چكيده :
بطور كلي مي توان گفت كه يكي از دلايل تقلب در نزديك دانش آموزان اضطراب است لذا بدين جهت دست به اين تحقيق دست زديم مطالبي كه پي مي آيد خواننده را در فرايند اين پژوهش بيشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلايل و راه حلهاي اجراي آگاه خواهد نمود، راه كارهايي جهت كاهش اين مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بيشت مواقعديده شده كه توقع بيش حد والدين و اطرافيان ويا رقابت هاي نا صحيح بين دانش آموزان باعث تقلب مي شود و دليل ديگر عدم تواني فرد در ياد گيري و همچنين عدم تدريس خوب اين عوامل را بيشتر تجديد مي كند با شناسايي اين عوامل وبا تكيه به تجربه هاي فردي وعلمي ودانشهاي روز و كمك گرفتن از نظريات روانشناسان مختلف راه حلهاي ارايه شده و تا حدزيادي اين تحقيق نتيجه مثبت داشته كه اميدوارم در مسايل آموزشي مورد استفاده قرار كيرد .
فصل اول
مقدمه
بيان مساله
اهداف تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
فرضيه ها و سئوالهاي تحقيق
تعيين وتعريف هاي مورد مطالعه
مقدمه:
اولين ارتباط كودك با اجتماع از زماني آغاز مي شود كه او به قصد رفتن به مدرسه از منزل خارج مي شود و او از آنجا با اجتماعش ارتباط برقرار كرده و تحت تاثير جامعه قرار قرار مي گيرد و عهده دار نقشي در جامعه مي گردد و طي ساليان متمادي زندگيش با مشكلات متعددي سر و كار مي يابد و دست وپنجه نرم مي كند.يكي از اين مشكلات كه از سن 6 سالگي به بعد پيوسته با افراد سروكار دارد و در دوره هاي مختلف تحصيلي او روي مي دهد امتحان است ، امتحان به معني آزمون و آزماش كردن مي باشد.منظور ما در اين مقوله به امتحاناتي است كه از كساني كه مشغول به امر تحصيل بودنده اند آزموني به عمل مي آيد تا به قوانين تا به توانايي ها و آموخته هاي فرد آنان پي ببرند و اجازه ارتقاء آن محصل به مراقبت بالاتر تحصيل بدهند.لذا در اين بين از امور جدايي ناپذير با امتحان مسئله تقلب است كه توجه پژوهشگران و متخصصان علوم تربيتي را به خود جلب مكوده است مبه عنوان يكي از مشكلات تعليم و تربيت مطرح بوده است ، چرا كه تقلب رفتاري غير اخلاقي بوده و روشي كه بتواند ميزان آن را كاهش دهد، تاثير به سزايي در امر تعليم و تربيت خواهد داشت همچنين بايد تذكر داد كه تمايل انسان ها به تقلب در بروز و شيوع اضطراب بي تاثير نبوده است ، و به دليل آنكه انسان از لحاظه ورود به عرصه گيتي با اضطراب آشنا مي گردد و اضطراب را تجربه مي كند و دائماً با آن سروكار دارد ما را را برآن داشت تا درزمينه اضطراب و تقلب دست به اين تحقيق زنيم ، مطالبي كه درپي مي آيد.
بيان مسئله
ازجمله مشكلاتي كه انسان ها در طول زندگي با آن دست پنجه نرم مي كنند و همواره در روح و روان آنان تاثير مي گذارد امتحان است و به وسيله امتحان دادن است كه فرد مي تواند به پيشرفت هاي بالاتر دست يابد، چرا كه بدين وسيله به اطلاعات هاي وي پي خواهد برد.
به منظور دست يافتن به اين پيشرفت ها، ممكن است از روش ها نادرست بهره جويد كه يكي از اين روش ها تقلب است.
متاسفانه مشاهده مي شود تقلب در قشر بيشتر دانش آموزان شايعه شده ونوع ارزشيابي را تا حدودي زير سئوال برده است .
اين مسئله در بين دانش آموزان در سطوح مختلف ديده مي شود واين يك فرهنگ بدي است كه در جامعه ما دارد تبديل به عنوان ارزش اجتماعي مي شود . كه با اين قضيه بشكل علمي وتجربي بايد برخورد كرد نه به شكل قهرآميز علت هارا شناسايي كرد وبا علل هاي مختلف بر خورد كرد .
حال اين سئوال مطرح است كه آيا بين اضطراب و نگرش دانش آموزان نسبت به تقلب چه رابطه اي وجود دارد؟
اهداف تحقيق
هدف كلي اين تحقيق يررسي رابطه اضطراب و نوع نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي و اينكه آيا اضطراب موجب تقلب مي شود يا خير؟
در صورت تحقق اين هدف مي توان اضطراب را به عنوان يكي از عوامل همراه تقلب نام برد.
ويا عوامل ديگري باعث اين امر مي شود ترس از والدين يا دوستان و آشنايان و مدرسه وبا فشارهاي روحي و رواني اطرافيان او را مجبور به اين كار مي كند.
ضرورت انجام تحقيق
از آنجا كه اضطراب منشاء بسياري از بيماري هاي رواني – تني و اختلالات رواني است و به عنوان از يك حالت سطحي ويا بي منزله يك رگه عميق شخصيتي مانع سازش يافتگي انسان با محيط اطرافش و باز ذارنده تحول او به حساب مي آيد مطالعه بيشتر در مورد آن امري ضروري محسوب مي شود بعلت اينكه:
1.ارزش كار شرافتمندانه را از بين مي برد.
2.نوعي بياعتنايي به قوانين و مقرراتي است كه وجود آنها براي حفظ و كدام يك نظام ضروري است.
3.ارزش كار و تلاش شرافتمندانه را از بين مي برد و روحيه آنهايي را كه ميخواهند صادقانه كار كنند تضعيف مي كند.
4.تقلب اگر مكرر گردد تدريجاً ريشه دار شده وتو سعه پيدا مي كند.
5.تقلب در خانه ودر مدرسه تدريجاً ريشه دار شده و توسعه پيدا مي كند.
6.تقلب دليل و نشانه عدم مسئوليت است.
7.تقلب در درس سبب مي شود كه افرادي خام و ناپخته و در سالهاي آينده مشكل پيدا خواهد كرد.
براين اساس ضروري است باتوجه به نكاتي كه ذكر شد و اهميت موضوع در جنبه هاي مختلف زندگي انسانها به پيشگيري و در و درمان در اين رابطه پرداخته شود.
فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق يك فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي و به گونه اي كه در پي مي آيند مطرح است، بين ميزان اضطراب و نوع ديد دانش آموزان نسبت به تقلب رابطه وجود دارد؟
1.بين اضطراب آشكار گرايش به تقلب رابطه وجود دارد.
2.بين اضطراب پنهان و گرايش به تقلب رابطه وجود دارد.
تعيین وتعريف متغييرهاي در مورد مطالعه
الف – اضطراب : از اضطراب در ادبيات روانشناختي تعاريف مختلفي شده است كه در جاي خود از ان بحث خواهد شد . اضطراب در اين پژوهش با توجه به ابزار مورد استفاده مفهوم پيدا مي كند ، براساس اضطراب سنجيده مي شود .
ب – تقلب : رفتاري است غير صادقانه و طي راهي است به غيراز شرافتمندانه و در راستهاورسيدن به حقيقت و واقعيتي به غير از راه مشروع ونشان دادن خود با چهرهاي وارونه وغير صحيح
ج – اضطراب آشكار : عبارت است از حالت هاي از اضطراب كه نشانه هاي بارز دارد و از نظر عيني قابل مشاهده واندازه گيري است
د – اضطراب پنهان : عبارت است از اضطرابي كه هشيارانه كار نمي كنند و فرد هشياري چنداني نسبت به آن ندارد
فصل دوم
پيشينه ( سابقه ) تحقيق
پيشينه نظري تحقيق
پيشينه عملي تحقيق
پيشينه نظري تحقيق
روانشناسان در خصوص اضطراب عقايد مشترك زيادي دارند . ولي روي جزئيات كوچك توافق ندارند وبرخي ديگر نيز رويكردهاي تقريبا مخلفي دارند و همان كونه كه طبقه بندي انجمن روانپزشكي امريكا انجام دادهاند ممكن است پاره اي از انواع مشكلات را با هم تحت يك عنوان در اختلالات اضطرابي دسته بندي كنند .
برخي اضطراب را به منزله يك انتظار به ستوه آورنده ، تعريف كرده اند برخي ديگر اضطراب را واكنش فرد در مقابل يك موقعيت ضربه آميز مي دانند وبه همين ترتيب تعاريف بسيار زيادي را از اضطراب در ديدگاههاي مختلف شده است .
پيلا ( Peplau ) ( 1963 ) براي ضطراب چهار سطح را مشخص كرده است .
( استوارت در سال 1987 ) اضطراب خفيف كه به تنش هاي روز مره زندگي همراه است فرد هشيار است وحوزه ادراكي وي از قبيل شنيدن – ديدن و دريافت بيش از پيش گسترش مي يابد در نتيجه ياد گيري را برانگيخته و موجب افزايش رشد وخلاقيت مي شود .
اضطراب شديد كه حوزه ادراكي فرد شديدا محدود مي شود . تمايل فرد به تمركز به جزئيات خاصي افزايش مي يابد وبه چيز ديگري فكر نمي كند . رفتار وي تحت تاثير كسب آسايش و راحتي قرار گرفته و نياز گسترده اي به تمركز و توجه به زمينه هاي ديگر غير از موضوع اصلي پيدامي كند .
زيگموند فرويد : فرويد در دو نوبت به تدوين نظريه اضطراب پرداخته است . دفعه اول در نخستين آثارش اضطراب را نتيجه مستقيم سركوب گري دانسته است . اين مكانيزم براساس بيرون راندن تجسم كشاننده اي به خارج از ميدان هشياري موجب مي شود كه بخش از ليبد وبكار گرفته نشود وهمين بخش است كه بلافاصله تبديل به اضطراب مي گردد ( اضطراب نورزي يك محصول ليبد است وهمچنانكه سركه محصول شراب است ( فرويد 1905 )
رنه اشپيتر : مانند بسياري از روان تحليل گراي اشپيتز نيز به منظور بيان رابطه كودك و مادر به نظريه كشاننده ثانوي مي پيوند دو موضوع فرويد ي در اضطراب به منزله علامت محركه را براي تبيين اضطراب جدايي مي پذيرد وسپس نظريه اسيب ديدگي ناشي از خود دوستداري را عنوان مي كند . اشپيتز پس از انكه ديدگاه خاص خود در باره تحول رابطه موضوعي را بيان مي كند . مي گويد در جريان سه ماه سوم سال اول زندگي است كه براي نخستين بار موضوع هاي واقعي متجلي مي گردند . در اي هنگام آنها واجد يك چهره اند اما هنوز كنش خود را به منزله بخش تشكيل دهنده (( من )) حفظ كرده اند .
پيشينه علمي تحقيق
تحقيات در زميته تقلب
تحقيقات در زمينه تقلب محدود بوده ود ر اينجا پاره اي از تحقيات انجام شده در دنياي غرب راجع به مسايل تقلب ذكر مي گردد.
1 – به جنس بستگي ندارد جر كه پسرو دختر وزن ومرد بدان تن در مي دهند و هريك شيوه هاي مشابه و گاهي هم متفاوت از يكديگر دارند .
2 – به موقعيت اجتماعي و اقتصادي تاحدود زيادي بستگي دارد . چرا كه آنها در شرايط خوب ومناسبي از لحاظ فرهنگي تربيت مي شوند كمتر تقلب مي كنند و آنهاي كه وضع اقتصادي مناسبي دارند نيز لااقل تن به تقلب هاي كوچك نمي دهند .
3 – افرادي كه در موسسات و مدارس مترقي وپيشرفته پرورش يافته اند كمتر سر از تقلب در مي آورند .
4 – فرزنداني كه در يك خانواده وتحت يك ضابطه و اخلاق و ارج گذاري به مسايل اخلاقي پرورش يافته اند كمتر تقلب در آنها به چشم مي خورد .
5 – شاگرداني كه دريك مدرسه يا دانشگاه تحت يك ضابطه و اخلاقند . از لحاظ تربيتي ودر جنبه تقلب يكسان عمل مي كنند .
6 – امكان تقلب در كودكان كه داراي هوش بالاتري هستند كمتر بوده وشايد بعلت هوشمندي نياز به تقلب نمي بينند ويا روش تقلب آنها به كونه اي است كه ديگران از آن سر در نمي اورند .
تقلب وعلل آن :
در زندگي اجتماعي براي رسيدن به هر هدف و مقصودي راههاي متعددي وجود دارد كه برخي براساس ضوابط مكتبي مورد قبول برخي از آنها ناروا است .
در مورد هر داش آموزي سخن اين است كه او از راه در خواندن و فهميدن مطالبي اجازء ارتقاء به كلاس بالاتر را داشته باشند ودر جلسه امتحان بتواند فهميده هاي و بر داشتهاي شخصي را منعكس نمايد . حال اگر به شيوه هاي ديگري با استفاده از حاصل مطالعات فرد ديگري ويا از طريق منعكس كردن ويا رونويسي مطلبي از كتاب به هر نحوي به نمره قبولي دست يابد مي گوئيم كه او تقلب كرده است .
علل تقلب
علل و انگيزه تقلب و اينكه چرا دانش آموزان به آن تن مي دهند داراي پاسخهاي متعددي است . منجمله و خلاصه اينكه او تقلب مي كند تا آسان به نتايجي كه ديگران به دشواري به آن دست مي يابند . دست يابند . در عين حال مسايل و مباحث متعددي در اين رابطه وجود دارد كه گاهي از آنها ضروري است نام برده شود .
الف – علل مبوط به محيط درس ومعلم :
1 – روش تدريس معلم 2 – بد نمره دادن 3 – هرج ومرج 4 – انتقام معلم 5 – سختي امتحان 6 – توانايهاي معلم 7 – وجود تبعيض در مدرسه .
ب – علل مربوط به خانواده :
1 – توقعات نادرست 2 – بكارگيري دانش آموز ( كار كردن فرد ) 3 – ايجاد ترس از شكست 4 – پيش ساخته هاي ذهني والدين .
پ – علل مربوط به خود فرد :
1 – نا آگاهي 2 – تنبلي وتن پروري 3 – مسئوليت پذيرنبودن 4 – عقب ماندگي ذهني .
فصل سوم
روش تحقيق
روش اجراي تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه تحقيق
شيوه نمونه گيري
ابزار هاي جمع آوري اطلاعات
روش تحقيق
روش اين تحقيق توصيفي همبستگي كه از طريق روش ميداني صورت گرفته است .
به جهت اينكه جامعه مورد نظر جامعه اي است كه مورد قبول اغلب محققان قرار گرفته است واين جامعه عبارت است از از همه اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقمند هستيم يافته هاي پژوهشي را به آنها تعمييم دهيم . مزيت انتخاب يك نمونه از يك جامعه جلوگيري از اتلاف وقت محقق وصرفه جويي در منابع مالي است .
از طريق مطالعه يك نمونه نسبتا كوچك وبا عنايت به يك نمونه گيري صحيح و پذيرش مقدار نا چيز خطا محقق به نتايج تقريبا درستي خواهد رسيد .
روش اجراي تحقيق
در زمينه تقلب متاسفانه به ابزار استاندارد كه بتواند ميزان نگرش افراد را نسبت به تقلب نشان دهد ، برنخورديم .
بدين سبب براي سنجش تقلب از يك پرسشنامه نگرش سنج براساس مقياس استفاده نموديمآزمودني پس از اتمام تست اضطراب خود تحليل گري تست نگرش سنج را پاسخ مي دهد كه شامل 12 سئوال مي باشد .
جامعه آماري
جامعه تحقيق در نظر گرفته براي اين تحقيق تعدادي از دانش آموزان مدرسه راهنمايي حاج اقا رضا جعفری تهرانی منطقه 12 تهران در سال 90 – 89 بودند كه تعداد آنها 30 نفر ميباشند و بطور تصادفي انتخاب شدهاند . نمونه گيري يعني انتخاب تعدادي از افراد حوادث واشياء از يك جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه .
جامعه مورد نظر ، جامعه است كه مورد قبول اغلب محققان قرار گرفته است واين جامعه عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنهاتعميم دهيم . مزيت انتخاب يك نمونه از يك جامعه جلوگيري از اتلاف وقت محقق وصرفه جويي در منابع مالي .
از طريق مطالعه يك نمونه نسبتا كوجك وبا عنايت به يك نمونه گيري صحيح و پذيرش مقدار نا چيزي خطا محقق به نتايج تقريبا درستي خواهد رسيد .
حجم نمونه تحقيق
از بين دانش آموزان مدرسه راهنمايي والفجر پسران تعداد 30 نفركه بطور تصادفي انتخاب كرده بودم . دراين نوع نمونه گيري است كه در آن همه اعضاي جامعه تعريف شده جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند . وبعلت اينكه اساس روش نمونه گيري تصادفي استفاده از روش آمار استنباطي است بر ساير روش ها ترجيح دارد .
انتخاب تعدادي از افراد ويا اشياء يك جامعه آماري تعريف شده است و به عنوان نماينده آن جامعه نمونه گيري ويا حجم نمونه گفته مي شود .
بطور كلي نمونه بخشي از از جامعه آماري است كه معرف كل آنها مي باشد .
شيوه نمونه گيري
شيوه نمونه گيري از ميان دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاج اقا رضا جعفری تهرانی منطقه 12 تهران 30 نفر بطور تصادفي و پرسشنامه ها ي مورد نظر به آنان ارايه شد وپس از پاسخگويي جمع آوري گرديد .
نوعي نموته گيري است كه در آن همه اعضاي جامعه تعريف شده جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند . بعلت اينكه اساس روش نمونه گيري تصادفي استفاده از روشهاي آمار استنباطي است بر ساير روش ها ترجيح دارد .
ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
براي جمع آوري اطلاعات از كليه آزمودني ها ي يك نمونه از ابزار استفاده مي شود اين پرسشنامه را مي توان بدون مراقبت بكار بست ودر همه سنين بعد از 15 -14 سالگي ودر اكثر فرهنگها مي توان به كار بست .ودر يك شرايطي مساعد .
دستو ر اجرا اين چنين ميباشد كه دانش آموزان پس از گرفتن پرسشنامه ازابتداء شروع به خواندن كنند . كه اين چنين بيان شده است .
لطفا سئوالات زيرا به دقت مطالعه فرمائيد وبا هر كدام از موارد چهار گانه كه در زير آمده موافق هستيد آنرا با علامت مشخص فرمائيد .
به تمامي سئوالات پاسخ داده و اولين پاسخي كه به ذهنتان مي آيد را علامت بزنيد.
شيوه آماري تحقيق و آزمون فزضيه ها وچگونگي آزمون فرضيه ها
فرضيه
1 – بين اضطراب آشكار و گرايش به تقلب رابطه وجود دارد .
دستور اجراي :
در اين ورقه 12 پرسش (پرسشنامه در ضائم موجود می باشد) درباره مشكلاتي كه غالبا” افراد گاه به گاه در زندگي احساس مي كنند ، خواهيد يافت .
فصل چهارم
تجزيه وتحليل اطلاعات
توصيف اطلاعات جمع آوري شده
آزمون فرضيه ها
تجزيه وتحليل اطلاعات
الف : توصيف اطلاعات جمع آوري شده به درصد عنوان يانوشته شده است
سئوال خيلي زياد زياد تاحدودي كم خيلي كم
اول %26.66 % 13.33 % 33.33 % 16.66 % 10
دوم % 26.66 % 20 % 40 % 6.66 % 6.66
سوم % 40 % 16.66 % 20 % 13.33 % 10
چهارم % 36.66 % 36.66 % 23.33 % 3.33 –
پنجم % 23.33 % 30 % 23.33 % 20 % 3.33
ششم % 50 % 20 % 16.66 % 6.66 % 6.66
هفتم % 33.33 % 16.66 % 26.66 % 16.66 % 6.66
هشتم % 23.33 % 26.66 % 30 % 10 % 10
نهم % 36.66 % 13.33 % 26.66 % 16.66 % 6.66
دهم % 33.33 % 26.66 % 16.66 % 6.66 % 16.66
يازدهم % 50 % 16.66 % 16.66 % 10 % 6.66
دوازدهم % 43.33 % 36.66 % 6.66 % 10 % 3.33
ب: آزمون فرضيه ها
( O – E )2 ( O – E ) E O گزينه
68.06 8100 90 119 209 زياد
10.29 1225 35- 119 84 تا حدودي
22.72 2704 52- 119 67 كم
101.07 جمع
رقم جدول استاندارد با درجه آزادي X -1 يعني 1 – 30 مي شود 29 با 5 درصد
خطا – رقم استاندارد 42.55 مي باشد 101.07
42.55
تحقيق تائيد شده است
هرگاه رقم بدست آمده ما بزرگتر يا مساوي رقم مندرج در جدول استاندارد باشد فرضيه تائيد مي شود وجنانچه كوجكتر باشد فرضيه رد مي شود . فرضيه : بين اضطراب آشكار و گرايش به تقلب رابطه وجود دارد . واين فرضيه مورد تائيد ميباشد.
\s
فصل پنجم
نتايج تحقيق
پيشنهادها
منابع و ماخذ
ضمائم
نتايج تحقيق
مطابق با تحقيقي كه انجام دادم ، همان طور كه متذكر شدم با مقايسه نمراتي كه دانش آموزان مدرسه راهنمايي والفجر پسران از منطقه 18 تهران كسب نموده اند .ودر بين گروه كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند از خفيف ترن تا شديدترين اضطراب در آنها وجود داشت . ومقايسه نمرات نشان مي دهد كه نسبت اضطراب در بين آزمودنيها به طور كلي بيشتر است.
متاسفانه نگرش دانش آموزان نسبت به تقلب از سطح بالاي برخوردار است و با توجه به همبستگي بدست آمده و وجود همبستگي بين نمره تقلب واضطراب را نشان مي دهد . اما اين همبستگي در آن حد نمي باشد كه ما بتوانيم با قاطعيت بيان كنيم كه اين اضطراب و گرايش به تقلب رابطه وجود دارد بلكه عوامل ديگري هم وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد . بدين منظور احتياج به تحقيقات گسترده تري داشته و ابزا معتبر تري را مي طلبد تا شايد بتوان به نتيجه گيري بهتري پرداخت وتحقيقات وسيع تر و منسجم تري را در اين مورد انجام داد .
همنطور كه ذكر شد ، متاسفانه در ايران بجز چند تك بررسي در زمينه تقلب بيشتر صورت نگرفته است . وهمچنين پژوهش منسجم و گزارش شده اي در اين مورد وجود نداشت و امكانات محدودي را با توجه به كمبود مطلب در اين زمينه در اختيار داشتم . و همچنين لازم است در بررسي هاي آينده از مقاطع مختلف تحصيلي نيز در اين تحقيقات صورت پذيرد .
پيشنهادها
باتوجه به بوجه و امكانات چنانچه محققين متعهد بخواهند در اين زمينه گامي بردارند بهتر است :
1 – با توجه به اهميت مساله تقلب در سطوح مختلف آموزشي ، اگر بتوان مولفه ها ومتغييرها ي تعيين كننده آن را استخراج و شناسايي كرد ، مي توان با كنترل آنها اين پديده را تحت كنترل گرفت .
2 – به نظر مي رسد اهميت به تقويت كنندگان بيروني و مدرك گرايي سبب مي شود اهميت كسب علم و دانش و انگيزهاي دروني مورد توجه قرار گيرد و گرايش متقلبين به تقلب كاهش داد .
3 – چنانچه بتوان دانش آموزان را كه ضمن امتحان از نوعي تقلب استفاده مي كنند مورد مطالعه قرار داد ، بهتر مي توان به مولفه هاي تعيين كننده تقلب دست يافت .
4 – چنانچه الگوهاي شخصيتي افراد ي كه گرايش به تقلب دارند مورد مطالعه قرار گيرند مي توان از ابتدا به كنترل اين پديده در اين افراد پرداخت .
5 – اين مطالعات را در پايه هاي مختلف مقاطع تحصيلي انجام داد تا بتوان به نتايج بهتري دست يافت .
6 – با توجه به اهميتي كه دستورات اخلاقي و رفتارهاي اخلاقي دارا مي باشد ولزم اجراي آنها را در سطح جامعه مي نماياند ، مي توان با رشد و تقويت ملاكها و ضوابط اخلاقي ، امر تقلب را كاهش داد.
منابع و ماخذ
1 – جعفر ، حسين ، تقلب در دانش آموزان ، وزارت آموزش وپرورش دايره تحقيقات و تعليم و تربيت
2 – قائمي ، علي ، خانواده ودشواري هاي رفتار كودكان ، تهران ، انجمن اولياء و مربيان ، 1372
3 – افروز ، غلامعلي ، روانشناسي كاربردي ، انتشارات رشد ، جاپ سوم ، تهران ، 1371
4 – نوري ، ناهيد ، بررسي اثرات آموزشي تنيدگي زداييبر عوامل اضطراب شخصيت ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائي – 1370
5 – شفيع آبادي ، عبداله- ناصري ، غلامرضا ، نظريه هاي مشاوره و روان درماني ، چاپ اول ، 1365
بسمه تعالي
لطفاً سؤالات زير را با دقت مطالعه فرمائيد و با هر كدام از موارد پنج گانه كه در زير آمده موافق هستيد آنرا با علامت ضربدر() مشخص فرمائيد.
رديف عنوان خيلي زياد زياد تا
حدودي كم خيلي كم
1 تاچه حد تقلب در ميزان موفقيت شما مؤثر است. 8 4 10 5 3
2 تا چه حد در تقلب كردن موافق هستيد. 8 6 12 2 2
3 تا چه حد اضطراب در تقلب كردن مؤثر است. 12 5 6 4 3
4 تا چه حد مراقبت با تقلب كردن ارتباط دارد. 11 11 7 1 0
5 جه ميزان تذكر مراقب با دفعات يا تعداد تقلب ارتباط دارد. 7 9 7 6 1
6 تا چه ميزان ترس از نمره كم در تقلب ارتباط دارد. 15 6 5 2 2
7 تا چه حد اعتماد بنفس در تقلب كردن ارتباط دارد. 10 5 8 5 2
8 تا چه ميزان رقابت كردن باعث تقلب كردن مي شود. 7 8 9 3 3
9 تاچه اندازه تدريس خوب با تقلب ارتباط دارد. 11 4 8 5 2
10 تاچه اندازه شرايط انتحان با اضطراب ارتباط دارد. 10 8 5 2 5
11 تا چه اندازه نوع سئوالات غير مفهوم با تقلب ارتباط دارد 15 5 5 3 2
12 انتظارات بيش از حد والدين تا جه اندازه با تقلب كردن ارتباط دارد 13 11 2 3 1
با تشكر از كساني كه سؤالات را با دقت خواندند و جواب دادند .
شيوه آماري : در تجزيه وتحليل داده ها علاوه به بهره گيري از پارامتري آمار توصيفي مانند فراواني درصد و ميانگين از آزمون خي دو نيز استفاده شده استقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید