فصل سوم (روش تحقيق)
با توجه به موضوع پژوهشي يعني «علل فرار دختران از خانه» و نيز با توجه به مفروضات در اين فصل به شرح و بررسي روش تحقيق، جامعه آماري، روش نمونه گيري، ابزار اندازه گيري (پرسشنامه محقق ساخته)، پايايي و اعتبار پرسشنامه و نحوه اجراي آزمون ها و روش تجزيه و تحليل آماري پرداخته مي شود.
طرح تحقيق:
پژوهش حاضر از نظر هدف يك تحقيق كاربردي است و از نظر كنترل متغيرها يك پژوهش علمي- مقايسه اي است كه علل احتمال فرار دختران ازخانه را مورد مطالعه قرار مي دهد.
طرح تحقيق پژوهش حاضر، طرح مقايسه‌ي گروه هاي ايستا مي باشد.
نمودار طرح به شكل زير است:
×
Y b
Y جامعه‌ي آماري:
جامعه‌ي آماري مورد مطالعه اين تحقيق، دختران 15 تا 18 سال شهرستان كرج مي باشند كه از بين اين جمعيت به طور تصادفي 60 نفر دختران عادي كه اقدام به فرار از خانه نداشته اند، به عنوان گروه كنترل و 60 نفر از دختران كه اقدام به فرار داشته اند به عنوان گروه با مطالعه در نظر گرفته شد.
روش آماري:
در اين پژوهش از آمار توصيفي به شكل جداول فراواني و درصد و نمودارها و نيز آمار استنباطي استفاده شده است. از آنجا كه مقياس اندازه گيري متغيرهاي مستقل در اين پژوهش اسمي مي باشد لذا براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون خي دو دو متغيره استفاده شده است.
ابزار تحقيق:
جهت اطلاع يابي و سنجش متغيرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مذكور داراي 24 سوال مي باشد كه از 8 بخش تشكيل شده است. بخش 1- عبارت است از مشخصات شخصي فرد. بخش 2 مشخصات پدر، بخش 3 مشخصات مادر، بخش 4 سوالاتي در زمينه وضعيت خانواده از نظر اقتصادي و تعداد افراد و وضعيت فرهنگي مي باشد. بخش 5 وضعيت عاطفي خانواده و بخش 6 وضعيت تحصيلي فرد و چگونگي ارتباط وي با مدرسه و سپس سوالاتي درباره چگونگي اقدام به فرار و در خاتمه ارتباط فرد با جنس مخالف سنجيده شده است.
لازم به ذكر است كه به آزمودنيهاي گروه كنترل به واسطه رعايت اصول اخلاقي سوالات مربوط به (اقدام به فرار) داده نشده است.
اعتبار و روايي پرسشنامه:
منظور از روايي اين است كه سوالهاي پرسشنامه بتواند واقعاً خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد و به عبارتي در روايي به دنبال آن هستيم كه آيا ابزار آنچه را كه مورد نظر است مي سنجد يا نه (هومن 1377) در اين رابطه از نظرات اساتيد در زمينه تدوين پرسشنامه استفاده گرديد و نظرات اصلاحي آنان در تدوين آن دخالت داده شد.
براي اعتبار يابي پرسشنامه نيز نمونه اي به حجم 15 نفر از دخترانيكه اقدام به فرار داشته اند به طور تصادفي انتخاب گرديد و آزمون بر روي آنها اجرا شد. پس از پايان تحقيقات نهايي، مجدداً پاسخ ها مورد آزمون قرار گرفتند. براي سنجش همساني دروني از ضريب آلفا- كرونباخ استفاده گرديد. مقدار ضريب به دست آمده 72% نشان دهنده آن است كه پرسشنامه از همساني دروني بالا و قابل قبولي برخوردار است.
پس از گردآوري و كنترل پرسشنامه، داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
چگونگي اجراي آزمون:
براي اجراي آزمون در گروه عادي ابتدا به طور تصادفي در يكي از دبيرستان هاي مناطق چهارگانه كرج تعداد 60 پرسشنامه بين دانش آموزان توزيع شد و پس از اينكه هدف از اين كار براي دانش آموزان توضيح داده شد، از آنها جهت پاسخ به پرسشنامه ها طلب همكاري گرديد.
سپس پرسشنامه هاي پاسخ داده شده گردآوري شد.
اجراي آزمون در گروه مطالعه و دختراني كه اقدام به فرار داشتند، به سختي انجام گرديد. زيرا نمونه ها به راحتي در دسترس نبود و براي پيدا كردن تعداد معدودي از اين دختران چندين بار مراجعه مي شد و معمولاً اين نوجوانان در مراكز بحران پيدا مي شدند كه به طور ثابت در آنجا نگهداري نمي شدند، بلكه به طور موقت و در زمان بسيار كوتاه در آنجا اسكان داده مي شدند.
بنابراين براي اجراء آزمون به مراكز بحران در نيروي انتظامي، بهزيستي، زندانها و نيز خانه‌ي ريحانه و غيره مراجعه شد.
جلب اعتماد اين دختران براي همكاري نيز بسيار مشكل بود و معمولا دختران مشكل داري بودند كه تمايل به همكاري براي پر كردن پرسشنامه نداشتند و مدت زماني براي جلب اعتماد آنها طول مي كشيد.قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید