دانشگاه آزاد اسلامي
واحد كرج
پايان نامه جهت اخذ درجه ليسانس دررشته روان شناسي باليني
عنوان
بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان
استاد راهنما:
پژوهشگر:
چكيده
گرايش به فرهنگ بيگانه ، اكنون به عنوان يك معضل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، در آمده است. تحقيقات نشان داده اند كه در اين گرايش عوامل متعددي نقش دارند.
تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل گرايش نوجوانان دبيرستانهاي شهر تهران به فرهنگ بيگانه انجام شده است. براي اجراي اين تحقيق، ابتدا بر اساس روش ليكرت ، مقياسي به منظور سنجش نگرش به فرهنگ بيگانه ساخته شد، سپس براساس مطالعات نظري، پرسشنامه عوامل تهيه گرديد. پرسشنامه و مقياس مزبور، همزمان بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر تهران اجرا شد. پس از جمع آوري يافته ها و تجزيه و تحليل آنها، بطور خلاصه نتايج زيربدست آمد:
جنسيت در نگرش نوجوانان دختر و پسر به فرهنگ بيگانه اثر ندارد. وضعيت اعتقادي نوجوانان وخانواده ي آنها و شيوه ي تربيتي، در نگرش آنان به فرهنگ بيگانه مؤثر است. رسانه هاي گروهي در نگرش پسران بي تاثير، ولي در دختران اثر دارد. چگونگي گذران اوقات فراغت ، وضع اقتصادي خانواده، در نگرش دختران به فرهنگ بيگانه مؤثر ولي در پسران بي تاثير است. سن در نگرش نوجوانان مؤثر نيست. موقعيت محلي دبيرستانهاي نواحي مختلف، در نگرش دانش آموزان دختر به فرهنگ بيگانه تاثير دارد، اما در نگرش پسران، بي اثر است.
نتايج پژوهش حاضر، عوامل تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را بر نگرش نوجوانان به فرهنگ بيگانه تاييد مي‎كند.
سپاس :
پروردگارا:
تو را به به تعداد قطرات خون شهداي راه حق و فضيلت، و به تعداد امواج خروشان در اقيانوسها و درياها، وبه تعداد طلوعها و غروبها، خدايا تو رابه همه ي زيبايي و جمالت و با همه ي نور و خردهايت، ساپس و حمد مي گذارم، زيرا اين تو بودي كه توفقيق جهاد علمي را به من عطا فرمودي، خداوندا، باز هم سپاس.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
تشكر و قدر داني
تقديم
فصل اول: مقدمه
1-1- بيان مساله
2-1- اهداف تحقيق
3-1- اهميت مساله
4-1- تعاريف اصلاحات مهم
5-1- تعريف عملياتي اصلاحات
6-1- خلاصه
فصل دوم: پيشينه تحقيق
پيشگفتار
تعريف، ابعاد و اجزاي نگرش
مقايسه بين نگرش و مفاهيم مشابه
تاريخچه گرايش به فرهنگ بيگانه در كشورهاي اسلامي
3-1- دوره غربگرايي در كشورهاي اسلامي
الف- دوره غربگرايي در تركيه
ب- دوره غربگرايي و غربزدگي در مصر
ج- دوره غربگرايي در ايران
4- دوره غربزدگي
الف- دوره غربزدگي در تركيه
ب- دوره غربزدگي در ايران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها
5- دوره نهضت بازگشت به خويشتن
نهضت بازگشت به اسلام در بعضي از كشورهاي اسلامي
نهضت بازگشت به اسلام در تركيه
نهضت بازگشت به اسلام در ايران
آثار و پيامدهاي گرايش به فرهنگ بيگانه
ريشه ها و زمينه هاي گرايش به فرهنگ بيگانه
نيازها و ويژگيهاي نوجوانا
ويژگيهاي نوجوانان
تاثيرات محيط اجتماعي در رشد و شخصيت
تاثير دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان
عوامل گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده
خلاصه
فصل سوم: روش شناسي
3-1- روش تحقيق
3-2- جامعه تحقيق و نمونه
3-3- ابزار تحقيق
3-4- نحوه تهيه مقياس و نمره گذاري آن
3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتي ب- اجراي نهايي)
روايي و پايايي
3-6- روشهاي آماري
خلاصه
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق وتجزيه و تحليل اطلاعات
پيشگفتار
آزمون سوال يك
آزمون سوال دو
آزمون سوال سه
آزمون سوال چهار
آزمون سوال پنج
آزمون سوال شش
آزمون سوال هفت
آزمون سوال هشت
يافته هاي ديگر
خلاصه و نتيجه گيري
فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و بحث
پيشگفتار
خلاصه و نتيجه گيري
بحث
محدوديت هاي تحقيق
رهنمودهاي تحقيق
الف- توصيه به والدين، معلمان و مربيان در رابطه با كودكان و نوجوانان
ب- توصيه به كارگزاران عالي كشور و متوليان امور آموزشي و پروشي و فرهنگي
پيشنهادها
منابع
پيوست ها (پرسشنامه )
فهرست جدولها
عنوانصفحه
جدول الف – جدول گروه نمونه به تفكيك دبيرستان و ناحيه
جدول ب- ضريب آلفاي گرانباخ محاسبه شده براي تحقيق حاضر
جدول شماره 1- مقايسه ميانگين نگرش دختران و پسران
جدول شماره 2- مقايسه ميانگين نگرش دختران بر حسب وضعيت اعتقادي
جدول شماره 3- مقايسه ميانگين نگرش پسران بر حسب وضعيت اعتقادي
جدول شماره 4- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب وضعيت اعتقادي خانواده
جدول شماره 5- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب وضعيت اعتقادي خانواده
جدول شماره 6- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب شيوه تربيتي خانواده
جدول شماره 7- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب وضعيت اعتقادي
جدول شماره 8- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب وضعيت اعتقادي- اخلاقي دوستان
جدول شماره 9- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب وضعيت اعتقادي- اخلاقي دوستان
جدول شماره 10- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب ميزان استفاده از رسانه هاي گروهي
جدول شماره 11- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب ميزان استفاده از رسانه هاي گروهي
جدول شماره 12- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب چگونگي گذران اوقات فراغت
جدول شماره 13- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب چگونگي گذران اوقات فراغت
جدول شمراه 14 و 15- تحليل واريانس مقايسه نگرش دختران و پسران برحسب وضعيت اقتصادي خانواده
جدول شماره 16- آزمون «توكي» مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب وضعيت اقتصادي
جدول شماره 17 و 18- تحليل واريانس نگرش دختران و پسران برحسب ميزان تحصيلات مادر
جدول شماره 19- آزمون «توكي» مقايسه ميانگين دختران برحسب ميزان تحصيلات مادر
جدول شماره 20 و 21- تحليل واريانس نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصيلات مادر
جدول شماره 22- آزمون «توكي» مقايسه نگرش دختران برحسب تحصيلات پدر
جدول شماره 23 و 24- تحليل واريانس نگرش دختران و پسران برحسب سن
جدول مشاره 25 و 26- تحليل واريانس نگرش دختران و پسران برحسب دبيرستانها
جدول شماره 27- آزمون «توكي» مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب دبيرستانها
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1- مقايسه ميانگين نگرش دختران و پسران در كل نمونه
نمودار شماره 2- مقايسه ميانگين نگرش دختران بر حسب وضعيت اعتقادي
نمودار شماره 3- مقايسه ميانگين نگرش پسران بر حسب وضعيت اعتقادي
نمودار شماره 4- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب وضعيت اعتقادي خانواده
نمودار شماره 5- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب وضعيت اعتقادي خانواده
نمودار شماره 6- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب شيوه ي تربيتي خانواده
نمودار شماره 7- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب شيوه ي تربيتي خانواده
نمودار شماره 8- مقايسه ميانگين نگرش دختران بر حسب وضعيت اعتقادي- اخلاقي دوستان
نمودار شماره 9- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب وضعيت اعتقادي- اخلاقي دوستان
نمودار شماره 10- مقايسه ميانگين نگرش دختران بر حسب ميزان استفاده از رسانه هاي گروهي
نمودار شماره 11- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب ميزان استفاده از رسانه هاي گروهي
نمودار شماره 12- مقايسه ميانگين نگرش دختران بر حسب چگونگي گذران اوقات فراغت
نمودار مشاره 13- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب چگونگي گذران اوقات فراغت
نمودار شماره 14- مقايسه ميانگين نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصيلات مادر
نمودار شماره 15- مقايسه ميانگين نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصيلات پدر
نمودار شماره 16- مقايسه ميانگين نگرش دختران برحسب سن
نمودار شماره 17- مقايسه ميانگين نگرش پسران برحسب سن
نمودار شماره 18- مقايسه ميانگين نگرش دختران در دبيرستانهاي مختلف
نمودار شماره 19- مقايسه ميانگين نگرش پسران در دبيرستانهاي مختلف
نمودار شماره 20- مقايسه ميانگين نگرش دختران و پسران در دبيرستانهاي مختلفقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید