48
سئوال 1 : تعداد زيادي كلمه با استفاده از 3 حرف درست شده است كه حرف اول آنها (د) مي باشد، مثل: دست، دير و … شما هر تعدادي كه مي توانيد كلمه سه حرفي بسازيد كه حرف اول آنها با (ج) شروع شود.
جدول شماره 37 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 5 4/10
1 4 3/8
2 2 2/4
3 21 8/43
4 6 5/12
5 7 6/14
6 1 1/2
7 1 1/2
8 48
جمع كل سئوال 2 : در ساختن راديو از اشياء هوا و زيادي مانند سيم پيچ، باطري و … استفاده مي شود براي ساختن خانه از چه وسايلي استفاده مي شود نام ببريد؟
جدول شماره 38 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 1 1/2
3 2 2/4
4 14 2/29
5 12 25
6 10 8/20
7 3 3/6
8 3 3/6
9 2 2/4
48 48
جمع كل سئوال 3 : از هر چند به جز استفاده اصلي مي توانيم به صورت فرعي نيز استفاده كنيم مثلاً از سيم برق كه براي سيم كشي استفاده مي شود حال شما بنويسيد كه از روزنامه چه استفاده هايي مي توان كرد؟
جدول شماره 39 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 12 2/4
1 13 1/27
2 14 2/29
3 16 3/33
4 3 3/6
جمع كل 48 48
سئوال 4 : اگر مردم به خواب احتياج نداشتند در آن صورت چه تغييراتي در جهان به وجود مي آمد؟ مثل كسي كه رختخواب تهيه مي كرد؟
جدول شماره 40 : جدول توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 6 5/12
1 25 1/52
2 17 4/35
جمع كل 48 سئوال 5 : كلمه تركيبات معني دار دو كلمه اي كه كلمه دوم آنها شيرين باشد را بنويسيد؟ مثل چاي شيرين
جدول شماره 41 : جدول توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 4 3/8
1 6 5/12
2 19 5/39
3 16 3/33
4 3 3/6
جمع كل 48 سئوال 6 : نام كليه اشياء وسايلي كه روي چرخ حركت مي كنند را بنويسيد؟ مثل دوچرخه، ماشين
جدول شماره 42 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 2 2/4
1 5 4/10
2 8 7/16
3 17 4/35
4 9 1/18
5 4 3/8
6 3 3/6
جمع كل 48 سئوال 7 : نام هر چه صدا توليد مي كند را بنويسيد؟ مثل خروس، راديو
جدول شماره 43 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 1 ½
2 7 6/14
3 13 1/27
4 6 1/27
5 2 5/12
6 1 2/4
7 1 1/2
8 1 1/2
9 1 1/2
10 1 1/2
11 1 1/2
12 1 1/2
جمع كل 48 سئوال 8 : اگر درختان شروع به راه رفتن بكنند چه مي شود؟
جدول شماره 44 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان
شاخص تعداد پاسخهاي صحيح فراواني درصد
0 4 3/8
1 18 5/37
2 24 50
3 1 1/2
جمع كل 48 تعاريف نظري واژه ها:
خلاقيت: هورلاك (1982): خلاقيت را شكلي كنترل شده از تخيل مي داند كه منجر به نوع آوري و ابداع مي شود (افروزه 1371)
شيوه هاي فرزند پروري: منظور از شيوه هاي فرزندپروري، آموزشي است كه مادر به فرزندش مي دهد تا كودك ياد بگيرد رفتار يعني را درس خاصي انجام دهد در اين تحقيق در شيوه استقلال آموزي، تسلط آموزي و مراقبت آموزي به عنوان شيوه هاي فرزندپروري در نظر گرفته شده اند.
استقلال آموزي: آموزش مادر به كودك تا بتواند شخصاً، مستقلاً و بدون كمك گرفتن از ديگران كارهاي مربوط به خود را نظير دوست پيدا كردن، مدرسه رفتن و درس خواندن را انجام دهد.
تسلط آموزي: آموزش ها در به فرزندان براي به دست آوردن بعضي از مهارتهايي همچون ورزش كردن، سرگرم كردن خود را انجام كارهاي شكل و غيره.
مراقبت آموزي: آموزش مادر به فرزندش تا وي در انجام كارهاي شخصي در منزل همچون مسواك زدن و خوابيدن توانا شود. (باقري، 1372)
نگرشهاي فرزندپروري:
در اين پژوهش منظور از نگرشهاي فرزندپروري، انديشه ها، احساسات و اعمال والدين در رابطه با تربيت فرزندان است.
در پژوهش حاضر سر نگرش فرزندپروري مورد بررسي قرار مي گيرد كه در زير براي هر كدام تعريف عملياتي مناسبي ارائه خواهد شد.
سلطه گري: ايجاد محدوديتهاي زياد در رفتار، گفتار و كردار فرزند مثل: توجه به نظافت، مراقبت از وسايل، ساكت بودن، اطاعت كردن و عدم پرخاشگري و خشونت به پدر و مادر، والدين سلطه گر ممكن است با بي تفاوتي و آرامش خواسته هاي خود را به فرزند تحميل نمايند و يا روش هيجان آميز پيش گيرند.
وابستگي شديد: فرزندان را نيازمند به خود بار آورده و خود را وقف آنها مي‌كنند. قطع وابستگي عاطفي با فرزند را به تأخير مي اندازد. رفتار فرزندان خود را مورد مراقبت و نظارت كامل قرار داده و به آنها نه اجازه انجام كاري را مي‌دهند و نه اجازه استقلال و نه اتكاي به نفس را مي دهند.
سهل انگاري: والدين سهل انگار فرزندان خود را كنترل نمي كنند و از آنان توقعي هم ندارند. در امور خانه نظم و ترتيبي نداشته و در تنبيه و پاداش دادن به فرزندان خود چندان جدي نيستند. از فرزندان خود انتظار رفتار عاقلانه ندارند. وقت كافي براي بودن در كنار فرزندان خود و رسيدگي به مسائل آنها را نداشته و در انتظار دارند كه فرزندانشان براي آنان مشكل و دردسر ايجاد نكنند.
تخيل: در اين مورد، بايد گفت كه از زمان كانت به اين طرف بين تخيل آزاد و تخيل آفريننده تفاوت قائل مي شوند و ؟؟ است كه تخيل آفريننده در مباحث استعدادها مورد بررسي قرار مي گيرد. (خان زاده، 1357)
ابتداع: چيز نو پيدا كردن، ابداع، بدعت، اختراع، ابتكار (شيري، 1369)
ابداع: نو پيدا كردن، نوآوردن، چيزي تازه آوردن، كار تازه اي كردن، بدعت گذاردن، چيز جديد آفريدن، نوآوري، خلقت (بهشتي، 1365)
اختراع: پديد آوردن چيز نو، ساختن چيزي كه بيش تر مانند آن ديده نشده باشد. ساختن دستگاه يا ماشين يا چيز ديگر كه قبلاً كسي مانند آن را نساخته باشد. (ساروخاني، 1367)قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید