فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه: در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش پرداخته شده است.
چنانکه در فصل سوم توضیح داده شد، جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه شهرستان نیشابور (با حجم 90 دبیر و 27 مدیر) می باشد که پس از اجرای ابزار اندازه گیری مربوطه توسط محقق اطلاعات لازم جمع آوری و به صورت زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها، اطلاعات دموگرافیک مربوط به نمونه ها توصیف شده و پس از استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی، تک تک فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفته اند.
بنابراین در بخش اول اطلاعات توصیفی مربوطه به آزمودنی ها مطرح می شود و در بخش دوم داده های بدست آمده بر اساس فرضیه ها پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
بخش اول: همانگونه که پیش تر نیز گفته شد نمونه تحقیق ما از دو جامعه مدیران و دبیران دبیرستانهای شهرستان نیشابور انتخاب شده است. تعداد مدیران انتخابی شامل 27 نفر است.
در پرسشنامه مدیران از آنها خواسته شد تا بین، رشته تحصیلی، سنوات خدمت خود را مشخص کنند. با توجه به اطلاعات بدست آمده به توصیف هر یک از موارد بالا با استفاده از جدول و نمودار می پردازیم.
در جدول 4-1 تقسیم بندی مدیران بر حسب سن به تصویر کشیده شده است.
4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن
شاخصهای آماری
سن فراوانی درصد
25 تا 35 سال 4 81/14
36 تا 45 سال 12 44/44
46 تا 55 سال 10 03/37
56 سال به بالا 1 70/3
جمع کل 27 100
همانگونه که در جدول 4-1 مشاهده می شود بیشتر مدیران از لحاظ سنی بین 36 تا 45 سال هستند و کمترین آنها بالای 56 سال.
تقسیم بندی مدیران به لحاظ سن به صورت نمودار مشخص شده است که در نمودار 4-1 به تصویر کشیده شده است.
نمودار 4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن

در جدول 4-2 تقسیم بندی مدیران بر حسب سنوات خدمت نشان داده شده است.
جدول 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت
شاخصهای آماری
سنوات خدمت فراوانی درصد
5 – 0 سال 1 7/3
10 – 6 سال 3 11/11
15 – 11 سال 5 51/18
20- 16 سال 6 22/22
25 – 21 سال 7 92/25
26 سال به بالا 5 51/18
جمع کل 27 100
تقسیم بندی مدیران به لحاظ سنوات خدمت به صورت نمودار نیز در نمودار 4-2 نشان داده شده است.
نمودار 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت

در جدول 4-3 تقسیم بندی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (مدیریت و غیرمدیریت) به تصویر کشیده شده است.
جدول 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی
شاخصهای آماری
رشته تحصیلی فراوانی درصد
مدیریت 10 03/37
غیرمدیریت 17 97/62
جمع کل 27 100
تقسیم بندی مدیران بر حسب رشته تحصیلی به صورت نمودار نیز در نمودار 4-3 به تصویر کشیده شده است.
نمودار 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی

همانگونه که پیش تر گفته شد نمونه انتخابی ما از جامعه دبیران شامل 135 نفر می باشد که در پرسشنامه از آنها خواسته شد تا اطلاعات مربوط به سن، سنوات خدمت و شاخه تحصیلی خود را مشخص کنند. با توجه به اطلاعات بدست آمده به توصیف هر یک از موارد بالا با استفاده از جدول و نمودار می پردازیم.
در جدول 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن نشان داده شده است.
جدول 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن
شاخصهای آماری
سن فراوانی درصد
25 تا 35 سال 18 33/13
36 تا 45 سال 70 85/51
46 تا 55 سال 30 22/22
65 سال به بالا 17 59/12
جمع کل 135 100
نمودار 4-4 توزیع فراوانی دبیران را بر حسب سن به تصویر می کشد.
نمودار 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن

در جدول 4-5 تقسیم بندی دبیران بر حسب سنوات خدمت نشان داده شده است.
جدول 4-5 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سنوات خدمت
شاخصهای آماری
سنوات خدمت فراوانی درصد
5 – 0 سال 10 40/7
10 – 6 سال 13 63/9
15 – 11 سال 23 03/17
20 – 16 سال 31 96/22
25 – 21 سال 34 18/25
26 سال به بالا 24 77/17
جمع کل 135 100
نمودار 4-5 تقسیم بندی دبیران را بر حسب سنوات خدمت نشان می دهد.
نمودار 4-5 توزیع دبیران بر حسب سنوات خدمت

تقسیم بندی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی در جدول 4-6 به تصویر کشیده شده است.
جدول 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی
شاخصهای آماری
شاخه تحصیلی فراوانی درصد
علوم انسانی 45 33/33
علوم تجربی 34 18/25
ریاضی 30 22/22
فنی و حرفه ای 16 85/11
کار و دانش 10 40/7
جمع کل 135 100
نمودار 4-6 نشان دهنده تقسیم بندی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی آنها می باشد.
نمودار 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی

بخش دوم
پس از این توصیف مختصر از ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های انتخاب شده نوبت به آزمون فرضیه های تحقیقی می رسد. در قسمت زیر ابتدا هر فرضیه را بیان کرده و سپس با ذکر نتایج تجزیه و تحلیل آماری مربوط به آن، تأیید یا عدم تأیید فرضیه را مشخص می کنیم.
فرضیه اول:
بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه برنامه ریزی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فوق همبستگی نمره مدیران در قسمت آگاهی از وظیفه برنامه ریزی را با نمره کلی موفقیت شغلی آنان محاسبه کرده ایم. در جدول 4-6 نتایج این محاسبه به تصویر کشیده شده است.
جدول 4-6
dF α r t جدول t محاسبه شده
25 01/0 68/0 787/2 93/4
همانگونه که در جدول 4-6 نشان داده شد همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه برنامه ریزی و موفقیت شغلی کلی آنان برابر با (68/0) بدست آمد. محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون t نشان داده که t محاسبه شده (93/4) به طور معنی داری بزرگتر از tα با درجه آزادی 25 است. بنابراین می توان با اطمینان 99/0 نتیجه گرفت که بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه برنامه ریزی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد. برای آزمون فرضیه فوق، همبستگی نمره مدیران در قسمت آگاهی از وظیفه سازماندهی را با نمره کلی موفقیت شغلی آنان محاسبه کرده ایم. در جدول 4-7 نتایج این محاسبه به تصویر کشیده شده است.
جدول 4-7
dF α r t جدول t محاسبه شده
25 01/0 54/0 787/2 41/3
همانگونه که در جدول 4-7 نشان داده شده است، همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی کلی آنان برابر با (54/0) بدست آمد. محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون t محاسبه شده (41/3) به طور معنی داری بزرگتر از t(α) با درجه آزادی 25 است. بنابراین می توان با اطمینان 99 درصد نتیجه گرفت که بین میزان آگاهی میزان از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه رهبری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، همبستگی نمره مدیران در قسمت آگاهی از وظیفه هدایت و رهبری را با نمره کلی موفقیت شغلی آنان محاسبه کرده ایم. در جدول 4-8 نتایج این محاسبه نشان داده شده است.
جدول 4-8
dF α r t جدول t محاسبه شده
28 01/0 59/0 787/2 86/3
همانگونه که در جدول 4-8 نشان داده شده است، همبستگی بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هدایت و رهبری و موفقیت شغلی کی آنان برابر با (59/0) بدست آمده است. محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (86/3) به طور معنی داری بزرگتر از (01/0) t با درجات آزادی 28 است. با توجه به این داده ها با اطمینان 99 درصد می توان نتیجه گرفت که بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هدایت و رهبری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هماهنگی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه، همبستگی نمره مدیران در قسمت آگاهی از وظیفه هماهنگی را با نمره کلی موفقیت شغلی آنان محاسبه کرده ایم. در جدول 4-9 نتایج این محاسبه نمایش داده شده است.
جدول 4-9
dF α r t جدول t محاسبه شده
25 01/0 51/0 787/2 13/3
همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می شود، همبستگی بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هماهنگی و موفقیت شغلی کلی آنان برابر با (51/0) بدست آمده است. محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون t نشان می دهد که t محاسبه شده (13/3) به طور معنی دار بزرگتر از (01/0)t با درجه آزادی 28 است. با توجه به این داده ها و با اطمینان 99 درصد می توان نتیجه گرفت که بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه پنجم:
بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه تصمیم گیری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه همبستگی نمره مدیران در قسمت آگاهی از وظیفه تصمیم گیری را با نمره کلی موفقیت شغلی آنان محاسبه کرده ایم. در جدول 4-10 این نتایج به تصویر کشیده شده است.
جدول 4-10
dF α r t جدول t محاسبه شده
28 01/0 61/0 787/2 06/4
همانگونه که در جدول 4-10 نشان داده شده است، هبمستگی بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه تصمیم گیری و موفقیت شغلی کلی آنان برابر با (61/0) بدست آمده است. محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون t نشان داده است که t محاسبه شده (06/4) به طور معنی داری بزرگتر از (01/0)t با درجات آزادی 28 است. با توجه به این داده ها با اطمینان 99 درصد می توان نتیجه گرفت که بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه تصمیم گیری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه ششم:
بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه کنترل و ارزشیابی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه، همبستگی نمره مدیران در قسمت آگاهی از وظیفه کنترل و ارزشیابی را با نمره کلی موفقیت شغلی آنان محاسبه کرده ایم، در جدول 4-11 نتایج این محاسبه نمایش داده شده است.
جدول 4-11
dF α r t جدول t محاسبه شده
28 01/0 61/0 787/2 65/4
همانگونه که در جدول 4-11 نشان داده شده است، همبستگی بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه کنترل و ارزشیابی و موفقیت شغلی کلی آنان برابر با (66/0) بدست آمده است. محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون t نشان داده که t محاسبه شده (65/4) به طور معنی داری بزرگتر از (01/0)t با درجات آزادی 28 است. با توجه به این داده ها، با اطمینان 99 درصد می توان نتیجه گرفت که بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه کنترل و ارزشیابی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
در جدول 4-12 همبستگی نمره مدیران در آگاهی از وظایفشان با نمره موفقیت شغلی آنان در هر یک از وظایف اصلی مدیریت که از دیدگاه دبیران ارزیایبی شده به تفکیک نشان داده شده است.
جدول 4-12 همبستگی مؤلفه های وظایف مدیریت با عناصر موفقیت شغلی
موفقیت شغلی مدیران
از دیدگاه دبیران
وظایف مدیریت برنامه ریزی سازماندهی هماهنگی رهبری تصمیم گیری کنترل و ارزیابی
برنامه ریزی **79/0 *45/0 33/0 *38/0 *43/0 34/0
سازماندهی **64/0 **51/0 *42/0 *40/0 31/0
هماهنگی **65/0 **55/0 *44/0 *49/0
رهبری *75/0 **61/0 *45/0
تصمیم گیری **80/0 **57/0
کنترل و ارزیابی **69/0
** : معنادار با سطح اطمینان 99%
* : معنادار با سطح اطمینان 95%
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
در این فصل ابتدا به نتایج و یافته های تحقیق اشاره می شود، سپس بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی بصورت اجرایی و پژوهشی ارائه می گردد.
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از «بین میزان شناخت مدیران از وظایف مدیریت و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد». این فرضیه و سایر فرضیات تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد.
– اکثر مدیران مورد مطالعه )44/44%) سنی بین 36 تا 45 سال دارند و کمترین تعداد مدیران (70/3%) در گروه سنی بالای 56 سال قرار دارند.
– رشته تحصیلی اکثر مدیران (97/62%) مدیریت نبوده و تنها 03/37% از آنها رشته تحصیلی شان مدیریت بوده است.
– اکثر مدیران (92/25%) دارای سابقه کاری بین 21 تا 25 سال می باشند و بقیه به ترتیب (22/22%) دارای سابقه کاری بین 16 تا 20 سال، 51/18% دارای سابقه کاری بین 11 تا 15 سال، 51/18% دارای سابقه کاری 26 سال به بالا، 11/11% دارای سابقه کاری بین 6 تا 10 سال و 70/3% دارای سابقه کاری بین 0 – 5 سال می باشند.
– اکثر دبیران مورد مطالعه (85/51%) در گروه سنی بین 36 تا 45 سال قرار دارند و کمترین آنها (59/12%) در گروه سنی (56 سال به بالا) قرار دارند.
– اکثر دبیران (18/25%) دارای سابقه کاری بین 21 تا 25 سال می باشند و بقیه به ترتیب: 96/22% دارای سابقه کاری بین 16 تا 20 سال، 77/17% دارای سابقه کاری 26 سال به بالا ، 03/17% دارای سابقه کاری بین 11 تا 15 سال، 63/9% دارای سابقه کاری بین 6 تا 10 سال و 40/7% دارای سابقه کاری بین 0 تا 5 سال می باشند.
فرضیه یک: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داده که همستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه برنامه ریزی و موفقیت شغلی آنان برابر با (68%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (93/4) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی 25 است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان 99% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه برنامه ریزی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه دوم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی آنان برابر با (54%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (41/3) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی 25 است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان 99% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه سوم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه هدایت و رهبری و موفقیت شغلی آنان برابر با (59%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (86/3) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی 25 است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان 99% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هدایت و رهبری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه چهارم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه هماهنگی و موفقیت شغلی آنان برابر با (51%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (13/3) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی 25 است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان 99% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هماهنگی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه پنجم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه تصمیم گیری و موفقیت شغلی آنان برابر با (61%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (06/4) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی 25 است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان 99% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه تصمیم گیری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه ششم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه کنترل و ارزشیابی و موفقیت شغلی آنان برابر با (66%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (65/4) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی 25 است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان 99% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه کنترل و ارزشیابی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.
پیشنهادات:
– پیشنهاد می شود که مدیران دبیرستانها از بین کسانی انتخاب شوند که فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی می باشند. زیرا که طبق تحقیقاتی که انجام گرفته، مدیرانی که رشته تحصیلی شان مدیریت آموزشی است، نسبت به بقیه دارای آگاهی بیشتری از وظایف مدیریت می باشند. در نتیجه در مدیریت، موفق تر نشان می دهند.
– از آنجا که بین میزان از وظیفه مدیریت وموفقیت شغلی مدیران همبستگی وجود دارد، لذا پیشنهاد می شود برای بالا بردن سطح آگاهی مدیران و در نتیجه موفقیت بیشتر در مدیریت، تدابیری همچون برگزاری سمینارها، جلسات، دور های آموزشی، تهیه و پخش کتاب، جزوه و … اندیشیده شود.
– پیشنهاد می شود که یک تحقیق دیگر با همین موضوع در دوره های دیگر تحصیلی انجام شود.
– این تحقیق در مورد مدیران مرد انجام شد، پیشنهاد می شود که در مورد مدیران زن هم پژوهشی صورت گیرد.
– در این تحقیق موفقیت مدیران فقط از دید دبیران سنجیده شد، پیشنهاد می شود که نظرات دیگر کارکنان مدرسه و حتی آموزش و پرورش که بنحوی که با این مدیران در ارتباط هستند نیز در این امر دخالت داده شوند.قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید