1-شما بيشتر از چه طريقي با ايثار و اثرات آن در اجتماع و افراد آشنا شده ايد؟
ميزان درصد فراواني
خانواده و اعتقادات 58% 29
رسانه و مطبوعات 26% 13
مدرسه 12% 6
تحقيق و پژوهش 4% 2
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق متوجه مي شويم كه 58% از طريق خانواده و اعتقادات با ايثار و اثرات آن در اجتماع و فرد آشنا شده اند و 26% از طريق رسانه و مطبوعات با اين موضوع آشنا شده اند و هم چنين 12% از طريق مدرسه و 4% از طريق تحقيق و پژوهش با ايثار و اثرات ان در اجتماع فرد آشنا شده اند.
\s
2-تأثير خانواده در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
ميزان درصد فراواني
خوب 78% 39
متوسط 20% 10
ضعيف 2% 1
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق مي بينيم كه 78% تأثير خانواده در آموزش و ترويج فرهنگ ايثار را بسيار پر رنگ اعلام كرده اند و 20% نيز به طور متوسط اين امر را مؤثر دانسته اند و 20% نيز به ضعيف بودن اين امر اشاره كرده اند.

\s
3- آيا ايثار افراد در يك خانواده باعث شادابي و آرامش روحي رواني افراد خانواده مي‌شود؟
ميزان درصد فراواني
بلي 60% 30
تا حدودي 30% 15
خير 10% 5
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق 60 درصد افراد ايثار را در خانواده موجب شادابي و آرامش روحي و رواني مي دانند و 30 درصد افراد اين اعتقاد را دارند كه تا حدودي اين تأثير را داراست ولي درصد آن را بدون تأثير مي دانند.
\s4-تأثير مدرسه در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
ميزان درصد فراواني
خوب 40% 20
متوسط 38% 19
ضعيف 22% 11
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق مي بينيم كه 40% افراد تأثير مدرسه در آموزش و پرورش بر ترويج ايثار را مؤثر دانسته اند و 38% اين امر را متوسط تلقي كرده اند و 22% تأثير مدرسه ا ضعيف بر شمرده اند.
\s5- تأثير ايثار در رابطة دوستي و هم دردي دانش آموزان چگونه است؟
ميزان درصد فراواني
عالي 40% 20
خوب 26% 13
متوسط 30% 15
ضعيف 4% 2
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق 40 درصد افراد تأثير ايثار را در رابطة دوستي و هم دردي به طور عالي مؤثر دانسته اند و 26% آن را به طور خوب دانسته اند و 30 درصد ايثار را به طور متوسط تأثيرگذار دانسته اند و 4 درصد آن را ضعيف دانسته اند.
\s6-ايثار يك معلم در تدريس و عملكرد او چقدر مؤثر است؟
ميزان درصد فراواني
بلي 60% 30
تا حدودي 36% 18
خير 4% 2
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري 60 درصد تأثير ايثار را در عملكرد او مؤثر دانسته اند و 36 درصد تا حدودي به اين مطلب اعتقاد داشتند و 4 درصد معتقدند كه هيچ تأثيري نداشته است.
\s7-تأثير رسانه و مطبوعات در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
ميزان درصد فراواني
خوب 40% 20
متوسط 48% 24
ضعيف 12 6
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق 40% از افراد به تأثير خوب رسانه ها و مطبوعات در آموزش و ترويج ايثار اشاره كرده اند و 48% آن به طور متوسط اين امر را بررسي كرده‌اند و 12% اين امر را ضعيف تلقي كرده اند.
\s8-به نظر شما آيا بين اعتقادات مذهبي و ايثار رابطه ي وجود دارد؟
ميزان درصد فراواني
بلي 90% 45
خير 10% 5
جمع 100% 5
با توجه به جدول آماري فوق 90 درصد افراد معتقدند كه بين اعتقادات مذهبي و ايثار رابطه وجود دارد و 10 درصد آن را بدون رابطه دانسته اند.
\s9-كاربرد ايثار در جامعه در چه زمينه هايي مي باشد؟
ميزان درصد فراواني
مذهبي 30% 15
فرهنگي 20% 10
اقتصادي 10% 5
مدرسه 40% 20
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق 30 درصد افراد معتقدند كه ايثار در زمينة مذهبي كاربرد بيشتري دارد و 20 درصد نيز اين نظر را دارا هستند كه ايثار در زمينة فرهنگي كاربرد دارد و 10 درصد نيز معتقدند كه ايثار در زمينة اقتصادي كاربرد دارد و 40 درصد كاربرد ايثار را در هر سه زمينه مؤثر دانسته اند.
\s10-آيا ايثار يك الگوي فردي است يا اجتماعي؟
ميزان درصد فراواني
فردي 14% 7
اجتماعي 10% 5
هر دو 76% 38
جمع 100% 50
با توجه به جدول آماري فوق 14 درصد ايثار را يك الگوي فردي و 10 درصد يك الگوي اجتماعي و 76 درصد آن را هم الگوي فردي و هم الگوي اجتماعي مي دانند.
\s13-نتيجه گيري:
همانطوري كه بيان گرديد ايثار در تقديم داشتن و ارجحيت ديگران بر خويش و د رنج افكندن خويش براي آسايش ديگران است. بدين جهت به اختصار نتايج اين پژوهش با تأكيد به رهيافتهاي بررسي شده مي آيد:
1)ايثار، گذشت، شهادت طلبي جزء لاينفك حيات بشري، به ويژه اديان توحيدي و آسماني بوده و امر دين و دين ورزي با اين عمل عجين شده است. در دين هاي يهود و مسيح نيز با همان معاني و كاربردهاي ديني يا به اعتباري به عنوان امري مقدس و ديني بدان پرداخته شده است.
2)درست است كه اوج و عمق ايثار همان شهادت طلبي مي باشد كه جايگاه وسيعي در فرهنگ و معارف اسلامي باز كرده و در كتب فقهي، حديثي و تاريخي به كرات اين واژه به كار رفته است، با اين حال بخشش اموال در راه خدا، انفاق، جز اينها در اين مقوله قابل قبول است.
3)ايثار انبياء(ع) در راه اعتلاي كلمة توحيد و پيامبر (ص) در تبليغ دين مبين اسلام و ياران صحابه (به ويژة انصار و مهاجران) ايشان مثال زدني است اما با اين حال مذهب تشيع با ايثار و شهادت طلبي به هم پيوسته است. شيعيان اين فرهنگ والا و ارجمند را از امامان عظيم الشأن خويش قرار گرفته اند. حادثه جانگداز كربلا و عاشوراي حسيني كه منجر به شهادت آن بزرگوار و خاندان و يارانش و اسارت ديگر بازماندگان وي گرديد، مثل اعلا و منحصر به فرد ايثار و از جان گذشتگي است كه در همارة تاريخ سرمشقي براي نقصها و قيامهاي شيعيان بر ضد حكام جور بوده است و از نمونه هاي بارزش، يكي نهضت مشروطيت ايران و ديگري انقلاب مردم ايران و پيروزي ايشان عليه حكومت شاهنشاهي وابسته به استعمار در بهمن ماه 1357 مي باشد.
4)پس از پيروزي ملت شريف ايران و سرنگوني حكومت طاغوت، استعمارگران كه از استقلال و آزادي مردم به رهبري حضرت اما (ره) به هراس افتاده بودند و از صدور انقلاب به مستضعفان جهان و كشورهاي تحت سلطة آنان نگران بودند، انواع كارشكني‌ها را براي شكست اين انقلاب به كار بستند و از جمله تحريك رژيم بعث عراق براي تجاوز به خاك ايران و جنگ هشت سالة تحميلي بود. در واقع يكبار ديگر فرهنگ ايثار و شهادت به صورت بسيار بارزتري در ملت ايران نمايان شد و رزمندگان (ارتش، سپاه) جان بر كف و شجاع در اين راه از تمام امكانات خويش استفاده كرده و با دادن جان خويش نه تنها انقلاب اسلامي را، بل اسلام را براي قرن بيستم يكبار ديگر ترجمه و تفسير و زنده كرده اند. نهايت اينكه هزارات شهيد، جانباز، آزاده همراه با پيروزي بدست آمده، نتايج پر بار آن مي باشد.
5)انقلاب اسلامي ايران الهامبخش روحيه و فرهنگ ايثار طلبي ملت ستمديدة فلسطين اين بوده و انتفاضة تحت تأثير اين آموزه ها، مبارزة جدي تري را عليه صهيونيسم براي آزادسازي قدس اغاز كرد.
6)برغم همة اين موارد موضوعي كه جاي پژوهش گسترده اي را مي طلبد و صاحب نظران و انديشمندان بايد درباره اش قلم فرسايي و تلاش ويژه اي را ارائه نمايند، اين است كه پس ازاتمام هشت سال جنگ تحميلي روحيه ايثار، شهادت و از خود گذشتگي، و نيز كساني كه پرچمدار اين عرصه بوده اند نظير شهداء، جانبازان و آزادگان، رنگ باخته و به سردي گراييده است. علت اين امر از سويي تبليغات ذشمنان داخلي و خارجي بوده كه براي ريشه كن كردن ارزشها، باورها و اعتقادات ملت مسلمان از هيچ كوششي فروگذار نكرده اند از جمله در دسترس قرار دادن برنامه مبتذل ويدئويي، ماهواره اي و اينترنتي و نيز استفاده از شعارهاي عوام فريب و كم ارزش و بي ارزش در مقابل شعارهاي اسلامي و ملي مردم و از سويي نبودن يك برنامه جامع، اصولي، و منسجم از سوي دولتمردان و نهادهاي آموزشي و تربيتي و نيز نهادينه نشدن اين ارزشها از دوران كودكي و نوجواني در بسياري از خانواده مي باشد.
7)ايثار بايد ابتدا در تك تك افراد خانواده به يك اندازه پايه گذاري شود تا در تمام جامعه نهادي شود يعني اگر فقط بعضي از افراد به ايثار و ايثارگري ايمان قلبي بياورند ولي افراد ديگر حتي از آن آگاهي نداشته باشند هيچ وقت به يك جامعة يك دست و هماهنگ نمي رسيم در اين صورت اگر ايثار در جامعه اصلاً مطرح نشود وضع نا به سامان جامعه است. پس ايثار را بايد مانند باراني ببارد در همه جا به يك اندازه مي بارد و همة قسمت ها به يك اندازه سود مي برند و تأثير مي گيرند، به يك اندازه در تمام جامعه نهادي گردد.
14- منابع و مآخذ:
1-بابازاده، علي اكبر، سيماي حكومتي امام علي (ع). قم، انتشارات انصاريان، 1378
2-انصاريان، حسين، ديار عاشقان، جلد هفتم، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، 1373
3-عميد زنجاني، عباسعلي، انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، فرهنگ ارشاد اسلامي، 1375
4-دكتر علي شريعتي، هبوط در كوير، چاپ هفتم، انتشارات سبز، 1369
5-استاد شهيد مرتضي مطهري، سيري در نهج البلاغه، چاپ دوم، 1354
6-عاملي، جواد، حماسه و عرفان، مركز نشر اسراء، چاپ دوم، 1377
7-منصوري لاريجاني، اسماعيل، زمزم عشق، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي آيه، چاپ دوم، 1381
8-عليخاني، علي اكبر، بحراني مرتضي، شهيد و شهادت در ادعيه و زيارت، نشر شاهد، چاپ اول، 1380
9-عباسعلي عميد زنجاني، جهاد از ديدگاه امام علي(ع) در نهج البلاغه، انتشارات سهامي چاپخانه اي وزارت ارشاد اسلامي، بهار 1365
10-جبران خليل جبران، پيامبر، ترجمه دكتر الهي قمشه اي، انتشارات روزنه، پاييز 1378
11-الاصفهاني الراغب، المفردات في غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، 1404
12-جمال الدين الافريقي المصدري، ابولفضل، لسان العرب (بيروت: دارالصادر)ج 3
13-دبيرخانه شوراي هماهنگي و نظارت بر امر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هم انديشي فرهنگ ايثار و شهادت چاپ اول، تابستان 1383
منصوري لاريجاني، اسماعيل- عاشقان بي ادعا- انتشارات خادم الرضا (ع)- چاپ اول، تابستان 82
14-شهود، فصل نامة فرهنگي پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، شماره 3، تابستان 1379
15-شهود، فصل نامة فرهنگي پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، شمارة 6 و 7، بهار و تابستان 1379
16-شهود، فصل نامة فرهنگي پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، شمارة 4، پاييز 1379
17-پيشگامان، ماهنامة فرهنگي-آموزشي سازمان بسيج دانش آموزي، بهمن ماه 1383
چشمه سهرابي، مظفر، زير نظر علي شكويي، تهران نشر شاهد، 1378
18-لغت نامة خدا
19-صحيفة نور، ج 20
20-صحيفة نور، ج 18
21-جلوه هاي حكمت، واژة صبر
22-صافي
23-سايت هاي اينترنتي:
www.isar.comwww.AmrKhaled.Com
www.google.comwww.Andishe.com2-15 نمونه مصاحبه:
گفتگو با آقاي سعيد براتي از جانبازان جنگ تحيلي كارمند بنياد شهيد انقلاب اسلامي
1-تعريفي از ايثار داشته باشيد؟
به نظر من ايثار يعني ترجيح دادن ديگران بر خود، مقدم داشتن ديگران بر خود در زماني كه امكان مقدم بودن را داشته باشيم و بنا به حديثي از خانم فاطمة زهرا (س) «اول جارثم ها دار»
2-تأثير ايثار بر تكامل شخصيت انساني را چگونه مي دانيد؟
اولاً انسان تا به تكامل نسبي نرسيده باشد نمي تواند ايثار كند پس بايد گفت تأثير در رسيدن انسان به تكامل واقعي عينيت پيدا مي كند و سبب رشد و تعالي شخصيت حقيقي انسان مي گردد.
3-تأثير ايثار را بيشتر در تكامل فردي مي دانيد يا اجتماع؟
جامعه متشكل از افرادي مي باشد، هرگاه فردي به تكامل برسد اثر آن را مي توان به خوبي در جامعه حس كرد (تأثير رفتار تكامل يافته يك فرد بر خانواده و محيط كار و …) پس مي توان تأثير ايثار را هم بر فرد دانست هم بر اجتماع.
4-به نظر شما ايثار بيشتر در كدام يك از حوزه هاي جامعه مفيد مي باشد؟
ايثار مقوله اي است كه شايد بتوان آن را به باران تشبيه كرد كه وقتي مي بارد تأثير خود را بر همه سطوح و به صورت يكسان مي گذارد. ايثار يك عمل فطرت پسند است و همه انسانها همانگونه كه از همه اعمال خوب خوششان مي آيد و آن عمل را دوست دارند، ايثار را مي پسندند و به آن و عامل آن يعني ايثارگر احترام مي گذارند و مانند همه اعمال نيك در همه جا و براي هر كس در هر زمان مفيد است.
5-در آخر كمي راجع به تأثير ايثار در جمع خانوادگي صحبت كنيد.
اصولاً خانواده اولين و كوچكترين جامعه اي است كه كودكان و نوجوانان آموزش رفتار و اعمال خود را از آن شروع مي كند. بي شك يادگيري همراه با آگاهي مي تواند از يك فرد ايثارگر يك خانواده ايثارگر بسازد و همين حركت تا ساخت يك جامعه ايثارگر مي‌تواند ادامه داشته باشد.
البته همانطور كه گفتيم اين آموزش بايد همراه با آگاهي و به درستي صورت پذيرد و سازوكارهاي لازم جهت گسترش فرهنگ ايثار در جامعه فراهم آيد.
زيبايي هاي ايثار آنقدر روح نواز و دل انگيز است كه همه را تحت تأثير قرار مي دهد و دوست و دشمن را وادار به احترام مي كند و سبب به وجود آمدن شرم و حيا مي گردد.

ضـمائـم
1-15-نمونه پرسشنامه
يا لطيف
جامعه ما، جامعه اي است مبتني بر ارزش ها، باورها و اعتقادات افراد آن كه بخش اعظمي از اين باورها، ريشه در عقايد ديني و مذهبي افراد دارد. در جامعه كنوني ما، سعي بر اين است كه از مباني و اعتقادات مذهبي در راه اعتلا و پيشرفت كشور بهره گرفته شود. يكي از اين اعتقادات ايثار است كه مي توان آن را يكي از ناب ترين و زيباترين آموزه هاي اسلامي دانست. پرسش نامه اي كه پيش رو داريد، به منظور بررسي همه جانبه ي ايثار و ترويج آن به عنوان يك فرهنگ و تأثيرش بر فرد و اجتماع و بخش هاي گوناگون آن تهيه و تنظيم شده است كه سعي شده علاوه بر جنبه مذهبي به ساير جنبه هاي آن نيز توجه گردد.
بنابراين خواهشمنديم با دقت هر چه بيشتر به سؤالات پاسخ دهيد تا نتايج بدست آمده، دقيق تر باشد پيشاپيش از همكاري شما سپاسگذاريم.
با تشكر، گروه پژوهش
شاهد عصمت
1-شما بيشتر از چه طريقي با ايثار و اثرات آن در اجتماع و افراد آشنا شده ايد؟
1)خانواده و اعتقادات2)رسانه و مطبوعات3)مدرسه4)تحقيق و پژوهش
2-تأثير خانواده در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
1)خوب2)متوسط3)ضعيف
3- ايا ايثار افراد در يك خانواده باعث شادابي و آرامش روحي رواني خانواد مي شود؟
1)بلي2)تا حدودي3)خير
4-تأثير مدرسه در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
1)خوب2)متوسط3)ضعيف
5-تأثير ايثار در رابطه دوستي و همدردي دانش آموزان چگونه است؟
1)عالي2)خوب3)متوسط4)ضعيف
6-ايثار يك معلم در تدريس و عملكرد او مؤثر است؟
1)بلي2)تا حدودي3)خير
7-تأثير رسانه و مطبوعات در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
1)خوب2)متوسط3)ضعيف
8-به نظر شما آيا بين اعتقادات مذهبي و ايثار رابطه اي وجود دارد؟
1)بلي2)خير
9-كاربرد ايثار در جامعه در چه زمينه هايي مي باشد؟
1)مذهبي2)فرهنگي3)اقتصادي4)هر سه
10-آيا ايثار يك الگوي فردي است يا اجتماعي؟
1)فردي2)اجتماعي3)هر دوقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید