طرح پژوهش
در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال يافتن پاسخ براي هدف مورد نظر كه عبارت است از بررسي رابطة ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج، با سابقة فعاليت امدادي آنها.
طرح پژوهش در تحقيق حاضر يك طرح پس رويدادي است.
پس رويدادي به پژوهش هايي گفته مي‌شود كه در آنها احتمال روابط علت و معلولي از طريق مشاهدة يك موقعيت مورد پژوهش قرار مي‌گيرد و عوامل علّي موجه را در زمان گذشته جستجو مي‌كنند. در اين روش، استنتاج رابطه علّي بين متغيرها بدون مداخلة مستقيم در متغيرهاي مستقل و وابسته صورت مي‌گيرد. بنابراين، تحقيق پس رويدادي، روش آشكار كردن تأثير احتمالي حوادثي است كه اتفاق افتاده‌اند و قابل دستكاري توسط محقق نيستند.
در تحقيق پس رويدادي دو نوع طرح قابل تشخيص است:
1) علّي
2) علّي ـ مقايسه اي يا گروه ملاكي
در طرح علّي پيشامدها كه شرايط يا موقعيت فعلي را به وجود آورده‌اند، مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. در اين طرح دو دسته اطلاعات موجود است يك دسته مربوط به گذشته و دستة ديگر متعلق به زمان حال است و پژوهشگر تلاش دارد كه رابطة بين آنها را پيدا كند.
در طرح گروه ملاكي يا علّي ـ مقايسه‌اي، پژوهشگر با مطالعة يك ويژگي در يك گروه و مقايسة آن با گروهي كه فاقد آن ويژگي است به كشف علت پديدة مورد پژوهش مي‌پردازد. (به نقل از دلاور، علي،1381)
جامعة پژوهش
جامعة پژوهش در تحقيق حاضر كلية امدادگران جمعيت هلال احمر شهرستان كرج هستند كه در عمليات امداد نجات سال هاي 83-82 شركت كرده‌اند كه تعداد امدادگران 120 نفر مي‌باشد.
نمونة پژوهش
نمونة تحقيق شامل 50 نفر از امداگران مرد هلال احمر شهرستان كرج هستند كه از اين 50 نفر، 25 امدادگر با سابقة بيشتر از 4 سال و 25 امدادگر با سابقة كمتر از 4 سال هستند كه نمونه هاي مورد نظر ما واجد تمام ويژگي‌هاي جامعة تحقيق هستند.
روش نمونه گيري
پژوهشگران با آگاهي از تعداد افرادي كه در عمليات امداد و نجات سال هاي 83-82 شركت كرده‌اند، تعداد 50 نفر نمونة تحقيق را با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب كردند.
نمونة در دسترس، گروهي از اعضاي يك جامعه هستند كه انتخاب آنها فقط به خاطر سهولت در نمونه گيري بوده است. مزيت آشكار اين روش سادگي و سهولت آن است. نقطة ضعف آن، سوگيري احتمالي در يافته‌هاي تحقيق و عدم توانايي پژوهشگر در تعميم يافته‌هاي پژوهش است. (به نقل از دلاور، علي، 1381)
ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات
ابزار پژوهش در تحقيق حاضر پرسشنامة افسردگي بك است و سيزده سئوال براي تكميل اطلاعات آزمون بك شامل 21 سئوال چهار گزينه اي است كه بنا به گزينه اي كه انتخاب مي‌شود به آزمودني نمرة (0 و 1 و 2 و 3) داده مي‌شود، كه مقياس اين آزمون از نوع فاصله اي است و جمع نمراتي كه فرد در اين آزمون بدست مي‌آورد در يكي از شش طبقة زير قرار مي‌گيرد.
1) 10-1 طبيعي
2) 16-11 كمي‌افسرده
3) 20-17 نيازمند مشورت با روان پزشك
4) 30-21 به نسبت افسرده
5) 40-31 افسردگي شديد
6) بيش از 40 افسردگي بيش از حد
امتيازهاي بدست آمده بايد در دامنه اي بين 1 تا 40 يا بالاتر باشد. به عنوان يك قاعدة كلي هر چه بالاتر باشد افسردگي فرد بيشتر است و نمره سيزده سئوال دست ساختة تكميل اطلاعات شامل 3 گزينه است كه بنا به انتخاب هر يك از گزينه ها توسط امدادگران نمرة درصد هر گزينه بدست مي‌آيد.
در پژوهش حاضر روش جمع آوري اطلاعات بدين صورت بوده كه با دعوت از امدادگران مرد سال هاي 83 -82 كه توسط رياست محترم امور جوانان جمعيت هلال احمر انجام شد پژوهشگران پرسشنامه را در اختيار امدادگران قرار دادند و پس از توضيح كوتاهي، امدادگران شروع به تكميل پرسشنامه كردند و بعد پرسشنامه ها جمع آوري شد.
روش آماري
روش آماري در پژوهش حاضر استفاده از آمار توصيفي و استنباطي است كه در بخش آمار توصيفي از ميانگين، ميانه و نمودار و . . . استفاده مي‌شود.
و در بخش آمار استنباطي از آزمون t استفاده مي‌شود.قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید