مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
گزاره های تحقیق
هدف
فرضیه
تعاریف عملیاتی متغیر های تحقیق
سئوالات عملیّاتی
قلمرو تحقیققیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید