4-1- توصیف متغیر های تحقیق :
از ستاده هاي موجود اينگونه بر مي آيد كه 20 نفر از نمونه آماري خانم و 50 نفر از آنها مرد میباشند. همچنين 50% درصد از اين افراد بالاي 26 سال بوده و 50 % درصد هم زير 26 سال مي باشند .
7 نفر از اين افراد يعني10 % داراي مدرك حسابداري 63 نفر ازآنها داراي مدرک رشته مديريت ميباشند كه از اين افراد 30 درصد از آنها داراي مدرك كارشناسي ارشد، 50 درصد داراي مدرك كارشناسي و 20 درصد از آزمودني ها داراي مدرك دكترا هستند. 10 درصد از آزمودنيها داراي سابقه كار بالاي 10 سال و بقيّه يعني 90 % درصد داراي سابقه كار زير 10 سال مي باشند .
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق :
4-2-2- تصميم گيري:
برسي نتيجه آزمون هاي دو جمله اي درخصوص عوامل رفتاري نشان ميدهدكه بهجز در مورد رديفهاي 4 ، 10 ، 11 ، 12 ، در بقيه موارد ، پذيرفته شده است . بنابراین در خصوص رديفهايي كه مربوط پذيرفته نشده ميتوان نتيجه گرفت كه :
-ـ مديران داراي ويژگي كانون كنترل بيروني نيستند .
-ـ سبك ارتباطات غيررسمي در سازمان هاي مورد بررسي حاكم نيست .
-ـ سيستم پاداش مبتني بر عملكرد در سازمان هاي مورد بررسي حاكم نيست .
-ـ فارغ التحصيلان نسبت به مباحث كارآفريني آشنايي ندارند .
4-2-3- عوامل ساختاری:
جدول 4- 2 نتایج آزمون دو جملهای را در خصوص عوامل ساختاری (شاخه ساختاری مدل تحقیق) نشان میدهد.
ردیف H H احتمال آزمون احتمال مشاهده شده سطح
معنی داری میزان خطا نتیجه آزمون
1 حیطه نظارت مدیران بالاست حیطه نظارت مدیران بالانیست 60% 10% 000/0 05/0 رد H
2 سازمانهای مورد بررسی دارای سیستم ارزیابی عملکرد مناسبی هستند سازمانهای مورد بررسی دارای سیستم ارزیابی عملکرد مناسبی نیستند 60% 50% 000/0 05/0 رد H
3 روشهای انجام کار در سازمانهای مورد بررسی از نوع روتین است روشهای انجام کار در سازمانهای مورد بررسی از نوع روتین نیست 60% 50% 000/0 05/0 رد H
ردیف H H احتمال آزمون احتمال مشاهده شده سطح
معنی داری میزان خطا نتیجه آزمون
4 سازمانهای مورد بررسی دارای سیستم اطّلاعاتی مدیریت هستند سازمانهای مورد بررسی دارای سیستم اطّلاعاتی مدیریت نیستند 60% 10% 000/0 05/0 قبول H
5 سازمانهای مورد بررسی دارای سیستم اثربخش طراحی مشاغل هستند سازمانهای مورد بررسی دارای سیستم اثربخش طراحی مشاغل نیستند 60% 70% 000/0 05/0 قبول H
جدول شماره 4 – 2 ( آزمون دو جمله ای مربوط به عوامل ساختاری )
4-2-4- تصميم گيري:
با توجّه به نتايج آزمون دو جمله اي ، در خصوص عوامل ساختاري ، در سطح اطمينان 95 درصد ميتوان گفت :
-ـ حيطه نظارت مديران بالا نمي باشد .
-ـ سازمان هاي مورد بررسي داراي سيستم ارزيابي عملكرد مناسبي نيستند .
-ـ سازمان هاي مورد بررسي داراي روش انجام كار روتين نيستند .
-ـ سازمان هاي مورد بررسي داراي سيستمهاي اطّلاعاتي مديريت نيستند .
4-2-5- عوامل محیطی (زمینهای):
نتایج آزمون دو جملهای مربوط به عوامل محیطی در جدول 4 – 3 نشان داده شده است.
ردیف H H احتمال آزمون احتمال مشاهده شده سطح
معنی داری میزان خطا نتیجه آزمون
1 قانون کار برای اداره امور سازمانها مشکل ساز میباشد قانون کار برای اداره امور سازمانها مشکل ساز نمیباشد 60% 50% 000/0 05/0 قبول H
2 قوانین دولتی حاکم بر فعالیّتهای سازمان دارای تناقض هستند قوانین دولتی حاکم بر فعالیّتهای سازمان دارای تناقض نیستند 50% 50% 001/0 05/0 قبول H
3 الگوهای موفّق در جامعه وجود دارد الگوهای موفّق در جامعه وجود ندارد 50% 20% 000/0 05/0 رد H
4 فرهنگ کارآفرینی در جامعه حاکم است فرهنگ کارآفرینی در جامعه حاکم نیست 50% 20% 000/0 05/0 رد H
5 رسانههایگروهی
برای ترویج
فرهنگ کارآفرینی تلاش میکنند رسانههایگروهی
برای ترویج
فرهنگ کارآفرینی تلاش نمیکنند 50% 9% 000/0 05/0 رد H
6 در جامعه ایرانی تمایل به تغییر وجود دارد در جامعه ایرانی تمایل به تغییر وجود ندارد 50% 10% 000/0 05/0 رد H
7 برنامههای آموزشی کارآفرینی در مرکز علمی و دانشگاهی کشور ارائه میشود برنامههای آموزشی کارآفرینی در مرکز علمی و دانشگاهی کشور ارائه نمیشود 50% 10% 000/0 05/0 رد H
جدول شماره 4 – 3 ( آزمون دو جمله ای مربوط به عوامل محیطی )
4-2-6- تصميم گيری:
در سطح اطمينان 95 درصد در خصوص رديفهاي 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 فرض رد و در بقيه موارد پذيرفته مي شود.
بنابراین در كل مي توان اظهار نظر نمود كه :
-ـ الگوهاي موفّق در جامعه وجود ندارند .
-ـ فرهنگ كارآفريني در جامعه حاكم نيست .
-ـ رسانههاي گروهي براي ترويج كارآفريني تلاش نميكنند .
-ـ در جامعه ايراني تمايل به تغيير (تغيير پذيري) وجود ندارد .
-ـ برنامه هاي آموزشي كارآفريني در مراكز علمي و دانشگاهي كشور ارائه نمي شود .
4-3- بررسي نتيجه آزمون تحليل عاملی:
به منظور تلخيص دادههاي حاصل از سؤالات پرسشنامه و تبديل متغیّرهاي فرعي به عوامل (موانع) كه متشكل از چندين متغیّر هستند از آزمون تحليل عاملي 1 استفاده مي شود . از اين روش نيز براي بررسي روائي پرسشنامه نيز مي توان استفاده نمود .2
در اين آزمون با توجّه به اكتشافي بودن (موانع) و توصيف آن از روش استخراج «تحليل مؤلفه هاي اصلي» استفاده شده است .3
تحليل عاملی شاخه رفتاري مدل تحقيق:
جدول شماره (4-4) واريانس تبيين شده توسط هر سئوال را نشان ميدهد. اطّلاعات اين جدول خام مي باشد، زيرا قبل از استخراج عامل ها تشكيل شده است .
واریانس تبیین شده سئوالات قبل از استخراج عاملهای رفتاری
سئوالات کل واریانس واریانس تبیین شده
1 1 595/0
2 1 649/0
3 1 695/0
4 1 718/0
5 1 728/0
6 1 662/0
سئوالات کل واریانس واریانس تبیین شده
7 1 723/0
8 1 758/0
9 1 671/0
11 1 708/0
12 1 770/0
13 1 732/0
14 1 750/0
جدول شماره (4-4)
قدم بعدي در تحليل عاملي بررسي ماتريس همبستگي بين سؤالات و عامل ها میباشد. کرلینکر
حداقل بار عامل (همبستگي بين يك عامل و سئوالات مربوطه) 25% و يا 30% پيشنهاد ميكند، در اين پروژه معيار 25% انتخاب شده است.
بر اساس سؤالاتي كه داراي ضريب همبستگي حداقل 25% (بين آنها و هر يك از عوارض) هستند، جزئي از مؤلفه هاي آن عامل (مانع) در نظر گرفته ميشود.
نكته قابل توجّه ديگر اين است كه در بررسي سؤالات مربوط به شاخه رفتاري مدل تحقیق، تحليل عاملي 20 عامل را را استخراج نموده است كه با توجّه به اينكه بعضي از اين عاملها داراي ضريب همبستگي كمتر از 25% مي باشند در نتيجه فقط 4 عامل به عنوان مؤلفه هاي اصلي شناخته شده اند .
4-4- ماتريس همبستگي شاخه رفتاري:
جدول شماره (4-5) ماتريسهمبستگي بين عوامل و سؤالات (شاخه رفتاري) را نشان مي دهد.
شماره عوامل شماره سئوال
5 4 3 2 1 02-E106/8- 108/0 02-E137/9- 329/0 294/0 1
02-E151/3 82/1- 02-E042/7- 292/0 335/0 2
02-E585/8- 02-E483/7- 19/2- 178/0 314/0 3
02-E722/9- 217/0- 02-E969/6- 213/0 495/0 4
160/0 127/0- 494/0 229/0 367/0 5
02-E801/1- 271/0 02-E070/9- 350/0 295/0 6
02-E244/1- 133/0- 02-E481/9 276/0 383/0 7
163/0 02-E611/2- 187/0- 117/0 342/0 8
02-E912/3 139/0- 02-E537/9 135/0 695/0 9
02-E072/9 02-E728/4- 02-E491/6 02-E696/3- 543/0 11
308/0- 164/0 190/0 220/0- 280/0 12
229/0- 216/0- 300/0 345/0 352/0 13
165/0- 02-E976/9 216/0 321/0- 249/0 14
182/0- 02-E171/2 394/0 273/0- 589/0 15
جدول شماره (4-5)
4-5- استخراج عاملهاي رفتاري بر اساس مدل تحقيق:
اطّلاعات جدول شماره (2-4) نشان ميدهدكه تقريباً 5 عامل بامعني ميتوان استخراجكرد .
عامل اول شامل متغیّرهاي قاطعيت ، نوآوري ، ارتباط تنگاتنگ با تغيير، تعهدكاري ، فقدان بينش كارآفريني ، ابتكار فردي و تعهد سازماني مي شود .
با توجّه به اينكه به ترتيب بار عاملي متغیّرهاي تعهدكاركنان و عدم وجود محتواي نوآوري در ارتباطات ، بيشتر از بقيه است، لذا ميتوان عامل اول را روحيه همگرايي ناميد. اين روحيه همگرايي به عنوان يك مانع اصلي براي كارآفريني تلق مي شود .
عامل دوم شامل متغیّرهاي «اعتماد به نفس» ، «نگرش كارآفرينانه» و «نگرش تغيير» مي باشد .
عامل سوم شامل متغیّرهاي «انطباق پذيري» و «فقدان سيستم ارتباطات مناسب» مي باشد .
عامل چهارم شامل متغیّرهاي «عدم استقبال از كارآفريني» و «عدم پرداخت بر مبناي كارآيي» است. چون بار عاملي عدم استقبال از كارآفريني بيشتر از بقيه است، لذا عامل چهارم را «عدم گرايش به كارآفريني» مي ناميم .
عامل پنجم شامل متغیّر «روزمرگي» مي شود .
کل واریانس تبیین شده شاخه ساختاری
درصد تجمعی واریانس درصد واریانس کل سئوالات
853/26 853/26 102/5 16
028/50 538/6 242/1 17
566/85 951/2 561/0 18
175/93 413/2 459/0 19
986/98 723/1 327/0 20
جدول شماره (4-6)
ماتریس همبستگی شاخه ساختاری
شماره عوامل شماره سئوال
3 2 1 817/0 02-E382/1- 195/0 16
02-E294/9- 02-E284/7- 702/0 17
02-E430/4 414/0 205/0 18
02-E440/8- 02-E680/3- 691/0 19
02-E691/6- 111/0- 563/0 20
جدول شماره (4-7)
4-6- استخراج عامل هاي ساختاري بر اساس مدل تحقيق:
عاملاول شامل متغیّرهاي «فقدان سيستم ارزيابي عملكرد مناسب» ، «فقدان سيستم اطّلاعاتي مديريت» و «سيستم طراحي مشاغل» مي شود و چون بار عامل «فقدان سيستم اطّلاعاتي مديريت» از بقيه بيشتر است بنابراین عامل اول را «فقدان سيستم اطّلاعاتي و بازخورد» ميناميم .
عامل دوم شامل متغیّر «تكنولوژي روتين» مي باشد و نام آن را «تكنولوژي روتين – دستي» مي ناميم .
عامل سوم شامل متغیّر حيطه نظارت مي شود و لذا آن را به همين عنوان نامگذاري ميكنيم .1
کل واریانس تبیین شده شاخه محیطی ( زمینهای)
درصدتجمعی واریانس درصد واریانس کل سئوالات
258/41 124/4 856/1 21
417/63 726/2 227/1 22
673/74 958/1 881/0 23
292/78 749/1 787/0 24
065/86 379/1 621/0 25
502/88 140/1 513/0 26
362/87 297/1 584/0 27
جدول شماره (4-8)
تحلیل عاملی شاخه محیطی (زمینهای)
شماره عوامل شماره سئوال
2 1 466/0- 233/0 21
524/0 402/0 22
374/0 195/0 23
350/0 114/0 24
501/0 332/0 25
535/0 185/0 26
365/0 288/0 27
جدول شماره (4-9)
4-7- استخراج عامل هاي محيطي بر اساس مدل تحقيق:
بر اساس رول تحلیل مؤلفه اصلي، 2 عامل استخراج شده است :
عامل اول شامل متغیّر «محدوديتهاي قانون كار » مي باشد . عامل اول را عامل «سياستها و قوانين دولتي» مي ناميم .
عامل دوم شامل متغیّرهاي «فقدان فرهنگ كارآفريني»، «فقدان الگوهاي موفق»، «عدم تمرين كارآفريني در خانواده»، «عدم ترويج كارآفريني دررسانههاي عمومي»، «فقدان آموزشهاي كارآفريني» و «فقدان فرهنگ ارزيابي عملكرد» مي شود . بنابراین بار عاملي عوامل فرهنگي بيشتر از بقيّه است، لذا عامل دوم را «فقدان فرهنگ كار وكارآفريني» ميناميم.
آزمون دوجملهای مربوط به کارآفرینی سازمان و فارغ التحصیل
ردیف H H احتمال آزمون احتمال مشاهده شده سطح
معنی داری میزان خطا نتیجه آزمون
1 سازمانهای مورد بررسی دارای بودجه احتیاطی برای اجرای طرحهای احتمالی جدید هستند سازمانهای مورد بررسی دارای بودجه احتیاطی برای اجرای طرحهای احتمالی جدید نیستند 50% 10% 000/0 05/0 رد H
2 سازمانهای مورد بررسی درصدد کسب و توسعه دانش جدید کاری هستند سازمانهای مورد بررسی درصدد کسب و توسعه دانش جدید کاری نیستند 50% 60% 000/0 05/0 قبول H
3 فارغ التحصیلان خود را درگیر کارهای نوآورانه میکنند فارغ التحصیلان خود را درگیر کارهای نوآورانه نمیکنند 50% 40% 000/0 05/0 رد H
ردیف H H احتمال آزمون احتمال مشاهده شده سطح
معنی داری میزان خطا نتیجه آزمون
4 فارغ التحصیلان از فرصتهای غیر رسمی برای تبادل ایدهها استفاده میکنند فارغ التحصیلان از فرصتهای غیر رسمی برای تبادل ایدهها استفاده نمیکنند 50% 75% 000/0 05/0 قبول H
جدول شماره (4-10)
4-10- وضعيت كارآفريني فارغ التحصيل:
فارغ التحصيلان خود را درگير كارهاي نوآورانه نميكنند .
فارغ التحصيلان از فرصتهاي غير رسمي براي تبادل ايده ها استفاده ميكنند .
4-11- بررسي موانع كارآفريني در قالب مدل تحقيق:
بر اساس مدل تحقيق موانع كارآفريني سه دسته اند:
(1) عوامل رفتاري (2) عوامل ساختاري (3) عوامل زمينه اي .
اينك همبستگي هر يك از اجزاي عوامل مذكور با سطح كارآفريني سازمان ها بررسي ميشود . بديهي است وجود همبستگي منفي بين عوامل و كارآفريني، به معني آن است كه حداقل اين عوامل در رابطه با كارآفريني به عنوان يك سري موانع عمل مي كنند .
بررسي همبستگي بين عوامل رفتاري و كارآفريني سازماني:
4-11-1-1- بررسي همبستگي بين ويژگيهاي شخصيّتي فارغ التحصيلان و كارآفريني سازماني:
اين ويژگيها شامل 7 متغیّر ميباشد كه براي نمونه ويژگي «كانون كنترل» به طريقه زير بررسي و براي بقيّه موارد (به منظور رعايت اختصار) از ماتريس همبستگي استفاده ميشود .
همبستگي معني دار بين ويژگي «كانون كنترل» و كارآفريني سازماني وجود دارد.
همبستگي معني داري بين ويژگي «كانون كنترل» و كارآفريني سازماني وجود ندارد.
نتيجه آزمون ميزان خطا سطح معني داري ميزان همبستگي
رد 05/0 022/0 156/0-
4-11-1-2- تصميمگيري:
در سطح اطمينان 95 درصد چون سطح معنيداري آزمون كوچكتر از ميزان خطاست، لذا فرض رد مي شود . به عبارت ديگر با 95 درصد اطمينان مي توان اظهار نمود كه همبستگي معني داري بين كانون كنترل و كارآفريني سازماني وجود دارد . امّا با توجّه به اينكه ضريب همبستگي منفي است، لذا رابطه اين دو متغیّر با هم معكوس مي باشد .
به عبارت ديگر چون كارآفريني به عنوان يك متغیّر وابسته مطرح است، لذا كانون كنترل (خارجي) به عنوان عامل منفي (مانع) تلقي مي شود.
به منظور رعايت اختصار بقيه متغیّرهاي مربوط به ويژگيهاي فارغ التحصيلان و رابطه آنها با كارآفريني سازماني در ماتريس (4-1) نشان داده مي شود .1
كارآفريني ویژگیهای فردی
202/0 اعتماد به نفس
14/0 قاطعیّت
18/0 نوآوری
09/0- روزمرگی
226/0 انطباق پذیری
156/0- کانون کنترل (خارجی)
188/0 ارتباط تنگاتنگ با تغییر
ماتریس شماره (4-1) ضریب همبستگی بین کارآفرینی و ویژگیهای شخصیّتی فارغ التحصیلان
4-11-1-3-بررسي رابطه بين نگرشهاي مديريتي و كارآفريني سازماني:
ماتريس شماره (4-2) همبستگي عوامل مديريتي و كارآفريني سازماني را نشان مي دهد .
كارآفريني سازماني عوامل مدیریتی
243/0- نگرش كارآفرينانه
192/0 تعهد كاري
117/0 نگرش به تغيير
ماتريس (4-2) همبستگي بين عوامل مديريتي و كارآفريني سازماني
ماتريس شماره (4-2) نشان ميدهد كه در خصوص نگرش كارآفرينانه مديران و كارآفريني سازماني رابطه منفي وجود دارد . براي اينكه در سطح اطمينان 99% ، همبستگي منفي برابر 243/0 بين اين دو متغیّر حاكم است .
4-11-1-4- بررسي ارتباطات سازماني و كارآفريني:
ماتريس شماره (4-3) همبستگي ميان ارتباطات سازماني و كارآفريني را نشان ميدهد .
كارآفريني ارتباطات سازماني
304/0 محتواي ارتباطات ، خلاقيّت و نوآوري
218/0- ارتباطات شفاهي
194/0 اثربخشي ارتباطات
ماتريس (4-3) همبستگي سيستم ارتباطات سازماني و كارآفريني
ماتريس شماره(4-3) نشان مي دهدكه ارتباطات شفاهي يكي از موانع كارآفريني سازمانيميباشد .
4-11-1-5- بررسي بين فرهنگ سازماني و كارآفريني:
ماتريس شماره (4-4) نتايج همبستگي بين اين دو متغیّر را نشان مي دهد .
كارآفريني اجزاي فرهنگ سازماني
243/0 ابتكار فردي
196/0 حمايت مديريتي
ماتريس شماره (4-4) همبستگي بين فرهنگ سازماني و كارآفريني
4-11-1-6- بررسي رابطه بين عوامل مديريتي و كارآفريني سازماني:
ماتريس شماره (4-5) همبستگي بين عوامل مديريتي و كارآفريني را نشان مي دهد .
كارآفريني سازماني عوامل مدیریتی
177/0 عدم آگاهي از شاخصهاي كارآفريني
121/0 بكارگيري روشهاي سنتي
165/0 عدم استقبال از كارافريني
ماتريس شماره (4-5) همبستگي بين عوامل مديريتي و كارآفريني
بررسي رابطه بين عوامل ساختاري و كارآفريني سازماني:
4-12-1- بررسي رابطه بين تكنولوژي سازماني و كارآفريني:
ماتريس شماره (4-6) نتايج آزمون همبستگي بين تكنولوژي سازماني و كارآفريني را نشان ميدهد .
كارآفريني تكنولوژي
241/0- روتين
248/0 دستي
ماتريس (4-6) همبستگي بين تكنولوژي و كارآفريني
ماتريس شماره (4-6) نشان مي دهد كه روش انجام كار از نوع روتين مانع كارآفريني سازماني مي باشد .
4-12-2- بررسي رابطه سيستم هاي مديريت و كارآفريني:
ماتريس (4-7) نتايج آزمون همبستگي بين اين دو عوامل را نشان مي دهد .
كارآفريني تكنولوژي
282/0 سيستم اطّلاعاتی مديريت
260/0 سيستم ارزيابي عملكرد
111/0 سيستم طراحي مشاغل
ماتريس شماره (4-7) ضريب همبستگي بين سيستمهاي سازماني و كارآفريني سازماني
ماتريس مزبور نشان مي دهد كه به جز مورد سيستم طراحي مشاغل در بقيه موارد همبستگي معني داري وجود دارد . عدم وجود همبستگي بين سيستم طراحي مشاغل و كارآفريني بيانگر آن است كه مي بايد سيستم طراحي مشاغل تغيير و تحول يابد تا اينكه بتواند نقش مؤثري در كارآفريني سازماني داشته باشد .1
بررسي همبستگي بين عوامل محيطي و كارآفريني سازماني:
4-13-1- بررسي همبستگي بين عوامل محيط – قانوني و كارآفريني سازماني:
كارآفريني سازماني عوامل محيط قانوني
103/0- محدوديتهاي قانون كار
173/0- عدم ثبات قوانين
167/0- تناقضات قانوني
ماتريس (4-8) ضريب همبستگي عوامل محيط قانوني و كارآفريني سازماني
ماتريس مذكور نشان ميدهد كه عوامل محيط قانوني با محدوديتهاي قانون كار و عدم ثبات قوانين همبستگي منفي با كارآفريني دارند و لذا از آنها به عنوان موانع كارآفريني تلقي مي شود .
4-14- بررسي وضعيّت طرحهاي تحقيقاتي سازمان هاي مورد بررسي:
از ستادههاي موجود اينگونه بر ميآيد كه 60 درصد از اين سازمان ها هيچ پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي در طي 3 سال اخير نداشته اند و 30 درصد از اين سازمان ها 1 تا 10 پروژه تحقيقاتي طي اين دوره داشته اند .
تقريباً 5 درصد از آنها بين 11 تا 22 پروژه اجرا كرده اند و 5 درصد داراي 22 تا 40 پروژه تحقيقاتي بودند.
4-15- بررسي وضعيت تعداد دوره هاي آموزشي اجرا شده در سازمان هاي نمونه آماري:
از ستاده هاي موجود اينگونه بر ميآيد كه تقريباً 62 درصد از اين سازمان ها دوره هاي آموزشي خاصي را در طي سه سال گذشته اجرا نكرده اند و تقريباً 20 درصد اعلان نموده اند كه بين 1 تا 6 دوره آموزشي را اجرا نموده اند و 18 درصد نيز اعلام كردهاند كه بين 8 تا 30 دوره آموزشي در سازمان آنها برگزار شده است .
بررسي درصدهاي فوق نشانگر آن است كه اصولاً به امر آموزش در سازمان هاي دولتي توجّه نمي شود در حاليكه واقعيّت آن است كه يكي از عوامل مؤثر در كار آفريني سازمان ها، اجراي دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي براي كاركنان مي باشد .
4-16- بررسي وضعيّت تعداد طرح هاي تحقيقاتي – مطالعاتي ارائه شده توسط فارغ التحصيلان:
از ستاده هاي موجود اينگونه بر مي ايد كه 80 درصد از اين فارغ التحصيلان كه در سازمان هاي دولتي مشغول به كار هستند هيچ طرح تحقيقاتي – مطالعاتي را در طي 3 سال اخير ارائه نكردهاند و 15 درصد از اين فارغ التحصيلان اعلام كردند كه بين 1 تا 3 پروژه و طرح تحقيقاتي طي اين دوره داشته اند و تقريباً 5 درصد اعلام داشته اند كه 3 تا 10 پروژه تحقيقاتي را در طي اين دوره ارائه كرده و به اجرا در آوردهاند .قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید